Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 25. februar 2018.

Kultura

PODGORICA -

Umjetničko-

aktivistička kampanja „Living

dream“, čiji jecilj skretanje fo-

kusa javnosti na probleme

romskedjeceuCrnojGori,po-

čelajepreksinoćbioskopskom

premijerom dokumentarog

filma „Mirsada” reditelja Da-

nilaMarunovića.

U okviru pratećeg programa

brojnoj podgoričkoj publici

predstavili suseumjetnički ta-

lentovana romska djeca, Suad

Beganaj i Kineta Misimović

breakdance performansom,

kao iAlbijonNeziraj izložbom

fotografija. Program kampa-

nje podržali su Ministarstvo

prosvjete, Ministarstvo za

ljudska i manjinska prava,

Kancelarija HELP-a, Filmski

centar Crne Gore, kao i centri

za kulturu više crnogorskih

opština i medijski partneri

Agencija za elektronskemedi-

je Crne Gore, RTCG, TV Pink

M, TVVijesti i TVPrva.

Kampanja „Living dream“ na-

stavlja se karavanombioskop-

skih projekcija i to večeras u

20 sati bioskopu Cadmus Ci-

neplexx u Budvi, zatim sjutra

u Nikšiću, 28. februara u JU

Centar za djelatnosti kulture

BijeloPolje, 5.martauTivtu, 8.

marta u Kotoru. Kako je saop-

šteno iz Koala production, da-

tumi za opštineKolašin, Dani-

lovgrad, Berane, Herceg Novi,

Bar i Ulcinj, biće naknadno

objavljeni.

R.K.

Sabioskopskepremijerefilma„Mirsada”

Počela

kampanja

„Living

dream“

PODGORICA-

Predstava„Lje-

potica i zvijer“ (4+), saDramske

scene za djecu Gradskog pozo-

rišta, biće izvedena danas u 12

sati, u Velikoj sali KIC-a „Budo

Tomović“ Po tekstu Igora Bojo-

vića,režijuovepredstavepotpi-

sujeTeatarmladih.

„Ljepotica i zvijer“ rađena je u

kombinaciji maske, glumačke

igre i sjenki. Na duhovit način

predstava pripovijeda poznatu

bajku o ljubavi koja se rađa iz-

među NajljepšeMeđ Najljepši-

ma i Zvijerske Zvijeri. Kako je

Zvijer zapravo razmaženi princ

na kojeg je bačena kletva, to

stvara niz komičnih situacija u

kojima učestvuje i dvorska luda

Skakutalo...Igraju: Kristina Ste-

vović/Marija Labudović, Pavle

Ilić i Branko Ilić. Scenografija,

kostim i maske djelo su Ivanke

Vane Prelević, muzikupotpisu-

je Olivera Dakić, koreografi-

ju Slavka Nelević, a sjenke Veli-

mirVelev.

R. K.

„Ljepotica

i zvijer“

danasu

KIC-u

NIKŠIĆ–

Poznati crnogorski

glumacSretenMitrović sa-

hranjen je jučeurodnimMi-

ločnimakodNikšića.Hiljade

sugrađana ispratilo jeveli-

kogumjetnikanavječni po-

činak, auGradskoj kući or-

ganizovana je

komemorativna sjednicana

kojoj jeoMitrovićugovorio

njegovprijatelj i kolegaMi-

hailoPerošević.

Kazao jeprofesorPeroševićda

ga zaMitrovića vezuje više od

40 godina druženja i prijatelj-

stvaivišeodtridecenijesarad-

nje na daskama koje život zna-

če i kolegijalnosti u bivšem

Centru za kulturu i današnjoj

Narodnoj biblioteci „Njegoš“.

ŽIVOTNE STAZE

-Sreten Mitrović rođen je na

SretenjeGospodnje15.februa-

ra 1956. godine u časnoj rad-

ničkoj porodici Jovana iMarte

rođene Pavićević. Osnovnu

školu i gimnaziju završio je u

rodnom gradu, a studije knji-

ževnosti započeo jenaNastav-

ničkom fakultetu, današnjem

Filološkom fakultetu u Nikši-

ću. Radni odnos zasniva 1985.

godine u Centru za kulturu na

mjestu koordinatora scenskih

djelatnosti gdje ostaje do 1991.

godine kada se gasi Dramski

studio. Od tada radi u Narod-

nojbibliotecivišeod20godina

kao viši knjižničar, da bi po-

sljednjih osam godina proveo

namjestubibliotekarazavičaj-

nogfonda.Jošodgimnazijskih

dana, Sreten je iskazivao veliki

talenat i ogromno interesova-

nje za živu pjesničku riječ i in-

terpretaciju poezije, tako da

postaje i član literarne i recita-

torske sekcije što će ga prepo-

ručiti i za dramsku sekciju

KUD „Zahumlje“, s kraja se-

damdesetih godina prošloga

vijeka - kazao je Perošević na

na komemoraciji.

