Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–UCrnojGori

jeuopticajuprekopolamili-

jardeeuragotovine, pokazuje

procjenakojusuunovembru

prošlegodineuradiliMMFi

Centralnabanka.Ovaprocje-

na jeprvipodataksaopšten

poslijenizagodina jerCBCG

odavnonesaopštavacifreo

novčanojmasi -monetarne

agregateM21,M1... kojupo-

redgotovognovcačini idepo-

zitninovac.Udepozitima je

nakrajuprošlegodinebilo

3,279milijardi eura.

-MMF i Centralna banka su to-

komnovembra prošle godine, a

na bazi iskustva zemalja iz

okruženja, uradili procjenu go-

tovine u opticaju u Crnoj Gori.

Procjena govori da je u 2016. u

opticajubilo508,5milionaeura.

Godinu ranije u opticaju je bilo

464miliona,u2014.godini431,4

miliona, u2013. godini 421,1mi-

lion, godinu ranije 440,2milio-

na, 2011. godine 410,6miliona i

2010. godine 398,6miliona eura

- rečeno je Pobjedi iz Centralne

banke odgovarajući na pitanje

koliko jeuopticajugotovine.

UVEĆANJE

Ovipodaciizprocjenepokazuju

da je za sedamgodina gotovina

u opticaju uvećana za oko 110

milionaeura.

Za razlikuodgotovineuoptica-

juCBCGmjesečno, krozBilten,

saopštava podatke o depoziti-

ma.

- Ukupni depoziti, uključujući

sredstva na eskrou računima,

kamateivremenskarazgraniče-

nja, na 31. decembar 2017. izno-

sili su 3,279 milijardi eura. Od

togasenadepozitestanovništva

odnosi 1,704 milijarde eura ili

51,96odsto,nadepozitepravnih

lica 1,538 milijardi eura, odno-

sno 46,89 odsto. Sredstva na

eskrou računima, kamate i vre-

menska razgraničenja čine 1,14

odsto - objasnili su izCBCG.

U odnosu na decembar 2016.

ukupni depoziti su povećani za

393,6 miliona eura ili 13,64 od-

sto.

- U jednogodišnjem upored-

nomperiodu depoziti građana

su porasli za 169,8miliona eura,

odnosno 11,07 odsto, dok su de-

poziti pravnih lica porasli za

216,8 miliona eura, odnosno

16,41 odsto - kazali su za naš list

izCBCG.

Uz sve to ne treba zaboraviti da

između depozitnog i gotovog

novca u opticaju dolazi do kon-

verzije -prelivanja, pretvaranja

- jednognovcaudrugi.

DOBROJE

Nezavisni poslanik i bivši pred-

sjednikskupštinskogOdboraza

ekonomiju, finansije i budžet

Aleksandar Damjanović za Po-

bjedu je kazao da je dobro da se

konačno izašlo sa procjenom

gotovine,makar i približnom.

- Već dugo vremena CBCG ne

posjedujenitiobjavljujepodat-

ke o monetarnim agregatima,

poput agregatne monetarne

mase ili količinegotovognovca

uopticaju,ibezobziranačinje-

nicu da u eurizovanoj ekono-

miji bez sopstvene emisione

njihnije lakoprocijeniti, odve-

like je važnosti za planiranje

raznih ekonomsko-finansij-

skihpolitikadapostojebar pri-

bližne procjene. Nakon uvođe-

n j a eura kao p l a t ežnog

sredstva, kada su zamijenjene

njemačkemarkekao tzv. prela-

zna valuta, i preciznih podata-

ka koje smo tada dobili, više od

petnaestgodinanijebiloobjek-

tivne procjene stanja novčane

maseuCrnojGori.Tajparame-

tar je tokom proteklih godina

mijenjan zavisno od ekonom-

skih kretanja, poput ulaska ve-

like količine gotovog novca u

tzv. godinama buma 2005-

2008,padorecesionihkretanja

tokom nekoliko godina finan-

sijskekrize.Azavisio je i odpo-

stojeće institucionalne finan-

sijske arhitekture u Crnoj Gori

sa danas dominantnom ulo-

gom banaka u odnosu na, reci-

mo, berzansko finansijsko trži-

šte - smatraDamjanović.

On dodaje da visoki nivo neo-

porezive sive ekonomije tako-

đe utiče na pojedine monetar-

ne agregate.

