Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

RIJEČVIŠE:

„Pozdrav iz Austrije” Crnogorskog simfonijskog orkestra u Tivtu i Podgorici

Šarmi elegancijabečkihbalova

PODGORICA/TIVAT-

Za-

hvaljujući uspješnoj saradnji

Muzičkog centraCrneGore

i AmbasadeAustrijeuPod-

gorici, 2011. godinepriređen

jeprvi koncert „Pozdrav iz

Austrije“, čime jepublici u

Crnoj Gori omogućenoda

čuje svojevrsnuverzijuBeč-

kognovogodišnjegkoncerta

koji Bečka filharmonija

izvodi uZlatnoj dvorani

Muzikferajnaod 1939. godi-

ne.

Zahvalnost

I danas, nakonosamgodina, u

Crnoj Gori za koncert koji se

priređujesvakogfebruaravla-

da jednako interesovanje o

čemusvjedočeipunedvorane

uUpravnoj zgradiPortoMon-

tenegra u Tivtu i Crnogor-

skom narodnom pozorištu u

Podgorici, gdje su 22. i 23. fe-

bruara, pod upravommaestra

Uve Tajmera nastupili crno-

gorski simfoničari sa sopra-

nistkinjom Brigitom Šimon i

koncertmajstorom Nando-

rom Sederkenjijem. Prije po-

četka koncerta u Podgorici, u

znak zahvalnosti za dugogo-

dišnju i uspješnu saradnju sa

Crnogorskim simfonijskim

orkestrom,maestruTajmerui

koncertmajstoru Sederkenji-

ju, direktor Muzičkog centra

Crne Gore ŽarkoMirković je

uručioskulptureakademskog

vajara Marka Petrovića Nje-

goša.

Stilskiujednačenprogramko-

ji je osmislio maestro Tajmer,

profesor na Unverzitetu za

muziku i izvođačke umjetno-

sti u Beču, dirigent Bečkog

operskog balskog orkestra,

Bečkog klasičnog orkestra i

Bečke narodne opera - obu-

hvatiojevalcere, polke, kadril,

marševe, uvertire i arije iz

opereta koje su, prije svih, ču-

venoj bečkoj porodici Štraus

donijele popularnost, a au-

strijsku kulturu postavile u

centar umjetničkemuzike.

lakoća

Izvedeni su kadril „Šišmiš“ i

valcer „Priče iz bečke šume“

Johana Štrausa Mlađeg, šnel

polka „Bez brige“ Jozefa Štra-

usa, a koncert je počeodjelima

najznačajnijeg predstavnika

prve bečke škole Volfganga

Amadeusa Mocarta: uverti-

romzaoperu „Figarova ženid-

ba“, arijom „Kraljice noći“ iz

„Čarobne frule“ i Turskim

maršom.PoreddjelaMocarta i

porodice Štraus izvedene su

kompozicije autora mađar-

skog porijekla Franca Lehara

uvertira i arija Lise iz operete

„Zemlja osmijeha“, „Cvnanci-

nete“ iz opereteEva, uvertira i

arija Hane iz operete „Vesela

udovica“, valcer „Somot i svi-

la“,„Šenfeldmarš“austrijskog

kompozitora Karla Mihaela

Cireraivalcer„DjevojkeizBa-

dena“kompozitoračeškogpo-

rijekla koji je ostavio značajan

tragu austrijskojmuzici „zlat-

nog doba“KarlaKomzaka.

Lakoća u interpretaciji, bez-

brižnost, šarm i elegenacija u

gestupostavljaju se pred izvo-

đače kao primarni zahtjevi na

ovakvim koncertima, a za nji-

hovu istinitost neophodna je

dobra disciplina i uvježbanost

ansambla, koja se na koncerti-

ma u Tivtu i Podgorici mogla

čuti od prvih taktova. Uz po-

uzdan orekstar, tokom svih

ovih godina svjedočili smo o

konstantnomnapretkumlade

sopranistkinje Brigite Šimon,

koja jeopersko iskustvopoza-

vršetku studija pjevanja na

Bečkom univerzitetu sticala

krozsaradnjusaPlasidomDo-

mingom, ZubinomMehtom,

kao i kroz tumačenje brojnih

ulogaodkoji se ističeSuzanau

Mocartovoj „Figarovoj ženid-

bi“ izvođena u dvorcu Še-

nburn u Beču. Najpoznatiju

ariju(Kraljicenoći) iz„Čarob-

ne frule“ umjetnica je tumači-

la pouzdano demonstrirajući

vokalnu raskoš kroz tehnički

diferentne djelove arije.

