Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

SkupštineKosovaKadri Ve-

selji jeuvjerenda će seu sri-

jeduposlijepostizanjakon-

senzusa sa albanskim

partijamausvojiti Sporazum

odemarkaciji saCrnomGo-

rom.

– Očekujem da će se usvojiti

jergrađaninašezemlječekaju.

Niko nema pravo da blokira

građane na njihovom putu ka

EU, liberalizaciju viznog reži-

ma, jačanje suvereniteta drža-

ve Kosovo. Dobra vijest je što

smo postigli konsenzus. Posli-

je više odmjesec našli smo za-

jednički jezik sa dijelom opo-

zicije o ratifikaciji sporazuma,

aličekamoimišljenjekolegaiz

Pokreta Samoopredjeljenje i

Srpske liste – rekao je, između

ostalog, predsjednik Skupšti-

neKadri Veselji u intervjuu za

RTV21.

Iako nije rekao da li su obezbi-

jedili dovoljan broj glasova za

ratifikaciju Sporazuma o de-

markaciji, Veselji kaže da je u

stalnomkontaktusaposlanici-

ma koji su protiv ratifikacije

kakobiusrijeduglasali zaspo-

razum.

Kosovski analitičar Azem

Vlasi za Pobjedu kaže

da je konsenzus al-

banskih partija

veoma značajan.

– Podrška raz-

graničenju ni-

kad nije bila veća. Teško je na-

gađati kako će se ponašati

Srpska lista i Samoopredjelje-

nje, ali samoptimista da će biti

podrške za ovaj zakon. Ako

Srpska lista dobije nalog izBe-

ograda da glasa za demarkaci-

ju, onda će vjerovatno tražiti

ustupak, odnosno da se formi-

ra zajednica opština sa srp-

skom većinom. U svakom slu-

čaju, Srpska lista čeka nalog iz

Beograda. Što se Samoopre-

djeljenja tiče, u toj partiji po-

stoji rascjep, ali seoni najčešće

ujedine kad treba nauditi Ko-

sovu–poručio jeVlasi.

Ranije juče kosovski premijer

Ramuš Haradinaj je na van-

rednoj pres konferenciji kazao

da je uklonjena prepreka da se

izglasa zakon o ratifikaciji

Sporazuma o demarkaciji sa

CrnomGorom.

Haradinaj je pojasnio da nacrt

zakona sadrži sporazum iz

2015, zajedničku izjavu pred-

sjednikaHašimaTačija iFilipa

Vujanovića, kao i izvještaj Ko-

misijezaobilježavanjegranice

sa CrnomGorom, uz uvažava-

nje zahtjeva Demokratskog

savezaKosova.

– Kao što vidite, u zakonu koji

je upućen poslanicima u članu

3, tačka 1. tačka 2. navodi se da

se službena dokumentacija

Komisije za obilježavanje dr-

žavne granice uzima kao ori-

jentacija. Dakle, to je bio za-

htjev DSK koji smo prihvatili

kako bismo išli naprijed - na-

veo jeHaradinaj.

Odgovarajući na pitanje novi-

nara o stavu Srpske liste o de-

markaciji, on je rekao da još

nema konsenzusa, prenosi

RTK2.

– Još nemamo konsenzus sa

Srpskom listom, nijesmo se

dogovorili, ne znamda li ćemo

sedogovoriti-rekaojeHaradi-

naj.

Ocijenio je i da je, što senjega ti-

če, zahtjevDSKbio nepotreban

i dodaodavjerujedasustvoreni

uslovi za ratifikaciju Sporazu-

maorazgraničenju.

Mr.J.

PODGORICA

- Bivši pot-

predsjednik i poslanikSoci-

jalističkenarodnepartije

VasilijeLaloševićnajozbilj-

niji jekandidat za šefame-

dijskog centraSNP-a. Lalo-

šević, premapouzdanim

saznanjimaPobjede, već

obavlja tu funkciju, anjego-

vo formalno imenovanje

trebalobi dauslijedi nane-

koj odnarednih sjednica

Glavnogodbora.

- Lalošević je iskusanpolitičar

koji dobro poznaje medije i

ima odličnu saradnju sa svim

medijima.Njegovimimenova-

njemJoković jezaokružiospi-

sak svojih najbližih saradnika

- saopštio je izvor Pobjede.

Laloševićseproteklečetirigo-

dine pasivizirao od politike

budući da jebio imenovankao

konsultant u Azmontu -azer-

bejdžanskoj kompaniji koja

gradi turistički kompleks Por-

tonovi uKumboru.

Lalošević je zbog te funkcije

napustio mjesto poslanika u

Skupštini CrneGore.

U politiku se aktivnije vratio

tokom prošle godine kada je

podržao kandidaturu Vladi-

miraJokovića.Laloševićjene-

davno imenovan za koordina-

tora SNP-a u Baru. Cilj tog

manevra Jokovića je da oslabi

uticaj svog ključnog oponenta

u stranci Snežane Jonice, koja

je držala pod kontrolom taj

odbor.

Lalošević ima zavidnupolitič-

kubiografiju.

U mandatu od oktobra 2002.

do septembra 2006. godine

bio je poslanik u Skupštini Cr-

neGore, aumandatuod2006.

do2009. godinebio ječlanAd-

ministrativnogodboraiOdbo-

ra za ljudska prava i slobode

SkupštineCrneGore.

Obavljao je dužnost predsjed-

nika Programskog odbora

RTV Crne Gore. Predsjednik

je Komisije za informisanje i

medije SNP-a Crne Gore.

