Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ministarstvopoljoprivredepozvalojeproizvođače

da se do 23. maja prijave za dodjelu podrške za nabavkumehaniza-

cije, priključaka i opremeufunkciji primarneproizvodnje. Podrška

se obezbjeđuje do polovine vrijednosti nabavke, ali više od 2.500

eura po zahtjevu. IzMinistarstva su podsjetili da je javni poziv za

prošlu godinu, zbog utroška predviđenih sredstava, zatvoren za 21

dan, iako je bilopredviđenoda bude otvoren trimjeseca.

S.P.

PODGORICA

- Ruski mili-

jarder Oleg Deripaska na-

pušta mjesto predsjednika

energetske kompanije En

plus, u okviru koje posluje

aluminijumski

gigantRusal.

Deripaska

će mjesto predsjednika u

jednoj od najvećih kompa-

nija aluminijuma u svijetu

napustiti do 15. marta. Od-

bor direktora En plus je pri-

hvatio ostavku Deripaske i

već imenovaoMaksima So-

kova za novog direktora.

En plus grupa je upravljala

Kombinatom aluminijuma

od 2005. godine do uvođe-

nja stečaja 2013. godine.

R.E.

PODGORICA

–Odbor di-

rektoraNLBMontenegro je

jučeujutro razriješio izvrš-

nogdirektoraRoberta

Klajndensta, koji je 20. fe-

bruarana sjednici Slovenač-

kogposlovnogklubakazao

da jeCrnaGora goranego

BurkinaFaso. Nakon toga

mu jeCentralnabankaodu-

zelaodobrenje za izvršnog

direktora.

-OdbordirektoraNLBPodgo-

rica je na vanrednoj sjednici

donio odluku o razrješenju

Roberta Klajndensta sa pozi-

cije izvršnog direktora i člana

UpraveNLBu Podgorici, te sa

njim raskinuo radni odnos.

Nakon te odluke NLB je u po-

sljepodnevnim časovima pri-

mila rješenje od Centralne

banke Crne Gore kojim se

oduzima odobrenje za izvrš-

nog direktora Robertu Klajn-

denstu - saopšteno je juče iz

ove banke.

Poslovekoje jeobavljaoKlajn-

denst, kako je najavljeno,

preuzeće glavni iz-

vršni direktor

Martin Leberle

do izbora no-

vog izvršnog

direktora i

člana upra-

ve, koji će

biti iza-

branuredovnoj proceduri iuz

prethodno odobrenjeCBCG.

-NLB, kaočlanicaNLBgrupe,

najveće slovenačke finansij-

ske grupacije, nastaviće da

unapređuje poslovanje, ispu-

njavajući strateške ciljeve u

Crnoj Gori na zadovoljstvo

klijenata i zaposlenih - navodi

se u saopštenjuNLB.

Leberle je u četvrtak, na sa-

stanku organozovanom na

poziv guvernera dr Radoja

Žugića, izrazio najiskrenije

izvinjenjeu lično i imegrupa-

cije, osuđujući postupak

Klajndensta.

- Klajndenstova izjava ni u

komslučajune održava stavo-

ve grupacije. Menadžment

NLB ima izuzetno pozitivno

mišljenjeoCrnojGori-izjavio

je tadaLeberle.

- Upućujemo duboko izvinje-

nje svim građanima i građan-

kama Crne Gore, a posebno

svim članovima Slovenačkog

poslovnogkluba izCrneGore,

koji svojim poslovanjem sva-

kodnevno doprinose unapre-

đenju tradicionalno odličnih

odnosa između poslovnih su-

bjekata država Crne Gore i

Slovenije. NLB banka i NLB

Grupa, kao regionalni bankar-

ski specijalist, nastaviće i dalje

da unapređuju svoje poslova-

nje, ispunjavajući strateške

ciljeve u Crnoj Gori na zado-

voljstvo brojnih klijenata i za-

poslenih - saopšteno je tada iz

banke.

Oni su ocijenili da je Klajn-

denst uKlubuiznioneprimje-

reneiuvredljivestavove,atiču

se načina poslovanja u Crnoj

Gori, koji su u potpunoj su-

protnosti sa stavomNLBBan-

ke i NLB Grupe, usljed čega

ćebitipreduzetesveodgo-

varajuće i raspoložive

mjere.

Podsjetimoda jeKlajn-

denst u žižu javnosti

došao još 2014. kad su

ga tada nepoznati na-

padači pretukli šipka-

ma,naparkingu,preko

puta poslovne zgrade

ove banke, u Podgorici.

Viši sud je potom, prei-

načivši presudu osnovnog

suda, zanapadnaKlajnden-

staosudioVladimiraJankovi-

ća na osammjeseci zatvora.

M.P.M.

PODGORICA

-Njemačka i u

2018. godini imanajmoćniji, a

Australijanajskuplji pasoš na

svijetu, prema listi koju svake

godinepravi kompanijaHenley

&Partners naosnovupodataka

zakolikozemalja stanovnicima

nekedržavenijepotrebnaviza.

