Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Dvorskakape-

laSvetogaĐorđijanaKrušev-

cu, uPodgorici, napodlački

načinprenijeta je izvlasništva

Centrasavremeneumjetnosti,

dakle, svlasništvadržaveu

vlasništvoBeogradskepatri-

jaršije, ocijenio jezaPobjedu

potpredśedniksavjetaMitro-

polijeCrnogorskepravoslav-

necrkveStevoVučinić.

Onobjašnjavade je tucrkvu još

1993. godine „obila i na nju sta-

vila blindirana vrata ova patri-

jaršija, i sve do danas unjoj slu-

ži njeno sveštenstvo“.

CENTAR

- Još 2007. godine, Upravni od-

bor Centra je pismeno dozvolio

Crnogorskoj crkvi da može da

vrši službu, ali su kao vlasnici,

odbili da joj to pravo i ostvare.

Kazalisu:„Evovirješenje,pači-

nite što gođ oćete, mi se dalje

nećemo miješati“. Međutim,

pravo Crnogorske crkve da vrši

službu, Beogradska patrijaršija

ometasilomiprijetnjom,uzasi-

stencijucrnogorskepolicije,ko-

ja odbija da zaštiti crnogorsko

sveštenstvoiomogućimuda,po

dozvoli vlasnika, vrši službu u

toj crkvi –kazao jeVučinić.

Centar savremene umjetnosti

je 2016. godine, kao vlasnik cr-

kve Svetoga Đorđa na Krušev-

cu, ističeon, umjestodapozove

policijuda ukloni uzurpatore, i

preuzme crkvu, podnio tužbu

Osnovnom sudu Podgorici, sa

zahtjevomda „Beogradska pa-

trijaršija preda uzurpiranu

imovinu za koju pośeduju

pośedovni list“.

- To je bio namjerni nonsens,

koji je, u konačnome, ishodo-

vao da se crkva na Kruševcu

uzakoni na Beogradsku patri-

jaršiju. Naravno, Osnovni sud

joj je to i dosudio, iako nije bilo

potrebe za tu vrstu pravne po-

moći, jer je taj posao trebalo da

završi policija. A onda se Beo-

gradska patrijaršija žalilaViše-

mu sudu, koji je, navodno zbog

velikoga broja predmeta, taj

predmet, napresuđivanjeupu-

tio u Viši sud u Bijelom Polju.

Bjelopoljski Viši sud je 31.maja

2017. godine, ukinuo odluku

Osnovnoga suda izPodgorice, i

natemeljuizjavedvapodgorič-

ka popa, koji su tvrdili da je cr-

kva uvijek bila vlasništvo Lješ-

kopoljske parohije, presudio

da se ta crkva mora upisati u

vlasništvo Beogradske patri-

jaršije. A Centar savremene

umjetnostijeobavezaodaBeo-

gradskoj patrijaršiji, na ime

troškova parničnog postupka,

isplati novčani iznos od 7.625

eura u roku od 15 dana od dana

pravosnažnosti, pod prijet-

njom izvršenja – pojašnjava

Vučinić.

Centar savremene umjetnosti

je, potom, pred Vrhovnim su-

dom zatražio reviziju postup-

ka. Vrhovni sud je,međutim, 17.

januaraovegodine,donioodlu-

ku da je revizija nesonovana i

potrvrdio odluku Višeg suda u

BijelomPolju.

- Tako je pravnim marifetlu-

kom, u kojem su učestvovale

državna administracija i crno-

gorsko pravosuđe, Crkva Sve-

toga Đorđija na Kruševcu, iz

državnoga prevedena u vla-

sništvoBeogradskepatrijaršije.

Na koncu, još jedino preostaje

inicijativa državnom tužiocu

da pokrene krivični postupak

protivu svih odgovornih lica,

koja su dozvolila da se crkva

Svetoga Đorđa na Kruševcu,

kao državna imovina, prevede

na strano i ilegalno pravno lice,

Beogradsku patrijaršiju, sa śe-

dištem u Beogradu – zaključio

jeVučinić.

