Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Razmatra-

njeoptužniceprotivbivšeg

predsjednikaberanskeopti-

neVukeGolubovića i njego-

vih saradnika zakazano je za

5.mart, predvijećemVišeg

suda.

Optužnicom Specijalnog dr-

žavnog tužilaštva, Golubović,

njegov brat Milan Golubović i

bivši načelnikberanskogkata-

stra Darko Mališić i Momčilo

Sajičić, terete se da su zloupo-

trebom službenog položaja

gradskukasu ,,olakšali“zaviše

hiljada eura.

Za zloupotrebu putempoma-

ganja se terete vlasnik geodet-

ske agencije Vučeta Mališić,

kompanija ,,Tehnostar“ i njen

vlasnikŽarkoBarjaktarović.

Prema navodima naredbe za

istragu koju je potpisala tuži-

teljka Tatjana Žižić, Vuka Go-

lubovićseteretidajeopštinski

budžet oštetio za više od dva-

deset hiljada eura.

Provjerom finansijske doku-

mentacije beranske opštine

Tužilaštvo je pronašlo da je

Golubović 2011. godine, bez

pravnog osnova, investitora,

kompaniju ,,Tehnostar-iz-

gradnja“ iz Berana oslobodio

plaćanja naknade za uređiva-

nje građevinskog zemljišta.

Ova kompanija planirala je iz-

gradnju poslovno-stambenog

objektapovršine2.560metara

kvadratnih na opštinskoj par-

celi.

-Okrivljeni VukaGolubović je

20. septembra 2011. godine u

Beranama, kao javni funkcio-

ner, prekoračenjem granica

svog službenog ovlašćenja,

pribavio imovinsku korist pri-

vrednom društvu ,,Tehnostar

izgradnja“ na štetu opštine

Berane. On je kompaniju

,,Tehnostar izgradnja“ kao in-

vestitora oslobodio plaćanja

naknade pozivajući se neo-

snovano na odluku Skupštine

opštine Berane koja se odnosi

na GP ,,Izgradnja“ Berane, a

kojom se ona oslobađa plaća-

nja ove naknade za izgradnju

na drugoj katastarskoj parceli

– navodi se u naredbi za istra-

gu.

Golubović je, prema sumnja-

ma istražitelja, po istom sce-

nariju kompaniju ,,Tehnostar

izgradnja“ još u dva navrata

oslobodio plaćanja naknade

za uređivanje građevinskog

zemljišta, a svena štetuberan-

ske opštine.

Unaredbi se navodi i da jeGo-

lubović 26. novembra 2012.

godine priznao tužbeni za-

htjevkompanije ,,Tehnostar“ i

dozvolio da ovo preduzeće

upiše pravo svojine nad kata-

starskim parcelama koje su

bile u vlasništvu opštine i na

taj načinoštetio gradskukasu.

Bivši načelnici beranskog ka-

tastraDarkoMališić iMomči-

lo Sajičić se terete da su, uz

pomoćgeodeteVučeteMališi-

ća, u tri navrata opštinsko ze-

mljište bez pravnog osnova

upisali na kompaniju ,,Tehno-

star“, vlasništvoŽarkaBarjak-

tarovića.

A.G.

PODGORICA

–SuđenjeUro-

šuJegdiću (55) izBara, koji se

tereti da jeumajuprošle go-

dine izvatrenogoružja, upo-

rodičnoj kući unaseljuŠu-

šanj, ubioDušanaKalezića

(64) i njegovu supruguBosilj-

ku (52) juče jeodgođenoza

26.mart.

Proces je odgođen jer optuže-

ni Jegdić nije bio sposoban da

svjedoči, što je potvrdila i nje-

gova advokatica Dragana Vu-

jović.

- Ja samgaposjetila sigurno 15

puta i nijesmo mogli da uspo-

stavimo adekvatnu komuni-

kaciju. Svaki put dobija napad

plača i ponavlja: ,,Zašto bih ja

to uradio?“ Kao laik vidim da

neštonijeureduida imapore-

mećaj ličnosti i tražim da se

pregleda - kazala jeVujović.

Ona je juče predložila da se

uradi psihijatrijsko vještače-

nje njenog branjenika, kako bi

se utvrdilo njegovo duševno

stanje. Vujović je podsjetila da

je nalaz vještaka već pokazao

da je Jegdićeva uračunljivost

bilabitnosmanjenazavrijeme

izvršenja krivičnog djela.

Jegdić je juče kazao da ne

shvatabašnajbolješta jeadvo-

katica rekla jer, kakokaže, rea-

guje emotivno.

Sutkinja VesnaMoštrokol ka-

zala jeda ćevještaci za 15dana

uraditi nalaz i mišljenje o sta-

njuoptuženog.

Jegdić je uhapšen u maju

prošle godine, sat i po nakon

što je, kako se sumnja, počinio

dvostrukoubistvo.

Kakosuizpolicijeranijesaop-

štili, Jegdić je, sumnja se, raz-

bio staklo na vratima i tako

ušaoukuću. Otišao je u spava-

ćusobu i pucaouKalezićedok

su spavali.

Kakosunaveli, sumnja seda je

Jegdićpucaona žrtve izpišto-

lja „CZ“, koji je kasnije prona-

đen.

