Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

-Ministar-

stvoekonomije će finansira-

ti izvođenje radovaneop-

hodnihzaprimjenumjera

energetske efikasnosti u šest

obrazovnihustanovauCr-

noj Gori. Vrijednost radova

iznosiće šestmiliona eura.

Kako najavljuju iz Ministar-

stva,zarealizacijutogprojekta

biće potpisani ugovori o re-

konstrukciji tri obrazovne

ustanove u Podgorici, i to: Gi-

mnaziji „Slobodan Škerović“,

Resursnom centru za djecu i

mlade „Podgorica“ i Resur-

snom centru za obrazovanje i

osposobljavanje „1. jun“.

Početak radova udva resursna

centra planiran je već na pro-

ljeće, dokćeradoviuGimnazi-

ji početi nakon završetka škol-

ske godine.

IzMinistarstva ističu da je to-

kom ove godine predviđena i

rekonstrukcija još tri objekta

zakoje je tenderskaprocedura

u toku. U pitanju su Zavod

„Komanski most“ uPodgorici,

OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ i SMŠ

„VuksanĐukić“ uMojkovcu.

- Energetska rekonstrukcija

svih šest objekata sprovodi se

u okviru „Programa energet-

ske efikasnosti u javnim zgra-

dama - faze I i II“, koji Mini-

starstvo ekonomije od 2012.

godine realizuje u saradnji sa

Ministarstvom prosvjete, Mi-

nistarstvom rada i socijalnog

staranja i Upravom za imovi-

nu. Za implementaciju pro-

grama obezbijeđena su sred-

stva iz kredita KfW banke u

vrijedno-

sti od 31,5

miliona eura

i donacija u vri-

jednosti od 4,68 miliona eura

–podsjećaju izMinistarstva.

Kakonavode, dosada jeuokvi-

ru Programa primjena mjera

energetske efikasnosti omogu-

ćenau28obrazovnihustanova,

pri čemu je ukupna vrijednost

uloženih sredstava

iznosila20,9milionaeura.

Cilj programa je optimizaci-

ja potrošnje energije uz

ostvarene uslove komfora,

poboljšanje uslova za bora-

vak i rad korisnika, kao i do-

prinos održivomrazvojuCr-

neGore.

R. P.

PODGORICA

- Sindikat

Upravepolicijeneće štititi

službenikekoji seogriješeo

zakon, ali će svakomsvojem

članupružiti adekvatnu

pravnu i drugupomoć jer

smo sena toobavezali. Tako

ćebiti i ukonkretnomsluča-

ju sakolegamapripadnicima

interventne jedinicepodgo-

ričkepolicije i ueventualno

drugimslučajevimadok se

neutvrdi eventualnaodgo-

vornost –naveo jeu saopšte-

njuza javnost predsjednik

SindikataUpravepolicije

MladenŠuškavčević.

On je, kako je saopštio, pozvao

svepojedinceisubjektedaradi

objektivnosti i zaštite integri-

teta policijskih službenika u

nastupima ,,izostave neargu-

mentovanukritikucjelokupne

policijske strukture i sindikal-

nu policijsku organizaciju jer

ih u tome demantuju rezultati

koje ostvarujemo u sprovođe-

njuUstavomi zakonompropi-

sanihnadležnosti i obaveza“.

Reakcija prvog čovjeka Sindi-

kata Uprave policije uslijedila

je nakon kritike javnosti, poli-

tičara i predstavnika nevladi-

nog sektora na čin spontanog

okupljanja policijskih službe-

nika u znak podrške pritvore-

noj petorici članova interven-

tne jedinice, koji su zadržani

zbog prebijanja trojice mladi-

ća uPodgorici 17. februara.

DISKRIMINACIJA

- Smatramo da policijske služ-

benike ne treba diskriminisati

u odnosu na druge zaposlene i

tako ih svrstavati u građane

drugogreda. Život i tjelesni in-

tegritet policijskog službenika

nije ništa manje važan od svih

drugih članova ovog društva.

