Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

U fokusu

Nedjelja, 25. februar 2018.

PODGORICA

UCrnoj Go-

ri je zbog zanemarivanja

djece tokomprošle i pret-

prošle godine, premapoda-

cima centara za socijalni

rad, zabilježeno38 slučaje-

va lišenja i ograničenja rodi-

teljskogprava, a roditeljima

suuovomperioduoduzeta

43mališana, rečeno jePo-

bjedi izMinistarstva rada i

socijalnog staranja.

Koliko je važnoda se nadlež-

nima na vrijeme prijavi ne-

dolično ponašanje roditelja

premadjeci, kojoj jeutakvim

situacijamapotrebnazaštita,

ukazao je i nedavni slučaj

brutalno ubijenog petnae-

stomjesečnogdječaka.Nesa-

vjesna majka tog mališana

znala je da ga očuh zlostavlja

već duži period, ali je nijemo

posmatrala nasilje nad svo-

jimdjetetom.

Na to su ćutali i pojedini gra-

đani i komšije. Nasilje nad

dječakomse zato nesmetano

iznova ponavljalo, ali mali-

šan nije uspio da se izbori sa

posljednjimbrutalnimudar-

cima koje mu je zadao očuh,

te je preminuo. Nasilnik se

danas sumnjiči za ubistvo

mališana, dok se majci na te-

ret stavljazanemarivanjepo-

rodičnihobaveza.

STATISTIKA

Ovaj slučaj pokazao je da u

Crnoj Gori ni danas nije do-

voljnorazvijenasvijestgrađa-

na o nasilju nad djecom kao

društveno neprihvatljivom

ponašanju, štopotvrđujuipo-

daci oprijavamakojedobijaju

centri za socijalni rad. Prošle

godine, kako je saopšteno iz

Ministarstva rada, zabilježe-

no je238prijavana sumnjuza

zanemarivanje i nasilje nad

djecom, dok ih je u 2016. bilo

manje, svega 165. Iz ovog re-

sora supojasnili dazanemari-

vanjedjeceodstraneroditelja

čestoprijavljujedrugi roditelj

ili bliži srodnik, građani, poli-

cija, zdravstvene ustanove,

škola.

-Prijave suveoma često i ano-

nimne – istakli su izMinistar-

stva.

Roditelj koji zloupotrebljava

roditeljska prava ili grubo za-

nemaruje roditeljske dužno-

sti, prema navodima iz ovog

resora, lišava se roditeljskog

prava pokretanjem vanpar-

ničnogpostupkaprednadlež-

nimsudom.

Istakli suda roditeljima, tako-

đe, može i da se ograniči rodi-

teljskopravou trajanjudo go-

dinu dana. Sud, nakon isteka

tog roka, kako suprecizirali iz

Ministarstva, ispituje sve

okolnostislučajaiunajboljem

interesu djeteta novom odlu-

kommožedavratiroditeljima

ograničeno pravo, produži

trajanje izrečene mjere ili

izrekne drugumjeru.

- Prošle godine lišeno je rodi-

teljskog prava 11 roditelja, a

pretprošle godine ih je bilo

devet. U 2017. i u 2016. godini

ograničeno je roditeljsko pra-

vo za po devet roditelja - ista-

kli su izMinistarstva.

Protiv ovih roditelja pokreta-

ni su postupci zbog zloupo-

trebljavanja roditeljskog pra-

va ili grubog zanemarivanja

dužnosti, neizdržavanja dje-

ce, nedostatka brige za zdrav-

stveno,materijalno i obrazov-

nostanjedjeteta,zlostavljanje

i zloupotreba djeteta. Rodite-

lji su završavali pred sudom i

zbog međusobnog konflik-

tnog odnosa.

- Prosječna starost roditelja je

od 30 do 45 godina – saopštili

su.

