Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 25. februar 2018.

Politika

PODGORICA

Austrija će i

tokompredsjedavanja

Evropskomunijomsnažno

podržati približavanjeZa-

padnogBalkana zajednici

evropskihnaroda, pri čemu

CrnaGoramožepredstav-

ljati uzor imodel svojimja-

snimzalaganjemnaputu

ka članstvuuUniji - rekao

jepredsjednikNacionalnog

vijećaAustrijeVolfgang

Sobotkana sastanku sa

predsjednikomSkupštine

CrneGore IvanomBrajovi-

ćem.

OnsmatradaBerlinskiproces

pruža smjernice u procesu

proširenja,alidaispunjavanje

kriterijuma treba da pred-

stavlja temeljni princip na-

pretka država kandidata za

ulazakuEU.

Razmijenjena su mišljenja i o

prilikama u regionu i evrop-

skoj perspektivi drugih drža-

va kandidata.

Kada je riječ o bilateralnim

odnosima sa Crnom Gorom,

predsjednikaustrijskogparla-

menta smatra istorijske veze,

kulturnu povezanost i posve-

ćenost zajedničkoj evropskoj

perspektivi dobrom osnovom

za jačanjesaradnjedvijudrža-

va u brojnim oblastima, pre-

vashodnou turizmu i kulturi.

Brajović se zahvalio na iskre-

nojpodršcukojuAustrijapru-

žaevropskoj politiciCrneGo-

re, između ostalog i kroz

prilike za razmjenu znanja i

iskustava sa ovom prijatelj-

skomdržavom.

Tokomrazgovora je bilo riječi

i o parlamentarnoj saradnji

kao dobrommodelu u daljem

razvoju političkih odnosa, a

kao uspješan zajednički pro-

jekat navedene su demokrat-

ske radionice koje je inicirala

ranija predsjednica parla-

menta Austrije Barbara Pra-

mer.

- U prijateljskom i iskrenom

razgovoru sa predsjednikom

parlamenta Austrije, države

koja će od jula predsjedavati

Evropskom unijom, dobio

samuvjeravanjadaćeAustrija

biti pravi promoter interesa

CrneGorenanjenomintegra-

cionomputu- izjavio jenakon

sastankaBrajović.

Rezimirajući posjetu Beču,

Brajović je rekao da je umno-

gobrojnim susretima sa viso-

kim zvaničnicima OEBS-a i

država članica EU jednoduš-

no ocijenjeno da je Crna Gora

dobarprimjerdoprinosaregi-

onalnoj stabilnosti i da će,

ukoliko nastavi postojećim

putem i dinamikom, biti prva

sljedeća članicaEU.

-Bilojedostariječiiopredsjed-

ničkim izborima, o aktivnosti-

ma parlamenta na unapređe-

nju izbornog zakonodavstva.

Ono je već izdržaloprovjeruna

parlamentarnim izborima

2016, a sada je primjenompre-

poruka iz izvještaja ODIHR-a

obezbijeđen još povoljniji iz-

borni ambijent. Sa predstavni-

kom OEBS-a za medije zajed-

nički je konstatovano da je

država - posebno povećanjem

budžeta za Javni servis – dosta

uradila da obezbijedi pretpo-

stavke za što veću nezavisnost,

ali i profesionalan i objektivan

rad ove kuće, što predstavlja

našzajedničkiinteres-kazaoje

Brajović.

Sastankom sa predsjednikom

Nacionalnog vijeća Austrije

Volfgangom Sobotkom, Braj-

ović je završio boravak uBeču

povodom zimskog zasijeda-

njaPSOEBS-a.

N.K.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović na sastanku sa predsjednikomNacionalnog vijeća Austrije VolfgangomSobotkom

CrnaGorauzor kačlanstvuuEU

PODGORICA

Poglavlja 23. i 24.

suveoma značajna i ukolikopoka-

žete rezultatena terenuuovim

oblastima takoćete i najbolje

uspjeti da zatvoriteostalapoglav-

lja. Znači, siguran samdauEvrop-

skoj uniji nećebiti ,,gledanjakroz

prste“ zaovadvapoglavlja - kažeu

intervjuuPobjedi v.d.ministra

vanjskih i evropskihposlovaSlo-

vačke IvanKorčok. Ističeda supo-

slanici izabrani dauparlamentu

predstavljajupolitičkeprograme,

da se takmiče i sučeljavajuargu-

mentenaplenumu.

POBJEDA:

Kako komentarišete

usvojenu Strategiju proširenja s

obziromdačujemotvrdnjeanaliti-

čara da je to u stvari našminkana

Solunska agenda i da je Crna Gora

najgoreprošla?

KORČOK:

CrnaGora je postigla ve-

omamnogo na evropskomputu. Pu-

nopravna ste članicaAlijanse i imate

čistu evropsku perspektivu. Počeli

ste pregovore 2012. godine i od tada

je Crna Gora lider u integracijama,

zato na prethodni period možete

gledati sa ponosom. Strategija za

proširenje je veoma veliki i značajni

korak za Evropsku uniju i dokazuje

da sve zemlje regiona imaju evrop-

sku perspektivu, ali ovaj dokument

ne treba potcjenjivati. Znači, 29 čla-

nicaEvropskeunijenedovodiupita-

njeprocesproširenja.Državečlanice

suspremneza taj proces. Jamoguda

razumijem nestrpljivost, ali budite

sigurnidauStrategijinepostojegru-

pe i da će svačiji napredak biti pro-

cjenjivan individualno. CrnaGora je

svakako vodeća država. Otvorili ste

30 poglavlja, zato nema ni-

kakvograzlogadaPod-

gorica bude razoča-

rana. Znači, uvijek

treba gledati gdje

smo bili godinu

ranije, tri godine

ranije ili deceniju

unazad, a gdje smo

sada.

