Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 25. februar 2018.

Društvo

Savjet za upravljanje prirodno i kulturno-istorijskimpodručjemKotora razmatraće na

sljedećoj sjednici i pitanje gradnje hotelskog kompleksa na lokaciji nekadašnje fabrike Jadran

ZaštitanasljeđaPerasta

morabiti imperativ

Kako je ranije saopšteno iz

MORT-a, Urbanističkimprojek-

tomgrada Perasta (Sl. list CG

03/12) predviđena je rekon-

strukcija objekta „hale“ stare

fabrike konfekcije na UP 84/c.

Spratnost objekta je od P+2 do

Po+P+2+Pk.

Takođe, namjestu nekadašnjeg

parkinga (UP 84/a) planirana je

izgradnja dva objekta i tomanji

objekat spratnosti P+1+Pk i veći

objekat spratnosti P+2.

Prema investicionomprogra-

mu i biznis planu, u izgradnju

i rekonstrukciju biće uloženo

deset miliona eura, a hotel

kategorije pet zvjezdica imaće

110 smještajnih jedinica.

Podaci

oobjektu

Bez potrebnih kadrovskih kapacitetaMORiT-a,

koji bi omogućili konstantni nadzor nad

radovima u zaštićenompodručju, dok je lokalna

uprava bez ikakvih nadležnosti u kontroli,

dolazimo u poziciju da je prostor Kotora i

Perasta ostavljen na dobru volju investitora –

kazao je predsjednik Savjeta Vladimir Jokić

PODGORICA

Savjet za

upravljanjeprirodno i

kulturno-istorijskimpo-

dručjemKotoranana-

rednoj sjednici razmatra-

će i pitanje gradnjeu

Perastu, kojeu javnosti

prati nizkontroverzi kao

i negodovanjemještana

koji suodnadležnihza-

tražili inspekcijugradnje

hotelskogkompleksa

Smekja/Jadrankao i pro-

vjeruusaglašenosti idej-

nog rješenja i glavnog

projekta.

Perastkaokulturno-istorij-

ska cjelina ima status kul-

turnog dobra, ujedno je in-

tegralni dio prirodnog i

kulturno - istorijskog pod-

ručja Kotora upisanog na

Listu svjetske baštine

UNESCO.Mješovito savje-

todavno tijelo za upravlja-

nje prirodno i kulturno-

istorijskim područjem

KotoraimenujeVladaCrne

Gore. Predsjednik Savjeta

jepredsjednikkotorskeop-

štine, ačlanovi su imenova-

ni na predlog Ministarstva

održivograzvoja,Ministar-

stva kulture, Uprave za za-

štitu kulturnih dobara,

Skupštine opštine Kotor i

nevladinog sektora.

Predsjednik Savjeta, prvi

čovjekopštineKotorVladi-

mir Jokić, kazao je Pobjedi

da je to tijelo u novomsazi-

vukonstituisanou januaru,

a na prvoj sjednici se ra-

spravljaloopitanjimagrad-

nje u okviru kulturno-isto-

rijskog područjaKotora.

- Zaključci Savjeta su do-

stupni javnosti, a odnose se

prije svega na lokacije Ko-

stanjice iKampa.Uskorose

planira nova sjednica Sa-

vjeta, na kojoj će i gradnjau

Perastu biti jedna od tema.

Ipak, napominjem da je u

skladu sa zakonima zakon-

trolu gradnje tu nadležan

Direktorat za inspekcijske

poslove i licenciranjeMO-

RiT – precizirao je Jokić u

izjavi Pobjedi.

KONTROLA

Prema njegovim riječima,

obavezno vođenje računa o

pravilima građenja, zaštiti

područja, konzervatorskih

pravila i kulturno-istorij-

skom nasljeđu Perasta je

,,apsolutni imperativ, bez

obzira na investitora i veli-

činu investicije“.

-Bezpotrebnihkadrovskih

kapaciteta Ministarstva,

koji bi omogućili konstan-

tni nadzor nad radovima u

zaštićenom području, dok

je lokalna uprava bez ikak-

vih nadležnosti u kontroli,

dolazimo u poziciju da je

prostor Kotora i Perasta

ostavljennadobruvolju in-

vestitora, koje u pravilu vo-

di finansijski interes i moto

,,što više to bolje“. Uticaj

svih ovih faktora zajedno

nas dovodi do toga da je

gradnja u Perastu, koja bi još

jednom napominjemmorala

biti pod strogom svakodnev-

nom kontrolom, predmet

kontroverze, sa potencijalno

ogromnimposljedicama–na-

veo je Jokić.

Pored obnavljanja palate

Smekja, hotelski kompleks

obuhvatiće adaptaciju i nad-

gradnju nekadašnje hale fa-

brike konfekcije Jadran.

Predviđena je gradnja još dva

manja objekta ispred same

hale, kao i objekta izapostoje-

ćegkompleksapalateSmekja.

Luksuzni hotel koji se gradi

biće dio grupacije Iberostar, a

gradnja seodvijausaradnji sa

njihovim lokalnim partne-

rom, firmomImobilia izBud-

ve, koja je vlasnik peraške fa-

b r i k e o d s p r o v e d e n e

privatizacije 2006. godi-

ne. Planirana gradnja hotela

je prolongirana godinama,

najprije zbog procedure

usvajanja urbanističkog pla-

na, a kasnije i dobijanja kon-

zervatorskihuslovazbogpro-

vjere porijekla, odnosno

datiranja tragova stare grad-

njena jednoj odurbanističkih

parcela.