DJECA

Djeca koja su zbog zanemari-

vanja oduzeta roditeljima u

prošloj i pretprošloj godini,

sudeći prema navodima Mi-

nistarstva rada, smještena su

u hraniteljske porodice, dom

iliodređenuustanovu.Takoje

u 2017. godini u hraniteljske

porodice smješteno 15 djece,

dok ih jepretprošlegodinebi-

lo nešto više, 18. UDječji dom

,,Mladost“ je lani smješteno

trojemališana, a u 2016. godi-

ni ih jebiločetvoro. Prošlego-

dine je, takođe, i u Centru

,,Ljubović“ smješteno dvoje

djece, a godinu ranije je tamo

poslato jednodijete.

- Djeca ne prekidaju kontakt

sa roditeljima jer je važno da

se održi u skladu sa najboljim

interesima djeteta, osim u si-

tuacijamakadaroditeljipoka-

žu nezainteresovanost i ne-

spremnost na saradnju. Kada

su roditelji lišeni roditeljskog

prava kontakt sa djecom se

odvijaukontrolisanimuslovi-

ma - zaključili su izMinistar-

stva rada.

N.ĐURĐEVAC

Stručni tim centra za

socijalni rad, kojeg čine

socijalni radnik, psiholog,

pedagog i pravnik, kako

su pojasnili iz Ministarstva

rada, procjenjuje da li je

dijete ugroženo u odre-

đenoj porodici. Centar

za socijalni rad, dodaju iz

ovog resora, dužan je da

roditeljima pruža odgo-

varajuće oblike pomoći

i podrške i preduzima

potrebne mjere radi zašti-

te prava i najboljeg inte-

resa djeteta, a na osnovu

neposrednog saznanja

ili obavještenja. Ukoliko

stručni radnici centra, kako

su istakli, prilikom kućnih

posjeta radi ostvarivanja

drugih prava posumnjaju

na postojanje zanemariva-

nja ili nasilja nad djecom,

odmah su dužni da reagu-

ju i preduzmu sve aktivno-

sti u skladu sa protokolom

o postupanju, prevenciji i

zaštiti od nasilja u porodici.

- Organi pravosuđa, drugi

organi, medicinska, obra-

zovna i druga ustanova,

nevladina organizacija i

građani dužni su da oba-

vijeste organ starateljstva,

odnosno centar, čim

saznaju da roditelj nije u

mogućnosti da vrši rodi-

teljsko pravo. Nakon toga,

centar je dužan da odmah

po prijemu obavještenja

ispita slučaj i preduzme

mjere za zaštitu prava dje-

teta - saopštili su.

Kako dodaju, centar za

socijalni rad, u skladu sa

Zakonomo zaštiti nasilja

u porodici i Protokolom

o postupanju, prevenciji i

zaštiti od nasilja u porodici,

bez odlaganja prosljeđuje

obavještenje o zanemari-

vanju ili zlostavljanju dje-

teta policiji, te je, takođe,

Uprava policije u saznanju

i u obavezi je da obavijesti

centar.

- U centru za socijalni rad

postoji organizovana pri-

pravnost za sve slučajeve

u kojima je potrebno neod-

ložno postupanje – kazali

su iz Ministarstva rada.

Procedura

ispitivanja

slučaja

Zbog zanemarivanjamališana donešeno 38 odluka o lišenju i ograničenju roditeljskog prava

Zadvije

godine

oduzeto

43djece

Djeca ne prekidaju

kontakt sa roditeljima

jer je važnoda se održi

u skladu sa najboljim

interesima djeteta,

osimu situacijama

kada roditelji pokažu

nezainteresovanost

i nespremnost na

saradnju

Uhraniteljske porodice smješteno

je 33 djece o kojima roditelji nijesu

brinuli kako je trebalo, dok u

Dječjemdomu ,,Mladost“ boravi

njih sedmoro, a u Centru ,,Ljubović“

je troje, rečeno je Pobjedi iz

Ministarstva rada

interesima djeteta,

UDječjemdomu

,,Mladost“ boravi

sedmorodjece

Prijave roditeljakoji

zanemarujudjecusu

čestoanonimne