Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Činčetrde-

setdvogodišnjegDalibora

Jaukovića izPodgoricekoji

jebaciobombuudvorište

zgrade američke ambasade a

zatimraznio sebe, nije tero-

ristički akt, većočajni potez

usljedduševnog rastrojstva

–ocjenjujeprofesornabeo-

gradskomFakultetuzabe-

zbjednost drZoranDragišić.

Kao dobar poznavalac be-

zbjednosnih prilika, sagleda-

vajući sve do sada poznate de-

talje i okolnosti, Dragišić

navodi da ne očekuje da će

ovaj događaj izazvati „poseb-

ne posljedice“ u širem, be-

zbjednosnomsmislu.

PROFIL LIČNOSTI

-Mislimdaćeseovokao jedan

neprijatan događaj lagano za-

boraviti i da neće imati nika-

kve posebne posljedice, tim

prije jer sve ukazuje da je Jau-

ković djelovao samostalno –

kazao jeDragišić.

On smatra da jeDalibor Jauko-

vić bio u stanju nekakvog du-

ševnog rastrojstva i da je to bio

glavniuzrokovogdogađaja.Iza

tog čina, Dragišić smatra, ne

stoji nikakva organizacija, niti

se radi o terorističkomaktu.

- Ovo više djeluje da je poslje-

dica nekog očajnog čovjeka –

zaključio jeDragišić.

Naš sagovornik navodi i da ne

očekuje da bi djelovanje Jau-

kovića moglo da bude pod-

streknekompojedincu.

-Teško jereći da li semožepo-

noviti ovakav slučaj. Teoretski

da, alimislimda praktičnone-

ke velike šanse za to ne posto-

je. Naravno, potrebno je da

istraga definitivno utvrdi koji

su pravi motivi ovog čina, da li

jedjelovaosamilijebiodione-

ke organizacije - kazao jeDra-

gišić.

- Prema profilu ličnosti izvrši-

oca, riječ jeosobi koja je imala,

najblaže rečeno, čudan odnos

prema svojoj zemlji – kazao je

Dragišić.

Kako je rekao, pojava da „ima-

te ljude kojima je Rusija bliža

odsvojezemaljenijenova, niti

neobična za naše prostore“.

-Tojeidentiteskičudnoiljude

koji imaju takva osjećanja

stavlja u jednu krajnje neobič-

nu situaciju: da neku drugu

zemlju, ane onuukojoj ste ro-

đeni i živite smatrate bliski-

jom–kazao jeDragišić.

UTICAJI RUSIJE

Prema njegovommišljenju, u

Crnoj Gori, ali i uSrbiji i Bosni

i Hercegovini, vlada „čudna

atmosfera“, koja se politički i

društvenopodgrijavaodrazli-

čitih aktera i grupa i smatra da

su korijeni te pojave mnogo

duboki. Dragišić ističe da su

uzroci koji sudovelipojedince

do ,,stanja duha očaja“ više-

struki.

-Atmosfera koja sepodgrijava

dijelom je posljedica vrlo

agresivne propagande koju

Rusija već duže vodi na našim

prostorima. S druge strane, tu

postoji određena tradicija tog

rusofilstva, koje je suštinski

neutemeljeno, ali se propa-

ganda na to oslanja – smatra

naš sagovornik.

Napominje da na ljude takvih

opredjeljenja, čin Jaukovića

može djelovati na različite na-

čine, da će mnogi koji slično

razmišljaju naći brojne razlo-

ge opravdanja.

Profesor Dragišić ukazuje na

direktni ili posredni uticaj ov-

dašnjih proruskih stranaka,

grupa i organizacija, koje do-

prinose stvaranju atmosfere

isključivosti i kreiranju logike

o ,,izdajnicima i patriotama“.

-Taj seuticajnemože isključi-

ti, jer je u Crnoj Gori kreirana

jedna atmosfera još prije

2006. godine, od trenutka ka-

da je crnogorskaVladana čelu

sa Milom Đukanovićem na-

pravila otklon od Slobodana

Miloševića i svih partija u Cr-

nojGori koje jeonkontrolisao,

pa do sadašnjih partija koje su

proruski orijentisane i na koje

Rusija ima uticaj. To se nije

promijenilo – rekao je Dragi-

šić.

On je Jaukovića, na osnovudo-

stupnihinformacija i njegovim

istupima na društvenimmre-

žama, okarakterisaokaočovje-

kakojijetragičanizraz„jednog

tragičnog stanja duha“.