M. L.

CETINJE

–Policija je jučeu

akciji naCetinjupretresla

kućuK. S. (22) iz toggrada,

koji premapolicijskimevi-

dencijamapripadakavač-

komklanu i zaplijenila tri lo-

vačkapatronakalibra 12

milimetra,metakkalibra

7,62milimetra,metakkali-

bra6,35milimetra i dvamet-

kakalibra9milimetra (ma-

nevarski).

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, oni supostupajući shodno

operativnim informacijama i

naredbi sudije za istragu

Osnovnog suda na Cetinju,

pretreslistanidrugeprostorije

kojekoristibezbjednosnointe-

resantna osoba za koju se sum-

nja da pripadaOKGKavač.

Pronađenamunicija biće upu-

ćena u Forenzički centar radi

vještačenja.

Odogađaju jeobaviješten tuži-

lac u Osnovnomdržavnom tu-

žilaštvu na Cetinju, koji će se

nakon vještačenja izjasniti o

kvalifikaciji djela.

Ubrzo nakon policijskog saop-

štenja osumnjičeni je za CdM

kazao da nije član organizova-

ne kriminalne grupe i najavio

tužbuprotiv policije.

- Nije tačno da pripadam ka-

vačkom klanu, niti bilo kom

drugom. Riječ je o netačnim

navodima policije, zbog čega

ću da podnesem tužbu - kazao

je on.

C.H.

PODGORICA

-D. K. (33) iz

Podgoriceuhapšen je zbog

sumnjeda jepočiniodvije

teškekrađe.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, sumnja seda jeD. K. uno-

ći između 14. i 15. novembra

prošle godine iz kuće A. B. u

naselju Vrela Ribnička ukrao

tri LCD televizora, konzolu za

igrice „Soni plej stejšn“, kućni

bioskopmarke „pionir“, zlatni

nakit, pet mobilnih telefona,

dva digitalna fotoaparata, tri

tablet uređaja, dva laptopa i

šest komada posuđa.

Sumnja se i da je u decembru

prošle godine obio objekat

„SotoLaKolina“ uUlici Vlada

Ćetkovića, odakle je ukrao

metalni dio kase ukojemje bi-

lo100eurainekolikosijalicaiz

izložbenog prostora.

- Navedena krivična djela su

rasvijetljena operativnim ra-

dom službenika Jedinice kri-

minalističke policije za suzbi-

janje krađa i teških krađa CB

Podgorica, koji su preduzima-

njem intenzivnih mjera i rad-

nji na terenudošli do saznanja

o osumnjičenom- saopštili su

iz policije. O događaju je oba-

viještenosnovnitužilacuPod-

gorici, kojem će osumnjičeni

biti priveden.

M.L.

PODGORICA

–StefanBoš-

ković (25) osuđen jenadvije

godine, aFilipRadulović

(29) na godinuzatvora jer su

uoktobruprošle godinepre-

tukli PetraDujovića, sina

predsjednikaApelacionog

sudaMušikeDujovića.

Presudu je donio sudija

Osnovnog suda Nenad Vuja-

nović.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

BoškovićiRadulovićsutokom

istrage negirali da su započeli

tuču.

S druge strane, Dujović je tvr-

dio da je sve počelo uvredama

koje sumuBošković i Radulo-

vić uputili, a potom i nasrnuli

na njega. U prijavi je tada na-

veo da su ga udarali naizmje-

nično, da napadače ne pozna-

je, te i da im nije dao nikakav

povod za svađu.

M.L.

Golubovićeve

zloupotrebepod

lupom5.marta

Zakazano razmatranje optužnice protiv bivšeg

predsjednika beranske opštine i njegovih saradnika

Odgođeno suđenje optuženomza dvostruko ubistvo u Baru

Jegdićnije

sposoban

da svjedoči

Saprivođenja Jegdića

Pretresena kuća člana kavačkog klana na Cetinju

Zaplijenjenamunicija

Uhapšen Podgoričanin zbog dvije teške krađe

Ukrao nakit, telefone,

kućni bioskop...

Boškoviću i

Raduloviću tri

godine robije

ARHIVA POBJEDE

PODGORICA

-Automobil

advokataVeliboraMarkovi-

ća izPodgorice zapaljen je si-

noćoko 19:30 sati naparkin-

guubliziniOsnovne škole

„MaksimGorki“.

Zapaljen je džip „tojota lend

kruzer“, a vatra je zahvatila

prednji dio automobila. Kako

piše Portal RTCG, Marković je

kazao da ima indicija ko bi mo-

gaoda stoji iza podmetanja po-

žara. Policija je obavila uviđaj i

prikupila obavještenja o okol-

nostima podmetanja požara.

Policajci su izuzeli snimke sa

okolnihobjekatanaosnovuko-

jihćepokušati dautvrde kreta-

nje osumnjičenog za napad na

imovinuMarkovića, kao i iden-

titet. Vatrogasna jedinica stigla

je za osam minuta, ali je već

prednji dio vozila bio uništen.

Kako su nam kazali, požar je

gasili pet vatrogasaca, a lokali-

zovan je u 20 sati. Na automo-

bilu je pričinjena veća materi-

jalna šteta.

A.G.

ZapaljenovoziloadvokataVeliboraMarkovića

Presuda okrivljenima za napad na Petra Dujovića