Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 25. februar 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

–Ministar-

stvopoljoprivrede i rural-

nog razvojapozvalo jepo-

ljoprivredneproizvođače

da, povodomnajavljenog

nevremenaunarednimda-

nima, pojačajupozornost i

reagujupreventivno, kako

bi izbjegli eventualnu štetu.

IzMinistarstva sunaveli da se

to, kada je riječ o biljnoj proi-

zvodnji, posebno odnosi na

objekte u kojima se proizvod-

nja obavlja u zaštićenompro-

storu, kao što su plastenici, ali

i zasade voća.

- Preventivne aktivnosti kod

plasteničke proizvodnje

usmjerene su na očuvanje

konstrukcije i folije, ali i spre-

čavanje izmrzavanja povrća

koje se u ovom periodu proi-

zvodi -navodi seusaopštenju.

IzMinistarstva suobjasnili da

poljoprivrednici treba da na

vrijeme reaguju i ne dozvole

da se sniježni pokrivač formi-

ra na krovuplastenika.

- Prije svega, potrebno je

obezbijediti i na krovumonti-

rati prskalice - rasprskivače i

sa prvim pahuljama snijega

pustiti vodu kroz sistem, kako

bi seeliminisalostvaranje sni-

ježnog pokrivača, koji najče-

šće prouzrokuje pucanje foli-

je, a može dovesti i do

krivljenja ili lomljenja kon-

strukcije - kazali su iz Mini-

starstva.

SMRZAVANJEVODE

Oni sudodalidauslučajudase

na plasteniku formira sniježni

pokrivač, ne treba naknadno

uključivati rasprskivače, jerće

efekat biti suprotan.

-Opasnost postoji i kodprevi-

še niskih temperatura jer do-

lazi do smrzavanja vode, po-

sebno u noćnimsatima i u tim

slučajevimadobro je improvi-

zovati produžene alatke sa tu-

pimvrhovima za čišćenje sni-

jega, da se ne ošteti folija.

Proizvođači koji nijesu u mo-

gućnosti da obezbijede raspr-

skivače, a imajumanje plaste-

nike,mogusazemlje, pomoću

crijeva sa većim protokom

vode,daonemogućestvaranje

sniježnogpokrivača-saopštili

su izMinistarstva.

Oni su podsjetili da su štet-

nomdejstvu sniježnog pokri-

vača i olujnog vjetra posebno

podložni oni plastenici koji

nijesu izgrađeni prema savre-

menimstandardima,odnosno

koji nemaju atest da mogu

podnijeti teret i do 100 kilo-

grama po kvadratu.

- Kako bi se spriječilo izmrza-

vanje povrća potrebno je

obezbijediti adekvatno dogri-

javanje. Proizvođači koji ne-

maju grijanje u plastenicima

moraju obezbijediti dogrija-

vanje sa plinskim grijačima,

radijatorima, električnim gri-

jalicama i sličnim izvorima

toplote - poručili su iz Mini-

starstva.

Oni sunavelidausjeveuovom

periodu treba prekriti agro-

tekstilom, da bi se spriječilo

smrzavanje.

Kada je riječ o voćnimzasadi-

ma, voćkesesadanalazeufazi

zimskog mirovanja što ih čini

otpornijimna niske tempera-

ture, ali ne i na teret kojimože

prouzrokovati sniježni pokri-

vač na njima. Zbog toga se sa-

vjetuje pravovremeno fizičko

otresanje snijega sa grana.

- Suv i prozračan snijeg ne

može nanijeti velike štete ga-

jenimbiljkama,alisuuslučaju

mokrog snijega ili ledene kiše

moguća oštećenja na voćar-

skimkulturamauvidusmrza-

vanja, pucanja i lomljenja, po-

sebno na mladim i tanjim

granama-kazalisupredastav-

niciMinistarstva.

Oni su dodali da snijeg pogo-

duje ozimim ratarskimkultu-

rama, jer ih štiti od niskih

temperatura i takozvane

golomrazice. Sniježni pokri-

vač, takođe, štiti zemljište od

prejakoghlađenja.

PROVJERITI KROVOVE

Iz Ministarstva su stočarima

preporučili da životinjama

obezbijede minimalne uslove

za život i proizvodnju u uslo-

vima izrazito niskih tempera-

tura.

