Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nastavnici

morajudakoriste savremene

tehnikeunastavi jer je samo

klasičanpristup–diktiranje -

prevaziđen, ističeurazgovo-

ruzaPobjeduprofesor fizike

uGimnaziji „SlobodanŠke-

rović“uPodgorici Vladimir

Popović, koji ćeod 1. do23. ju-

lapohađati CERN-ovu ljet-

nju školu i nada seda će se

vratiti sanovimtehnikama

koje ćemoći daprimijeni u

učionici.

Popovićjemagistriraouoblasti

nuklearne fizike, a za CERN-

ovu školu jednoglasno ga je

odabralakomisijaMinistarstva

naukenaosnovubiografije i re-

ferenci, ali i zbog odličnog zna-

nja engleskog jezika.

NASTAVA

- Imaćemokreativne radioni-

ce i zajedničke zadatke štomi

se, za sada, čini najinteresan-

tnijim. Najvažnije je da se

„pokupi“ što više znanja i da

to onda, kada se vratim, pre-

nesem učenicima i primije-

nim u nastavi – objasnio je

Popović.

Učenicima koji su talentovani

za neku oblast, ističe on, mora

sepomoći daotkriju sopstvenu

kreativnost, podsticanjemi da-

vanjem ideja, koje potom sami

razvijaju, a vjeruje da će neke

tehnike savladati i u Švajcar-

skoj.

Učešće u CERN-ovoj ljetnjoj

školi, pohađanjem posebnih

radionica koje treba da pomo-

gnu profesorima da pospješe

nastavuu školama i časove uči-

ne drugačijim i interesantni-

jim, pomoći će mu, vjeruje on,

da kreativnije obradi oblasti

koje predaje i predstavi ih uče-

nicima.

-Mogućejedaćemoraditineke

vrlojednostavneeksperimente

pomoću materijala kojeg svi

kući imamo, nešto vrlo lako, ali

što češće, da bi djeci bilo zani-

mljivije –očekujePopović.

Nastavni kadar, kako je nagla-

sio, mora da koristi savremene

tehnike unastavi.

- Nije dobro raditi samo klasič-

no – diktirati djeci, a oni da pi-

šu. Treba se uvijek truditi da

osavremenite nastavu, makar

po 10 minuta, da ubacite nešto

modernije,nekifilm,prezenta-

ciju, animaciju, asocijaciju i

slično.Tojedjeciveomaintere-

santno– smatraPopović.

UČENICI

Prema njegovim riječima, kod

učenikauGimnaziji „Slobodan

Škerović“ interesovanja za fi-

zikunikada nemanjka.

- Vole fiziku, ali

im je uvijek

interesantniji eksperiment.

Jednom kada im pokažete ek-

speriment, čini mi se da im to

uvijekostaneusjećanju.Teori-

ju nešto previše i ne vole, ali

ako imje lijepopribližite, onda

i ona postane interesantnija –

istakao je Popović i dodao da

složenije eksperimente mogu

da rade samatematičkimodje-

ljenjima jer je u njima manji

broj učenika.

Ako seđaci na taj način, kako je

kazao, provedu kroz sve četiri

godine, mogu da zavole pred-

met i, možda, upišu neki fakul-

tet koji obrađuje discipline iz

ove oblasti.

- Nemora to biti fizika, ali neki

tehnički fakultet gdje bi im

znanje iz fizike koristilo – re-

kao jePopović i dodaoda jepo-

trebno djecu više usmjeravati

ka ovimfakultetima.

Đaci su, kako je naglasio, vrlo

spremni da rade, ali i od-

govorni i završiće

svaki zada-

tak koji imse postavi.

- Moramo da impomognemo i

dajemo ideje, da bi oni uspjeli

sve da urade. Najvažnije je da

se otkrije njihova kreativnost,

jer jesu kreativni, a nijesmo ni

svjesni koliko ideja imaju u se-

bi, samo to moramo da podsti-

čemo da ispliva – istakao je Po-

pović.

