Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Svijet

SKOPLJE

- Predsjednik

EvropskekomisijeŽanKlod

Junker, koji je jučeboraviou

posjetiMakedoniji, rekao je

danijedošaouSkopljedabi

saopštio tačandatumopo-

četkupregovora, ali je ista-

kaoda jeMakedonijanado-

bromputu i da jeostvarila

napredak.

- Akonastavi u tomsmjeru, za

nekoliko mjeseci ona može

dobiti očekivano, odnosno

preporuka neće biti uslovlje-

na - dodao je Junker.

Na pres konferenciji nakon

susreta sa makedonskim pre-

mijerom Zoranom Zaevim,

Junkerjenaglasiodajezemlja

postiglavelikinapredak,alida

treba preduzeti još koraka na

putu ka EU i da će se odluka o

svakoj zemlji donositi na

osnovu njenih individualnih

dostignuća.

Makedonskimvlastima je po-

ručioda riješe sporo imenusa

njihovim grčkimprijateljima,

ističućida jezavrijemerazgo-

vora sa grčkim premijerom

AleksisomCiprasom u Brise-

lu poručio da ostane na putu

na kome su sada dvije zemlje.

Junker je rekao da vidi napre-

dak u tom procesu, a da kao

dokaz služe promjene imena

aerodroma i najvećegautopu-

ta uMakedoniji.

Zaev je izjavio da je ukazao

Junkeru da zemlja ulaže na-

pore ka unapređenju dobro-

susjedskihodnosa.

- Makedonija gradi mostove

saradnje,vodiotvorenidijalog

utemeljen na međusobnom

poštovanju. Zatvaranje dugo-

godišnjih pitanja nije jedno-

stavno - rekao jepremijerMa-

kedonije.

-

Ohrabreni dogovorom o do-

brosusjedstvu sa Bugarskom,

nastavilismoozbiljnomposve-

ćenošću da radimo na rješava-

njuproblemakojiGrčka ima sa

našim ustavnim imenom - re-

kao je Zaev, koji je naglasio i da

je za Vladu prihvatljivo ime sa

geografskomodrednicomkoje

ćenapravitidistinkcijuizmeđu

Makedonije i regiona u Grčkoj

koji nosi to ime.

- Insistiramo na rješenju koje

će biti trajno, ali i koje će po-

štovati dostojanstvo i zaštititi

identitetobjezemlje- rekao je

Zaev.

PredsjednikEvropskekomisi-

je, koji je u Skoplje došao za-

jedno sa evropskim komesa-

rom za susjedsku politiku i

proširenje Johanesom Ha-

nom,nakonsusretasaZaevim,

sastao se i sa predsjednikom

državeĐorđemIvanovim.

Makedonija je prva stanica

turneje Junkera po zemljama

ZapadnogBalkana.

Do 1.marta ćeposjetiti sve ze-

mlje u regionu.

Poruka predsjednika EK Žan Klod JunkeraMakedoniji

Akobudetenastavili ovako,

uskorodobijatedatum

Pregovori Rusije, Francuske i Njemačke o Siriji

Putin,Makron i

AngelaMerkel

zahitnoprimirje

MOSKVA

-Ruski predsjed-

nikVladimirPutinrazgova-

rao je jučeokrizi uSiriji s

predsjednikomFrancuske

EmanuelomMakronomi

njemačkomkancelarkom

AngelomMerkel, saopštio je

Kremlj.

Navodi se da je razgovarano o

pitanjima vezanim za Siriju u

kontekstu razvoja situacije u

istočnoj Guti i obezbjeđivanja

humanitarnog pristupa tom i

drugimregionima Sirije.

Predsjednici Rusije i Francu-

ske i njemačka kancelarka su

se založili za ,,nastavak ulaga-

nja zajedničkih napora“ u us-

postavljanju prekida vatre u

Siriji i dogovorili susedapoja-

čaju razmjenu informacija o

tome, prenosi Beta.

- Lideri su, u telefonskim raz-

govorima, istakli značaj daljih

zajedničkih napora u cilju

sprovođenja primirja na koje

je pozvao Savjet bezbjednosti

UN, u potpunosti i što je prije

moguće - navodi se u saopšte-

njupres službeKremlja.

Ranije juče, rusko Ministar-

stvospoljnihposlovasaopštilo

jedaMoskvaočekujedaćeze-

mlje koje podržavaju antivla-

dine snageuSiriji obezbijediti

poštovanje primirja na koje su

Ujedinjene nacije pozvale ju-

če usvojenomrezolucijom.

Jelisejska palata saopštila je

ranije da narednih sati i dana

treba biti ,,izuzetno obazriv

kako bi primirje bilo konkret-

no poštovano“ i dodala da sve

zemlje treba da učestvuju u

tome, prvenstveno zemlje

sponzori mirovnih pregovora

uAstani, a to suRusija, Turska

i Iran.