- Potrebno je na vrijeme pro-

vjeriti kvalitet objekta ukome

se drži stoka, posebno krovne

konstrukcije. Ukoliko je po-

trebno ojačati krov, kako ne bi

došlo do urušavanja pod sni-

ježnim pokrivačem - rekli su

predstavniciMinistarstva.

Oni susaopštili da jepotrebno

obezbijediti sve otvore na

objektu, kako bi se u unutraš-

njosti održavala potrebna

temperatura.Stvaranjeuslova

da se unutar objekta održava

adekvatna temperatura, uz

redovno provjetravanje, po-

sebno je važno na farmama sa

podmlatkom koji je osjetljiv

na niske temperature.

- U uslovima niskih tempera-

tura, važno jepojačati ishranu

proizvodnih životinja i obez-

bijediti njihovo kvalitetno i

kontinuirano napajanje či-

stom vodom - navodi se u sa-

opštenju.

PAZITI NAPODMLADAK

Iz Ministarstva su kazali da

odrasle kategorije životinja

podnose niske temperature

bez značajnijih poremećaja,

ali da seproblemi javljajukod

podmlatkakojemjepotrebna

toplota.

- To je naročito izraženo kod

jagnjadi i jaradi, pa tim kate-

gorijama treba posvetiti po-

sebnupažnju, s obziromda je

sezona jagnjenja i jarenja pri

kraju. Na farmama u kojima

postoji podmladak trebalo bi

jedan dio objekta opredijeliti

za njihov smještaj, pojačati

prostirku i bolje temperatur-

ne uslove - saopštili su izMi-

nistarstva.

Oni savjetuju i da se pojača

ishranaživotinja jer se, pored

količina potrebnih za proi-

zvodnju, veliki dio utroši za

održavanje temperature or-

ganizma.

- Pored pravilne ishrane, bit-

no je i pravilno napajanje ži-

votinja, koje svakodnevno

moraju unijeti optimalnu ko-

ličinu vode za sopstvenu re-

hidrataciju i proizvodnju -

objasnili su izMinistarstva.

Oni su podsjetili da su najve-

ćekoličinevodepotrebnego-

vedima, gdje se kod visoko-

mliječnih krava ta količina

kreće preko 100 litara. Za

proizvodnju litra mlijeka po-

trebno je četiri do pet litara

vode.

N.K.

Povodomnajavljenog nevremenaMPRR apelovalo

Poljoprivrednici da

reagujupreventivno

Direktorat za vanredne situacijeMinistarstva unutrašnjih poslova poslao je upozorenje

Službedabuduspremnezanevrijeme

PODGORICA

-Direktorat

zavanredne situacijeMini-

starstvaunutrašnjihposlo-

vaposlao jeupozorenje

nadležnimslužbamadapo-

dignunivooperativne spre-

mnosti unaredna tri dana

zbognajavljenihmeteoro-

loškihprilika.

U Crnu Goru je stigao tako-

zvani ledeni talas, koji će do-

nijeti pad temperature i pada-

v ine sv im crnogorskim

gradovima.

- Shodno upozorenju Zavoda

za hidrometeorologiju i seiz-

mologiju Crne Gore, u kome

senavodidasećenedjelju,po-

nedjeljak i utorak (25-27. fe-

bruara) područje Crne Gore

biti pod snažnim uticajem

hladnog-ledenogsibirskogta-

lasa, koji će zahvatiti veći dio

EvropeiBalkan,Direktoratza

vanredne situacije MUP-a

prekoOperativno-komunika-

cionog centra 112 poslao je

upozorenje nadležnim služ-

bama da podignu nivo opera-

tivne spremnosti - saopštio je

Direktorat.

Poziv je poslat svim opština-

ma,Upravipolicije, svimsluž-

bama zaštite i spašavanja,

Direkciji za saobraćaj, nacio-

nalnimparkovima, Zavoduza

hitnu medicinsku pomoć,

Elektroprivredi Crne Gore,

Crnagoraputu, kao i Aerodro-

mima Crne Gore, Aerodromu

Podgorica iAerodromuTivat,

te Upravi pomorske sigurno-

sti i Upravi za šume.

