Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Povodi

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Kolašin:

Tragom jednog odborničkog pitanja o problemu lutalica

Psi laju, azil sečeka...

KOLAŠIN

Prilično jebio

razočaranMirašGrujić, od-

bornikDPS-a, dobijenim

odgovoromnapitanjeood-

nosu lokalnevlasti prema

problemupasa lutalica. Na

njegovokonkretnopitanje

dobio jeuopštenodgovor –

skupštinska službamu je

proslijedila materijal uko-

jemobjašnjavaju šta je sve

potrebnodabi seotvorio

azil zapse.

OdbornikGrujić jepitao zašto

lokalna uprava nije pomogla

bračni par iz Kolašina koji se

većbavisakupljanjem,preuzi-

manjemi smještajempasa.

-Ta licasenalazenaevidenci-

ji Zavoda za zapošljavanje, a

posvetili su se ostavljenim ži-

votinjama. Smatrao samda se

uz pomoć lokalne uprave sve

to može podići na veći nivo.

Ovako je potpisan ugovor sa

Komunalnim preduzećem iz

A građani strepe i plaćaju i sudske odštete

i ugovor sa Komunalnim iz Berana, koje bi

trebalo da brine o kolašinskim lutalicama.

Slika otrovanih pasa prošlog avgusta, na

Gornjem trgu, još „traje“

Odbornik Miraš Grujić je

postavio i pitanje – koliko

je po osnovu naknade

za štete zbog ujeda pasa

lutalica opština isplatila

građanima u sudskim spo-

rovima. Dobio je i odgovor

– 3.440 eura.

- Šta se sve moglo sa ovim

sredstvima uraditi na

organizovanijemodnosu

prema psima lutalicama.

Ovako se troše pare

građana i u sudskimpro-

cesima, plaća se i Komu-

nalnomu Beranama, a na

kraju opet ti isti građani

nijesu sigurni od pasa

lutalica na kolašinskim

ulicama - komentarisao je

Grujić.

Opština

platila

3.440eura

oštećenim

građanima

Berana, a građani Kolašina su

svjedoci da na taj način nije

valjano riješen problem luta-

lica. Vjerovatno košta dosta, a

efektimali. To potvrđuje i de-

šavanje od prošlog ljeta kada

su u jeku turističke sezone, u

avgustovsko predvečerje,

otrovani psi lutalice na Gor-

njem trgu - podsjetio je Gru-

jić.

Predsjednica opštine Željka

Vuksanović je obrazložila da

je odgovorom na odborničko

pitanjehtjeladaobjasnikoliko

jekompleksnootvaranjeazila.

- Zbog toga sam u odgovoru

poslala dokument koji objaš-

njavakoji susveuslovi potreb-

ni i kakve sve standarde treba

ispunitidabisemogaootvoriti

zakonompropisani azil za pse

- obrazložila jeVuksanović.

Miraš Grujić nije bio zadovo-

ljanovakvimodgovoromjer je

očekivao konkretnije bavlje-

njeproblemom, koji nijemali i

koji prilično urušava ugled tu-

rističkog grada.

- Dostupno je meni kao odgo-

vornom i informisanom od-

borniku da pročitam šta sve

treba za otvaranje azila za pse.

Najblaže rečeno, nije korek-

tno da odgovor na odborničko

pitanje bude taj prepisani ma-

terijal. Konkretno sam pome-

nuo ljude koji se bave udo-

ml j avanj em ost av l j enih

životinja. Može li se pomoći

tom njihovom entuzijazmu.

Bolje imati i improvizovana

rješenja nego ova umišljena

kao da su šinterima iz Berana

prioritet kolašinske lutalice

kojih je sve više na našim uli-

cama - kazao jeGrujić.

D.DRAŠKOVIĆ

Detalj izKolašina

Izašao novi broj časopisa „Pravni zbornik“

Riznica

crnogorske

pravne

baštine

»

Piše:

Dr Branislav RADULOVIĆ

Glavni i odgovorni urednik

časopisa „Pravni zbornik“

PODGORICA

Uizdanju

UdruženjapravnikaCrne

Gore iz štampe je izašaono-

vi broj časopisa zapravnu

teoriju i praksu„Pravni

zbornik“, saukupno25 ra-

dova izoblasti prava i srod-

nihpravnihdisciplina. Au-

tori članaka su istaknuti

pravnici sadva crnogorska

pravna fakulteta–Univer-

zitetaCrneGore iUniverzi-

teta „Mediteran“.

TEKSTOVI

Crnogorska pravnička publi-

ka, u novombroju časopisa, u

prilici jedaseupoznasačetiri

autorska rada iz oblasti pri-

vrednog, obligacionog, ustav-

nog i krivičnog prava. U su-

s r e t novom Za konu o

privrednim društvima, prof.

dr Vladimir Savković bavi se

temom uspostavljanja siste-

ma elektronske registracije

privrednih društava u Crnoj

Gori. Prof. dr Snežana Mila-

dinović tretira oblasti obliga-

cionog prava i svoj rad naslo-

v i l a j e „Od g o v o r n o s t

subjekata uslužnih poslova“,

dok doc. dr Vesna Ratković

obrađuje temu iz oblasti kri-

vičnog prava pod naslovom

„Krivičnadjelanasiljanadže-

nama i nasilja u porodici“ da-

jući u radu tri komparativna

pristupa. ČlanakdrPetraŠtu-

ranovića je izoblastiustavnog

prava i ovaj autor se opredije-

lio za temu „Predlog redizaj-

niranja ustavnog položaja

PredsjednikaCrneGore“.

