Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 25. februar 2018.

Svijet

U Pobjedinom štampanom i online

izdanju, u tekstu pod naslovom: “Zemlje

da budu otporne na pokušaje miješanja

trećih država u unutrašnje procese”,

potkrala se nenamjerna greška kroz

informaciju da su do danas, tri zemlje

članice NATO izdvojile dva odsto BDP

za odbranu. Ispravna informacija je da

su do 2014.godine tri zemlje ispunile

ove standarde, a do danas to je učinilo

pet zemalja članica Alijanse. Iz Alijanse

napominju da očekuju da ove godine

ukupno osam saveznika ispuni ove

obaveze. Izvinjavamo se čitaocima i

pomenutim subjektima.

J.Đ.

BEOGRAD

- Da li stavRusi-

jedapozdravlja svako rješe-

nje zaKosovoznači i podrš-

ku nezavisnosti - akobi to

priznalaSrbija - ili i podršku

podjeliKosova, pitanje je za

analizu.

IakošefruskediplomatijeSer-

gej Lavrov u Beograd nije do-

nio ništa novo u vezi sa Koso-

vom, sagovornici Pobjede

objašnjavaju šta znači stav da

Rusija podržava bilo koje rje-

šenje koje postignu Beograd i

Priština i zašto Rusija uporno

želi da bude posrednik u tom

dijalogu.

RUSKA IGRA

VladeRadulović izAtlantskog

savjeta ocjenjuje da je igranje

na ,,rusku kartu“ rezultat od-

govora predstavnika zvanič-

nogBeograda na pomalomar-

ketinške poteze i najave

predstavnika Prištine da će

tražiti uključivanje SAD kao

medijatora u dijalogu koji se

vodi podokriljemEU.

-Naravno,Rusijavještokoristi

tajmanevarski prostorkakobi

dodatno učvrstila svoje pozi-

cije na Balkanu i to naročito u

trenutku kada je najveći dio

ovog dijela Evrope uNATO ili

teži punopravnom članstvu,

dokistovremenovladaizuzet-

no loša atmosfera na relaciji

Moskva –Brisel –Vašington –

objašnjavaRadulović.

Sonja Biserko iz Helsinškog

komiteta za ljudska prava pa-

žnju skreće na činjenicu da

posljednjih nedjelja vlada i

poprilična histerija o Velikoj

Albaniji (posebno nakon izja-

ve Edija Rame da Albanci tre-

baju jednog predsjednika) za

koju navodno radi i NATO i

zapadnameđunarodna zajed-

nica (UK i SAD, posebno).

– Cilj je da se Albanija optuži

za pretenzije na Kosovu, što u

krajnjoj liniji ide u pravcu do-

govorasaTiranom, anesaPri-

štinom.

Balkan je kroz istoriju bio uvi-

jek u središtu interesa velikih

sila, danas EU, SAD i NATO,

Rusije i Turske. Činjenica je da

susvezemljeBalkana,najedan

ilidruginačin,,uvezane“saEU

uNATO. Zato je teškopovjero-

vati da Rusija, koja se naknad-

no umiješala u balkanske po-

djelesaciljemdadezavuišeEU

i NATO može dovesti do re-

kompozicije. Nažalost, očeki-

vanjanekihkrugovauSrbiji da

može, mnogo će koštati samo

Srbiju - kažeBiserko.

Posjeta Lavrova Srbiji povezana i sa kosovskimpitanjem

Razmjena, podjela ili

status kvozaKosovo

Analitičari

poručuju da je

teško vjerovati

da će NATO i EU

tako lako odustati

od aktuelne

arhitekture

Balkana u koju su

uložili ogroman

napor i sredstva.

Osim toga, svaka

promjena granica

na Balkanu je

generisanje novih

secesionističkih

zahtjeva, novih

sukoba i etničkog

čišćenja

RAZMJENA ILI PODJELA

Ma koliko SAD preko svojih

posrednika koji zvanično ko-

municiraju sa srpskom vla-

domi predsjednikomporuču-

judaseprotivepodjeliKosova,

ipak, tu opciju, ali i opciju raz-

mjene teritorija zagovaraju i

srpski i albanski političari u

Beogradu i Prištini. Razmjena

teritorija prema staromplanu

podrazumijevadaSrbijadobi-

je sjeverni dio Kosova gdje ži-

veSrbi, dokbiKosovoodSrbi-

je dobilo njen dio gdje žive

Albanci Preševo, Bujanovac i

Medveđa. Ove priče od prije

deset godina sada sudobile na

aktuelnosti jer proces prego-

vora između Srba i Albanaca

pod upravljanjemBrisela teče

sporo i svima je u interesu da

se ovopitanje štoprije riješi.