- Imate širenje nekakve mito-

logije, ja to zovem ,,kolektivne

patologije“, i to je jedna tako

iskreiranastvarnost.Nažalost,

ovaj čovjek je žrtva toga što se

desilo– rekao jeDragišić.

Stručnjakzabezbjednostpod-

sjećada, uprkos tomeštopoje-

dinci pokušavaju da stvore

,,nezdravu“ atmosferu i učine

svedaprikažudaulazakuNA-

TO nije dobar, nije spriječen

ulazakCrneGore uAlijansu.

-Pokazalosedakampanjanije

dala rezultate, da se nije spri-

ječilo članstvo Crne Gore u

NATO, što je izazvalo kod

određenih pojedinaca, grupa i

organizacijakoji suseprotivili

putu Crne Gore, značajni

izvor ličnih i političkih fru-

stracija. U tom stanju duha,

opet se šire teorije zavjere –

smatraDragišić.

Ocjenjuje da bi za budućnost

Crne Gore bilo od značaja da

se prihvati realnost, čak i oni

koji su bili najžešći protivnici

NATO-a, i da se društvo okre-

ne drugim pitanjima; da ljudi

odbacemitomanije i počnuda

razmišljaju kako će bolje da

žive, da se zaposle, zarade no-

vac, bolje školujudjecu...

- Ovaj će slučaj, nadam se, ge-

neralno gledano, vrlo brzo za

nasbezbjednjakebitizatvoren

i biće mnogo interesantniji za

socijalne psihologe i kulturo-

loge – zaključio je naš sago-

vornik.

Istražitelji suutvrdili da jeDa-

libor Jauković, u noći između

srijede i četvrtka, došao do

ograde Ambasade SAD, bacio

ručnu bombuM75 u dvorište,

a onda drugom eksplozivnom

napravom raznio sebe. Niko

od zapošljenih ili službe obe-

zbjeđenja ambasade nije po-

vrijeđen. Jauković je ostavio

opširno pismo, odnosno više

zabilješki, i tražio je od famili-

je da ga razumije i ne osuđuje

zbog onog što je namjerio. Za

sobom je, kako navodemediji,

ostavio i dugove i zahtijevao je

odmajke i brata da ihvrate.

Jauković je podržavao politi-

ku Slobodana Miloševića, bio

je rusofil i veliki protivnik

članstva Crne Gore u NATO i,

kako je to tvrdio na svom

fejsbuk profilu, aktivni uče-

snik protesta Demokratskog

fronta iz 2015. godine.

Crnogorski istražitelji i agenti

FBI koji su uključeni u istragu

nijesu naišli na trag koji uka-

zuje da je bilo ko znao za na-

mjere Jaukovića.

A.GAGOVIĆ

PODGORICA

–Uakciji „Torni“uhapšene sučetiri osobe

zbog sumnjeda su sebavileuličnomprodajomdroge, akod

nekih jepronađeno i oružje.

Kako se navodi u saopštenju policije, uhapšeni suM. B. (32), S.

J. (22), L. B. (22), iz Podgorice i D. Č. (28) državljaninAlbanije,

nastanjen u Podgorici. Prijava je podnijeta i protiv B. J. (34) iz

Podgorice, koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske

kazne u ZIKS-u, zbog postojanja osnovane sumnje da je poči-

niokrivičnodjeloneovlašćenaproizvodnja,držanjeistavljanje

u promet opojnih droga, dok je protiv Lj. B. (62) iz Podgorice

podnijet poseban izvještaj.

- Prilikom pretresa stana M. B. pronađena je lovačka puška u

ilegalnomposjedu, 37 komadamunicije, vojni pancirni prsluk,

mobilni telefon sa sim karticom. Od D.Č. je zaplijenjenja pvc

kesica sa 5,6 grama marihuane i 27 pištoljskih metaka, četiri

ručne radioveze, četiri telefonakao i dvijeSIMkartice. Pretre-

somstanova L. B. i S. J. oduzet je veći broj telefonskih aparata i

SIMkartica –navodi se u saopštenjupolicije.

C.H.

