Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Društvo

Lalević: Nastavnici

nedovoljnouključeni

ukreiranjeprograma

PODRŠKANASTAVNICIMA:

Sakonferencijezanovinare

PODGORICA

–Osnovana je

Unija strukovnihudruženja

prosvjetnihradnikakoja će

promovisati nastavničku

struku i kvalitetanradna-

stavnika, kakobi postali

uključeni, informisani i kom-

petentni učesnici ukreiranju

i realizaciji obrazovnihpoli-

tika.

PredstavnicaUdruženja peda-

goga i koordinatorka Unije

Aleksandra Lalević je na kon-

ferenciji za novinare kazala da

je većina prosvjetnih radnika

nezadovoljna reformom obra-

zovanja i neinformisana o re-

formskim procesima i strateš-

kimdokumentima.

- Obrazovni sistemCrne Gore

jekoncipirantakodasunastav-

nici svedeni samona realizato-

re programa koje kreiraju

stručnjaci iz obrazovnih insti-

tucija – istakla je Lalević, na-

glasivši da centralizovan si-

stem utiče na to da nastavnici

nijesu dovoljno uključeni u

kreiranje predmetnih progra-

ma. Dodala je da i kada imaju

takve mogućnosti ,,više to ne

rade jer su nemoćni i ne posje-

duju kompetencije koje su po-

trebnezapreuzimanjeaktivni-

jeulogeuprocesuobrazovanja,

jer imtakve uloge nijesu ni do-

puštane“.

PredstavnicaSekcijepsihologa

u obrazovanju Zorica Minić

kazala je da najveći problem

predstavlja komunikacija na-

stavnika sa djecom, kao i sa ro-

diteljima, a značaj psihologa

se, kako je pojasnila, ogleda u

objektivnom pojedinačnom

pristupu prema svakom od

njihponaosob.

Predstavnica Udruženja na-

stavnikaitalijanskogjezikaDa-

nijela Bokan saopštila je da je

to udruženje, koje broji 65 čla-

nova iz osnovnog, srednjeg i

stručnog obrazovanja, željno

novih dešavanja i iskustava,

kao i prostora u kome bi mogli

da djeluju.

Sl.R.

Lista kandidata za članove savjeta RTCG i AEM

Zadvamjesta stiglo

pet kandidatura

PODGORICA

–RadošMu-

šović i GoranSekulovićkan-

didati suza članaSavjetaRa-

dioTelevizijeCrneGore, dok

su se za članstvouSavjetu

Agencije za elektronskeme-

dijeprijavili ZoranVujičić,

BudimirDamjanović iNata-

šaVujanović.

Pobjedi je juče to potvrdila po-

slanica Demokratske partije

socijalista i koordinatorka rad-

ne grupe koja je bila zadužena

da pregleda dokumentaciju -

Marta Šćepanović.

Jedan kandidat će u Savjetu

Javnog servisa doći na mjesto

Gorana Đurovića kojeg je

Skupština razriješila zbog kr-

šenjaZakona o sprečavanu ko-

rupcije, dok će drugi kandidat

uSavjetuAgencijezaelektron-

ske medije zamijeniti Darka

Ivanovića koji je razriješen iz

istih razloga kaoĐurović.

Radna grupa Administrativ-

nogodborakojajezaduženada

pregleda dokumentaciju ovla-

šćenih predlagača po javnom

pozivuza imenovanjepo jedog

člana Savjeta Javnog servisa i

Savjeta Agencije za elektron-

skemedije juče je zaključila li-

stukandidata.

U radnoj grupi osim Šćepano-

vić bili su Milorad Vučetić i

Ana Nikolić, a sastancima su

prisustvovali predstavnici ne-

vladinih organizacija. Na ne-

koj od narednih sjedinica Ad-

ministrativnogodbora,članovi

tog tijela predstaviće kandida-

te i izjasniće sekoga ćepredlo-

žiti parlamentu za upražnjene

stolice udva savjeta.

K.J.