Prvepozorišnekorake, kako je

podsjetio Perošević, napravio

je 1978. godine u komediji

„Koko“ na tekst Steva Budaka

u režiji VelimiraPejaKavaje.

- Zatim će dolaskom mladog

dramaturga, tek svršenog stu-

denta Pozorišne akademije

Gorana Bulajića i grupe entu-

zijasta okupljenihuDramskoj

sekciji „Zahumlje“ doći do

male revolucije u pozorištu,

potpunogzaokretarepertoara

tadašnjeg Dramske sekcije

KUDZahumlje.Tejeseni1979.

godine Goran postavlja Beke-

tovog „Čekajući Godoa“, a taj

komad pobjeđuje kao najbolji

1980. na Festivalu dramskih

amatera Crne Gore. U toj

predstavi Sreten Mitrović i

Mihailo Perošević podijeliće

nagradu kao najbolji glumci.

Koliki je značaj bio tadašnjeg

Festivala amaterskih pozoriš-

nih društava daje na značaju i

podatak da je te godine pozo-

rišnivunderkind,adanasredi-

telj evropskog i svjetskog re-

nomea Jagoš Marković, sa 14

godina osvojio drugu nagradu

za „Plavu boju snijega“. Tako-

đe, današnjapoznatanašaglu-

micaVarjaĐukić, tada gimna-

zijalka, osvojila je prvu

nagradu igrajući u Joneskovoj

„Ćelavoj pjevačici“ - kazao je

Perošević.

Dodao je da je te 1980.godine,

Centar za kulturu formirao

Dramski studio, poluprofesio-

nalno pozorište, te da se kom-

pletna glumačka postava „Za-

humlja“ preselila u novi

prostor, u novu avanturu, gdje

je zadeset godina trajanjaodi-

grala 17 premijera sa više od

500 repriza.

MARKANTNAPOJAVA

Prema njegovim riječima, od

17 premijera Sreten Mitrović

je igrao u 16. Bio je i jedan od

aktera ponovnog osnivanja

nikšićkog profesionalnog Po-

zorišta 1999, sa kultnompred-

stavom po tekstu Stevana Ko-

privice„Izničegauništa“,koja

je igrana više od 50puta.

-Markantna pojava, njegov fi-

zikus uvijek je upućivao na

dramske uloge. SretenMitro-

vić je univerzalan glumac koji

se oprobao u svim formama,

žanrovima pozorišta, igrajući

klasično pozorište, monodra-

me, duodrame, eksperimen-

talno pozorište sa više od 30

premijera. Za njim su i nebro-

jene književne večeri, razni

scensko - muzički hepeninzi.

Bio je značajna i neponovljiva

ličnost naše kulturne scene.

Posljednju predstavu odigrao

jeuNikšićkompozorištu2016.

godinepo tekstupokojnogZo-

rana Kopitovića „Što je čojek

do li biciklista“ sa svojom sta-

rom glumačkom ekipom, sa

Vojom, Nebojšom, Ćićom, Ve-

jom... - istakao je Perošević,

podsjećajući da je saSretenom

svih tih godina, kao i ostali ko-

lege, dijelio sreću i tugu.

Perošević je na kraju pročitao

pjesmuSretenoveprijateljicei

koleginiceAnePejović, koju je

poslala iz Italije u nemoguć-

nosti da bude na isparaćaju

svogsaborca izpjesničkogsvi-

jeta.

Ra.P.

Nikšićani se oprostili od glumca SretenaMitrovića

Neponovljiva ličnost

našekulturne scene

Markantna pojava,

njegov fizikus

uvijek je upućivao

na dramske uloge.

Bio je univerzalan

glumac koji

se oprobao u

svim formama

i žanrovima

pozorišta, kroz više

od 30 premijera. Za

njimsu i nebrojene

književne večeri,

razni scensko -

muzički hepeninzi

– kazao je na

komemoraciji

Mihailo Perošević

Sakomemorativnog skupauGradskoj kući

NIKŠIĆ-

Zbornik „Internacija sta-

novništvaCrneGore 1916-1918.“mr

VukoteVukotićapredstavljen je

preksinoćuGradskoj kući. Crnogor-

ska riznicapamćenja, osobitokada su

upitanjuratovi, sukobi i velike isto-

rijskeprekretnice, dragocjena je za

kolektivno sjećanje.

