Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Politika

li da su na osnovu sastanka i

razgovora sa Tadić-Mijović u

vrhu DF-a zaključili da tzv.

građanska opozicija nije je-

dinstveno pregovarala sa no-

vinarkomMonitora.

- Čak joj je Lekić bio predložio

da Demos i ona podrže Vanju

Ćalović, koja je već odbila kan-

didaturu- tvrde izvoriPobjede.

MilkaTadić-Mijovićje,prema

saznanjimaPobjede, zahvalila

nasusretuikazaladarazumije

borbuDemokratskog fronta.

- Saopštila je da bi voljela da

dođedoobjedinjavanjaopozi-

cije, da je sastanak veliki

uspjehizahvalilasenasusretu

- kazao je izvor Pobjede.

STAV

Iz Demokratskog fronta su u

subotu zvaničnopozvali tako-

zvanu građansku opoziciju da

konačnokažeimalijedinstven

stav u vezi sa predsjedničkim

kandidatom.

-Onoštomogudaprimijetimje

da je u ovom trenutku problem

ugrađanskoj opoziciji, jer unu-

tar nje nemaju jedinstvene sta-

vove. Dritan Abazović je loci-

raoilioptužiojedanbrojkolega

iz građanske opozicije da se ra-

diorežimskim„spavačima“ito

sustvarikojeonitrebadarazja-

sne među sobom. Volio bih da

oni izađu sa zajedničkim sta-

vom iza kojeg će stati svi pred-

stavnici tzv. građanskeopozici-

je, kako bi se Front mogao

upravljati prema tome – ista-

kao je Knežević u petak za Po-

bjedu.

N. ZEČEVIĆ

PODGORICA

- LideriDe-

mokratskog frontaAndrija

Mandić,MilanKnežević i

NebojšaMedojević sastali

su sepočetkomprošle sed-

mice sanovinarkomMilkom

Tadić-Mijovićdabi joj pre-

dočili detalje sapropalog sa-

stanka lideraopozicijena

kojemnijepostignuta sagla-

snost ozajedničkompred-

sjedničkomkandidatu, sa-

znajePobjedaodviše izvora

izopozicije. Ta informacija

jePobjedi potvrđena i iz

izvorabliskihDemokrat-

skomfrontu.

-LideriFrontasuuvrlokorek-

tnomrazgovoruupoznaliMil-

ku Tadić-Mijović sa rezultati-

ma sastanka i činjenicom da

tzv. građanska opozicija nije

imala jedinstven stav oko nje i

da je osim snažnog zalaganja

Dritana Abazovića niko nije

snažno podržao - prenio je

izvor Pobjede detalje sa sa-

stanka.

KANDIDATURA

Mandić,KneževićiMedojević

su Milki Tadić-Mijović obja-

snili da je predsjednik SNP-a

Vladimir Joković podržao

kandidaturuAndrijeJovićevi-

ća, a da je lider Demosa Mi-

odrag Lekić prvo predložio

izvršnu direktorku MANS-a

VanjuĆalović, apotomAleksu

Bečića. Podrška Ranka Krivo-

kapića je bila prisutna, ali nije

bila toliko snažna, dok se lider

Demokrata Aleksa Bečić

upadljivo držao po strani, citi-

rao je izvor Pobjede detalje sa

sastankakoji jeodržannekoli-

ka dana nakon susreta lidera

opozicije.

IzvoribliskiFrontususaopšti-

PODGORICA

-Demokratska

CrnaGoraAlekseBečića i

Građanski pokretUraDrita-

naAbazovićanastupićeuko-

aliciji napredstojećimizbori-

mauglavnomgradu, saznaje

Pobjeda. Odluka je, prema sa-

znanjimanašeg lista, konačna

budući da jepotvrđenaodop-

štinskihodbora tedvijeparti-

jekojepredvodeLukaRakče-

vić i VladimirČađenović.

- Načelno je dogovoreno da od-

nos mandata bude po principu

70:30, dok će nosilac liste biti

određenudirektnoj komunika-

ciji lidera dvije stranke Dritana

Abazovića i Alekse Bečića - sa-

opštio je izvor Pobjede.

To je epilog gotovo dvomjeseč-

nih pregovora na nivou lidera

stranaka, koji je jedno vrijeme

bio opterećen različitim viđe-

njima oko predsjedničkog kan-

didata opozicije kao i Abazovi-

ćevom izjavom o ,,spavačima

vlasti unutar građanske opozi-

cije“.