Sporazumo saradnji sa Univerzitetomu Nici

Razmjenaprofesora

PODGORICA

-RektorUni-

verzitetaCrneGoreprof. dr

DaniloNikolić i potpredsjed-

nikUniverzitetauNici „Sofi-

jaAntipolis“prof. drŽan-

KristofMartenpotpisali su

sporazumo saradnji, čime se

institucionalizuje saradnja

univerziteta izCrneGore i

Francuske.

Sporazum, kako je saopšteno,

predviđa razmjenu univerzitet

-

skih profesora i istraživača i nji

-

hovo učešće na konferencijama,

simpozijumima i seminarima,

prijavu zajedničkih naučno-istra

-

živačkih projekata, kao i razmje

-

nu dokumentacije o specijalizo

-

vanim programima i informacija

o istraživačkim studijama.

- Predviđene su i kratke reciproč

-

ne posjete nastavnog i admini-

strativnogosoblja, aktivnosti koje

se odnose na istraživanje i primi

-

jenjena istraživanja, ali i na raz

-

mjenu studenata po studijskim

programima uz obavezu poštova-

nja kriterijuma za prijemu te pro-

grame

–piše u saopštenju

.

Na sastanku je dogovoreno da na

studijsku 2017/2018. godinu bu

-

de produženo važenje izmjena

sporazuma o programu dvojnih

diploma za dobijanje diplome be

-

čelorauekonomiji, i uposlovanju

i administraciji na Univerzitetu u

Nici „Sofija Antipolis“. Izmjene

sporazumapotpisane suudecem

-

bru 2012. godine i važile su do

decembra 2017. godine.

R.D.

Konsultativno saslušanjeministara rada, zdravlja i unutrašnjih poslova

Svaki deseti nasilnik j

PODGORICA

–Prošle godi-

nepodnešene su203krivič-

neprijave zbognasiljaupo-

rodici, au timslučajevima je

registrovano45povratnika

štogovori da jekaznenapo-

litikablaga i to trebada se

promijeni.

Ovo je, između ostalog, saop-

šteno juče na konsultativnom

saslušanju ministara rada,

zdravlja i unutrašnjih poslova

KemalaPurišića,KenanaHra-

povića i Mevludina Nuhodži-

ća u Skupštini pred članovima

odbora za politički sistem,

zdravstvo i rodnu ravnoprav-

nost. Svi susesaglasilida treba

oštrijesankcionisatipočinioce

nasilja, ali i da jenužno izmije-

niti svijest cjelokupnog druš-

tva koje i dalje posmatra nasi-

lje kao privatnu stvar, te da je

KAZNENAPOLITIKABLAGA:

Konstatovanoda semorauticati i na svijest građanaonasiljuuporodici

Kaznena

politika je

blaga. Moramo

ohrabriti sve

građane da

bez straha

prijavljuju

nadležnima

slučajeve

nasilja -

saopšteno je,

između ostalog,

na sjednici

odbora

Ministar Nuhodžić je saopštio da kada je riječ o slučajevima

zabrane vraćanja u stanove, odnosno udaljenja, prošle

godine su zabilježili 46 slučaja, pretrpošle 28, dok ih je 2015.

bilo 24.

- Imamo trend rasta, ali je suština da je to neravnomjerno.

Nikšić prednjači, pa Podgorica, a u ostalimgradovima nije

na nivou onoga što treba da bude – kazao je on.

Lani46slučajeva

udaljenjaizstana

nedopustivo da građani žmu-

re na slučajeve nasilja koji se

događaju u njihovom komši-

luku.

PoDaci

Ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić bio je

izričit da će svakonasiljeupo-

rodici i naddjecombiti priori-

tet ovog resora, te da ga neće

tolerisati.Kazao jeda tradicija

i uslovi u kojima živimo ne

opravdavaju statistiku o nasi-

lju.

-Državamorabitioslonacsva-

koj žrtvi. Tretiraćemo naj-

kompleksnije slučajeve nasi-

lja, bavićemo se predmetima

gdje su počinioci višestruki

povratnici –kazao je on.

Predsjednik Odbora za poli-

tički sistemi pravosuđeŽeljko

Aprcović prokomentarisao je

da su prošlogodišnja 203 pro-

cesuriana krivična predmeta

malo.