Savjet bezbjednosti UN sinoć

je usvojio rezoluciju u kojoj se

zahtijeva neposredan prekid

vatre od 30 dana kako bi bili

evakuisani civili i povrijeđeni,

i dostavljenahumanitarnapo-

moć. Umeđuvremenu, opozi-

ciona Sirijska opservatorija za

ljudskapravasaopštila jedasu

jučenastavljenisukobiuistoč-

nojGuti,pobunjeničkojenkla-

vi u blizini Damaska gdje je za

nekoliko dana stradalo više od

500 civila.

Mijenjaju Ustav zbog

trećeg Sijevogmandata

PEKING

-KomunističkapartijaKinepredložila je jučepro-

mjenuUstavakakobi predsjednikSiĐinpingmogaodabude

navlasti i poslijedrugogmandata, prenijeli su tamošnjimediji.

Centralni komitet KPK predložio je da se iz Ustava izbriše stavka

premakojojpredsjednikmožesamodaimadvauzastopnamanda-

ta od pet godina, javila je Sinhua. Ukoliko se ta mjera usvoji, Si bi

mogaodaostanenavlasti poslije2023. godinekadamu ističedrugi

mandat. Centralni komitet PKP predložio je da ,,misao Si Đinpin-

ga“budeupisanauUstav.Njegovo ime imisaoupisani suuoktorbu

uProgramKPK,štojesimboličančinkojiaktuelnogliderastavljau

istu ravan s legendarnimliderompartijeMaoCedungom.

PJONGČANG

-Vlasti SjeverneKo-

rejeporučile suda suotvorene za

razgovore saSjedinjenimAmerič-

kimDržavama.

Na marginama ceremonije zatvaranja

ZimskiholimpijskihigarauPjongčan-

gu juče se južnokorejski predsjednik

MunDžaeinsastaosašefomsjeverno-

korejske obavještajne službe genera-

lomKimJongČolom.

Pozivajući se na izjave zvaničnika iz

Seula, južnokorejskanovinskaagenci-

jaYonhapjavljada jesjevernokorejska

delegacija izrazila otvorenost za pre-

govore sa SAD-om i prenijela poruku

sjevernokorejskog lidera KimDžong

Una o spremnosti na uspostavu direk-

tnih veza sa zvaničnimVašingtonom,

javljaAnadolija.

Naime, nešto ranije SjevernaKoreja je

saopštila da najnovije sankcije SAD

Pjongjangu smatra ,,činomrata“.

U saopštenju koje je prenijela zvanič-

na državna agencija KCNA, optužuju

seSjedinjeneDržavezapodizanjeten-

zija na Korejskom poluostrvu i napo-

minje da posjeduju nuklearno oružje

kako bi se nosili sa prijetnjama Vašin-

gtona.

- Dvije Koreje sarađuju zajedno i

Olimpijske igre su održane uspješno -

kaže sjevernokorejska agencija

KCNA, citirajući ministarstvo spolj-

nihposlova.

Protekle Zimske olimpijske igre u

Pjongčangunazvanesu,,Igramamira“

jer su dovele do značajnih iskoraka u

zbližavanju i jačanju odnosa između

dvijeKoreje.

Ceremoniji zatvaranja ZOI prisustvo-

vala je i ćerka i savjetnica američkog

predsjednika IvankaTramp.

EmanuelMakron, Vladimir Putin i AngelaMerkel

SjevernaKorejavoljna

dapregovara saSAD

ŽanKlodJunker i Zoran Zaev

Poruka portparolkeMinistarstva vanjskih

poslova RusijeMarija Zaharova

OptužniceSADkao

šaleDžimaKerija

MOSKVA

- Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije

MarijaZaharova izjavila jedasuoptužniceSADprotiv13ruskih

državljana za navodni pokušaj miješanja u američke predsjed-

ničke izbore, toliko smiješne da bi mogle da budu djelo nekog

profesionalnog komičara.

-Ponekad stičemutisak da iza tih izjava u SAD stoje neki od nji-

hovih najpopularnijih komičara, možda DžimKeri- kazala je

Zaharova, a prenosi Tas. Prema optužnicama podignutim 16.

februara, poslovni čovjekblizak ruskompredsjednikuVladimi-

ru Putinu i još 12 Rusa objavljivali su na društvenimmrežama

netačne sadržaje kako bi privukli pažnju američke javnosti to-

kompredsjedničkih izbora 2016. godine.

-Zaista je veoma smiješno da 13Rusa iz legalne kompanije okri-

vitezauticajna izboreuSADida toozbiljnouzimatekaodokaz-

navela jeZaharova na ruskoj državnoj televiziji.

Sjevernokoresjki čelnikKimJongČol (stoji desno), južnokorejski predsjednikMun

Džae in i njegova supruga i IvankaTramp (sjede) naceremoniji zatvaranjaZOI

Moskva