Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Hronika

Nedjelja, 25. februar 2018.

Tivat:

U saobraćajnoj nesreći poginuo Ahmed Jahdadić

Vozač stradaopod

točkovima svogkamiona

TIVAT

Vozač Ahmed Jahda-

dić (63) izgubio je život juče u

Tivtu kada je nesrećnim slu-

čajem završio pod točkovima

kamiona kojim je upravljao.

Kada se kiper pokrenuo niz

nizbrdicu u Hercegnovskoj

ulici u Seljanovu, Jahdadić je

pokušao da uskoči u vozilo i

zaustavi ga, ali je to završilo

fatalno. Kamion je nastavio

kretanje niz nizbrdicu dugu

stotinjak metara, udario u

nekoliko automobila, a zau-

stavio se na kraju ulice gdje je

teško oštetio parkirani auto-

mobil i oborio betonski zid i

ogradu jedne kuće.

Nesreća se dogodila nešto iza

13 časova.

Jahdadić, rođen u Plavu, bio je

nastanjen na Cetinju, a uprav-

ljao je kiperommarke „MAN“

budvanskih registracija.

Na mjesto nesreće odmah su

izašli pripadnici opštinske Služ-

be zaštite i spašavanja i ekipa

Hitne pomoći Tivat, ali teško

povrijeđenom vozaču nije se

mogao spasiti život. Na licu

mjesta bila je i predsjednica

opštine Tivat, dr Snežana Mati-

jević.

S. K.

Rasvijetljen bombaški napad na Koniku

Uhapšen

„škaljarac“

PODGORICA

Dragoljub

Ćetković (33), tjelohranitelj

vođe ,,škaljaraca“, uhapšen

jeupetakzbog sumnjeda je

unovembruprošle godine

baciobombuudvorištekuće

SaferaToskićaupodgorič-

komnaseljuKonik, saopšte-

no je izUpravepolicije.

U akciji hapšenja Ćetkovića

učestvovali su i pripadnici

Specijalnog policijskog odje-

ljenja.

- D. Ć. je, kako se sumnja, 25.

novembra 2017. godine tokom

noći, bacio eksplozivnu na-

pravu,ručnubombu,naterasu

prvogsprataporodičnekućeu

vlasništvu S. T. Usljed dejstva

eksplozijenastalasuoštećenja

na kući, ali nije bilo povrijeđe-

nih lica –kazali su iz policije.

Oni navode da su rezultati

analiza materijalnih dokaza

prikupljenih sa mjesta doga-

đaja ukazali na sumnju da je

Ćetković bacio bombu u dvo-

rišteToskića.

Ćetković se u policijskim evi-

dencijama vodi kao bezbjed-

nosno interesantna osoba i u

prethodnomperioduizdrža-

vao je zatvorsku kaznu zbog

razbojništva.

Zanjimsubileraspisanedvi-

je potjernice, nacionalna i

međunarodna, zbognedozvo-

ljenogdržanjaoružja i eksplo-

zivnih materija, kazali su iz

policije.

On će nakon kriminalističke

obrade biti priveden nadlež-

nomtužiocuzbogsumnjedaje

počiniodvakrivičnadjela -ne-

dozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnih naprava i izazi-

vanje opšte opasnosti.

Naš sagovornik iz policije do-

daje da se, osim ovog djela,

provjeravadalijeosumnjičeni

Ćetković učestvovao u izvrše-

nju i još nekih, na šta ukazuju

brojni operativni podaci.

Prema saznanjima Pobjede,

Ćetković je hapšen i u okviru

istrageubistvatridesetogodiš-

njeg Srđana Vlahovića iz Pod-

gorice, koji je slovio za člana

,,škaljarskog klana“.

Vlahović je likvidiran 9. aprila

2016. godine u naseljuDobro-

ta u Kotoru. Nepoznati napa-

dač je sa motocikla ispalio 10

hitaca naVlahovića koji se na-

lazio u svom ,,reno kliju“ u ko-

me je prodavao cigarete.

Bez obzira na to što Vlahović

nije imao kriminalni dosije,

policija likvidaciju ovog tride-

setogodišnjaka iz Podgorice

dovodi u vezu sa nestankom

200kilogramakokainakrajem

2014. godineuValensiji, zako-

jisesumnjiči,,škaljarskiklan“.

Satposlije likvidacijeVlahovi-

ća, policija je na brdu, pedeset

metara vazdušne linije od ku-

će vođe ,,škaljaraca“ Jovice

Vukotićapronašlapištolje, au-

tomatske puške, zolje, eksplo-

ziv imuniciju.