Upravo izjavama koje čujemo

u posljednje vrijeme stvaraju

se predrasude i vrši pritisakna

pravosudne institucije, a koje

suza rezultat dalepreinačenje

odluke da se pomenute kolege

brane sa slobode. Namjerno ili

ne, dvaključnasvjedokanemi-

log događaja nijesu saslušana

kako bi se stvorila mogućnost

zaizricanjeodlukeozadržava-

nju, što nije slučaj sa mnogo-

brojnimpostupcima kada su u

pitanju osobe iz kriminogenih

struktura.

Naovajnačinupravosedovodi

u pitanje samostalnost rada

pravosudnihorganatesmatra-

mo da se na taj način upravo

krši prezumpcija nevinosti, a

time povređuju i sva prava po-

licijskih službenika - naveo je,

izmeđuostalog, Šuškavčević.

On se osvrnuo na stavove Mi-

lana Radovića iz Građanske

alijanse, koji je kritikovaooku-

pljanje članova Sindikata

ispred Osnovnog suda u Pod-

gorici.

-Smatramdajeneprimjerenai

neprofesionalna, ukoliko je to

izrekaokaozvanični predstav-

nik Građanske alijanse, jer na-

še okupljanje nije sagledao na

pravinačin.Pitamsezaštogos-

podin Radović nije kritikovao

sva dosadašnja okupljanja (bi-

loona spontana ili ne) podrške

pojedincima koji nastoje da

urušepravni sistemdržaveCr-

ne Gore, a bilo ih je i previše.

Naše okupljanje je bila obave-

zapremanašimčlanovima, što

propisuju naši pravni akti, a

nikako da vršimo pritisak na

bilo koga, kako je on to naveo

–kazao je Šuškavčević.

SPONTANI POTEZ

Onjeikaonekorektnuocijenio

konstataciju Nikole Jovanovi-

ća izDemokratskog frontakoji

je, kaže Šuškavčević, kazao da

je Uprava policije odobrila

skup sindikalaca policije

ispredOsnovnog suda.

-Timejavnostdirektnonavodi

na negativno razmišljanje i

stav. Nije tačno da smo tražili

saglasnost o organizovanju

skupa već je to bilo samoinici-

jativno okupljanje članova

SindikataUpravepolicije–ka-

zao je prvi čovjek Sindikata

Uprave policije.

On jenaglasioda suposljednje

vrijeme sve učestaliji napadi

na policiju o čemu, kaže, svje-

doče mnogobrojni novinarski

natpisi.Istakaojedatrebauze-

ti u obzir sve činjenice i svima

garantovati jednaka prava.

-Vjerujemodaovodruštvoima

dovoljno razuma da ne gazi po

sebi ni ljudimaoko sebe, većda

staloženo nađe najboljemode-

le poštovanja kako građana ta-

ko i policijskihslužbenika, jed-

nakouvjereni današaprofesija

predstavlja jedno od najtežih

zanimanja u savremenom svi-

jetu, koji teži da mu bezbjed-

nost postane imperativ – kaže

se, između ostalog, u saopšte-

njuŠuškavčevića.

R.P.

PODGORICA

-Delegacija

Evropskebanke zaobnovu i

razvoj, koju jepredvodila

zamjenicadirektoraEBRD

za infrastrukturuLin

O’Grejdi, potvrdila je tokom

radneposjetepreduzeću

Regionalni vodovod spre-

mnost dapomognedalji na-

stavakulaganjauvodovod-

numrežu.