Predsjednik jeOpštinskogod-

bora SNP Bar od 2001. do

2007. godine.

N.Z.

PODGORICA

-Temeljna iz-

mjenasistema i ključnihprin-

cipa, poputvraćanjasuvere-

nitetagrađanima, otvorenih

izbornihlista, borbaprotiv

partitokratije i obaveznozba-

civanjeoligarhije, ključnesu

promjenezabudućnostCrne

Gore.

To su se saglasili VasilijeMilič-

ković i Đorđije Blažić, koji su

najavili učešće na predsjednič-

kimizborima, koji ćebiti održa-

ni 15. aprila, kao nezavisni kan-

didati.

IzBlažićevePRslužbesaopšte-

no je da su on i Miličković o

programima kampanja razgo-

varali na otvaranju Miličkovi-

ćevog izbornog štaba u Podgo-

riciidaseutrcizapredsjednika

međusobno poštuju i podrža-

vaju.

NavodisedasuMiličkovićiBla-

žić saglasni da je predstavnik

vladajuće nomenklature jedini

stvarni protivnik svih demo-

kratskihinezavisnihkandidata.

IstičesedajeMiličkovićistakao

urgentnost promjene vlasti na

predstojećim predsjedničkim

izborima.

Blažić je kazao da se ogromno

nagomilano nezadovoljstvo na-

rodamože legitimno iskazatina

višeoriginalnihnačina.

„Svaki od njih, od direktnog do

stručnog, je opravdan, dok god

podriva temelje nepravednog

sistema i omogućava da se čuje

glas i istinska volja građana Cr-

neGore“, rekao jeon.

Miličković i Blažić su se u pot-

punosti saglasili o neophodno-

sti jedinstvameđu opozicionim

kandidatima voljnimda sve ra-

zlike,sujeteiličneintereseosta-

vepostranizaradsmjeneoligar-

hije i ostvarivanja interesa

narodaCrneGore.

R.P.

PODGORICA

- Ministar od-

brane Predrag Bošković bora-

vi u zvaničnoj posjeti Vašin-

gtonu.

Bošković će se u Pentagonu

srestisaameričkimministrom

odbrane DžejmsomMatisom

sa kojim će potpisati spora-

zumizmeđuvladaCrneGore i

Sjedinjenih Američkih Drža-

va o bezbjednosnimmjerama

za zaštitu tajnih podataka

(GSOIA).

Boškovićće,kakojenajavljeno

izMinistarstva, posjetiti iStejt

department, gdje će razgova-

rati sa visokom zvaničnicom,

ambasadorkomTinomKajda-

nov.

Bošković će prvog dana posje-

te učestvovati na okruglom

stolu borda direktora i ekspe-

rata za Balkan Atlantskog sa-

vjeta SAD-a.

Kako jenajavljeno, drugogda-

na posjeteBošković će održati

predavanje o bezbjednosno-

odbrambenimpitanjima regi-

ona na Institutu za svjetsku

politiku.

R.P.

PODGORICA

-Delegacija

CrneGorena čelu sapremi-

jeromDuškomMarkovićem

boravićedanas uLondonuna

InvesticionomsamituzaZa-

padni Balkan, koji organizuje

Evropskabanka zaobnovu i

razvoj (EBRD).

Cilj regionalnog investicionog

samita je da okupi premijere

šest zemalja Zapadnog Balka-

na(CrnaGora,Srbija,Albanija,

Bosna i Hercegovina, Kosovo i

Makedonija) kako bi se sa naj-

višegnivoapredstavile investi-

cione i poslovne mogućnosti

regiona Zapadnog Balkana u

kontekstu privlačenja direk-

tnih stranih investicija i sarad-

nje na prekograničnimprojek-

tima, navode izVladine Službe

za odnose s javnošću.

Samit će, dodaje se, otvoriti

predsjednik EBRD Suma Ča-

krabarti i Bojko Borisov, pre-

mijerBugarskekaodržavekoja

trenutno predsjedava Evrop-

skom unijom. Učesnicima Sa-

mita obratiće se i predstavnik

Vlade Ujedinjenog Kraljev-

stva.

Pored predsjednika Vlade Cr-

ne Gore Duška Markovića na

Samitu jošučestvujupredsjed-

nici vlada država Balkanske

šestorke - Ana Brnabić, Ramuš

Haradinaj, Edi Rama, Zoran

Zaev i Denis Zvizdić.

U sklopu Samita, predsjednik

Marković potpisaće Memo-

randumorazumijevanjuizme-

đuVladeCrneGore i Evropske

banke za obnovu i razvoj.

U delegaciji Crne Gore su još

ministri finansija i ekonomije

DarkoRadunović i Dragica Se-

kulić.

R.P.

Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji uvjeren da će u srijedu

biti izglasana demarkacija, prištinski analitičar AzemVlasi poručuje

Podrškasporazumu

nikadnijebilaveća

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković

zaokružio timnajbližih saradnika

Zajednička izjava VasilijaMiličkovića i

Đorđija Blažića

Lalošević šef

medijskog

centraSNP-a

Predstavnikvlasti

jedini protivnik

nezavisnihkandidata

Boškoviću

Vašingtonu

DelegacijuCrneGore

predvodi premijerMarković

U Londonu se održava Investicioni samit EBRD za Zapadni Balkan

VasilijeLalošević

ParlamentKosova

VasilijeMiličković

DuškoMarković

ĐorđijeBlažić

AzemVlasi