Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

PKCG upozorava na zabrinjavajuće slabu

pokrivenost uvoza hrane izvozom

Zabolji plasman

potrebna jača

konkurentnost

PODGORICA-

CrnaGora

možebiti zadovoljna ra-

stomučešćapoljoprivrede

ubrutodomaćemproi-

zvodu (BDP), ali je slaba

pokrivenost uvozahrane

izvozom, od9,9odsto, za-

brinjavajuća, ocijenio je

predsjednikOdbora

Udruženjapoljoprivrede i

prehrambene industrije

PrivrednekomoreMilu-

tinĐuranović.

- Brojne probleme možemo

riješiti većom realizacijom

domaćih proizvoda na na-

šem tržištu, što će, između

ostalog, doprinijeti i rastu

investicija u taj sektor. Zato

je potrebno razvijati svijest

potrošača o potrebi kupovi-

ne domaćih proizvoda - re-

kao jeĐuranovićna sjednici

Odbora.

ČlanoviOdborasmatrajuda

je jedan od ključnih proble-

ma agrarnog sektora nedo-

voljna konkurentnost proi-

zvoda, zbog čega bi trebalo

povećati obimproizvodnje i

konkurentnosti u cilju obe-

zbjeđenja boljeg plasmana,

prenijela jeAntenaM.

Kompanije u sektoru agrara

već duži niz godina se, kako

su kazali članovi Odbora,

susreću sa problemom teže

naplate potraživanja, nea-

dekvatne finansijske podrš-

kebanaka i komercijalno-fi-

nans i j sk im pr i t i skom

moćnih regionalnih proi-

zvođača hrane.

-GubitaktržištaRusijezbog

embarga, kao i naplata po-

traživanja od Agrokor gru-

pe, problemi su koji su do-

datno opteretili poslovanje,

naročito izvozno orijentisa-

nihpreduzeća-saopštenoje

na sjednici Odbora.

Članovi tog tijela su dodali

da problem predstavljaju i

česteanalizerobe,nedovolj-

naponudadomaćihprozvo-

dakroz turizami visoke tak-

se na lokalnom i državnom

nivou.

Oni su dodali i da bi trebalo

organizovati obuke za bolje

korišćenje IPARD fondova,

snažnije povezati poljopri-

Predstavnik nikšićke

pivare Trebjesa Mijuško

Jauković kazao je da nije

lako domaćimproizvo-

đačima u konkurenciji sa

velikimmeđunarodnim,

koji ihmogu istisnuti sa

tržišta.

On smatra da je potreb-

no uvesti zakonsku

obavezu da ugostiteljski

objekti u ponudi moraju

imati domaće proizvode.

Predstavnik Marteksa

Dragan Martinović

saopštio je da se u trgo-

vačkim lancima prodaju

domaći proizvodi po

dampinškim cijenama,

dok to nije slučaj sa proi-

zvodima iz uvoza.

Na sjednici je predstav-

ljen i ovogodišnji Agro-

budžet, koji iznosi 39,96

miliona eura i veći je u

odnosu na prošlu 26,8

odsto.

Đuranović je kazao da bi

trebalo animirati poljo-

privrednike da što više

koriste sredstva iz Agro-

budžeta jer se dešava da

budžetske linije ostanu

neiskorišćene.

Kakosa

stranim

takmacima

vredu i turizam kroz veću

zastupljenost domaćihproi-

zvoda u ugostiteljskim

objektima, smanjiti broj

uzorkovanja prilikomuvoza

sirovine za dalju preradu,

smanjiti cijene analiza i uve-

sti jedinstvenu nižu stopu

poreza na dodatu vrijednost

(PDV) za više proizvoda na-

mijenjenih ishrani ljudi.

Potpredsjednica PKCG Lji-

ljana Filipović podsjetila je

da taasocijacijavećdeceniju

u saradnji sa proizvođačima

radi na afirmaciji kvaliteta

domaćihproizvodaipospje-

šivanju njihove kupovine

kroz projekat Dobro iz Crne

Gore.