- Sa zadovoljstvom ističem da

će se nakon sprovedenih ak-

tivnosti definisanih procedu-

rama Evropske banke za ob-

novu i razvoj pristupiti

potpisivanju pisma kojim se

iskazuje namjera za realizaci-

junovih infrastrukturnihpro-

jekatakakobi senakonusagla-

š a v a n j a s a r e s o r n i m

ministarstvima iVladomCrne

Gorekreiraonajpovoljnijimo-

del finansiranja, čak i bez da-

vanja državnih garancija zbog

finansijskestabilizacijekojuje

Regionalni vodovod postigao

posljednjih godina - istakla je

zamjenica direktora EBRD za

infrastrukturu Lin O’Grejdi,

saopšteno je nakon sastanka.

Kako se navodi u saopštenju

Regionalnog vodovoda, po-

slovni rezultati koje posljed-

njihgodinapostižeRegionalni

vodovodsuinaovomsastanku

ocijenjeni kao impresivni i

upravo oni su, kako su naveli,

najkvalitetnija potvrda oprav-

danosti vizije razvoja regio-

nalnog vodovodnog sistema i

nastavka saradnje, koja traje

još od 2007. između EBRD i

Regionalnog vodovoda, a koja

će, sigurni su u tom preduze-

ću, biti nastavljena kroz dalju

finansijskupodrškurealizaciji

razvojnih projekata koje će

ovo preduzeće u saradnji sa

VladomCrneGoreuskoropo-

krenuti.

- Riječ je o spajanju opštine

HercegNovi na regionalni vo-

dovodni sistem, nastavku iz-

gradnje 2. faze regionalnog

vodovodnog sistema kroz do-

datnopovećanje kapaciteta za

dio sistema za opštine Kotor,

Tivat i Herceg Novi, jer se iz

godine u godinu, u sve većem

vremenskom periodu, tokom

ljetnje sezone na ovom dijelu

sistema radi sa 100 odsto ka-

paciteta, a samo u 2017. je to

bilo cijelih 76 dana - kaže se u

saopštenju.

Nasastankusu,takođe,vođeni

razgovorinatemupredstojeće

transformacije javnog predu-

zeća u društvo sa ograniče-

nomodgovornošćuuzanalizu

efekata novog zakona na eko-

nomsku održivost Regional-

nog vodovoda.

Direktor RV Goran Jevrić na-

veo je da je to državno predu-

zeće, koje upravlja važnom i

zahtjevnom infrastrukturom,

pokazalo da ima kapaciteta da

samostalno rješava ne male

poslovne izazove.

- To je za Banku od ključnog

značaja za donošenje tako

važne odluke da su iskazali

spremnostdaVladiCrneGore

i nama mogu ponuditi model

za finansiranje novih razvoj-

nihprojekataRegionalnogvo-

dovoda, sada čak i bez držav-

nihgarancija, jer jeRegionalni

vodovodpokazaoodrživost za

dobijanje takvog statusa kod

EBRD– kazao je Jevrić, navo-

di se u saopštenju.

I.P.

Delegacija Evropske banke za obnovu

i razvoj posjetila Regionalni vodovod

EBRDspremna

dapodrži nove

investicije

Zbog nansijske stabilnosti, koju je Regionalni

vodovod postigao posljednih godina, EBRD

je spremna da kreditna sredstva za projekte

obezbijedi i bez posebnih državnih garancija

Nastavlja se primjenamjera energetske e kasnosti u obrazovnimustanovama

Ministarstvoza šest škola

opredijelilošestmilionaeura

Predsjednik Sindikata Uprave policijeMladen Šuškavčević

negoduje zbog kritika policijske organizacije

Svi imajupravona

zaštitudok sene

utvrdiodgovornost

Vjerujemoda ovodruštvo ima dovoljno razuma da ne gazi po sebi ni ljudima

oko sebe, već da staloženonađe najboljemodele poštovanja kako građana tako

i policijskih službenika, jednakouvjereni da naša profesija predstavlja jednood

najtežih zanimanja u savremenomsvijetu, koji teži damubezbjednost postane

imperativ – kazao je prvi čovjek Sindikata policijeMladen Šuškavčević

ZgradaUpravepolicije

Sa sastanka