Predstavnik investitora je u

medijima ranije saopštio da

ima sve potrebne dozvole i da

gradnju u Perastu na lokaciji

nekadašnje fabrike konfekci-

je sprovodi na osnovu uredne

papirologije.

Sa druge strane, Društvo pri-

jatelja grada Perasta i nefor-

malno udruženje Perast

2020, žalili su se Agenciji za

zaštitu ličnih podataka i slo-

bodanpristup informacijama

jer ih je Ministarstvo održi-

vog razvoja i turizma uskrati-

lo za informacije tražene 15.

januara o projektnoj doku-

mentaciji (glavnom arhitek-

tonskom projektu) i građe-

vinskoj dozvoli, odnosno

odobrenjuo gradnji.

INICIJATIVA

Nakon togaMjesna zajednica

Perast i Društvo prijatelja

grada Perasta podnijeli su 9.

februara Ministarstvu održi-

vog razvoja i turizma, odno-

sno Direktoratu za inspekcij-

ske poslove i licenciranje

inicijativu kojom se traži in-

spekcijska kontrola gradnje

hotelskog kompleksa Smek-

ja/Jadran na urbanističkim

parcelama 84a, 84b i 84c u

zahvatu urbanističkog pro-

jektaGradPerast, opštinaKo-

tor.

Uobrazloženjuinicijativena-

veli su da je hitna kontrola iz-

gradnje hotelskog kompleksa

tražena„unamjeridasesaču-

va autentičan arhitektonski

izrazmjesta i spriječi eventu-

alna devastacija kulturne ba-

štine“. Naglasili su da nemaju

ništa protiv gradnje, ali ističu

da objekat mora biti prilago-

đen Perastu, a ne Perast nje-

mu.

Podnosioci te inicijative po-

tvrdili su Pobjedi juče da još

nijesu dobili odgovor Direk-

torata za inspekcijskeposlove

i licenciranje, kao ni odgovor

na prethodne zahtjeve za slo-

bodanpristupinformacijama.

Od Direktorata za inspekcij-

ske poslove i licenciranje, kao

nadležnog za kontrolu grad-

nje, tražilo se da prevashodno

bude utvrđeno da li je investi-

tor izvršio prijavu građenja,

posjeduje li svupropisanudo-

kumentaciju, a posebno glav-

ni projekat i izvještaj o izvrše-

noj reviziji.

Između ostalog u obrazlože-

nju inicijativenaveli suda seu

gradnji već uočava odstupa-

njeodkonzervatorskihuslova

(npr. vrši se oblaganje kame-

nom bez ostavljenih među-

prostora - tzv. fuga; grade se

veliki balkoni i tako se od-

stupa od autentične arhi-

tekture Perasta itd). To je,

smatraju, dodatni razlog da

se obavi kontrola gradnje,

čak i pod pretpostavkom

postojanja revidovanog

glavnog projekta usaglaše-

nog sa idejnimrješenjem.

DOZVOLE I USLOVI

Iz Ministarstva održivog

razvoja i turizma timpovo-

dom je Pobjedi saopšteno

da se objekat gradi u skladu

sa novimZakonomo plani-

ranju prostora i izgradnji

objekata uz izvršenu prija-

vu početka građenja in-

spekcijskomorganu, uz svu

potrebnudokumentaciju.

- Za rekonstrukciju i iz-

gradnju investitor je priba-

vio konzervatorske uslove

od strane Uprave za zaštitu

kulturnih dobara, koji su

donijeti nakon dodatne

analizemogućnosti obnove

urbane matrice na ovoj lo-

kaciji,akojujeobaviostruč-

ni tim formiran od strane

Ministarstva kulture – na-

veli su tada izMORT-a.

IzUprave za zaštitu kultur-

nihdobara Pobjedi je ranije

rečeno da su dali „mišljenje

iz svoje nadležnosti u kome

jeUpravanavelada su ispo-

štovaniparametridatiplan-

skimdokumentomUPgrad

Perast“.

-Nesumnjivoda jedobroza

Perast što se zgrada bivše

fabrike adaptira u hotel sa

pet zvjezdica, a da pri tom

nijesu ugrožene kulturno-

istorijske vrijednosti mje-

sta-zaključujuizUpraveza

zaštitukulturnihdobara.

IzUpravenavodedasehala

bivše fabrikekonfekcijeJa-

dran adaptira za potrebe

hotela visoke kategorije, a

daobjekathale,nastaou20.

vijeku, nije bio usklađen sa

naslijeđenim graditeljskim

i ambijentalnim vrijedno-

stimaPerasta.

I.PERIĆ

Objekat se gradi u

skladu sa novimZa-

konomo planiranju

prostora i izgradnji,

uz izvršenuprijavu

početka građenja ins-

pekcijskomorganu, uz

svupotrebnudokumen-

taciju - stav jeMORT-a

Prikaz idejnog rješenjakojeobuhvata rekonstrukcijupalate

Smekja, adaptacijuhale Jadrana i izgradnju tri novaobjekta

Trajno ili privremeno rješenje

prozoranaobjektukoji segradi

Vladimir Jokić