Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Društvo

Izvještaj o primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava

u Skupštini

povratnik

Ministar rada Kemal Purišić najavio je da planiraju da otvore

slonište za žrtve nasilja na sjeveru, ali da još nije izvjesno u kom

gradu.

- Otvorićemo i krizni centar u Baru, Plavu i Petnjici – rekao je on.

Najavio je i da će obezbijediti jedinstvenu bazu podataka o slu-

čajevima nasilja ističući da se podaci institucija ne poklapaju.

Otvorićeskloništenasjeveru

očuvanja porodice po svaku

cijenu uz tolerisanje i prikri-

vanjenasilja– ilustrovao jeon.

Ministar zdravlja Hrapović je

istakao da nijedno društvo ne

smijedadozvoli dapostoji po-

rodično ili nasilje nad djecom,

a kamoli da ga ignoriše.

- Stepentolerancijepremana-

silju u porodici mora biti jed-

naknuli - kazao je on.

CIJENA

PredsjednikOdbora za zdrav-

stvo Suad Numanović istakao

je da podatak koji treba sve da

upozori je da nasilje u porodi-

ci i nasilje nad ženama državu

godišnje košta oko 9,3miliona

eura ili po jednom prijavlje-

nomslučaju 11.500 eura.

- A ako ne prijavimo državu

možeda koštapreko200mili-

ona – saopštio je on.

Iako suministri ocijenili da je

zakonodavni okvir kada je ri-

ječ o ovoj oblasti dobar, iz ci-

vilnog sektora se nijesu sagla-

sili sa njima.

Biljana Zeković iz SOS telefo-

na Podgorica najavila je da će

tražiti izmjeneKrivičnog i Po-

rodičnog zakona, te je istakla

da je nedopustivo što je blaga

kaznena politika.

- Svaki deseti nasilnik je po-

vratnik– istakla je ona.

Pojedini predstavnici civilnog

sektora su se tokom rasprave,

takođe, požalili na loše uslove

zarad, aupojedinimskloništi-

ma zbog neplaćenog računa

isključena je struja.

Ljiljana Raičević iz Sigurne

ženske kuće je negodovala što

im je glavni grad dodijelio

,,raspalu kuću“ (sklonište za

žrtve) koju održavaju sredsta-

vimakojedobijajuodstranaca.

- Što se tiče nasilnika u vašim

redovima, u redovima policije,

raznih ministarstava, gdje

većina od vas zna da su vam

kolege nasilnici, a obavljaju

važne funckije, takvi meni ne

bi nikad to smjeli da rade, i ne

bi smjeli danapredujuuposlu.

A ne da vam se desi, bez

provjere,dajedanodpolaznika

v i s oke š ko l e z a obuku

policajaca dobije diplomu da

on obučava, a njegova žena je

momentalno u skloništu. Jer

vasnijebriga,davasjebrigami

bismo danas drugu priču pri-

čali –poručila je ona.

Predsjednica Odbora za rod-

nu ravnopravnost NadaDrob-

njakjojje,međutim,odgovori-

ladasaovesjednicešaljujasnu

poruku da ih je briga za pro-

blemnasilja uporodici.

- Pokazali smoda trebadauči-

mo i da nijesmo idealni i da

treba zajedno da radimo –

istakla je ona.

N.

Đ

URĐEVAC

Sjutra veče stiže ledeni talas sa Arktika

Uponedjeljak snijeg

moguć i uPodgorici

PODGORICA

–Olujakoja

stiže saArktika, akoja jena-

zvana ,,zvijer sa istoka“, od

sjutraveče, pa svedopetka

naredne sedmicedonijeće

zahlađenje i napodručjuna-

še zemlje.

Kako je za Pobjedu kazao mete-

orolog Dušan Pavićević najniže

temperature očekuju se u srijedu

i četvrtak, kada će se na sjeveru

živa na termometru spu

š

titi i do

minus 15, dok se u Podgorici

očekuje do minus pet. Osjetan

rast temperature očekuje se od

narednog petka.

- Unedjelju veče doći će do nao-

blačenja. Na jugu će padati kiša,

a na sjeveru i centralnim predje-

lima očekuje se snijeg. Sniježne

padavinemoguće su i uPodgori-

ci. Međutim, ne treba očekivati

neki veliki sniježni pokrivač, jer

se narednih dana očekuje i sje-

verni vjetar. Podloga zemlje je

topla, pa je pitanje da li će se i

ako pane zadržati. Sa druge stra-

ne, finog snijega biće naCetinju,

Danilovgradu, Nikšiću – kaže

Pavićević.

Premanjegovimriječima, velike

hladnoće nijesu nikakvo čudo,

posebno na sjeveru.

Kada je u pitanju Podgorica, Pa-

vićević ocjenjuje, da stanovnici

glavnog grada nijesu navikli na

snijeg, pa zato čak i mogućnost

za njegovu pojavu uvijek skreće

pažnju javnosti.

Sl.R.

Zahlađenje, ali nećebiti velikog snijegauPodgorici kaou februaru2012.

DušanPavićević

Saokruglog stolaVrhovnog suda i AIREcentrauKolašinu

KOLAŠIN

-Uizvještajuo

primjeni Evropskekonven-

cije za zaštitu ljudskihprava

i osnovnih slobodaupraksi

Vrhovnog suda, prvi put je

nakredibilan, efektivan i

mjerodavannačin, razmo-

trenausklađenost prakse

crnogorskih sudova saprak-

somEvropskog suda za

ljudskaprava–ocijenila je

predsjednicaVrhovnog su-

daVesnaMedenica.

U Kolašinu je juče organizo-

van okrugli sto „Pravo na pri-

stup sudu i pravo na obrazlo-

ženje presude“, na kojem je

predstavljenovaj izvještaj.

