Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 25. februar 2018.

Politika

PODGORICA

–Centar za

demokratsku tranziciju

upozorio jedaSkupštinane

smijepasivnoposmatrati

blokaduradaDržavne iz-

bornekomisije, nastalu

usljedbolesti njenogpred-

sjednika, jermoženastati

pravni haos i podizanje ten-

zija.

Član DIK-a Milisav Ćorić za

Pobjedu kaže da je nedopusti-

vo da bude paralisan rad tog

tijela, teda iza toga stoje „poli-

tika i namjeravladajuće struk-

ture“. IzDPS-a, međutim, po-

r u č u j u d a „ u s l u č a j u

održavanja sjednice bezpred-

sjednika donošenje odluke bi-

lo bi upitno, jer nije izvjesno

da li bi postojala apsolutna ve-

ćina za to“, te da za odlučiva-

njetrebasačekatidaDIKbude

upunomsastavu.

SjednicaDIK-a, koja je počela

13. februara, prekinuta je jer je

predsjedniku Budimiru Šara-

noviću pozlilo. Od tada člano-

vi DIK-a nijesu se sastali jer

nije određen član koji će na-

staviti predsjedavanje sjedni-

com. Sjednica jeostalaotvore-

naumomentukad jeKomisija

trebalo da donese odluke koje

se tiču prigovoraDPS-a na re-

gularnost izbora u Beranama,

a kojima se traži ponavljanje

glasanja na nekoliko biračkih

mjesta. Zakonomje predviđe-

no daKomisijamora da odgo-

vori na prigovore u rokuod24

sata.

NepotrebNablokada

Ćorić kaže da propisi „jasno

predviđajuda,uslučajusprije-

čenosti predsjednika, onodre-

đuje člana Komisije koji će

predsjedavati sjednicom“. On

jeobjasniodaseneradi o izbo-

ruzamjenikapredsjednika,jer

ga ne imenuje Skupština, već

određivanju člana Komisije

koji će, ne predsjedavati DIK-

om, već rukovoditi sjednicom.

- Zato nema potrebe da rad

Komisije bude blokiran, uz

uvažavanje trenutnih okolno-

sti u vezi sa zdravstvenim sta-

njem njenog predsjednika –

kazao jeĆorić.

On je istakao da DIK ima ade-

kvatankvorumza rad.

- Lično smatramda neko svje-

PODGORICA

-Mitropolit

Amfilohije jeocijenioda je

svapričaodržavnimudari-

mauCrnoj Gori zasnovana

na ,,bratoubilaštvu i nabo-

goubilaštvu“. On jekazao i

da jeOlivera Ivanovića, u

KosovskojMitrovici, ubio

,,opaki, zli, bogoubilački i

bratoubilački duh, koji je ite-

kakoprisutan i uCrnoj Go-

ri“.

- I sami pratite šta se događa

ovdjeuCrnojGori.Ovdjevidi-

te čak i takozvane državne

udare koji su ovdje proglašeni.

Sva ta priča o državnimudari-

ma je zasnovana na bratoubi-

laštvu i na bogoubilaštvu, kao

što susadosudili na četirimje-

secazatvoraiMilanaKneževi-

ća, jednog od uglednih ljudi u

našoj Crnoj Gori - istakao je

Amfilohije.

On je, u crkvi uDoljanima kod

Podgorice,služiočetrdesetod-

nevni pomenOliveru Ivanovi-

ću i tom prilikom ordenom

zlatnog lika Svetog Petra Dru-

gog lovćenskog tajnovidca da-

rovao je Danimira i Veru Ste-

vanović iz Osredaka, koji

imaju šestorodjece.

- Zli, bezbožni duh Julijana

Apostate,bogoubilačkiibrato-

ubilački duh ubio je i Olivera

Ivanovića, kome služimo po-

mennaovommjestugdjesuse

rodili i sahranjeni su njegovi

preci- kazao je Amfilohije to-

kom pomena Ivanoviću u cr-

kvi uDoljanima.