U izjavi za beogradskemedije

bivši američki ambasador u

Beogradu Vilijam Montgo-

meri naveo ječetirimogućno-

sti za rješenje kosovskog pita-

nja: produžetak sadašnjeg

stanja što bi bio razlog za blo-

kiranjeSrbijeuEU,zatimnor-

malizacija odnosa između

Beograda i Prištine bez direk-

tnog priznanja kosovske ne-

zavisnosti, a zauzvrat EU bi

mogla da traži da Srbija utiče

na Rusiju da prestane da blo-

kiraprijemKosovauUN–Sr-

bija bi tada dobila prijem u

EU. Treća mogućnost je ulti-

matum Srbiji na kraju prego-

varačkog procesa sa EU: pri-

znajeteKosovoulaziteuEU,u

suprotnom nema članstva u

EU i četvrtamogućnost je do-

govor i bilateralni sporazum

između rukovodstava Prišti-

ne i Beograda u kojem će biti

neki elementi poput podjele

ili razmjene teritorija koja se

ne dopadaju međunarodnoj

zajednici.

- Činjenica je da smo nakon

višegodišnjegodlaganjarješa-

vanja kosovskog problema,

sada suočeni sa timda se bliži

trenutak kada se moraju uči-

niti neki konkretni potezi u

cilju definisanja konačnog

statusa Kosova. On bi trebao

biti prihvatljiv za obje strane,

pa se upravo zbog toga, u

ovom trenutku ponovo oživ-

ljava ideja o njegovoj podjeli -

ocjenjuje Radulović i podsje-

ća da je zagovaranje podjele

Kosova, kakoudomaćoj tako i

u međunarodnoj zajednici,

biloprisutno još ‘90-ihgodina

što govori da to nije novi kon-

cept i da u skadu sa timne tre-

ba tražiti poseban razlog za

ponovnopokretanjeoveideje.

- Ali se možemo zapitati da li,

ipak,postojivezaizmeđuizja-

va naših zvaničnika o kom-

promisnom rješenju u kome

će i Srbija ,,dobiti nešto“ i

oživljavanja pomenute teze o

podjeli u kosovskim mediji-

ma. Neminovno je da bi bilo

kakvonovo crtanje granicana

Kosovu u ovom trenutku iza-

zvaloozbiljnesukobesanesa-

gledivim posljedicama, pa se

priča o podjeli Kosova u al-

banskim medijima može tu-

mačiti i kao svojevrstan prob-

ni balon i ,,opipavanje pulsa“

javnog mnjenja upravo od

strane institucija u Prištini -

smatra Radulović i navodi da

je medijator kosovskog pro-

blema sada Evropska unija,

koja je nastala na kompromi-

su naroda zbog bolje i mirnije

budućnosti iupravosunamsa

te strane stizale poruke da se

ključ rješenja problema krije

ukompromisudviju strana.

UNUTRAŠNJI DIJALOG

Ocjenjujući da je unutrašnji

dijalog o Kosovu, koji je inici-

rao predsjednik Vučić, poka-

zaoda većina učesnika zastu-

pa status quo, odnosno

zamrznuti konflikt ili podjelu

Kosova, Biserko smatra da to

zastupaju oni koji misle da će

se međunarodne okolnosti

mijenjati ukorist Srbije i daće

sekosovskopitanjerješavatiu

kontekstu rekompozicijeBal-

kana, odnosno crtanja novih

granica.

- Teško je vjerovati da će NA-

TO i EU tako lako odustati od

aktuelne arhitekture Balkana

u koju su uložili ogroman na-

por i sredstva. Osim toga, sva-

ka promjena granica na Bal-

kanu je generisanje novih

secesionističkih zahtjeva, no-

vihsukobaietničkogčišćenja.

Srbija objektivno životno za-

visi od EU i njene podrške.

Osim toga, zvanična orijenta-

cija jeste članstvo u EU - kaže

Biserko i naglašava da je u

Strategiji EU za proširenje na

Zapadni Balkan, kad je riječ o

Srbiji prioritet odnos prema

Kosovu, s očekivanjem da se

dođe do postizanja sveobu-

hvatnog, pravno obavezuju-

ćeg sporazuma o međusob-

nimodnosima…

Ona kaže da je državni vrhSr-

bije protumačio Strategiju

kao potvrdu uspjeha do sada

ostvarenih unutrašnjih refor-

mi na evropskomputu, ali i da

je predsjednik Vučić rekao da

je došlo vrijeme ,,da platimo

određene cijene iz prošlosti i

donesemo odluke za koje nije

bilo hrabrosti decenijama ra-

nije“.