Posebnost ove umjetnice

ogleda se u odličnoj mimici i

glumi zahvaljujući kojoj je, uz

ostale kvalitete, vjerodostoj-

no tumačila fantastične i real-

ne, ozbiljne i humoristične

segmente u ariji „Kraljice no-

ći“, čiji tekstualni izvori sežu

iz bajke Vilanda Lulua „Dži-

nistan“. Donoseći bezbriž-

nost i eleganciju bečkih balo-

va, uz dobru saradnju sa

orkestrom, Brigita Šimon je

virtuoznim koloraturama

ostvarila ubjedljive interpre-

tacije različitih karaktera: od

smjerne bečke aristokratki-

nje Lise koja se udaje za kine-

skog ambasadora u „Zemlji

osmijeha“, neodlučne i upla-

šeneEve, djevojke iz fabrikeu

„Evi“iliveselebogateudovice

okružene udvaračima u ope-

reti „Vesele udovice“. Da je

saradnja sa orkestrom nakon

sedamgodinaprijateljska i na

obostrano zadovoljstvo mo-

glo se čuti i u ubjedljivom

izvođenju romantičnog i sjet-

nog valcera „Priče iz Bečke

šume“.

PRECIZnost

Muzika kompozitora porodi-

ce Štraus i njihovih savreme-

nika koji sudjelovali uAustriji

nosi poruke bezbrižnosti, ži-

votne lakoće i zabave uz ples i

igru, što je maestro Tajmer

predanim, preciznim i suge-

stivnim gestom uspio da pre-

nese na izvođače, ali i publiku,

za šta je, zaslužan i koncer-

tmajstor Sederkenji, takođe

pouzdan tumač bečke škole iz

koje i sampotiče.Uovimkom-

pozicijama, iako zvučno jed-

nostavnimlatentno suupisani

različiti diskursi na koje su cr-

nogorski simfoničari odgovo-

rili zrelo, gradećiuformalnom

smislu jasne, zaokružene cje-

line, dinamički iznijansirane.

Jednostavnost i lakoća izraza

upotpunjena je i duhovitim

glasovnimupadimaušnelpol-

ki „Bez brige“ čij je cilj da se

podstakne veće veselje i smi-

jeh u potpunosti probuđen

kodpublike. Gradeći romanti-

čarska melodijska fraziranja

promišljeno i u prepoznatlji-

vimritmičkimpulsacijamaka-

drila, valcera, marševa i polki

Crnogorski simfonijski orke-

star je, predvođen maestrom

Tajmerom, priredio publici u

Tivtu i Podgorici dvočasovno

druženjesabiserimabečkeere

zlatnog i srebrnogdoba.Nabis

su izvedenečetiri kompozicije

odkojihsuposebnooduševlje-

nje izazvale intepretacijedjela

„Na lijepomplavomDunavu“ i

„Radeckogmarša“čimejezao-

kružen i ovogodišnji „Pozdrav

izAustrije“.

JelenaJovanovIć-nIkolIć

SakoncertauCrnogorskomnarodnompozorištu

V. ILIĆ

Operski

kabare „A

weill ago“ u

Podgorici

PODGORICA-

Elektro-

akustički operski kaba-

re „A weill ago“, nakon

premijernih izvođenja u

Parizu i Beogradu, biće

prvi put izveden pred

crnogorskompublikom

večeras u 20 sati, u

Velikoj sali KIC-a „Budo

Tomović“.

Program za sopran,

klavir i elektroniku

inspirisan je ličnošću i

muzikomKurta Vajla.

Vajlove pjesme, ali i

glasovi Lote Lenja, Ber-

tolta Brehta, Danila Kiša...

zvuci djetinjstva i zvuci

rata, arhivski snimci i

lična istorija, javljaju se,

prelamaju i naslojavaju

kroz pjevane, govorene,

snimljene i semplovane

odlomke. Tako izgrađen

elektroakustički sloj Ane

Gnjatović kontekstua-

lizuje i komentariše Vaj-

love pjesme koje sopran

Tijana Đuričić izvodi uz

klavirsku pratnju Milivoja

Veljića. Zajedno, ova dva

sloja sklapaju kabaretski

gorko-sladak zvučni

narativ o umjetnosti i

odgovornosti.

Ulaz je besplatan.

