Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Društvo

Nedjelja, 25. februar 2018.

Delegacija Univerziteta Crne Gore uMonaku

PozivJovetićudaposjetiUniverzitet

PODGORICA

DelegacijaUniverzite-

taCrneGore razgovarala jeuMonaku

saproslavljenimcrnogorskimrepre-

zentativcemStevanomJovetićemi po-

zvala gadaposjetiUniverzitet i Fakul-

tet za sport i fizičkovaspitanje.

Delegaciju UCG, koju predvode rektor

Danilo Nikolić i predsjednik Upravnog

odboraDuškoBjelica, imali suprethodno

službenesastankesapredstavnicimauni-

verziteta uMonaku i uNici.

Jovetić je kapiten reprezentacije Crne

Gore i trenutno najveći adut u dresu hra-

brih sokola u predstojećim kvalifikacija-

mazaEvropskoprvenstvo,kojećeseigra-

ti 2020. godine. U Fudbalskom klubu

,,Monako“, sakojimjena jesen2017. godi-

nepotpisaočetvorogodišnjiugovor,Jove-

tić igra na poziciji napadača.

- Nikolić i Bjelica pozvali su Jovetića da

posjeti Univerzitet Crne Gore i Fakultet

za sport i fizičko vaspitanje. Poželjeli su

mudobrozdravlje idačestotresemrežeu

dresusokola, tj. reprezentacijeCrneGore

- piše u saopštenjuUCG.

Jovetić je sagovornicima objasnio da nje-

gov klub očekuje susret sa Parižanima sa

kojima uKUP-u igraju finale uBordou.

SaParižanimaće, kakojedodao, najvjero-

vatnije igrati za naslov prvaka, navodeći

da ihočekuje teškogostovanjeuParizuiu

prvenstvu.

N.K.

,,Nikola Tesla centar“ organizuje radionice u vrtićima i školama u više crnogorskih gradova

Crtajupjesmice i

pravenove riječi

PODGORICA

Svakupje-

smicucrtami tako lakše za-

pamtim, kažedevetogodiš-

njaKsenijaMarković, jedna

oddjevojčicakojapohađa

NTC(,,NikolaTesla centar“)

radionice i dodajeda jena

njimanaučilada lakše savla-

da lekcije izprirode i druš-

tva. Dvije godinemlađi

AleksaJovanovićnajviše

voli igruasocijacija jer tako

sadrugarimaod jedne tra-

žene riječi dobijepunono-

vih.

RADUŠKOLAMA

NTC radionice, koje se održa-

vaju u osnovnim školama u

Crnoj Gori, su volonterskog

tipa iobuhvatajuškoleuKoto-

ru (,,Narodni heroj Savo Ilić“),

Podgorici (,,RadojicaPerović“

i ,,Pavle Rovinski“) i Baru

(,,BlažoJokovOrlandić“), aod

početka drugog ciklusa u pla-

nu je i Budva.

Radionice su namijenjene is-

ključivodarovitoj djeci petog i

šestog razreda, održavaju se

subotomi traju90minuta.Cilj

ovogprograma jeda se razviju

kreativnost i funkcionalno

znanje pa mališani uče kroz

igru.

- Djeca uče vizuelno, na lak i

jednostavan način, podsta-

knuti suna aktivnoučenjepu-

tem razmišljanja i zaključiva-

nja. Redovna fizička aktivnost

utiče na pravilan rast i razvoj

djece, na njihove motoričke

sposobnosti, zdravstveno i fi-

zičko stanje. Kroz aktivnost

uvećavaju se volja, istraj-

nost i plemenitost, a

smanjuje agresivno i

destruktivno ponaša-

nje. NTC program je

integrisan u svakod-

nevni rad sa djecom

i tako impomaže da

razviju svoje poten-

cijale na najbolji

mogući način - kaže

Marina Jovanović,

koordinatorkaNTC

zaCrnuGoru.

Ona navodi da su

predavači na radio-

nicama nastavnici,

profesori i psiholozi

koji posjeduju licencu

za rad koju je izdao

NTC, a ona se obnavlja

godišnje zbog dodatne

obuke i edukacije preda-

vača. Sadržaj programa

odnosisenaširokspektar

primjene nekih od utvr-

đenih tehnika kroz zadat-

ke i vježbe prilagođene uzra-

studjecepetogišestograzreda.