POBJEDA:

Kakav je napredak u

poglavljima 23. i 24?

KORČOK:

Razgovarao sam juče sa

potpredsjednikom Vlade Pažinom.

Imali smo veoma dobru i otvorenu

diskusiju.Tadvapoglavljasuključna

jer se kroz te reforme grade snažne

institucije, jača sudski sistem i nje-

gova transparentnost. To su veoma

značajna pitanja i ukoliko pokažete

rezultatena terenuuovimoblastima

tako ćete i najbolje uspjeti da zatvo-

rite ostala poglavlja. Znači, siguran

sam da u Evropskoj uniji neće biti

,,gledanja kroz prste“ za ova dva po-

glavlja.

POBJEDA:

Politička situacija u

Crnoj Gori je komplikovana. Opo-

zicijavećmjesecimabojkotujepar-

lament, a samo su se predstavnici

DF-a vratili u poslaničke klupe.

Lideri Fronta,

kaoštoznate,

pokušavaju

daseodbra-

neuslučaju

pokušaja

t e r o r i -

s t i č k o g

napada, koji

se dogodio

2016. godine

na dan iz-

bora .

Kako sve ovo utiče na uspješnost u

pregovorima i sveukupni napre-

dak?

KORČOK:

ICrnaGora i Slovačka su

parlamentarnedemokratije. Tozna-

či da imamoslobodne i fer izbore i na

osnovu tih slobodnih izbora biramo

članove parlamenta. Oni su izabrani

dauparlamentupredstavljajutajpo-

litički program, da se takmiče i suče-

ljavaju argumente na plenumu u

skupštini. Parlament je mjesto gdje

se takmiče političke stranke.

POBJEDA:

Uregionuseprelamaju

brojni uticaji, neki su ekonomski,

poput turskih i kineskih, drugi su

politički, poput ruskih. Da li sma-

trate da jeEUsvjesna ovihuticaja i

dovoljnoposvećena regionu?

KORČOK:

Ja ću malo preokrenuti

ovopitanjeizapitatisedalilideriZa-

padnog Balkana dovoljno govore o

doprinosu Evropske unije ovom di-

jelu kontinenta. Naravno da ima ra-

zličitih uticaja. Ovo je interesantan

region, ali imam utisak da javnost

ovdje i nije baš u potpunosti svjesna

kolikijedoprinosUnijeovimdržava-

ma.Evropskaunijajenajvećiinvesti-

tor naZapadnomBalkanu i obezbje-

đu j emo na j veću f i nans i j sku

podršku.75 odsto kompletne trgovi-

neovogregionajesaEUivoliobihda

je ta politička poruka mnogo prisut-

nija. Možda vi jeste nezadovoljni jer

smatrate damožete da idete ka član-

stvu u EU brže i ja to shvatam, ali ne

potcjenjujtekoliko jebitnodasegra-

đanimaobjasni šta jesveUnijaradila

i još radi na ovimpro-

storima. To je naCrnoj Gori i njenim

građanima da procijene gdje je nji-

hova budućnost. Za Slovačku je to

bio najbolji izbor, nijesmo imali al-

ternative.

POBJEDA:

Ima li razloga za opti-

mizamkada je budućnost EU u pi-

tanju?

KORČOK:

Neću reći da EU ima svi-

jetlu budućnost već od sjutra. Ima,

razumljivo,mnogoizazovasakojima

semoramonositi. Ali, ima razloga za

optimizam jer još od prošle godine

ima naznaka poboljšanja ekonom-

skih prilika, Slovačka ima najnižu

nezaposlenost ikada, a to je manje 6

procenata. Ekonomija Unije raste,

članice konsoliduju budžet i mislim

da smo na dobrom putu oporavka i

rasta.JošimamoizazovaokoBregzi-

ta, pitanjamigracija,monetarneuni-

je.Zatoveomamnogocijenimoštoje

Crna Gora uskladila svoju spoljnu

politiku saBriselom. Tonebi trebalo

potcjenjivati i ostajete naš pouzdan

partner jer dijelimo ista mišljenja,

stavove i vrijednosti na međunarod-

nomplanu.

POBJEDA:

Može liCrnaGoraoče-

kivati poboljšanje odnosa sa Rusi-

jom?Kakvo je iskustvoSlovačke?

KORČOK:

Kakoćegraditiodnosesa

RusijomjenaCrnojGori.Mitražimo

dobre odnose sa Rusijom i ne doživ-

ljavamo je kao neprijatelja. Ali smo

itekako svjesni koraka koje je Mo-

skva preduzela u Ukrajini. Rusija je

veoma važna zemlja i trudimo se da

imamo dobre odnose sa Moskvom,

ali moramo znati dokle idu crvene

linije. Aneksija Krima je bila nepri-

hvatljiva.

MarijaJOVIĆEVIĆ

INTERVJU:

V.d. ministra vanjskih i evropskih poslova Slovačke Ivan Korčok

Mogu da razumijemnestrpljivost Podgorice, ali budite sigurni da u Strategiji

proširenja ne postoje grupe i da će svačiji napredak biti procjenjivan

individualno. Crna Gora je svakako vodeća država. Otvorili ste 30 poglavlja,

zato nema nikakvog razloga da budete razočarani - kaže Korčok

Trebabiti prijatelj

saRusijom, ali i

postaviti granice

IvanBrajović i VolfgangSobotka

IvanKorčok