U novom broju „Pravnog

zbornika“ publikovana su i

četiri priloga koje su pripre-

mili mlađi crnogorski pravni

autori: mr Milena Marković-

Vujanović, mr Nikola Mugo-

ša,IvanVukčevićimrAndreja

Mihailović, koji su uglavnom

odabrali teme iz oblasti me-

đunarodnogprava, pravaEUi

oblasti ljudskihprava i slobo-

da. Namjera da „Pravni zbor-

nik“ i u budućnosti ostane ri-

znica crnogorske pravne

baštine ostvarljiva je samo

ako se afirmiše nova genera-

cija crnogorskih pravnika i

autora, ašto jeredakcijačaso-

pisa ovim novim brojem po-

sebnopodržala.

Redakcijski odbor časopisa

odabrao je za publikovanje i

četiri ogleda iz pera autora

prof. dr Damjana Šećko-

vića, doc. dr Branislava

Radulovića, dr Čedo-

mira Bogićevića i

prof.drSavaMarko-

vića, koji u svojim

ogledima tretiraju

pitanja:informacije

kaorobeiličovjeko-

vog prava, kontrole

upravljanjamorskim

dobrom, uređenja si-

stema radnih odnosa i

službeničkog sistema i

oblast običajnog prava.

U znak sjećanja na uvaženog

kolegu i istaknutog sociologa

objavljen je inmemoriamVu-

koti B. Raduloviću (1945-

2018).

NOVA IZDANJA

Crnogorska pravnička publi-

ka u prilici je da se u novom

brojunajstarijegcrnogorskog

pravnogčasopisa,kojijediniu

Crnoj Gori ima kontinuitet

izlaženja 85 godina, upozna i

sačetiriprikazanovihizdanja

iz oblasti prava.

Prikazknjige-udžbenika„Me-

Dr BranislavRadulović

đunarodno privatno pravo“

autorke prof. dr Maje Kostić-

Mandić, priredila je dr Biljana

Damjanović, a prof. dr Sneža-

na Miladinović prikazala je

udžbenik – „Turističko pravo“

autoraprof. drDraganaVujisi-

ća i doc. dr Andreja Mićovića.

ProfesornaUniverzitetu„Me-

diteran“ prof. dr Damjan Šeć-

ković priredio je prikaz knjige

– „Pravni običaji kodMorača-

na i Rovčana“, svog kolege sa

Pravnog fakulteta autora prof.

dr SavaMarkovića.

Ugodini kadaCrnaGora slavi

130 godina Opšteg imovin-

skog zakonika dr Čedomir

Bogićević za čitalačku publi-

ku„Pravnogzbornika“uradio

je prikaz knjige – „Odgovori

MarkaMiljanova u Bogišiće-

voj anketi o pravnim običaji-

ma“ autora dr Radomira Pre-

levića.

DESETGODINA

USTAVNOSTI

UdruženjepravnikaCrneGo-

re,slijedećimisijusvojihosni-

vača, koji su još daleke 1933.

godine formirali prvu nacio-

nalnu asocijaciju pravnika,

povodom jubileja 10 godina

ustavnosti, organizovalo je

okrugli sto sa namjerom da

crnogorska pravnička zajed-

nica, na nivou struke, ponudi

odgovore koji su to temeljni

dometi važećeg ustavnog

pravnogakta i koji sutodomi-

nanti izazovi savremenog cr-

nogorskog ustavno-pravnog

sistema.

Svoja izlaganja na okruglom

stolu imalo je četrnaest uče-

snika iz akademske i devet

učesnika iz političko-parla-

mentarnezajednice, saciljem

sagledavanjadostignuća i iza-

zova nove dekade crnogor-

skog konstitucionalizma.

U zborniku su publikovana

izlaganja dr Mladena Vukče-

vića, Ranka Krivokapića, dr

MiodragaVukovića,drBrani-

slava Radulovića, mr Borisa

Bastijančića, Desanke Lopi-

čić, dr Maje Kostić-Mandić,

mr SergejaSekulovića iMari-

ne Jočić.

„Pravni zbornik“ u novom iz-

danju štampan je na više od

300 strana i u tiražu od 300

primjeraka. Časopis se ko-

mercijalno ne distribuira, već

se besplatno dostavlja autori-

ma, bibliotekama, sudovima,

fakultetima itd.

Štampanje ovog broja „Prav-

nog zbornika“ pomogla je

Ambasada SAD-a u Podgori-

ci.

Crnogorska

pravnička

publika, u novom

broju časopisa, u prilici

je da se upozna sa četiri

autorska rada iz oblasti

privrednog, obligacionog,

ustavnog i krivičnog

prava