R. P.

Za tri godine reformi

12milionaeura

PODGORICA–

Realizacija

aktivnosti izAkcionogplana

reforme javneuprave zape-

riod2018 - 2020. godinako-

štaće gotovo 12miliona eura,

saopštio jePobjedi državni

sekretaruMinistarstvu jav-

neupraveGoranJovetić.

Fokus Ministarstva tokom

ove godine biće na reorgani-

zaciji državne uprave i pri-

mjeni novih zakonskih rješe-

nja u oblastima unapređenja

službeničkog sistema držav-

nih službenika i namješteni-

ka, efikasnijeg ostvarivanja

prava na slobodan pristup in-

formacijama, elektronske

uprave i lokalne samouprave.

CiLJEVi

U tom kontekstu naročito su

značajne, kako je u razgovoru

za Pobjedu rekao Jovetić, ak-

tivnosti koje se odnose na mo-

nitoring primjene Zakona o

upravnompostupku,mjerenje

zadovoljstagrađanapruženim

uslugama, povećanje broja

elektronskih usluga i uključi-

vanjejedinicalokalnihsamou-

prava na portal e-uprave, kao i

primjena novih zakonskih rje-

šenjau službeničkomsistemu.

- Implementacija ovog plana

bićeposebnousmjerenana re-

alizacijunajzahtjevnijihaktiv-

nosti koje se odnose na Plan

optimizacije zaposlenih u jav-

nom sektoru i izgradnju one

stop government sistema, či-

me će se poboljšati operativ-

nost cjelokupne javne uprave i

povećati povjerenje građana u

sistem– ističe Jovetić.

Kada je riječ o reorganizaciji

državneuprave, Jovetićnagla-

šavadaćeMinistarstvopripre-

miti novi zakonodržavnoj up-

ravi koji će, kako se očekuje,

Vlada utvrditi u drugom kvar-

Svrha optimizacije javne uprave nije otpu-

štanje, već raspoređivanje viška zaposlenih,

ocijenio je državni sekretar u Ministarstvu

javne uprave Goran Jovetić i naglasio da se

prve procjene o viškovima mogu očekivati

već sredinomove godine.

- Cilj optimizacije je da u svim segmentima

javne uprave imamo funkcionalan sistem

koji će biti u službi naših građana. Trenutno

smo u fazi kada nakon utvrđene metodo-

logije krećemo u analizu postojećeg stanja.

Ovo je posebno važno za velike resore,

kakav je policija, zdravstvo i prosvjeta, što

znači da ćemo imati sektorski pristup. Sva-

kako da cilj optimizacije nije otpuštanje, već

preraspodjela zaposlenih i stvaranje efika-

sne javne uprave. Pojačaćemo one segmen-

te sistema u kojima fali kadra, a rasteretiti

one u kojima imamo višak. Pravu procjenu

stanja imaćemo kada se proces okonča, što

možemo očekivati sredinomgodine – rekao

je Jovetić.

Precizanbrojviškazaposlenihdosredinegodine

Sistem e-uprave trenutno raspolaže sa 269 elektronskih

usluga, koje pružaju 33 institucije.

- Krajemgodine smo u testni rad stavili i informacioni sistem

za povezivanje registara i razmjenu podataka između orga-

na uprave, a paralelno se radi i na primjeni dva servisa koji će

povezati pet od sedam ključnih registara - elektronski upis

djece u sve nivoe obrazovnih institucija i objedinjeno priku-

pljanje dokumentacije za tendere – naveo je Jovetić.

On objašnjava i da samportal e-uprave građanima treba

kako bi, bez čekanja u redovima, mogli da elektronskim

putemdobiju traženu uslugu.

E-upravagrađanima

pruža269usluga

taluove godine.

Strategija javneupravepodije-

ljena jena sedamciljevakoji se

odnosenaorganizaciju i odgo-

vornost u sistemu javne upra-

ve,pružanjeusluga,službenič-

kisistemiupravljanjeljudskim

resursima,razvojikoordinaci-

ju javnih politika, posebna pi-

tanja sistema lokalne samou-

prave, strateško upravljanje

procesomreforme javneupra-

ve i finansijska održivost.