Prilikom ispitivanja oružja u

Forenzičkom centru u Dani-

lovgradu utvrđeno je da se na

jednompištolju sa izbrisanim

fabričkimbrojemnalazi DNK

upravoDragoljubaĆetkovića.

Tada je procesuiran kao član

kriminalne grupe za nedo-

zvoljeno držanje oružja, ka-

zao je sagovornik iz policije.

A.G. –B.R.

Policija provjerava

da li je osumnjičeni

Ćetković učestvovao

u izvršenju i još nekih

krivičnihdjela, na šta

ukazujubrojni opera-

tivni podaci

U Podgorici uhapšen osumnjičeni za preprodaju droge

Zaplijenjeno75kilograma skanka

PODGORICA

PetarGašo-

vić (31) izPodgoriceuhap-

šen je jučenadomakglav-

noggradanakon što jeu

njegovomautomobilu i kući

pronađenoukupno75kilo-

grama skanka, saopšteno je

izUpravepolicije.

Gašoviću su lisice na ruke

stavljene nakon što su služ-

benici Sektora granične poli-

cije Tuzi u planiranoj akciji

15 minuta nakon podneva, u

mjestu Medun, kontrolisali

automobil kojim je upravljao

Gašović.

Kontrolisano je vozilo „VW

tuareg“, crne boje, podgorič-

kihregistarskihoznaka,kojim

jeupravljaoP.G.(31)izPodgo-

rice. Izvršenim pregledom

vozilana licumjestapronađe-

no je šest jutanih džakova u

kojima se nalazila materija

biljnog porijekla, tamnozele-

ne boje, za koju se sumnja da

je skank, ukupne težine 50 ki-

lograma –kazali su iz policije.

Međutim, ovonijebiokrajpo-

licijske akcije zapljene droge.

Inspektori iz odjeljenja za

narkotike su uz naredbu pre-

tresli porodičnu kuću i po-

moćne objekte koje koristi

Gašović.

-Tomprilikompolicija jepro-

našla 25 pakovanja, obmota-

nihplastičnomfolijom, ukoji-

ma se takođe nalazio skank,

ukupne težine 25 kilograma –

kazali su iz policije.

O događaju je obaviješten dr-

žavni tužilac u Višem držav-

nom tužilaštvu u Podgorici,

koji je naložio da se Gašović

uhapsi i privede uz krivičnu

prijavu zbog sumnje da je po-

činio krivično djelo neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

Zaplijenjeni skank biti upu-

ćen u Forenzički centar radi

vještačenja.

B.R.

Droga se švercuje i u zatvoru

Oduzeta

droga

PODGORICA

Dvojica osuđenika u

Kazneno-popravnomdomu u F pavi-

ljonu konzumirali su kokain, utvrđe-

no je prilikom testiranja na droge.

To je Pobjedi potvrđeno od više

izvora iz ove ustanove. O tome je

obaviještena uprava ZIKS-a, koja će

pokušati da sazna kako su došli do

droge i ko im je omogućio uživanje

kokaina.

Izvori bliski istrazi tvrde da su osuđe-

nici kao i nekoliko službenika saslu-

šani na ove okolnosti, ali do konkret-

nih rezultata se još nije stiglo.

Gram kokaina na uličnom tržištu

košta od 70 do 80 eura, a njegova

cijena u ovoj ustanovi, prema nezva-

ničnim sagovornicima, dostiže 300

eura. Činjenica da su dvojica osuđe-

nika bila pozitivna na kokain pokre-

nula je istragu kojom će se utvrditi

da li postoji odgovornost pojedinih

službenika. Da je u ZIKS-umoguće

doturiti nedozvoljena sredstva naj-

bolje govori podatak da je u jednom

danu zaplijenjeno 14mobilnih tele-

fona, zbog čega je nedavno načelnik

zatvora za kratke kazne Saša Bulato-

vić podnio ostavku.

Mjesec ranije, u januaru je u ZIKS-u

zaplijenjeno 49 telefona.

Cijena telefona koji se u prodavnica-

ma mogu kupiti i za 20 eura u ovoj

ustanovi košta 200, dok se oni bolji

sa kamerommogu kupiti za 500

eura.

M. Ž.

Zavodza izvršenje

krivičnihsankcija

Samjestanesreće

Dvojicaosuđenika

nakokainu

Ilustracija