Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

CrnomGorom

BUDVA

–Juče je, nakon20

danaobustave, uspostavljen

saobraćajMediteranskom

ulicomsamozaputničke au-

tomobile i dostavnavozila

ukupnemasedo3,5 tona, sa-

opštili su iz lokalneuprave.

Rješenjem koje je donio Se-

kretarijat za komunalno-

stambene poslove, u skladu sa

projektom privremene regu-

lacije saobraćaja, određeno je

da će će se na dijelu Medite-

ranskeuliceoduliceS16-16do

Ulice 13. jula (poredNLBban-

ke) saobraćaj odvijati jedno-

smjerno ka Staromgradu.

–Zaautobuseiteretnisaobra-

ćaj zabrana prolaza i dalje va-

ži, oni će saobraćati buleva-

r om i z a o b i l a z n i c om .

SaobraćajnatrakaMediteran-

ske ulice neposredno uz gra-

dilište„PortoBudva“će i dalje

biti zabranjena za saobraćaj.

DioUliceSlovenskaobala(še-

talište) odUliceMilaMiluno-

vića do Solunske ulice, biće

dozvoljensaobraćajzamotor-

na vozila izuzev teretnih i au-

tobusa. Apelujemo na građa-

ne i vozače da se prdržavaju

postavljenih saobraćajnih

znakovado sanacijeoštećenja

uMediteranskojulici–navodi

se u saopštenju.

Saobraćaj udijeluMediteran-

ske, od Ulice 13. jula do Ulice

Mila Milunovića je obustav-

ljen, ponalogu inspekcijeod7.

februara zbog pukotina koje

su se pojavile sredinom kolo-

voza. Dankasnije stopirani su

radovi na gradilištu ,,Porto

Budva“. Građevinski fakultet

Univerziteta Crne Gore ura-

dio je umeđuvremenu elabo-

rat na osnovu kojeg su prepo-

ručili da se ulica otvori za

mala vozila i predložili koje

mjere treba preduzeti da se

oštećenja saniraju.

Predsjednik opštine Budva

Dragan Krapović i Naser Ra-

maj dogovorili su se prošle

sedmice da podijele troškove

sanacije.

I.T.

Autobusi i teretna

vozila saobraćaće

bulevarom i

zaobilaznicom

BUDVA:

Rješenje Sekretarijata za komunalno-stambene poslove

Mediteranska

otvorenaza

malavozila

Nakon što je 7.februara za

saobraćaj zatvorena Medi-

teranska ulica stopirani su

radovi na gradilištu ,,Porto

Budva“. Juče su nastavljeni.

-Nastavili smo radove

-potvrdio je Pobjedi investi-

tor Naser Ramaj.

Traka Mediteranske ulice

neposredno uz gradilište i

dalje je zabranjena za sao-

braćaj

Nastavljeni

radovina

,,PortoBudvi“

BAR

–Jučerašnje zasijedanje

barskogparlamentaproteklo

jeuznakuraspraveoklizištu

koje sekrajemjanuara aktivi-

ralonamagistralnomputu

Bar –Petrovacusljedčega se

obrušiodiomagistrale ispod

tzv. zelenogpojasa. Opozicija

tvrdi da zbog togaBaruprije-

ti saobraćajni kolaps, apred-

stavnici lokalneupraveobja-

snili sudaukomunikaciji sa

nadležnimdržavnimorgani-

mapreduzimaju svemjere

kako se tonebi desilo.

Klizište je proradilo na mjestu

gdjese izvoderadovina izgrad-

nji hotela ,,Skaj development“.

Glavni inspektor za puteve iz-

dao je 2. februara investitoru

rješenje da odmahobustavi sve

radovenaiskoputemeljnekon-

strukcije planiranog objekta,

jer jeprocijeniodanastavak ra-

dova može ugroziti stabilnost

trupa puta.

DOZVOLA

Načelnik Komunalne policije

Stevo Pejović objasnio je da je

2017. godine izdata građevin-

skadozvolazaizgradnjuhotela

sa četiri zvjezdice na tom loka-

litetu.

- Radovi su izvođeni po rješe-

nju Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma. Prilikom izvo-

đenja radova na iskopu zemlje

jedošlodoklizanja tla i ugroža-

vanja magistralnog puta Bar -

Petrovac, ispodmagistrale. Sve

neophodne saglasnosti za tu

investiciju su obezbijeđene.

Glavni republički inspektor za

državneputeveEdnanAbdić je

izašaonalicemjestaidaouput-

stva investitoru i izvođaču ra-

dova. Tada je, da bi se zaustavi-

lo dalje propadanje trupa

saobraćajnice izvršenonasipa-

nje građevinskimmaterijalom

- naveo jePejović.

On je dodao da je kontrolom

konstatovano da je na jednoj

kolovoznoj traci (bliže sredini

magistrale), došlodopucanja.

- Pukotine su širine 10 centi-

metara i dužine 20 metara. Da

bi se spriječilo totalno obruša-

vanje kolovoza, prije nekoliko

dana, u koordinaciji sa pred-

sjednikom opštine Zoranom

Srzentićem, uputili smo dopis

Abdiću, tražeći hitno preduzi-

manje mjera, jer se saobraćaj

obavlja jednom saobraćajnom

trakom- kazao jePejović.

Bogić

Mitrović (DF) je podsjetio da

su na mjestu gdje je proradilo

klizište prije 15 godina rađena

istraživanja.

