Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Društvo

Nedjelja, 25. februar 2018.

Zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda o donošenju zakona o građanskompartnerstvu

Bjeković: Potrebnasuštinska

zaštitaLGBTzajednice

PODGORICA

Donošenje zakonao

građanskompartnerstvu jepotreba su-

štinske zaštiteLGBTzajednice, odno-

snonjenihčlanovakoji žele registrova-

nu istopolnuzajednicuukojojmoguda

uživaju svapravakao i članovi formal-

nihhetero-zajednica, rekao je agenciji

Mina zamjenikzaštitnika ljudskihpra-

va i slobodaCrneGoreSinišaBjeković.

On ističe da su dva ključna aspekta zbog

čega bi trebalousvojiti taj zakon.

-Objedinjavanjenormikojimaseregulišu

prava i obaveze članova istopolnih zajed-

nica u jednompropisu i isključivanjemo-

gućnosti postojanja kolizionih normi u

odnosu na čitav set zakona i propisa koji

regulišu materiju iz domena različitih

oblasti društvenogživota, akojenorme su

sada sadržane u velikom broju pravnih

akata u crnogorskom pravnom sistemu -

kazao jeBjeković.

Drugi važan razlog je, kaže on, olakšanje

institucijama koje primjenjuju pravo i vr-

še pravnu zaštitu prava članova istopolne

zajednice, naročito u situaciji istovreme-

nog važenja različitih propisa i međuna-

rodne sudske i kvazisudske prakse, koja

čini pomoćni pravni izvor u sporovima

kojisetimpovodomjavljaju.Premanjego-

vimriječima, ovdje se više ne govori o op-

ciji, već obavezi da Crna Gora svoj pravni

sistemusaglasi sameđunarodnimugovo-

rima i praksomnadzornih tijela.

- Osim što to proizilazi iz obaveza prema

članstvuuEU(njenoj Povelji o temeljnim

pravima), potrebno je naglasiti da se po-

treba pravnog regulisanja statusa LGBT

parovaizvodiizpreporukairezolucijaSa-

vjeta Evrope od 1981. godine pa na ovamo

- kazao jeBjeković.

Kako je ocijenio, cilj nije samo ,,pomodar-

stvo“, već potreba suštinske zaštite koju

takavzakonmožedapružiLGBTzajedni-

ci.

R. P.

PODGORICA

Mnoge

majke i danas sapažnjom

slušaju starije i, ponepisa-

nompravilu, iskusnijeka-

da jeupitanjubrigaono-

vorođenčetu. Ipak,

stručnjaci kažuda sevre-

menamijenjaju, a samim

timi odgoj djece.

Najveće promjene doživio je

pregledkukovajerjepregled

rendgenom zamijenjen ul-

trazvukom. Nekada su djeca

povijana tako što su im ruke

bileuz tijelo, a tijeloobmota-

no. Kasnije je uveden široki

povoj koji se koristio i do go-

dinu. Sada su mišljenja

oprečna.Nekismatrajudaga

treba koristiti i do pola godi-

ne, a neki da uopšte nije po-

treban.

KONTROLAKUKOVA

Sa druge strane, pedijatrica

podgoričkog Doma zdravlja

dr Esma Banda za Pobjedu

kaže da je zbog pre-

vencije od razvoja

poremećaja kuko-

va kod bebe široki povoj ne-

ophodno nositi od izlaska iz

bolnice do drugog mjeseca

kadasepopraviluobavljapr-

vakontrolakukovaultrazvu-

kom.

- Klinički pregled i rendgen

snimak nekada se radio u

trećem ili čak šestommjese-

cu, i tek tada je bilo moguće

liječiti iščašenje kukova. Na

taj način gubilo se dosta na

vremenu. Stogaseneštomo-

ralo preduzeti da se toj djeci

kako tako pomogne, pa se

predlagao široki povoj – ka-

zala je dr Banda.

Sadajeto,premanjenimrije-

čima, promijenjeno, pa sni-

mak ultrazvuka već u dru-

gommjesecu pokazuje da li

ima razvoj poremećaja ku-

kova.

- Ako je snimak u redu, pre-

poručuje se skidanje širokog

povoja. Ukoliko se na snim-

ku primijeti nešto sumnjivo

ortoped će savjetovati da se

široki povoj produži. Među-

tim, ima roditelja koji iako je

sve u redu žele da nastave sa

širokim povojem. Odluka je

svakako na njima – ističe dr

Banda.

Naša sagovornicaobjašnjava

da se ultrazvuk radi tek u

drugom mje-

secujersubebamakukovido

tada labaviji zbog hormona

majki, pa bi u slučaju da se

radi, recimo, onovorođenče-

tu koje nemamjesec bilo do-

sta lažno pozitivnih nalaza,

odnosno djece sa iščašenim

kukovima.

Dr Banda objašnjava da su

znaci rizika za razvoj pore-

mećaja kukova nasljedna

sklonost, porođaj carskim

rezomkao i blizanačke trud-

noće.

-Posebno pažnju treba obra-

titiuslučajevimakadaposto-

ji nasljednasklonost.Tadase

ne smijemo osloniti samo na

ultrazvuk već je neophodno

uraditi i rendgen. Kada je u

pitanju kontrola ostale djece

ultrazvukom, ona se obavlja

kadnovorođenče napuni pet

i pomjeseci –navodi dr Ban-

da.

Kako dodaje, bebu ne treba

buditi noću radi povijanja.

- Urin je sterilan, a moderne

pelene upijaju urin, tako da

je povijanje potrebno samo

prije spavanja i odmah uju-

truposlijebuđenja.Bebutre-

ba presvući samo ako je ima-

la stolicu - navodi ona.

KUPANJE I SPAVANJE

Neki od primjera razlike u

sadašnjoj praksi uodnosuna

nekadašnju,drBandanavodi

i kupanje djece. Naime, ne-

kada je bilo svakog dana, a

sada svaki drugi ili treći dan.

-Bebaseneznoji kaoodrasli,

pajedovoljnokupatijesvaka

dva do tri dana dana. Ja sam,

međutim, pristalica neka-

dašnje prakse da se beba ku-

pa svakog dana zbog održa-

vanja higijene, kako i zbog

toga što ona uživa u kupanju

–navodi dr Banda.

Onanavodiidasupreporuke

da beba spava na boku da se

ne bi ugušila ako bljucne ili

povrati.

- Na stomaku može spavati

samo u toku dana, kada ste

uz bebu da je pratite – poru-

čila je dr Banda.

Sl.R.

Pravila koja su nekad važila u odgoju novorođenčadi danas više ne važe

Široki povoj samo

dodrugogmjeseca

Znaci rizika za razvoj poremećaja kukova su nasljedna sklonost,

porođaj carskim rezomkao i blizanačke trudnoće. Kada su u pitanju

genetske predispozicije, potrebno

je uraditi i rendgen snimak – kazala

je dr Esma Banda

EsmaBanda

SinišaBjeković

Nekada jebiloobavezno

bebekupati svaki dan,

danasmože i svaki treći