Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

-Akcija za

ljudskaprava apelovala jeda

se žrtvama tortureoddržav-

nih službenikaobezbijedi

besplatnapravnapomoć.

Kakosusaopštili, uputili suju-

če pismo ministru pravde i

potpredsjedniku Vlade Crne

Gore Zoranu Pažinu, u kome

je naglašeno da su žrtve poli-

cijske torture nepravedno u

nezavidnojpoziciji,jerseosla-

njaju na advokate koje same

plaćaju.

Dodaju da se oslanjaju i na

eventualnu podršku nevladi-

nih organizacija, dok policajci

protiv kojih sepokrene krivič-

ni postupakzbog zlostavljanja

i mučenja uživaju i državnu i

sindikalnupomoć.

Kako navode, Zakonom o

unutrašnjim poslovima odav-

no je obezbijeđena besplatna

pravna pomoć i službenicima

policije protiv kojih se pokre-

ne krivični postupak zbog

upotrebe sredstava prinude,

kaoi svimakoji suimutoj situ-

aciji pomogli.

Ističu da i prijedlog novog za-

konaounutrašnjimposlovima

sadrži takav član. Pored toga,

kako kažu, policajci protiv ko-

jih se pokrene krivični postu-

pak zbogmučenja i zlostavlja-

nja uživaju i podršku svog

sindikata, dok žrtve torture

eventualno podržavaju samo

nevladine organizacije.

- Smatramo da je takvo stanje

stvari nepravedno, da ne do-

prinosi poštovanju ljudskih

prava i ne odgovara obavezi

države da suzbija torturu.

Zbog toga smo po treći put

apelovali na Vladu Crne Gore

da dopunom Zakona o be-

splatnojpravnojpomoćiobez-

bijedi besplatnu pravnu po-

moć i žrtvama zlostavljanja i

mučenja od strane državnih

službenika-navodeusaopšte-

nju.

Dokće,kakotvrde,radnojgru-

pi koja radi na novom zakonu

o unutrašnjim poslovima

predložiti da se izostavi pravo

nabesplatnupravnupomoćza

policajce koji se terete za zlo-

stavljanje imučenje.

Smatraju da takva pomoćmo-

že da bude stvar njihovog sin-

dikalnog organizovanja, a ne

državne podrške, kojom se ta-

ko ohrabruje tortura.

C.H.

NIKŠIĆ

-D. Z. (33) izNikšićauhapšen je i protivnjega ćebiti

podnijetaprijava zbog sumnjeda jepočiniokrivičnadjela

neovlašćenaproizvodnja, držanje i stavljanjeupromet opoj-

nihdrogau sticaju sakrivičnimdjelomnedozvoljenodrža-

njeoružja i eksplozivnihmaterija.

Kako je saopštilaUprava policije, pretresomstana koji koristi D.

Z. pronađeno je 17 aluminijskihpakovanja sa sadržajemmateri-

je za koju se sumnja da je heroin, pvc kesica sa sadržajemmari-

huane, tableta buprenorfina, vaga za precizno mjerenje, pribor

za pakovanje, sporogoreći detonatorski štapin i puščanimetak.

Usaopštenjunavode i da supretresomstanaF. Đ. (25) pronašli dva

pvc pakovanja sa sadržajemza koji se sumnja da jemarihuana, di-

gitalnuvaguzapreciznomjerenjesa tragovimaopojnedroge, skra-

ćenu lovačkupušku (kratež) izbrušenog serijskog broja i tri koma-

da pištoljske municije kalibra 7,62 mm. O događaju je obaviješten

tužilacuVišemdržavnomtužilaštvuuPodgorici kojemćeD. Z. biti

priveden, dok će se zaF. Đ. izjasniti o kvalifikaciji djela.

M.L.

PODGORICA

- Carinici su u nedjelju oduzeli na Aerodromu

Podgorica neprijavljeni dronvrijedan2.500 eura.

Kakosenavodi usaopštenjuUpravecarina, kontrolomputnika i

prtljaga pristiglih letomiz Istanbula, carinski službenici su, kod

turskog državljanina, pronašli letilicu–dron „fantom4“ .

Odgovornoj osobi, zbog počinjenog prekršaja, izdat je prekršaj-

ni nalog. Roba je oduzeta.

C.H.

PODGORICA

- J. O. (35) iz

Nikšića uhapšen je i protiv

njega ćebiti podnijetaprija-

va zbog sumnje da je iz cr-

kve Svetog Đorđa u Vraće-

novićima ukrao pozlaćenu

kutiju za pričest i tri ikone.

Njemu se na teret stavlja da

jepočiniokrivičnodjelo teš-

ka krađa. Kako je saopštila

Uprava policije, obaviješte-

nisuodsveštenikacrkveda

jenepoznataosobaprovali-

lauprostorije i ukrala ikone.

- Prilikom uviđaja izuzet je

određeni broj tragova, koji

su, uz prethodno pribavlje-

nunaredbunadležnogtuži-

oca dostavljeni Forenzič-

komcentruradivještačenja

- kaže se u saopštenju. O

događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac u

Nikšiću, kojem će osumnji-

čeni biti priveden.

C.H.

Krivična prijava

protiv Nikšićanina

Opljačkao

crkvu

PODGORICA

- U noći između subote i nedjelje, nepoznate

osobeobilesuuDanilovgradukućuprofesoraĐorđijaBlažića,

potencijalnogpredsjedničkogkandidata, i ukrali trimer, dvije

bušilice i bor mašinu sa priključcima. Blažić je to potvrdio za

portal Fos, pojasnivši da se radi o objektuu izgradnji, a garaža

izkoje suodnijetemašine jeusklopukuće. Blažić jekaoneza-

visni kandidat 12. februara iz Nikšića počeo kampanju za

predsjedničke izbore koji će se održati 15. aprila.

