Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 25. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Uprava ca-

rina jeu januarunaplatila

39,34miliona euranetopri-

hoda, 14,76odstovišenegou

istomprošlogodišnjempe-

riodu.

Prema podacima objavljenim

na sajtu Uprave carina, od

ukupno naplaćenihprihoda u

januaru, na porez na dodatu

vrijednost pri uvozu se odno-

silo 24,55 miliona eura, na ak-

cize 13,37 miliona, na carinu

1,22miliona, na porez na kafu

199,43 hiljade, a na ostale pri-

hode 3,72hiljade eura.

IzUprave jeobjašnjenoda jeu

januarunaplaćeno40,81mili-

oneura, ali da jebilocarinskih

povraćaja sredstava u iznosu

od 33,26 hiljada eura i akci-

znih u iznosu od 1,44 miliona

eura.

Ustrukturi naplaćenih akciza

najviše je zastupljena akciza

namineralna ulja, njihove de-

rivate i supstitute sa 72,1 od-

sto, zatim na duvanske proi-

zvode16,77odsto, anaalkohol

i alkoholna pića 8,33 odsto.

Ostale prihode, kako je objaš-

njeno, između ostalih, čine

primici po osnovu novčanih

kazni u prekršajnom postup-

ku, prihodi od prodaje carin-

ske robe, kamate za neblago-

vremeno plaćanje carine i

carinskihdažbina.

N. K.

Uskorodirektni

let Podgorica –

Barselona?

PODGORICA

-UBarskoj

plovidbi senadajuda će se li-

nija izmeđuCrneGore i Ita-

lije trajektomBar –Bari us-

postaviti najkasnijedokraja

aprila. Utoj kompaniji rade

nanabavci adekvatnogbro-

da za tunamjenu. Stručna

ekipa jeupravoovihdanau

Egiptu, gdjevrši pregled jed-

nogbrodakakobi utvrdili da

li odgovarapotrebamaBar-

skeplovidbe. Podsjećamoda

je linijaukinuta 1. decembra,

nakon što je istekaougovor

barskekompanije i hrvatske

Jadrolinije.

- Barska plovidba konstantno

prati tržište polovnih brodova

u cilju nabavke feribota koji bi

svojimkarakteristikamazado-

voljiopotrebe linijeBar–Bari.

Nažalost, dosadanijesmopre-

poznaliadekvatanbrod,kojibi

svojom dužinom, gazom, ka-

pacitetima i tehničkimuslovi-

maodgovaraoikoji secijenom

uklapaumogućnostkompani-

je da iz sopstvenih sredstava i

putem kredita obezbijedi fi-

nansiranje te nabavke. Struč-

na ekipa je upravo ovih dana u

Egiptu gdje vrše pregled jed-

nog broda, kako bi se utvrdilo

dalisvojimtehničkimstanjem

odgovara našim potrebama -

rekaojeAnteniMpredsjednik

Odbora direktora Barske plo-

vidbeLjubomirKočović.

On je rekaoda će se, ukoliko se

blagovoremo ne pronađe ade-

kvatan brod, ići na varijantu

saradnje sa nekim poslovnim

partnerom.

U tom slučaju će prednost,

prema riječima Kočovića,

imati dosadašnji poslovni par-

tner, hrvatska kompanija Ja-

drolinija, koja je prošle godine

obavljala prevoz putnika i vo-

zila na liniji Bar –Bari.

- Ali, nastojaćemo da posti-

gnemo bolje komercijalne

usloveuodnosunaprethodnu

godinu - napomenuo je Kočo-

vić.

Barska plovidba je, kako kaže,

zainteresovana za saradnju i

sa drugim kompanijama koje

bi eventualno bile spremne da

ponude kvalitetnije uslove.

- Radimo na tome da se linija

između Crne Gore i Italije us-

postavi što prije, a nadamo se

daće tobiti najkasnijedokraja

aprila tekuće godine - poručio

jeKočović.