Tako australijski pasoš ostaje kao

sedmi najmoćniji na svijetu, jer

njegovimvlasnicima ne treba viza

za 171 zemlju. Ispred njih su Švaj-

carska i Singapur, kojima viza ne

trebaza176zemalja, JapaniVelika

Britanija 175, Španija i Amerika

174. Na dnu liste su Avganistan,

ItakiSirijačijigrađanibezvizepu-

tujuu24, 27 i 28država.

TrenutnojenajskupljipasošSirije.

Prijemasovnog egzodusa vadio se

za11dolara, asadastanovnicimate

države u izbjeglištvu konzulati

traže između 500 i 800 dolara da

ga obnove.

Cijenaaustralijskogpasošaskočila

je 41 odsto u posljednjoj deceniji

na282dolara,zbogbezbjednosnih

tehnologija, dok Njemačka za va-

đenjeove isprave, kojaomogućava

bezvizni režimsa 177 zemalja, tra-

ži 120 dolara. Najjeftiniji je pasoš

Tunisa,kojikošta25dolara,aotva-

ra vrata 66 zemalja.

R.E.

PODGORICA/BERLIN

-

Evropskaunija sprema ,,cr-

nu listu“ američkihproizvo-

da, akozvanični Vašington

ograniči uvoz aluminijuma i

čelika, pišenjemački list

,,Frankfurter algemajne caj-

tung“.

Američkoministarstvotrgovi-

ne je prošle nedjelje pozvalo

predsjednika Donalda Tram-

pa da uvede carinu i kvote na

metale iz inostranstva, navo-

deći kao razlog zabrinutost za

nacionalnu bezbjednost.

Evropska komisija, javlja nje-

mački list, priprema carine za

pojedine proizvode iz SAD,

među kojima su viski, motoci-

kli ,,harli dejvidson“ i đus.

PortparolEKMargaritisŠinas

odbio je da komentariše te na-

vode, ali je rekaodaćeEUpre-

duzeti ,,odgovarajuće mjere

da bi odbranila svoju industri-

ju“.

- Zvanični Brisel je spreman

da reaguje brzo i na odgovara-

jući način u slučaju da naš

izvoz bude pogođen restrik-

tivnim trgovinskimmjerama

iz SAD- izjavio je Šinas.

R.E.

Javni pozivMinistarstva poljoprivrede

Bivši vlasnik KAP-a napušta En plus grupu 15. marta

Podrška za nabavku

novemehanizacije

Deripaska već dobio

nasljednika

je po 6,4 eura

a

minarnom bilansu za pret-

hodnu godinu bilježi i godiš-

njudobit odparmiliona eura,

što predstavlja najbolji po-

slovni rezultat posljednjih

godina - kazao jeKrivokapić i

naglasio da je rudnik stabilna

kompanija sa jasnim projek-

cijama nastavka pozitivnog

poslovanja, što daje dodatno

ohrabrenje za naredne odlu-

ke u cilju stvaranja dodatne

vrijednosti i povećanja zara-

de po akciji u srednjoročnom

i dugoročnomperiodu.

- Jedan od glavnih ciljeva

predviđenogspajanjajedalje

sigurno, pravovremeno i ne-

prekidno snabdijevanja

ugljem, što će u proizvod-

nom i finansijskom smislu

dovesti do ušteda uslijed

smanjena troškova i sigur-

nog sinergetskog efekta o če-

mu govori i procjena investi-

cione vrijednosti akcije

Rudnika od 6,9 eura - saop-

štio jeKrivokapić.

Najveći akcionari u Rudniku

uglja su država sa 31,11 odsto

udjela, A2A39,49 i AcoĐuka-

nović 11,84odsto.

S. P.

EU priprema odgovor namoguću odluku

SAD da uvede kvote nametal

Nacrnoj listi

viski i harli

Đoko

Krivokapić

NLB razriješila izvršnog direktora, a Centralna bankamu oduzela odobrenje

Klajndenst ostaobezposla

Poslove koje je

obavljao Klajndenst

preuzećeMartin

Leberle, glavni izvršni

direktor, do izbora

novog izvršnog

direktora i

člana

uprave

RobertKlajndenst

Lista Henlija i partnersa o snazi i cijeni putnih isprava

Njemački pasošnajmoćniji,

aaustralijski najskuplji

najskuplji pasoši

u dolarima

najmoćniji pasoši po broju

zemalja za koje ne treba viza

Australija 282

Njemačka 177

Turska 255.66

Singapur i Švajcarska 176

Švajcarska 182

Danska, Finska, Francuska, Holandija,

SAD Italija, Japan, Norveška, Švedska,

Španija, Velika Britanija, Austrija,

Belgija, Luksemburg 174

Novi Zeland 168

Kanada 161

SAD 155

Irska, Portugal, J. Koreja 173

Velika Britanija 149.50

Australija, Grčka, N. Zeland 171

Singapur 78.50

Češka i Island 170

Malta 169

Mađarska 168