ŠIPOVI

- Tamo su ugrađeni šipovi na

dubini od 12 metara, što je bila

milionska investicija. Pitanje je

dana kada će taj dio terena poći

u more. Grad bi bio paralizo-

van, jer je to jedini načinkomu-

nikacije Jadranskommagistra-

lom prema Sutomoru. Lično

sam angažovao inženjera gra-

đevinske struke, sa kojim smo

obišli dionicu od Mimoze do

Črvanja. Taj prostor iziskuje

veliku sanaciju, i ne malu inve-

sticiju - upozoravaMitrović.

Osman Subašić (SDP) smatra

dasunajmanjekrivi investitor i

izvođač radova ako su radili u

skladu sa odobrenjem.

-Volio bih da čujem kada je

usvojen taj plan, ko ga je usvo-

jio, ko je izdao građevinsku do-

zvolu i da li se radovi izvode

shodno građevinskoj dozvoli -

istakao je Subašić uz komentar

da„nadležniorganopštinemo-

ra da ima tu informaciju“.

U nastavku sjednice sa 19 za,

jednimprotiv i četiri uzdržana,

usvojen je program rada d.o.o.

Komunalne djelatnosti Bar za

2018. godinu.

V. K.V.

JEDINAVEZABARAI SUTOMORA:

Mjesot gdje jeproradiloklizište

Spriječiti

daput

sklizne

umore

Na jednoj kolovoznoj traci pojavila se pukotina širine 10 centimetara i dužine

20metara. Da bi se spriječilo totalno obrušavanje kolovoza, tražili smo hitno

preduzimanjemjera - kazao je načelnik Komunalne policije Stevo Pejović

ŠAVNIK

–Najavljenihladni talaspodimenom,,zvijer izSibira“

uselimanajmanjecrnogorskeopštine, gotovodasenijeni osje-

tio.PotpredsjednikopštineVlatkoVukovićpotvrđujeda jesta-

njeuredovno.

-PutevedoDuži,Dubrovska,Tušinje,Bijele...očistilismo.seDosela

namanjoj nadmorskoj visinimožesestići bezproblema, saobraćalo

se imagistralomkaŽabljaku, regionalnimputemkaBoanu....Meća-

va je pregradila samoputeve do Slatine, Borovca, Bara, Struga iMa-

linska, ali pošto je i juče duvao snažan vjetar snjegočistači nijesu

kretali ka timselima, već bi trebali danas dapočnučišćenje. Najvaž-

nije je da imamo uredno snabdijevanje električnomenergijomi vo-

dom, da vjetar nije pričinio štetu na krovovima... Navikli su žitelji

ovogkrajanaduge i snjegopadne zime, pa ihnebrineni ovajmraz, s

malomećave, posljednjihdana februara - kazao jeVuković.

Ra.P.

BIJELOPOLJE

-Nisketem-

perature i snijegkoji jenepre-

stanopadaouprotekla24sata

nateritoriji bjelopoljskeopšti-

neuslovio jeprekidesaobra-

ćajana

lokalnimputevima.Vi-

sinasnijegakojaugradu

iznosi okopet centimetarani-

jemogladanapravi zastojena

putevima, aliuzvjetar iniske

temperature formiranje led,

takoda jenajvišeposlaozadao

putarima i radnicimaKP

,,Lim“.

Prema riječima sekretara sekre-

tarijatazastambenokomunalne

poslove i saobraćaj Dejana Lu-

kovića, uz radnike komunalnog

preduzećaipomoćprivatneme-

hanizacije svi putni pravci pre-

ma mjesnim centrima do pod-

nevabili suočišćeni.

- Ostalo je da rasčistimo put Pi-

sanaJela-Baricegdje je zbog le-

da i snijega otežan posao, ali se

nadamo da ćemo do kraja rad-

nog vremena i to uspjeti da rije-

šimo - kazao jeLuković.

Da je KP ,,Lim“ spremno doče-

kalo ledeni talas, potvrdio je i

koordinator radnih jedinica tog

preduzećaSenadPačariz.

- U kontinuitetu radimo 24 sata

tako da su očišćeni svi prilazi ka

važnimustanovama,aliigradske

i prigradske ulice. Imamo do-

voljno soli i rizle koju posipamo

uz pomoć kamiona i tri traktora

tako da se saobraćaj odvija ne-

smetano-kazaojePačariz.

V.Šb

.

IMADOVOLJNORIZLE I

SOLI:

Detalj izBijelogPolja

Spremnodočekali

,,zvijer iz Sibira“

U Šavniku stanje redovno uprkos nevremenu

STANJEREDOVNO:

PutŠavnik-Žabljak

BIJELO POLJE:

Svi putevi prohodni

Čistači radedan-noć

Predsjendik barskog parlamenta

Radomir Novaković naveo je da

ga brine situacija na tomdijelu

magistrale, te da je lokalna upra-

va na čelu sa predsjednikom

opštine Zoranom Srzentićem

u svakodnevnom kontaktu sa

nadležnimdržavnimorganima.

Srzentić je naveo da je republički

inspektor izdao rješenje kojem se

investitoru, odnosno izvođaču,

nalaže da sanira taj diomagi-

strale.

- Kontaktirao sam i izvođača

radova, odnosno investitora -

irmu ,,Rašketić“, koji će danas

dobiti projekat i početi sa sana-

cijom - najavio je Srzentić.

Srzentić:Sanacijapočinjedanas

Zoran

Srzentić

BAR:

SO protekla u znaku rasprave o klizištu u zelenompojasu

PREDSTOJI SANACIJA:

Mediteranskaulica

TVBUDVA