C.H.

OpljačkanakućaĐorđija

BlažićauDanilovgradu

HRA:

Policajci protiv kojih se pokrene krivični

postupak imaju i državnu i sindikalnu podršku

Žrtvama torture

pružiti besplatnu

pravnupomoć

Akcija policije u Nikšiću:

Pretresena dva stana

Oduzet heroin i marihuana

Carinska kontrola na aerodromu

Zaplijenjen dron od 2.500 eura

ĐorđijeBlažić

Policajci ispredOsnovnog suda

PODGORICA

–Centar za

socijalni raduPodgorici

utvrdio jeda je jedan službe-

nikpovrijedio radneobave-

ze, odnosnoda jeodgovoran

štoMarijanaBogavacprošle

godinenavrijemenijedobi-

la rješenjeodobijanju jed-

nokratnepomoći, zbog čega

mu je izrečenadisciplinska

mjera - novčanakaznau

iznosuod20odstozaradeu

trajanjuod trimjeseca, sa-

znajePobjeda.

Iz ovog centra nam je rečeno

da su kaznili zaposlenog zato

što rješenje za ostvarivanje

prava iz socijalne i dječije za-

štite, koje je izdato21. septem-

bra, nije dostavljeno Bogavac

urokuod15, odnosno30dana.

-Novčanakaznauvisini od20

odstomjesečne zarade izvrši-

će se odbijanjem utvrđenog

iznosa od zarade zaposlenog

ostvarene u februaru, martu i

aprilu 2018. godine – saopštili

su iz ove ustanove.

Nedavno je ministar rada Ke-

mal Purišić kazao da su, kada

jeriječoporodiciBogavac,po-

stupali u skladu sa propisima,

te da je propust napravljen sa-

mo u slučaju spornog rješenja

o dobijanju jednokratne po-

moći. Marijana Bogavac, koja

živi u siromaštvu, bila je u žiži

javnosti nakon što joj je umrla

dvogodišnja kćerka. Tada je

ona, između ostalog, ispričala

medijima da nije dobila spor-

nu jednokratnupomoć koju je

tražila od Centra za socijalni

rad. U javnosti se nagađalo da

je možda njena djevojčica

umrla od gladi ili bolesti, ali je

kasnije zvanično utvrđeno da

je preminula pirodnom smr-

ću, odnosno od sindroma na-

prasne smrti odojčadi, pozna-

tijem kao SIDS. Porodica

Marijane Bogavac bila je kori-

snikpravanamaterijalnoobe-

zbjeđenje u periodu od 1. jula

2000. godine do 1. novembra

2002, kao i od 1. jula2007. do 1.

marta 2010. godine. Nakon to-

ga, odnosno 2015. godine,

utvrđeno je da ova porodica

nema pravo na materijalno

obezbjeđenje zato što nije is-

punjavala uslov za to, jer se

Marijaninsuprugtadanijena-

lazio na evidenciji Zavoda za

zapošljavanje.

N.Đ.

PODGORICA

- Inspektori

rada su, nakon što jedospje-

la isplata zarade za januar,

uradili kontrolnenadzore

pojedinihpreduzeća -mar-

keti Aroma,MerkatorCG–

Idea,Harddiskont Laković

- i konstatovali da suposlo-

davci uvećali zarade zapo-

slenima, shodnoodredba-

maZakonao radu iOpšteg

kolektivnogugovora - kaza-

li suPobjedi izUprave za in-

spekcijskeposlove.

Inspekcija rada je, kako su

naglasili, u vrijeme novogo-

dišnjihpraznikaobišlavelike

trgovinske objekte - Hard

diskont Laković, Merkator

CG - marketi Idea, Hiper-

market Naš diskont, radi pri-

bavljanjapodatakaozaposle-

n i m a k o j i s u r a d n o

angažovaniuvrijemeprazni-

ka, kako bi provjerili da li po-

slodavci ispunjavajuobaveze

uvećanja zarade po tom

osnovu, nakon isplate janu-

arske zarade, uz obavezno

uručenje obračuna zarade

svakomzaposlenom.

- Što se tiče svetkovanja vjer-

skih praznika, to je stvar lič-

nog opredjeljenja svakog za-

poslenog, a poslodavac je

dužan dati plaćeno odsustvo

za radne dane koji padaju u

dane vjerskih praznika, pri

čemu treba istaći da je zapo-

sleni dužan da obavijesti po-

slodavca najkasnije tri dana

prije vjerskog praznika koji

želi da svetkuje. U obračun-

skim listama, koje su date na

uvid inspektorima, zapaženo

je da su zarade pojedinimza-

poslenima uvećane i za vrije-

me rada u dane vjerskih pra-

znika - kazali su iz Uprave za

inspekcijske poslove.

Ističu i da nije bilo inicijativa

zaposlenih, nakon što su pri-

milijanuarskuzaradu,kojese

odnosenauskraćivanjeprava

uvećanja zarade po osnovu

rada udane praznika.

N.K.

Okončan disciplinski postupak u slučaju Bogavac

Službenik

kažnjen, tri

mjesecaplata

niža za20odsto

Centar za

socijalni rad

Uprava za inspekcijske poslove

Trgovinski lanci

poštovali zakon

Zgradamenadžmenta inspekcijskihslužbi