- Broj i iznos gotovinskih nov-

čanih transakcija i dalje je rela-

tivno visok u Crnoj Gori, što sa

stanovista poreskih organa i

optimiziranja poreskih priho-

da predstavlja problem zbog

neadekvatnog poreskog obu-

hvata. Treba imati u vidu i da

Crna Gora tek očekuje otvara-

nje poglavlja vezano za mone-

tarnu uniju i problem de fakto

nezakonitog korišćenja eura

kaosopstvenevalutegdjedrža-

va,odnosnonadležneinstituci-

je poput Centralne banke mo-

raju imati tzv. rezervne

varijante (kontindžensi plan)

za slučaj da EU dovede u pita-

nje dalje korišćenje eura u Cr-

nojGori.Utomslučajunetreba

govoriti o potrebi najprecizni-

jih mogućih informacija o sta-

nju i trendovima kretanja nov-

čanemaseuCrnojGori-ocijenio

jeDamjanović.

PODACI

Podsjetimo da je ključni razlog

štouposljednje vrijeme institu-

cije nijesu saopštavale podatke

onovčanojmasi tošto, ueurizo-

vanimekonomijama,odnosnou

kojima centralna banka nema

emisionu funkciju, odnosno ne

štampa novac, podaci nijesu do

krajapozdani.

Uinformacijioindikatorimain-

flacijeuCrnojGori,kojuje2014.

uradiloMinistarstvo finansija,

takođe se kaže da nije poznato

koliko jenovcauopticaju.

- U uslovima eurizacije kao što

jeuCrnojGori,Centralnabanka

ima ograničene efekte instru-

menata sa kojima bi mogla da

utičena cijene, indirektno ili di-

rektno, jer kao neemisiona cen-

tralna banka nemamogućnosti

da vodi statistiku monetarnih

agregataikontrolunovčanema-

se. Novčana masa u Crnoj Gori

se, u velikoj mjeri, kreira prili-

vom i odlivom sredstava u raz-

mjenisainostranstvom-kažese

uovoj informaciji.

Podsjetimo da je Crna Gora

1999. uvela njemačku marku

kao zakonito sredstvo plaćanja

paralelnosadinarom.Odjanua-

ra 2001. jedino platežno sred-

stvo postaje njemačkamarka, a

od juna2002. euro.

Mira POPOVIĆ MILOVIĆ

UCrnoj Gori cirkuliševiše

odpolamilijardeeura

Ekonomski analitičar i bivši direktor Univerzal

kapital banke Predrag Drecun Pobjedi je kazao

da nije čudno što je novčana masa nepoznani-

ca jer je jedan značajan dio van sistema stati-

stičkih evidencija i Centralne banke.

- Zbog toga je teško pouzdano reći kolika je

novčana masa. Smatramda veliki dio

novčane mase nije evidentiran

i vrti se van sistema. To je

jedan od elemenata zbog

kojih se katastrofalni

statistički podaci u poje-

dinim elementima lakše

podnose - kaže Drecun.

Mi u Crnoj Gori, dodaje

on, ne možemo da uti-

čemo na rast novčane

mase osim realnim izvorima kojih, nažalost,

imamo ciklično. Nekad ih imamo, a nekad ne u

dovoljnoj mjeri.

- Novčana masa bi trebalo da raste prije svega

u neto iznosu, zbog turizma kao krovne indu-

strijske grane. Turizam ciklično dovodi do rasta

novčane mase ali, takođe ciklično, dovodi do

odliva. U junu, julu, avgustu i septembru imamo

pojačan priliv novca, a priprema turističke sezo-

ne traje cijelu godinu. Ukoliko su imputi, koje mi

kroz turističku privredu plasiramo, uvozni onda

je neto efekat od turizma mali. U takvoj situaciji

je i neto uticaj na novčanumasu proporciona-

lan. Jednostavnije rečeno, ne ostaje mnogo

novca u Crnoj Gori. Ako uđe milijarda eura, ne

mislimda je više od 150miliona neto efekat

turističke privrede - smatra Drecun.

Drecun:Vansistemasevrtidostanovca

Centralna banka i MMF

krajemprošle godine

uradili procjenu gotovine

393,6

miliona eura pora-

sli depoziti na kraju

prošle uodnosuna

decembar 2016.

ProcjeneMMF-a i Centralne banke pokazuju da je za

sedamgodina gotovina u opticaju uvećana za oko 110

miliona eura. Ukupni depoziti, uključujući sredstva na

eskrou računima, kamate i vremenska razgraničenja

31. decembra 2017. iznosili su 3,279milijardi

eura. Dobro je da poslijemnogo godina

imamo procjenu eura u opticaju

PredragDrecun

AleksandarDamjanović