Naveo je da se tu nalazi i grob

Ivanovićevog djeda, a da su i

njegovi roditelji, takođe, sa-

hranjeni uZagoriču.

- Čestita porodica Ivanović,

kojajeovusvetinjučuvalaiob-

navljala, i koja jesadzapečaće-

na i Oliverovommučeničkom

smrću. Zli i opaki, bezbožni

duh, bogoubilački i bratoubi-

lački jeubionjegauKosovskoj

Mitrovici. To je onaj zli duh

koji je itekako prisutan i među

nama u Crnoj Gori -kazao je

poglavar SPC .

N.k.

Državna izborna komisija još ne nastavlja sjednicu prekinutu zbog

bolesti predsjednika, CDT poziva Skupštinu da riješi problem

Ćorićoptužujevlast za

blokaduDIK-a, DPSčeka

puni sastavKomisije

Imajući u vidu da se DIK u zakonskom roku nije izjasnila

o prigovorima, u formalno pravnomsmislu oni se

smatraju usvojenim, bez obzira na njihovu opravdanost

– kazao je Dragan Koprivica iz CDT-a

sno pravi klimu da ovakve ko-

misije treba rasformirati i pra-

viti novi koncept– rekao je

Ćorić.

Poslanik DPS-a Miloš Nikolić

kaže za Pobjedu da „trenutna

blokada rada DIK predstavlja

zaista specifičnu i jedinstvenu

pravnu, političku, ali i životnu

situaciju“.

- Shodno zakonu, postoje svi

uslovi za usvajanje prigovora

Demokratske partije socijali-

stakojisetičuizborauBerana-

ma, budući da odlukaDIKnije

donesena u roku od 24 sata od

podnošenja prigovora. Ipak,

imajući u vidu da takva odluka

ne bi bila proizvod meritorne

odluke već formalnog isteka

roka usljed više sile, odnosno

bolesti gospodina Šaranovića,

odlučili smo da sačekamo ne-

koliko dana kako bi DIK mo-

gao da u punom sastavu, sa

gospodinom Šaranovićem na

čelu, donese odluku u odnosu

na suštinuprigovora– rekao je

Nikolić.

On je poručio da bi „u slučaju

održavanja sjednice, bez uče-

šća predsjednika, donošenje

odluke bilo upitno budući da

nije izvjesno da li bi postojala

potrebna, apsolutna većina, za

donošenje bilo odluke o pri-

hvatanju ili odbijanjuprigovo-

ra“.

- Uvjereni smo, ipak, da će se

postojeća situacija ubrzo pre-

vazići te da će se gospodin Ša-

ranović već narednih dana

vratiti svojim redovnim rad-

nim obavezama, čime će i ova

izuzetna situacija biti na ade-

kvatan način riješena – dodao

jeNikolić.

Izvršni direktor Centra za de-

mokratsku tranziciju Dragan

Koprivica u izjavi za Pobjedu

kazao je da Skupština, kao in-

stitucija koja bira DIK, „ne

smije sebi dozvoliti dapasivno

posmatra ova dešavanja koja

mogu dovesti do pravnog hao-

sa i podizanja tenzija već se u

skladu za ustavnim i poslov-

ničkim ovlašćenjima mora

uključiti u rješavanje proble-

ma prije nego što on eskalira

do tačke sa koje nema povrat-

ka“.

-Ukoliko se ista ili slična situa-

cija ponovi u kasnijim fazama

izbornog postupka kad DIK

svakodnevnodonosivažneod-

luke, izbori neće biti pripre-

mljeni u skladu sa zakonom –

rekao jeKoprivica.

pravNeposljedice

Onjeupozorioda„situacijana-

stala usljed objektivnih okol-

nosti mora biti riješena u što

kraćem roku jer neodržavanje

sjednica DIK-a i neizjašnjava-

nje o prigovorima ima veoma

važne pravne posljedice“.