NAKONNAPADANAAMBASADUSAD:

Dr Zoran Dragišić o stvaranju društvene klime koja

navodi radikalizovane pojedince na ekstremizam

Djelujekaočinočajnika

anekao teroristički akt

Profesor Dragišić je samoubilački postupak Dalibora Jaukovića, na osnovu dostupnih informacija

i njegovih istupa na društvenimmrežama, okarakterisao kao tragičan izraz „jednog stanja duha“

uzrokovanog, između ostalog, dugotrajnim djelovanjembrojnih antizapadno orijentisanih grupa,

organizacija i partija koji kreiraju atmosferu isključivosti i podjela na ,,izdajnike i patriote“

Darmanović:

Napadbezumni akt,

CrnaGora jedobar domaćin

Ministar vanjskih poslova, Srđan Darmanović,

osudiojenapadnaAmbasaduSADuPodgorici

iporučiodajeCrnaGoradobardomaćinsvojim

gostima.

Darmanović je juče posjetio Ambasadu SAD,

gdje je razgovarao sa otpravnicom poslova

Džudi Kuo.

Osuđujućitaj,kakojerekao,,,bezumniakt“,Dar-

manovićjerekaodajeVladaCrneGore,,predu-

zela svemjereda istraži slučaj zajednosaame-

ričkim prijateljima i zaštiti sva diplomatska

predstavništvauzemlji“.

- Crna Gora je dobar domaćin svojimgostima.

Miželimodaseoniosjećajusigurnounašojze-

mlji. Sjedinjene Američke Države su naš par-

tner,saveznikiprijatelj.Vjerujemodaovajtragi-

čan događaj nije ugrozio osjećaj sigurnosti

diplomatskihmisija uCrnoj Gori, jer CrnaGora

jeste sigurna zemlja i to će ostati - poručio je

ministar.

Novi snimak incidenta u centru Podgorice

Policajac sankcionisan,

građani se teretezavrijeđanje

PODGORICA

–Policajac čiji

identitet nije saopštenbiće

sankcionisan jer jekrajem

januara, tokomintervencije

ispred lokala „Cepelin“no-

gomudariograđanina. S

druge strane, dvojica građa-

na–V. Đ. (52) i F.N. (37)

uhapšena su jer suvrijeđala,

omalovažavala i psovalapo-

licajcekoji su ih legitimisali.

Da se incident dogodiootvkri-

veno je kada su građani gra-

đanskoj kontroli policije do-

stavili dva snimkanakojima je

dokumentovano neprofesio-

nalno postupanje policije u

centruPodgorice, ispred loka-

la „Cepelin“. Na snimku se vi-

de policajci i građani V. Đ. i F.

N.Jedanodnjihnogomjeuda-

rio građanina.

- Snimaknamje danas dostav-

ljen od Savjeta za građansku

kontrolu radapolicije, nanašu

molbu - saopštili su iz policije.

Osumnjičeni V. Đ. i F.N. prive-

deni su Sudu za prekršaje u

Podgorici zbog ometanja i

omalovažavanjea službenih

lica.

- Prema njima suupotrijeblje-

na sredstvaprinude, o čemu je

sačinjen i izvještaj o upotrebi

sredstava prinude. F. N. i V. Đ.

su prethodno, kako su policij-

skislužbenicinaveli,27.janua-

ra, ispred ugostiteljskog

objekta „Cepelin“, u Njegoše-

voj ulici u Podgorici, ometali

policijske službenike da ne-

smetano izvrše raciju u ovom

lokalu. Psovali su i vrijeđali

policijske službenike, odbija-

jući da im daju na uvid lična

dokumentainepostupajućipo

upozorenjima– saopštili su iz

policije. Iz policije navode da

je pritvorska jedinica u CB

Podgorica pod stalnim video

nadzorom.

- Njihove tvrdnje, izrečene

jednommediju, o navodnom

maltretiranju od strane poli-

cijskih službenika u pritvor-

skimprostorijama su netačne

–kazali su iz policije.

C.H.

Uhapšene četiri osobe, oduzeta droga i oružje

Sumnjiče se za prodaju

kokaina i marihuane

Česti

obračuni

KakojePobjedipotvrđeno

ulokalu„Cepelin“uNjego-

ševoj ulici u Podgorici i

ispred ovog lokala se do

sada dogodilo više tuča

zbogkojih je intervenisala

policija.

Ujednomodovihdogađa-

ja jedna osoba je drugu

udariladrškomodpištolja

iotomejeupoznattužilac.

Policija je, zbogčestogna-

rušavanja javnog reda i

mirauovomlokaluiispred

njega,obilazilatajobjekat.

ZoranDragišić

Sauviđaja ispred

američkeambasade