- Na Odboru Demokrata je sve

glatko prošlo, dok u Opštin-

skom odboru GP Ura svi nijesu

bili jednoglasni jer je poslanik

Neđeljko Rudović predložio

neko drugo rješenje - saopštio

je izvor.

Rudović je, prema pisanju por-

tala Borba, tražio da se unutar

te stranke odloži glasanje o ko-

aliciji sa Demokratama u Pod-

gorici doknebude jasnoda li će

Bečićevapartijaipakimatisvog

predsjedničkog kan-

didata. On se zala-

gao za široku gra-

đansku koaliciju u

kojoj su, osim De-

mokrata i Ure, još

SDP i Demos.

Kako to ne žele De-

mokrate, saopštio je da

nijeprotivdvojnekoalici-

jesaDemokratamauPodgo-

rici, ali uz uslov da postoji za-

j edn i č k i p r ed s j edn i č k i

kandidat cijele opozicije ili sa-

mo građanskog bloka, ako se

ispostavi daDFostajepri stavu

da zajednički kandidat može

biti samoAndrija Jovićević.

CETINJE

-Odbornici Soci-

jaldemokratskepartije i Sta-

re gardeLSCGnećeprisu-

stvovati današnjoj, kaoni

narednimsjednicamaSkup-

štineprijestonicedoodluke

Upravnog sudapo tužbi

opozicije, kojomseosporava

odlukao izborupredsjedni-

ceSkupštine, a samimtimi

činkonstituisanjaparla-

menta, saopšteno je izovih

stranaka.

- Cijenimo da je izbor pred-

sjednice Skupštine prijestoni-

ce izvršen na nezakonit način

uz višestruko kršenje Zakona

olokalnoj samoupravi, Statuta

prijestonice i Poslovnika

Skupštine prijestonice, te

zbogtogadoodlukeUpravnog

sudanećemoučestvovati u ra-

du lokalnog parlamenta i

skupštinskihradnihtijela-na-

vode u zajedničkom saopšte-

nju, prenijela jeAntenaM.

R. P.

IZAKULISA:

Isplivali novi detalji neuspjelih pregovora o zajedničkompredsjedničkom

kandidatu, lideri Fronta razgovarali sa favoritomdijela opozicije

DFsaopštioTadić-Mijovićda

nema iskrenupodršku tzv.

građanskeopozicije

Tadić-Mijović

je frontovcima

kazala da bi voljela da

dođe do objedinjavanja

opozicije, da je sastanak na

nivou lidera veliki uspjeh i

zahvalila se na susretu

DF-uneprihvatljivi Bečić i DraginjaVuksanović

Izvor Pobjede blizak DF-u je kazao da su toj

političkoj grupaciji neprihvatljive potencijalne

kandidature Alekse Bečića i Draginje Vuksa-

nović, koji se u posljednje vrijeme pominju

kao alternativna rješenja ,,ako sve propadne“.

– To bi bilo prilično neozbiljno da se podrži

od strane Fronta. Bečić je ranije odustao od

kandidature, dok je kandidat SDP-a teško pri-

hvatljiv DF-u – saopštio je izvor.

Mogućnost da Bečić uskoči u igru ako pro-

padnu pregovori opozicije nije isključio ni

predsjednik GP Ura Dritan Abazović, dok bi

dio SDP-a rado vidio Draginju Vuksanović kao

predsjedničkog kandidata.

Opštinski odbori Demokratske Crne Gore i GP Ura donijeli odluku o koaliciji u glavnomgradu

Bečić i Abazović i

zvaničnozajedno

uPodgorici

- Rudović je saopštio da se

Uramože naći u veoma rizič-

noj situaciji ako donese odlu-

ku o dvojnoj koaliciji sa De-

mokratama u Podgorici, a

nekoliko dana potomDemo-

krate objave da će imati svog

predsjedničkog kandidata.

Tadabi, premanjegovimrije-

čima, Ura bila prinuđena da

podrži kandidata Demokrata

na izborima za predsjednika

Crne Gore. To bi, kako je

objasnio,polarizovalosimpa-

tizere Ure - saopštio je izvor.

Rudović juče nije odgovarao

natelefonskepozivePobjede.

N.Z.

AndrijaMandić, NebojšaMedojević iMilanKnežević

Milka

Tadić-

Mijović

SDP i Stara garda LSCG

bojkotuju Skupštinu

Čekaju odluku

Upravnog suda

Rudović je tražio

da se unutar te stranke

odloži glasanje o koaliciji

sa Demokratama u

Podgorici dok ne bude

jasno da li će Bečićeva

partija ipak imati

svog predsjedničkog

kandidata

AleksaBečić i DritanAbazović