- Imajući uvidudaseDIKuza-

konskom roku nije izjasnila o

pristiglim prigovorima u for-

malno pravnom smislu ovi se

prigovori smatraju usvojenim,

bezobzirananjihovuopravda-

nost. Ovo bi dalje značilo i po-

navljanje lokalnih izbora na

nekoliko biračkihmjesta, a op-

štinske izbornekomisijenijesu

zakazale ponovljene izbore.

Ovim se onemogućava utvrđi-

vanje konačnih rezultata izbo-

ra, a time i formiranje lokalnih

vlasti jer se izborni proces ote-

že unedogled – objasnio jeKo-

privica.

Prema njegovim riječima, ne-

dopustivo je da partije koriste

ovu situaciju za ostvarivanje

svojih političkih interesa ( jed-

ni u Beranama, drugi u Ulci-

nju) i ćutanjem i nečinjenjem

dovodedodaljeeskalacijepro-

blema.

-Ukolikosenastaviignorisanje

ovog problema, stvaraju se

uslovi za ozbiljno ugrožavanje

izbornog procesa na nedavno

završenim lokalnim, ali i pred-

sjedničkim izborima, kao i do-

datnopodizanjepolitičkihten-

zija –kazao jeKoprivica.

On je dodao da CDT već neko-

liko godina upozorava javnost

da ovako postavljena DIK

predstavlja poligon za ostvari-

vanje političkih interesa parti-

ja, a ne kredibilnu „izbornu

vlast“, te da ovaj model hitno

trebamijenjati a najnovija blo-

kada, kako jerekao, predstavlja

samo novu potvrdu našeg sta-

va.

i.koprivica

- Rokovi teku i za predsjedničke izbore, pa DIKmora biti ope-

rativna da bi mogla donositi veoma važne odluke – upozorio

je Dragan Koprivica.

On objašnjava da „ako bi sjutra neko od kandidata za pred-

sjednika predao kandidaturu, DIK ne bi bila u stanju da se

izjasni o njoj u zakonskom roku“.

- Svaki dalji dan blokade ove institucije prouzrokovaće nove

probleme u funkcionisanju i odraziće se na kvalitet izbornog

procesa – rekao je Koprivica.

Koprivica:DIKmorabiti

operativnaza

predsjedničkeizbore

- Uvjereni smoda će se

gospodin Šaranović već

narednihdana vratiti

svojimredovnimrad-

nimobavezama- kaže

Miloš Nikolić

Veselji: Postignut

konsenzus za

demarkaciju

Mitropolit crnogorsko-primorski SPC služio u

crkvi u Doljanima pomenOliveru Ivanoviću

Amfilohije: Bratoubilački

duhpresudio Ivanoviću,

ali iMilanuKneževiću

DraganKoprivica

MilisavĆorić

MilošNikolić

PODGORICA

- Predsjednik

Skupštine Kosova Kadri Vese-

lji saopštio je da je postignut

dogovor sa Demokratskim

savezomKosova za ratifika-

ciju Sporazuma o demarkaciji

sa CrnomGorom.

Veselji je u svomnalogu na

Fejsbuku napisao da se za

ovaj sporazum zahvaljuje

premijeru Kosova Haradina-

ju, Demokratskom savezu

Kosova, Socijaldemokratskoj

inicijativi i potpredsjedniku

Vlade Bedžetu Pacoliju, javila

je Radio-televizija Kosova.

- Upravo smo postigli konsen-

zus za ratifikaciju Sporazuma

o demarkaciji sa Crnom

Gorom. Želio bih da se zahva-

limpremijeru Haradinaju,

Demokratskom savezu Koso-

va, Socijaldemokratskoj inici-

jativi i potpredsjedniku Vlade

Pacoliju zbog spremnosti da

se postigne konsenzus i za

vrlo konstruktivan dijalog.

Ova saradnja treba da nas

vodi i u drugim važnimpro-

cesima za zemlju - napisao je

Veselji na Fejsbuku.

N. k.

Bedžet Pacoli, Kadri Veselji i RamušHaradinaj

MitropolitAmfilohije

Predsjednik Skupštine Kosova saopštio