R. k.

Debitantski film „Ne dodiruj me“ režiserke Adine Pintilije pobjednik 68. Berlinala

„Zlatnimedvjed“ za

projekato intimnosti

BERLINALE-

Debitantski

filmrumunske režiser-

keAdinePintilije „Nedodi-

rujme“ (TouchMeNot), koji

govori o intimnosti i pred-

stavlja svojevrsno istraživa-

njena granici fikcije i stvar-

nosti, osvojio je „Zlatnog

medvjeda“na68. izdanju

Berlinala. Ovomostvarenju

pripala je i nagrada zanajbo-

lji debi koju jedodijeliopo-

sebanžiri, avrijedna je

50.000eura.

Pobjednički filmBerlinala na-

stao je u rumunsko-njemač-

ko-češko-bugarsko-francu-

skoj koprodukciji. U njemu

rediteljka, zajedno sa svojim

likovima, ulazi u lično istraži-

vanje projekta o intimnosti,

nudeći duboko empatičan po-

gled na njihove živote. Žudnja

za intimnošćupovlači istovre-

meno i strah, zbog čega glavni

likovi rade na prevazilaženju

starih šablona, odbrambenih

mehanizama i tabuakakobi se

konačno osjećali slobodnim.

Film „Ne dodiruj me“ opisan

je i kaoprikaznačinanakoji se

intimnostmoženaćiunajneo-

čekivanijim oblicima i kako je

moguće voljeti druge bez gu-

bljenja sebe.

ostalEnaGRaDE

Gran pri žirija Berlinskog

filmskog festivala, dodijeljen

Nagrada za najbolju režiju pripala je VesuAndersonu za

animirano ostvarenje „Ostrvo pasa”. Najbolju žensku

ulogu ostvarila je Ana Brul, a priznanje zamušku dobio

je Antoni Bažon. Gran pri žirija dodijeljen poljskoj

rediteljki Malgoržati Šumovskoj za film „Lice“

je nagrađivanoj poljskoj redi-

teljki Malgoržati Šumov-

skoj za film„Lice“ (Twarz). Za

najbolju režiju nagrađen je

američki režiser Ves Ander-

son za animirano ostvarenje

„Ostrvo pasa”, koje govori o

distopijskomJapanuubuduć-

nosti. Ovim ostvarenjem, uz

podijeljene kritike, 15. februa-

ra svečano je i otvoreno 68. iz-

danjeBerlinala.

U ime Andersona, „Srebrnog

medvjeda“ primio je glu-

macBilMarej koji jepozajmio

glas za nagrađeni film.

Nagrada za najbolju žensku

ulogu pripala je Ani Brul za

ulogu u filmu „Nasljednice”

(The Heiresses) Marsela

Martinesija, koji je dobio i na-

gradu „Alfred Bauer” za otva-

ranje novih perspektiva, te

nagradu žirija FIPRESCI.

„Srebrnog medvjeda“ za naj-

bolju mušku ulogu dobio

je Antoni Bažon za ulogu u

francuskom ostvarenju „Mo-

litva” (ThePrayer) u režiji Se-

drikaKana.

Za scenario su nagrađeni Ma-

nuel Alkala i AlonsoRuizpala-

cios za meksički film „Muzej”

(Museum), koji je Ruzipalaci-

os i režirao.

„Srebrnog medvjeda“ za

izvanredan umjetnički dopri-

nos dobila je Elena Okopna-

ja za kostimi dizajn produkci-

je filma „Dovlatov” Alekseja

Germana mlađeg, rusko-polj-

sko-srpsku koprodukciju o

piscu Sergeju Dovlatovu

(1941-1990), koga igra mladi

glumacMilanMarić iz Srbije.

„Zlatni medvjed“ za najbolji

dokumentarac dodijeljen je

austrijskoj rediteljki Rut Be-

kerman za film „Valdhajmov

valcer ” (The Waldheim

Waltz). Ovo ostvarenje govori

obivšemgeneralnomsekreta-

ru UN i nekadašnjem austrij-

skom predsjedniku Kurtu

Valdhajmu i njegovimvezama

sa nacistima.

IZCIJEloGsvIJEta

Na 68. Berlinalu prikazano je

385novihfilmovaizoko80ze-

malja, od kojih je 19 bilo u trci

za „Zlatnogmedvjeda“. Među

rediteljima koji su se takmičili

za nagradu bili su i Lav Diaz,

Gas van Sant, Benoa Žako, Fi-

lipGroning…

O nagradama je odlučivao še-

stočlani žirinačelusanjemač-

kimrediteljemTomomTikve-

rom.

Priredila

R.M.

Ekipapobjedničkogfilma „Nedodirujme“