PRESUDA

Upresudi Vrhovnog suda, koju

jedonijelovijeće sudija -Rado-

je Orović, kao predsjednik, te

Vesna Begović, Dragica Mila-

čić, Nataša Božović i Vesna

Vučković, navedeno je da se re-

vizijeodbijajukaoneosnovane.

- Usvaja se tužbeni zahtjev tu-

žioca-protivtužene i obavezuje

tuženi-protivtužilac da preda

tužiocu-protivtuženom nepo-

kretnost - Dvorsku kapelu koja

se nalazi u Podgorici na Kru-

ševcukoja jeupisanau listune-

pokretnosti br. 700 KO Podgo-

rica I-kat. parcela br.1297,

zgrada br.1, u roku od 15 dana

po pravosnažnosti presude –

piše uobrazloženju.

Navodi se da se odbija protiv-

tužbeni zahtjev tuženog-pro-

tivtužioca kojim je tražio da se

utvrdi da je održajem stekao

pravosvojinenanepokretnosti,

kat. parceli br.1297, zgrada br.1

zvana „zgrada vjerskih zajed-

nica“, površine 52 m2, iz lista

nepokretnosti br.700 KO Pod-

gorica I, potes Kruševac, Glav-

ni grad Podgorica, poznata kao

Crkva Svetog velikomučenika

Dimitrija, kaoneosnovan.

K.K.

PODGORICA

- „Bulevarzna-

nja:Podgorica–Cetinje“novi

jeprojekatUniverzitetaDo-

njaGorica, čiji je idejni tvorac

rektorovevisokoškolske

ustanoveprof. drVeselinVu-

kotić, aprogrampodrazumi-

jevačasovenaotvorenomu

„studionicama“kojesukultu-

rološki i istorijski simboliCr-

neGore.

Bulevarznanjaćesekretatikroz

stanice: Carev Laz – Prva štam-

parija na Obodu – Rijeka Crno-

jevića – Pavlova strana – Belve-

der–Lipskapećina–Lovćen,na

kojima će profesori ovog Uni-

verziteta držati predavanja iz

različitihdisciplinaioblastikoje

senudenaUDG-u.

Ideja za ovaj inovativni proje-

kat, kako jesaopšteno, nastala je

prijetrigodineinjenciljjevrati-

ti studente, ali i profesoreUDG-

a prirodi, istoriji i kulturi naše

zemlje, a cilj je da se studenti

upoznaju sa bogatomistorijom,

kulturom i tradicijomCrneGo-

re.

- Zar se ne treba ponositi činje-

nicomda smo 40 godina nakon

Gutenberga na Obodu imali

štampariju? Da li student može

bolje shvatiti nastanak pisane

riječiuCrnojGori,akoneposje-

ti Obod? Da li studentmože bo-

ljeda shvati Vol Strit, akonepo-

sjetiRiječkipazar?Da li student

možeda shvati uloguMeditera-

na, ako ne vidi i prati tok Rijeke

CrnojevićakaSkadarskomjeze-

ru?Da li studentmožeda shvati

što je umjetnost, ako ne bi sa

Pavlove strane pogledao na Je-

zero? Da li student može da

shvati potencijal našeg turizma,

akonevidi Jezero iLipskupeći-

nu – kazao je Vukotić na pred-

stavljanjuprojekta.

Istakao je i da se ovaj bulevar

možezvatibulevarodPetraIdo

Petra II, „jer su mjesta koja ga

čine istorijski lukCrneGore“.

-Osimobrazovne, ovaj projekat

ima još jednu svrhu – podstica-

nje druženja i jačanje mreže

međustudentimaUDG–nagla-

šeno jeusaopštenju.

Prvo predavanje na Bulevaru

znanja:Podgorica–Cetinjebiće

održano u martu, na Obodu u

spomeničastprvojknjizi(1494)

koja je, kako se ističe, stvorila i

održalaCrnuGoru.

R.D.

PODGORICA

–Akcija za

ljudskaprava i advokatDa-

liborTomovićpodnijeli su

jučeUstavnomsududvije

žalbe, zbog, kako su saop-

štili, nezakonite smjeneGo-

ranaĐurovića izSavjeta

RadioTelevizijeCrneGore.