- Samo 60 predmeta završeno

je osuđujućom presudom. Da

linatajnačindajemopodstrek

svimtimljudima koji se nedo-

ličnoponašaju–kazao je on.

Negodovao je inapodatakkoji

je saopštio ministar rada Ke-

mal Purišić da su prošle godi-

ne centri za socijalni rad pri-

mili oko 1.290 prijava za

nasilje, jer smatrada je i toma-

li broj.

Ministar Purišić je kazao da

raznepreprekesprečavajuim-

plementaciju standarda za za-

štitu žrtava nasilja.

-Teprepreke suduga tradicija

Objavljeni rezultati konkursa za dodjelu novca omladinskimorganizacijama

Janović: Polamilionaeura

za jačanje saradnje saNVO

PODGORICA

–Ministar

sportaNikolaJanović saop-

štio je jučeda jeVlada za

projektemladihzaovugodi-

nu izdvojilapolamiliona eu-

ra, čime je, kako je istakao,

pokazala željudaposred-

stvomresorana čijemje čelu

ojača saradnju sanevladi-

nimorganizacijama.

On je na konferenciji za novi-

nare, povodom objavljivanja

rezultata konkursa za dodjelu

sredstava omladinskim orga-

nizacijama za finansiranje i

sufinansiranje projekata za

mladeu2018. godini, kazaoda

je Ministarstvo sporta utro-

stručilo ovogodišnji budžet za

razvoj omladinske politike.

Omladinske organizacije na

osnovu tog konkursa dobijaju

400.000 eura plus 100.000 na

osnovu konkursa koji će, kako

je najavio, biti raspisan, najka-

snije do kraja aprila, u skladu

sa Zakonom o nevladinim or-

ganizacijama.

Veliko inteResoVanje

-Ovegodineznačajno jepove-

ćano interesovanje mladih za

učešće na konkursu, tako da

smo od 245 projektnih prijed-

loga, podržali njih 86, što je 50

Među projektima koji su dobili najveću podrškuMinistarstva

sporta, izdvaja se evropska omladinska kartica, koja ćemladima

omogućiti brojne benefite i popuste u uslužnimdjelatnostima

PODRŠKAMLADIMA:

Janović saopštiokosupobjednici konkursa

projekata više u odnosu na

prošlu godinu - rekao je Jano-

vić.

On očekuje da će od ukupno

132.000 koliko ih živi u Crnoj

Goriovogodišnjiprojektiobu-

hvatiti oko 50.000mladih.

- To ohrabruje, jer ukazuje da

je odnos Vlade prema potre-

bama mladih, rezultirao i ve-

ćom aktivnošću i zaintereso-

v a n o š ć u om l a d i n s k i h

organizacija, koje su u Mini-

starstvu sporta očito prepo-

znale pouzdanog partnera,

spremnog da u kontinuitetu

unapređuje položaj mladih -

poručio je Janović.

aktiVizammlaDih

Premanjegovimriječima, naj-

veći broj projekata, njih 31,

ojačaće aktivizam mladih i

uključiti ih u donošenje odlu-

ka. Njih22 odnosi se na zdrav-

lje, bezbjednost, prevenciju

nasilja i govora mržnje među

mladima, 14projekatapodsta-

ći će zapošljavanje mladih,

dok se sedam odnosi na pri-

stup kulturnim sadržajima,

gdje su mladi njihovi nepo-

sredni kreatori i realizatori.

- Preostali će doprinijeti bo-

ljem umrežavanju mladih na

regionalnom i međunarod-

nomnivouiunaprijeditiinfor-

misanje o neformalnomobra-

zovanju - kazao je Janović.

Onje,međuprojektimakoji su

dobili najveću podrškuMini-

starstva sporta, posebno iz-

dvojio Evropsku omladinsku

karticu, koja će, kako je kazao,

mladimaCrneGore omogući-

ti brojne benefite i popuste u

uslužnimdjelatnostima.

Tuje i kvizKolikopoznaješEU.

Ministarstvo sporta sada je

srednjoškolcima glavni spon-

zor na projektu Dječijeg parla-

menta, a podržan je i Sajam

mladihpreduzetnika.

sl.R.

Osnovana Unija udruženja prosvjetnih radnika