Biserkonavodiidaistovreme-

no neki članovi vlade (Vulin i

Dačić) imaju sasvim oprečne

stavove kada je riječ prije sve-

ga oKosovu i da je Vulin u au-

torskom tekstu za nedjeljnik

Pečat napisao da ,,evropske

integracije ne mogu biti po-

vod ili razlog da odustanemo

od rješavanja nacionalnog pi-

tanja Srba. U tom smislu on

ističe da problem sa KiM ne

može da se riješi bez rješava-

nja nacionalnog pitanja Srba

naBalkanu“. Jer, kakokaže, ni

nakondva vijeka srpski narod

nije riješio svoje nacionalno

pitanje. Ukazujući na opa-

snost od stvaranja Velike Al-

banije, Vulinpodvlači da ,,mi i

ne tražimo rješenje sa Prišti-

nom.Mi

tražimo rješenje, bar

za sada, sa Tiranom“ - navela

jeBiserko.

VioletaCVEJIĆ

- Rusija objektivno Srbiji

koristi samo oko statusa

Kosova jer je članica

Savjeta bezbjednosti i do

sada je spriječila da Koso-

vo postane članica UN.

Ukoliko Srbija stvarno ide

prema članstvu u EU, ona

će morati da normalizuje

odnose sa Kosovom (uz

obavezujući dokument)

u kom slučaju Rusija

prestaje da igra ulogu

destabilizujućeg faktora

u regionu. Dakle, na Srbiji

je da riješi kuda ide, da li

je spremna da na reforme

koje se od nje traže i da

li prihvata vrijednosti na

kojima EU danas počiva.

Sergej Lavrov je samo

ponovio dosadašnje sta-

vove Rusije. Indikativno

je da je Dačić dobio orden

od Putina, što ukazuje na

njegovu ulogu u vladi -

kaže Sonja Biserko.

Dačićev

orden

- Lavrov je govoreći o Kosovu ipak istakao da će Rusija pri-

hvatiti bilo koje rješenje koje umeđusobnomdijalogu dogo-

vore Beograd i Priština. To ,,bilo koje rješenje“ zapravo znači

da i za Rusiju Kosovo preko noći može postati nezavisno,

naravno ukoliko se tako naši zvaničnici dogovore. Sa druge

strane, insistiranje na uključivanju Rusije kaomedijatora

u kosovski dijalog, više je rezultat vještački kreirane slike

u javnommnjenju Srbije nego što je to zapravo realnost -

objašnjava Vlade Radulović.

Podrškabilokojemrješenju

DAMASK

-Najmanje

21 civil poginuo je juče

u istočnoj Guti, kada su

snage sirijskog režima

bombardovale topobu-

njeničkopodručje

istočnoodDamaska.

To je saopštila nevladina

Sirijska opservatorija za

ljudska prava. Samo je u

napadima na Dumu po-

ginulo 12 civila, saopšte-

no je iz istih izvora.

U vazdušnim udarima i

intenzivnoj artiljerijskoj

paljbi vojske predsjedni-

ka Bašara al Asada, od

nedjeljejeuistočnojGuti

ubijeno najmanje 468 ci-

vila, među kojima 108

djece.

TALAHASIO

-Guverner

FlorideRikSkot najavio je

planove zapostavljanjeve-

ćegbrojanaoružanihčuvara

u škole imjere za težedobija-

njeoružja zamlade i osobe sa

mentalnimbolestima.

Skotjeovemjerenajavionakon

pucnjave u srednjoj školi u ko-

joj je ubijeno 17 ljudi, prenosi

AP.

Kako se navodi, iako je bilo kri-

tikadaovemjerenijesudovolj-

ne, one su značajne za Floridu,

državu koja nije donijela nika-

kvuvrstukontroleoružjaotka-

ko su Republikanci preuzeli

kontrolu u lokalnoj vladi te

američke države.

Skot je na konferenciji za novi-

nare u Talahasiju predložio da

se zabrani prodaja oružja mla-

đima od 21 godine i da se u sva-

koj školi postavi pripadnik po-

licije a da u većim školama po

jedan bude raspoređen na hi-

ljaduučenika.

ISPRAVKA

U napadima na istočnu Gutu

juče poginulo više od 20 civila

Guverner Floridenajavio

mjerebezbjednosti za škole

SonjaBiserko

VladeRadulović

Sergej Lavrov i AleksandarVučić

Detalj izGute