Izvršna direktorica Akcije za

ljudska prava Tea Gorjanc-

Prelević rekla je da je žalbu

podnijela protiv odluke

Skupštine Crne Gore da se

Đurović razriješi, a njegov

advokat je to učinio protiv

rješenja vijeća Osnovnog su-

da u Podgorici, kojom je uki-

nuta privremenamjera, a ko-

j om j e b i l o n a l o ž e n o

Skupštini da Đurovića vrati

na funkciju.

Kakosunaveli,zbograzrješe-

nja Đuroviću su prekršeni

sloboda izražavanja i pravo

na zabranudiskriminacije.

-Činjenica jedaseudosadaš-

njem razvoju događaja poka-

zalo, ukidanjem rješenja o

privremenoj mjeri, da je Đu-

rović u statusu očigledno ne-

zakonito razriješenog člana

Savjeta upućen da čeka na

konačnu odluku redovnog

suda u ovoj stvari, koja će u

dvostepenom postupku biti

donijeta post festum, kada

uveliko dođe do imenovanja

novog člana Savjeta RTCG

umjestonjegaipravnazaštita

postane bespredmetna. Žal-

bom se ukazuje i da je razrje-

šenje Đurovića posljedica

političke diskriminacije od

skupštinske većine, nezako-

nitog akta kojimsu prekršeni

međunarodni standardi slo-

bode izražavanja posebno u

odnosu na garancije nezavi-

snosti Javnog servisa - piše u

saopštenju.

Iz HRA navode da je ustavna

žalba protiv odluke vijeća

Osnovnog suda u Podgorici o

ukidanju privremene mjere,

podnijetajerjerješenjevijeća

zasnovano na „diskrimina-

tornom stavu da osobe koje

su na funkciji oročenoj man-

datomnemajupravonazašti-

tu privremenommjeromkao

osobe u radnomodnosu“.

Tražili su i da Ustavni sud

obustavi izvršenje akata pro-

tiv kojih supodnijete ustavne

žalbe, odnosno da seĐurović

vrati na funkciju člana Savje-

ta RTCG do konačne odluke

tog suda.

K.J.

Mapaputa

Nova inicijativa na Univerzitetu Donja Gorica

Bulevar znanja: Podgorica –Cetinje

DvorskakapelanaKruševcu

UCrnogorskoj pravoslavnoj crkvi ogorčeni odlukomVrhovnog suda

Vučinić: Dvorska

kapelanaKruševcu

podlački jeprenijeta

uvlasništvoSPC

Još 2007. godine, Upravni odbor

Centra savremene umjetnosti je

pismeno dozvolio Crnogorskoj crkvi

damože da vrši službu, ali su kao

vlasnici, odbili da joj to pravo

i ostvare. Kazali su: „Evo vi

rješenje, pa činite što gođ oćete,

mi se dalje nećemomiješati“ –

kazao je Stevo Vučinić

Akcija za ljudska prava uložila žalbuUstavnomsudu

Tvrdeda jeĐurović

žrtvadiskriminacije

Iz Crnogorskog pokreta ocijenili su juče da je čitav postupak

koji je inicirao Centar savremene umjetnosti bio smicalica, a

onda i sudska farsa.

- Umjesto policijski da uđe u pośed uzurpiranog objekta na

Kruševcu, kao svog vlasništva, Centar savremene umjetno-

sti ulazi u sudski postupak pred Osnovnim sudomu Pod-

gorici protiv SPC, kao uzurpatora. Tako počinje smicalica i

sudska farsa – navodi se u saopštenju.

Oni su kategorični da je odluka Vrhovnog suda izrugivanje

pravu i zdravoj logici.

- Sve to zahtijeva preispitivanje odgovornosti, po nama i kri-

vične, aktera čitave ove sudske farse i rašomonijade – ističe

se u reagovanju.

RašomonijadaBeogradske

patrijaršijeidomaćihsudova

StevoVučinić