Jovetić objašnjava da su kroz

Akcioni plan za predstojeći

trogodišnji period detaljno ra-

zrađene aktivnosti koje će se

sprovoditi u okviru svakog od

tih sedamciljeva.

-Umeđusektorskimkonsulta-

cijama u pogledu procjene

troškova svake pojedine aktiv-

nosti i podaktivnosti, po prin-

cipu obračuna samo dodatnih

troškova, napravljena je finan-

sijska procjena Akcionog pla-

na u iznosuod 11.935.564 eura.

Akcioni plan služi i kaoosnova

za upravljanje sredstvima

obezbijeđenim kroz različite

vidove instrumenatameđuna-

rodne finansijske podrške, ali i

planiranjesredstavaubudžetu

Crne Gore. Za očekivati je da

će se realizacijomaktivnosti iz

Akcionog plana stvoriti uslovi

za unapređenje postojećeg

stepena efikasnosti javne

uprave, ali i stvaranja novog

potencijala koji će izgraditi te-

melj za dugoročne rezultate.

ZaštitaPoJEdinaCa

Takođe bih naglasio da će sve

aktivnosti, kao i uprethodnom

periodu, biti usmjerene i na

stvaranjepreduslova zapovla-

čenje15milionaeuraizsektor-

ske budžetske podrške za re-

formujavneuprave.Podsjetiću

dasmovećuprvojgodiniman-

data novoformiranog mini-

starstva uspjeli da stvorimo

uslove da prva tranša od četiri

miliona bude povučena već u

prvoj polovini ove godine –

ističe Jovetić.

Zaneštovišeodgodinu, koliko

postoji Ministarstvo javne

uprave, taj resor je radiona us-

postavljanju sistema instituci-

onalne koordinacije reforme

javne uprave, a Jovetić nagla-

šava kako je uspostavljanjem

novog Savjeta za reformu jav-

ne uprave obezbijeđena i poli-

tičkakoordinacija togprocesa.

- U prethodnom periodu bili

smo fokusirani na oblast pru-

žanja javnih usluga gdje smo

posebnovodiliračunaozašti-

ti pojedinaca u upravnimpo-

stupcima i neophodnosti za

obezbjeđivanje jednakogpri-

stupa uslugama za sve građa-

ne. Značajno smo podigli

kvalitet upravnog postupka

kroz nova zakonska rješenja

u Zakonu o upravnom po-

stupku, a i vodili smo se prin-

cipom svi kontakti građana i

privrede sa javnom upravom

treba da budu na jednom

mjestu- kaže Jovetić.

Tome je, dodao je on, poseb-

no doprinijela primjena no-

vog Zakona o upravnom po-

stupku uvođenjem instituta

One stop shop ( jedinstvenog

šaltera za sve), te sprovođe-

njem upravnih aktivnosti na

jednommjestu.

-U kontinuitetu radimo na

unapređenjusistemae-Upra-

ve. Skupština je krajem godi-

ne donijela dva sistemska za-

kona koje je pripremilo

Ministarstvo javne uprave.

Riječ je o Zakonu o državnim

službenicima i namještenici-

ma i Zakonuo lokalnoj samo-

upravi. Nova zakonska rješe-

nja u funkciji su jačanja

profesionalnosti,odgovorno-

sti, otvorenosti i efikasnosti u

javnoj upravi, a uvodi se niz

novina u oblasti zapošljava-

nja, skraćuju se i pojedno-

stavljujuprocedure zapošlja-

vanja, te unapređuju interne

procedure transfera kadrova

između i unutar državne

uprave, unapređuje sistem

nagrađivanja. Posebannagla-

sak je stavljen na veću profe-

sionalizaciju i odgovornost

najviših rukovodećih kadro-

va – zaključio je Jovetić.

ĐurđicaĆoRiĆ

Goran Jovetić izMinistarstva javne uprave o planovima tog resora

GoranJovetić

Sa sastanka