Barskakompanija je inačevla-

snik dva teretna broda ,,Bar“ i

,,Budva“, koji su unajmljeni

londonskojkompaniji ,,SeaPi-

oneer“ i, kako kaže Kočović,

konstantno su komercijalno

upošljeni.

Prihodi Barske plovidbe se u

ovom trenutku najvećimdije-

lomostvarujuod ta dva broda.

- Polovinomjanuara smo izvr-

šili uplatupoosnovukamateu

iznosu od oko 474.000 dolara

za kredit prema kineskoj Ek-

simbanci, uzet za kupovinu ta

dva broda, a do sada smo re-

dovno izmirivali svoje obave-

ze kako prema zaposlenima,

tako i prema domaćim i stra-

nimpartnerima - kazao je Ko-

čović.

R. P.

Stručna ekipa iz Barske plovidbe u Egiptu

TražebrodzaBar –

Bari, linijanajkasnije

dokrajaaprila

Podaci iz Uprave carina pokazuju bolji rezultat nego prošle godine

U januarunaplaćeno

39,34milionaeura

SastanakuokviruMeđunarodnog forumaza razvijanjeavio-linija

PODGORICA

- Izvršni di-

rektorAerodromaCrneGo-

reDaniloOrlandić započeo

je sapredstavnicimakompa-

nijeVuelingpregovoreous-

postavljanjudirektne avio-

linijePodgorica–Barselona.

Kako je navedeno u saopšte-

nju, na sastanku u okviruMe-

đunarodnog foruma za razvi-

janje avio-linija, Orlandić je

istakao da je otvaranje tržišta

Španije izuzetno važno za cr-

nogorske aerodrome, cjeloku-

pnu privredu, ali i naše građa-

ne.

- Kao što sam ranije i najavio,

zauzeli smo proaktivan pri-

stup i uspostavili smo kontakt

sa kompanijama sa tržišta za

koja smatramo da nijesu do-

voljnootvorena. Jednoodnaj-

značajnijih tržišta je Pirinej-

skopoluostrvoi imajućiuvidu

sve faktore, odlučili smo se da

učinimo sve da dođe do uspo-

stavljanja direktne linije Pod-

gorica –Barselona. Predstav-

nici kompanije Vueling su

zainteresovani da dođe do sa-

radnje i u narednom periodu

ponovo ćemo se sastati i na-

damsedogovoriti turutu, koja

će, siguran sam, biti veoma

uspješna - naveo jeOrlandić.

Onse,naforumukojiseodrža-

va u Tbilisiju, sastao i sa čel-

nimljudimapoljske kompani-

je LOT sa kojom je nedavno

dogovorena linija Podgorica –

Varšava.

Avioni te kompanije će šest

puta sedmično tokom ljetnje

sezone slijetati na Aerodrom

Podgorica, a Orlandić je sa sa-

govornicima razmatrao uslo-

vedatalinijapostaneredovna.

- Međunarodni forum za

razvijanje avio-linija bio je

prilikadaseOrlandićsasarad-

nicima sastane i sa čelnicima

brojnihevropskihaerodroma

sa kojima je razgovarao o

uspostavljanju saradnje u

različitimoblastima. Posebni

sastanci održani su sa pred-

stavnicima švedskih kompa-

nija koje upravljaju aerodro-

mima u toj zemlji, s obzirom

da je tržište Skandinavije od

posebnog značaja - navedeno

je u saopštenjuAerodroma.

Kako dodaju, Orlandić i di-

rektor za razvoj aerodroma

Stokholm Skavsta, Piter Ho-

slin razgovarali su o modeli-

ma buduće saradnje na polju

povezivanja Crne Gore i

Švedske,aliiuoblastirazmje-

ne iskustava.

O tome je prvi čovjek crno-

gorskih aerodroma razgova-

rao i sa Helenom Marten,

menažerkom za razvoj

kompanije Svedavia, u čijem

vlasništvu je 10 švedskih

aerodroma.

N.K.

Sa sastanka