Beskrajni spiskovi imena crnogorskih

interniraca u ovoj knjizi, daju uvid u

okolnosti ukojima suproživljavali svoje

istorijske drame.

INTERNIRCI

-Zapravo radi se o fenomenu, o ljudskoj

potrebi da nabraja i katalogizira pojave

ili dobra koja čine njegov svijet, kako je

to uočio veliki Umberto Eko, koji se u

knjizi „Beskrajni spiskovi“ bavi upravo

pitanjem težnji da se haotična neslože-

nost složi u red. Kao prvi spisak u svjet-

skoj književnosti koji ima zadatak da iz

haosa stvori red, Eko vidi spisak brodo-

va u Homerovoj Ilijadi. Iz crnogorskog

haosa u Velikom ratu, Vukota Vukotić

načinjava pokušaj da posloži imena cr-

nogorskih interniraca, ali ide dalje od

toga, trudeći se da kontekstualizuje nji-

hovo zarobljavanje u tadašnjim aktuel-

nim događajima - kazao je istoričar dr

BobanBatrićević.

Kakojenaglasio,Vukotićjeporedimena

interniracapriložiodobardiograđekoji

je ostao iza Crvenog krsta Crne Gore u

Neiju, što čitaocima dodatno olakšava

korišćenje ove monografije, koja će, ka-

že Batrićević, biti valjan istorijski doku-

ment, citiran i nezaobilazan kada je u

pitanju izučavanje crnogorskog inter-

ništva.

Prema riječima v.d .direktora Državnog

arhiva Crne Gore, Saše Tomanovića,

ovaj izuzetnovrijedanzbornik, trajno je

sačuvao do danas uglavnom nepoznata

dokumenta i učinio ihdostupnimnauč-

noj i laičkoj javnosti. Nastao je u okviru

aktivnosti Državnog arhiva na obilježa-

vanju 100. godišnjice Prvog svjetskog

rata.

-Kažu da ko ne umije da nauči iz tuđeg

iskustva, duplo plaća sopstveno. Zbor-

nik Vukote Vukotića pun je takvih upo-

zorenja, zato ga pročitajte i ako ne na-

mjeravateda sebavite istorijom.Mnogo

ćete saznati, i neće vam biti dosadno -

istakao jeTomanović.

On je podsjetio da je rad na ovom zbor-

niku počeo je prije godinu i po, rezultat

cjelokupnogtrudajenapokonpredčita-

ocima.

PAMĆENJE

Kakotvrdipomoćnikdirektorazanauč-

no-informativnu djelatnost i zaštitu ar-

hivske građe van arhiva DACG Srđan

Pejović, arhiv je dužan da na jedan ute-

meljen način čuva pamćenje i istorijski

kontekst.

- Ovaj zbornik dokumenata je svjedo-

čanstvoostradanjunarodacrnogorskog

i pripadnikadrugihnarodakoji suživje-

li tuzavrijeme teokupacijeAustrougar-

ske. On donosi puno toga novog i ja sam

iznenađen nekim detaljima - naveo je

Pejović. Dodao je i da ova knjiga nije

omaž, već popis koji podsjeća da patnja

imasvojeimeiprezime,jersvakoimedo

kojeg se dođe, zaslužuje pamćenje.

Autor zbornika mr Vukota Vukotić ka-

zaojedaovazbirkazaokružujeobilježa-

vanje jubileja Prvog svjetskog rata. Kao

okosnica knjige, kako je kazao prvi dio

sadrži imena 8541 interniraca, dok je

drugi dio vezan za Crnogorski crveni

krst i njegovodjelovanje uNeiju.

Moderatorvečeri bila je istoričarkaum-

jetnosti Kristina Radović. Organizatori

događaja su Državni arhiv Crne Gore -

Arhivski odsjekNikšić i JUNarodna bi-

blioteka „Njegoš“ Nikšić, a u okviru fe-

bruarskog repertoara „Nikšićka

kulturna scena 2018.“

M.R.

Zbornik „Internacija stanovništva Crne Gore 1916- 1918“ predstavljen u Nikšiću

Svakapatnja ima svoje ime

SapromocijeknjigeuGradskoj kući