KLUB

Zbogtogasuovegodine,kakoje

rekao, u Gimnaziji i osnovali

Klubtalentovanihđakaukojem

učenici pokazuju jednako inte-

resovanjeitalentekakozadruš-

tvene tako i prirodnenauke.

- Izabrali smo da jednu temu

obradimo iz različitih as-

pekata, na primjer,

dasvjetlostobradimoizrazliči-

tih uglova. Na jedan način će to

obraditi aktiv crnogorskog je-

zika, na drugi aktiv biologije,

fizike, hemije i slično – opisao

jePopović.

Sdrugestrane,zaovogprofeso-

ra je i rad sa „prosječnim“ uče-

nicima podsticajan izazov.

-Lijepojeraditisanjimajerpo-

kušavate da impribližite fiziku

na drugačiji način, da steknu

lijepuosnovu, koja će imslužiti

za kasnije –kazao jePopović.

Fizika elementarnih čestica,

koja je, kako je rekao, trenutno i

najpopularnija u svijetu, u Gi-

mnazijiseobrađujekaoizborni

predmet u četvrtomrazredu.

- Ali će generacije koje će za

dvije godine biti matu-

ranti imati fiziku u četvrtom

razredu i tadaćemosepotrudi-

ti da ovu oblast učinimo što za-

nimljivijomza učenike – kazao

jePopović.

Prema njegovim mišljenju,

mogli bi imati odličnusaradnju

i sa projektom [email protected] CMS,

umjetnički projekat uCERN-u

kojijepokrenuonaučnikifoto-

graf drMihaelHoh.

-Natajnačinbimoglidanapra-

vimo lijepu korelaciju između

fizike i likovne umjetnosti, da

učenici na lijep način pokažu

razumijevanje fizike elemen-

tarnih čestica kroz likovnu

umjetnost, a da pri tome nauče

nešto o CERN-u – rekao je Po-

pović i kazao da u Gimnaziji

planiraju „uskoro jedan takav

čas“.

Udžbenici za opštu gimnaziju

za prva tri razreda su, prema

njegovimriječima, korektni.

- Uvijek može bolje, naravno,

ali se tuprofesorimoraju sami

posvetiti. Ako osjetite da neke

oblasti nema u udžbeniku,

uvijek možete to dodati, na-

praviti učenicima prezentaci-

ju, da to kombinujete sa onim

što imate – objasnio je Popo-

vić.

Svojubudućnost,kakojerekao,

vidi u školi, odnosno u radu sa

djecom.

- Sa njima je najljepše raditi –

poručio jePopović.

J. BEHAROVIĆ

PREDSTAVLJAMO:

Profesor zike Vladimir Popović pohađaće CERN-ovu ljetnju školu

Imaćemo kreativne radionice i zajedničke zadatke štomi se,

za sada, čini najinteresantnijim. Najvažnije je da se „pokupi“

štoviše znanja i da toonda, kada se vratim, prenesem

učenicima i primijenimunastavi – objasnio je Popović

Profesor Vladimir Popo-

vić uvjeren je da će

međunarodni institut za

razvoj novih tehnologija

u Jugoistočnoj Evropi,

projekat koji je iniciralo

Ministarstvo nauke, biti

dobar način da se mladi

ljudi zadrže u našoj

zemlji.

- Postavlja se pitanje gdje

će se svi učenici kada

završe školu zaposliti.

Mislimda je institut odgo-

vor na ovo pitanje, odno-

sno prvi korak u tom

smjeru. Kako se pomje-

ramo u pravcu Evropske

unije, siguran samda će i

to otvarati mogućnosti –

smatra Popović.

Prema njegovim riječima,

institut bi mogao dopri-

nijeti razvijanju ideja, ali

i razvijanju oblasti izike

elementarnih čestica.

Institut

prilikaza

buduće

mlade

naučnike

Klasičan

pristupu

nastavi

prevaziđen

Vladimir Popović

CERN

ZgradaCERN-a