-Ohrabrujenaszaključak iz iz-

vještaja da je u crnogorskim

sudovima vidljiv napredak u

pogleduprimjeneKonvencijei

Formulacija da osnovana sumnja proizilazi iz spisa predmeta

je neprihvatljiva, poručio je Zoran Pažin, i istakao da sama po

sebi znači kršenje Konvencije.

- Kada to kažete, kao da ništa nijeste rekli – upozorio je on.

Kazao je i da treba raditi na usaglašavanju odnosa između

Vrhovnog i Ustavnog suda.

Osnovanasumnjaizspisa

predmetaneprihvatljiva

to konkretno u pogledu obra-

zlaganjaodlukaopritvoru,kod

odlučivanja o kontrolnim za-

htjevima i u oblasti slobode iz-

ražavanja. Treba činiti i dodat-

ne napo r e na p r imj en i

standarda što je prije svega

obaveza odjeljenja Vrhovnog

sudazapraćenjesudskeprakse

Evropskogsudazaljudskapra-

va - istakla je VesnaMedenica.

Ona je naglasila da će saradnja

sa AIRE centrom iz Londona i

podrška Amabasade Britanije,

doprinijetiusavršavanjusudija

na svimnivoima.

Potpredsjednik Vlade i mini-

star pravde Zoran Pažin na-

glasio je da će izvještaj biti va-

ljani orijentir u sudijskoj

svakodnevici.

- Uložen je trud i značajno su-

dijsko iskustvo i stvorenaveza

između nacionalnog pravnog

poretka i Evropskog suda za

ljudska prava. Kada je u pita-

nju pravo ličnosti na slobodu i

sigurnost, vidimda seupraksi

idaljelutajersegovoriopravu

na slobodu i bezbjednost lič-

nosti. Riječ bezbjednost u

ovom kontekstu je potpuno

neprimjerena, jer seodnosi na

lica i imovinu. Dosta lutanja je

ikadajeupitanjumaterijalno-

pravni osnov za određivanje

pritvora. To je pravnički iza-

zov jer treba naći suptilnu

mjeru koja ne ugrožava insti-

tutnevinosti, asadrugestrane

omogućava pravni okvir za

određivanje pritvora - istakao

jePažin.

Dr.D.

Centar za romske inicijative predstavio analizu

Ugovoreni brak

je jači odzakona

PODGORICA

–Predstavni-

ci Centra za romske incijati-

ve suod2015. dokraja 2016.

spriječili 49 ranih i ugovore-

nihbrakova, ali nijedanod

tih slučajevanijedobio sud-

ski epilog, unajvećempro-

centuzbognedostatkado-

kazada se radi okrivičnom

djelu, kazala jepredstavnica

ovenevladineorganizacije

FatimaNaza.

Na konferenciji, na kojoj je ju-

če predstavljeno istraživanje

„Sprečavanje dječjih brakova

uCrnojGori:Izazovi,naučene

lekcije i teorija promjene“,

Naza je istakla da se ono što

propisuje legislativamora po-

smatrati iz drugačije prespek-

tive. Kako je objasnila, u sud-

skim postupcima se dokazi

nerijetko oslanjaju na iskaze i

svjedočenja roditelja i bli-

žnjih, koji „sigurno neće pri-

znati da su prodali dijete za

3.000 eura“.

-Ali,akood49spriječenihslu-

čajeva,kojisuprocesuirani,ne

možete nijedan predmet da

okončate presudom, onda ne-

MULTISEKTORSKI PRISTUPKLJUČAN:

Sakonferencije

Problem ranih i ugovorenih brakova nije problemsamo

romske i egipćanske zajednice, nego svih, jer su i Romi i

Egipćani dio crnogorskog društva – poručila je Fatima Naza

što u zakonodavstvu nije do-

bro– smatraNaza.

Sdrugestrane,kakojenaglasi-

la,centrizasocijalniradmora-

ju u kontinuitetu da prate po-

jedinačne slučajeve, jer se

dešava kad prođe vrijeme da

se djevojčice koje su vraćene

svojoj porodici ponovoproda-

ju ili vraćaju prvobitno proda-

toj familiji.

- Problem ranih i ugovorenih

brakova nije problem samo

romske i egipćanske zajedni-

ce, nego svih, jer su i Romi i

Egipćani dio crnogorskog

društva –poručila jeNaza.

Koordinatorka u programu

dječije zaštite u predstavniš-

tvuUNICEF-a IdaFerdinandi

upozorilajedaje,kadajerađe-

no istraživanje, većina pred-

stavnika policije, tužilaštva,

centara za socijalni rad potvr-

dila da je jako teško dokazati i

inkriminisati slučajeve dječi-

jeg ugovorenog braka.

- Primjer iz studije slučaja do-

kazuje to i izjavom: „Majka i

dijetesunegiraliprijave,navo-

deći da je dijete bilo kod rođa-

ka“–ilustrovala jeFerdinandi.

Izvršna koordinatorka NVO

Centar za romske inicijative

Fana Delija rekla je da istraži-

vanje iz 2014. godine, koje je

ova NVO uradila, pokazuje da

jeubrakprije 18. godine stupi-

lo 72,4 odsto anketiranih dje-

vojčica i žena, koje su tada

imale od 14do 50godina.

Prema njenim riječima, eko-

nomskadobit nije jedinimotiv

za ugovorene brakove, jer, ka-

ko je kazala, i u bogatim poro-

dicama se djevojčice prodaju.

Zamjenica ombudsmana Sne-

žanaMijuškovićocijenila jeda

ukoliko borbu protiv ovakvih

pojava ne svedemo na lokalni

nivo, rezultati će izostati.

J.B.

Napredakvidljiv,

ali imapropusta