Rezultati istraživanja kod djece predškol-

skog uzrasta rađeni su u Budvi uporedo

u dvije ustanove kod djece koja pohađaju

NTC radionice i kod one koja ih ne poha-

đaju.

- Urađeno je veliko istraživanje i rezultati su

pokazali da, po svimbitnim kriterijumima

koji se tiču razvoja krupne motorike (penja-

nje, preskakanje…), djeca koja pohađaju

NTC radionice ostvaruju znatno bolji uspjeh.

Djeca koja su svakodnevno aktivna, koja uče

kroz pokret i igru su spretnija. Njihova kon-

centracija je bolja, radoznaliji su, bolje zaklju-

čuju i razmišljaju - kaže Marina Jovanović i

najavljuje da je u planu i novo istraživanje

koje će se ticati ine motorike (rad prstićima).

Istraživanje

Reakcije djece su pozitivne, ona vole da dolaze na

radionice, naročito željno čekaju poligone. Svi zadaci

u okviru radionica su osmišljeni tako damaksimalno

liče na igru i djeca dosta usvoje i nauče a da toga nijesu

ni svjesna, kaže koordinatorka NTC programa za Crnu

GoruMarina Jovanović

- Cilj svih zadataka i vježbi je

pospješivanjerazvojafunkcio-

nalnog mišljenja, uporedo ra-

zvijajući kognitivne i motorič-

ke sposobnosti kod djeteta

kroz različite poligone, sport-

ske i art radionice, zagonet-

na pitanja, nelogične pri-

če, skrivanje riječi u

rečenici, asocijativno

povezivanje različitih

sadržaja, vježbanje fine

ikrupnemotorike,igre

memorije, vježbe pa-

žnje, koncentracije i

preciznosti - kažeMari-

na Jovanović.

POZITIVNE

REAKCIJE

Šestogodišnji Stefan Iva-

novićističedanajviševoli

šifre i objašnjava da je ,,to

jeonokadizriječivadimobro-

jeve i pravimo nove riječi“.

Stefan voli i asocijacije, dok

petogodišnjaMionaMarković

naglašava da na radionice ide

odavno, da na svakom času

imaju novi poligon i stalno je

zanimljivo dok prelaze pre-

preke.

- Reakcije djece su najpozitiv-

nijemoguće, ona vole da dola-

ze na radionice, naročito želj-

no iščekuju dio predviđen za

poligone. Svi zadaci u okviru

radionica suosmišljeni i pred-

stavljeni tako da maksimalno

liče na aktivnost najviše svoj-

stvenudeci,atojeigra.Upravo

kroz igru djeca uspijevaju do-

sta da usvoje i nauče, a da toga

nijesu ni svjesna – kaže Jova-

nović.

Govoreći o komercijalnomdi-

jeluNTCradionica,našasago-

vornica navodi da se sprovode

u okviru licenciranih centara

širomCrneGore:uBudvi(,,Vi-

ni Pu“), Podgorici (,,Artić Pi-

nokio“), Kotoru (,,Osmijeh“) i

Baru (,,Svetionik“) i ne odnosi

se isključivo na darovitu dje-

cu.

- Te radionice pohađaju djeca

predškolskoguzrasta od tri do

šest godina (tzv. bijela i žuta

grupa), kao i školskog uzrasta

od prvog do šestog razreda

(tzv. narandžasta A, B i C gru-

pa).Komercijalnimradionica-

mamogusepriključiti svadje-

ca koja ispunjavaju minimum

uzrasnog kriterijuma - kaže

Jovanović i dodaje da cijena

četiri radionice (mjesec) izno-

si 25 eura.

NTCprogramse sprovodi u15

evropskihdržava: u šest

država je akreditovan (Crna

Gora, Srbija, Slovenija, BiH,

Hrvatska iČeška), dokseude-

vet (Makedonija, Italija, Slo-

vačka, Rumunija, Mađarska,

Bugarska, Norveška, Švajcar-

skaiGrčka)sprovodiuzsarad-

nju sa obrazovnim institucija-

ma.

R.U.- I.

Marina Jovanović

Detalji sa

radionice

Proslavljeni fudbaler sadelegacijomsaUniverziteta