- U pozivu je data detaljna in-

formacija o očekivanoj mete-

orološkoj situaciji, a poslat je

u skladu sa preventivnim ak-

tivnostima koje se sprovode

za slučaj vremenskih neprili-

ka - navodi se u saopštenju.

Meteorolozi za danas najav-

ljujuobilnesniježnepadavine

i mećavu na sjeveru države sa

najvišom dnevnom tempera-

turomminus jedan stepen, a,

kako kažu, snijeg će padati i u

Podgorici poslije podne, a na

Primorju tokomnoći.

N. K.

PODGORICA

- Profesor

Univerziteta Crne Gore i raniji

ministar u Vladi Crne Gore

prof. dr Radovan Bakić (83)

juče je preminuo u Podgorici.

Profesor Radovan Bakić je

rođen 1935. godine u selu

Zabrđe, opština Andrijevica,

gdje je završio osnovnu školu

i nižu gimnaziju. Učiteljsku

školu završava u Beranama,

a Višu pedagošku, Odsjek

za geogra iju i istoriju, na

Cetinju. Školovanje nastavlja

u Skoplju, gdje je diplomirao

na Prirodno-matematičkom

fakultetu. Na Prirodno-mate-

matičkom fakultetu Univerzi-

teta u Beogradu je magistri-

rao 1970. godine. Na istom

fakultetu je stekao diplomu

doktora nauka 1973. godine.

Radnu karijeru je započeo

kao nastavnik u Gusinju,

nastavio u Ekonomskoj školi

u Prištini, pa, u istomgradu,

biva viši stručni saradnik u

Pokrajinskom zavodu za

urbanizam i projektovanje.

Od 1974. do 1979. godine je

bio profesor na Prirodno-

matematičkom fakultetu

Univerziteta u Prištini.

Od 1979. godine ponovo živi i

radi u Crnoj Gori, kao pomoć-

nik republičkog sekretara

za urbanizam i građevinar-

stvo, ali istovremeno izvodi

i nastavu na Filozofskom

fakultetu u Nikšiću. U periodu

od 1989. do 1994. godine je u

stalnom radnomodnosu na

Univerzitetu Crne Gore, na

kojem je od 1990. godine u

zvanju redovnog profesora.

Na Filozofskom fakultetu u

Nikšiću, Odsjek za geogra iju

i istoriju, kao i na Fakultetu za

pomorstvo u Kotoru izvodio

je nastavu iz više predmeta

na osnovnim, postdiplom-

skim i doktorskim studijama.

Prof. dr Radovan Bakić je bio

ministar za uređenje prosto-

ra u Vladi Crne Gore (1994-

2000), a u jednomperiodu

(2000 2001) i narodni posla-

nik u Skupštini Crne Gore.

Aktivno je radio u stručnim

organima i organizacijama:

odbori za demogra iju, geo-

logiju i geogra iju, etnologiju,

životnu sredinu CANU… Bio

je ekspert HABITAT-a za pro-

storno planiranje.

Bibliogra ija profesora

Radovana Bakića je izuzetno

bogata. Objavio je oko 200

stručnih i naučnih radova

u referentnim časopisima.

Kao autor i koautor objavio

je oko 20 knjiga iz oblasti

svog naučnog i stručnog

interesovanja. Dvije Bakićeve

knjige su trenutno u štampi.

Učestvovao je sa referatima

na mnogimnaučnim skupo-

vima, simpozijumima i kon-

gresima, ali i bio organizator,

predsjednik ili član odbora za

naučne skupove.

Profesor Radovan Bakić je

dobitnik Ordena rada sa zlat-

nim vijencem, Zlatne plakete

Ministarstva za elementarne

nepogode Vlade Republike

Italije, Sedamnaestojulske

nagrade Andrijevice, Srebrne

plakete za zaštitu životne

sredine i drugih diploma i

zahvalnica.

Odlaskomprofesora Bakića

gubimo vrsnog čovjeka i

intelektualca koji je zadužio

našu nauku, prosvjetu, kultu-

ru i cjelokupno društvo.

Prof. dr Radovan Bakić biće

sahranjen danas, 25. febru-

ara, na groblju Čepurci, u

Podgorici.

Preminuo profesor

Radovan Bakić

Odnedjeljedoutorka snažan

uticaj hladnog talasa

Snijegmože izazvati nevoljezaplasteničkuproizvodnju