Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Prosječna cijena kvadratnog metra stana u

novogradnjilanijeporasla9,9odstona1,11hiljadaeurauodno-

suna2016,pokazujupreliminarnipodaciMonstata.Prosječna

cijenakvadratnogmetrastanaunovogradnjiuPodgoricipora-

sla je 2,8 odsto na 1,12 hiljada eura, u primorskomregionu bila

je 1,16 hiljada, u središnjem 550, a u sjevernom 639 eura. Iz

Monstata suupozorili na razlikuu cijenama kvadrata kodgra-

đevinskih kompanija, kod kojih je 1,13 hiljada i Fonda za soli-

darnu stambenu izgradnju, gdje je iznosila 544 eura.

S.P.

PODGORICA

-Crnogorski elektrodistribu-

tivni sistem(CEDIS) izdvojićemilioneura

zapripremuobjekata imrežeuPodgorici,

Cetinju i primorskimopštinama za ljetnju

turističku sezonu, saopšteno je izkompanije.

Naveli su da je će do kraja aprila biti završen re-

mont 33 trafostanice naponskog nivoa 35/x kV

na Primorju, a u Podgorici i Cetinju u junu i pr-

voj polovini jula.

Šef službe za održavanje trafostanica 35/x kV i

kablova Ivan Brajović rekao je da su počeli re-

mont uTivtu iHercegNovom, adokrajamjese-

ca će biti remontovani i objekti u Kotoru. To će,

kako je kazao, neznatno uticati na isključenja

korisnika. Za mart planiran je remont u Baru i

Budvi, a u prvoj polovini aprila u Ulcinju. Biće

aktivirana i rashladna oprema za transformato-

reiurađenopodešavanjetermičkihzaštita,zbog

prilagođavanja visokim temperaturama i opte-

rećenjima.

S. P.

PODGORICA

- Premano-

vomzakonuo turizmunaci-

onalni restoranimoraju

imati četiri i pet zvjezdica.

Kao i do sada, kako suobja-

snili Pobjedi izMinistarstva

turizma, oni dajuodobrenje

zaobavljanjedjelatnosti, a

njihovakomisijakategoriše

nacionalne restorane.

- Nacionalni restorani čine 70

odstoukupneponude restora-

na. Ukoliko restoran sadrži i

posebne elemente dizajna i

dekora i određene karakteri-

stikeusluga,uznacionalnimo-

že koristiti nazivunikatni - ka-

zali su izMORT-a.

Premapravilniku,restoranka-

tegorije pet zvjezdica treba da

ima najviši kvalitet usluge i

komfora, ekskluzivni izgled i

dizajniranienterijer,sanajma-

nje1,8kvadratapostolici.Neki

od standarda su i da sto treba

da bude opremljen stolnjaci-

ma i salvetama visokog kvali-

teta, jelovnikom ekskluzivno

dizajniranomili ukožnompo-

vezu na najmanje četiri jezika,

sa jelovnikomkuće i 15 jela po

narudžbi, od čega obavezno

osam internacionalnih, vin-

skomkartomna crnogorskom

i najmanje jednom stranom

jeziku, kao i kartukoktela.

Posuđe treba da bude od viso-

kokvalitetnogmaterijala(por-

celan i sl.), amblemiranoposu-

đe, pribor za jelo i čaše

odgovarajućeg dizajna, uskla-

đene s ponudompića, a aperi-

tiv bar treba da bude opre-

mljenkafematom,ledomatom,

sokovnikomimašinomzapra-

nje čaša.

- Ponuda vina treba da sadrži

20vrstavina, odkojihsu deset

kvalitetna i pet vrhunska vina

sa geografskim porijeklom,

šampanjac, konjak, uzprofesi-

onalno serviranje u odgovara-

jućoj posudi. Restoran treba

dabudeosposobljenzapripre-

muunikatnihjelauzkombino-

vanje vrhunskih kulinarskih

tehnika-kažeseupravilnikuo

kategorizacijiidodajedamora

da ima parkingneposrednouz

objekat i obezbijeđeno čuva-

nje vozila.

Enterijer restorana sa četiri

zvjezdicemorabiti dizajniran,

usluga i kuhinja originalna,

ambijent prefinjen sa vrsnim

profesionalnim konobarima i

kuvarima, elegantnimstolnim

uređenjem,porcelanskim,sta-

klenim i srebrnim posuđem i

priboromza jelo, kreativnom i

raznovrsnomponudom jelov-

nika,desertima,odličnomvin-

skom kartom, rafiniranom

prezentacijomjelaipićaisvje-

žimcvjetnimaranžmanima.

Na sajtu ministarstva je link

„Odobrenja za rad ugostitelj-

skihobjekata“nakojemsemo-

gu pogledati i preuzeti uslovi

za dobijanje odobrenja za rad

nacionalnih restorana.

N.K.

PODGORICA

-Odbordi-

rektoraEPCGpredložio je

jučenavanrednoj sjednici

da sepocijeni od6,4euraot-

kupe sve akcijeRudnika

uglja. Oovoj inicijativi za

mjesec će se izjasniti skup-

ština akcionara.

FERVRIJEDNOST

Predsjednik odbora direktora

EPCGĐokoKrivokapićkazao

jedaćekompanija, nakonoče-

kivane odluke akcionara, po-

krenuti postupak dobrovoljne

javne ponude za preuzimanje

svih5,06milionaakcijasapra-

vomglasaRudnika uglja.

EPCGće otkup svih akcija ko-

štati 32,4 miliona eura. Nomi-

nalna cijena akcije Rudnika je

4,2 eura, dok je trenutna tržiš-

na 5,7 eura. Na računima

EPCGtrenutno je200miliona

eura, a kompanija je krajem

prošlegodineodlučiladauloži

40 miliona u ekološku rekon-

strukcijupostojećegbloka ter-

moelektrane.

Krivokapić je kazao da je od-

bor direktora utvrdio prijed-

log odluke o usvajanju izvje-

štaja konsultantske kuće

Deloit o procjeni fer i investi-

cione vrijednosti akcija rudni-

ka, kao i u vezi sa analizom

mogućihmodelapreuzimanja

tog preduzeća.

Na sjednici je odlučeno i da se

utvrdi prijedlog odluke o po-

kretanju postupka dobrovolj-

ne javne ponude preuzimanja

Rudnikauglja.Usvojeneodlu-

ke su proslijeđene Skupštini

akcionara na dalje razmatra-

nje i usvajanje.

- Na osnovu detaljno sprove-

denihanaliza, kakoonihDelo-

ita, ali i ranije sprovedenih,

postoji objektivna i realna ar-

gumentacija za preuzimanje

akcijaRudnika uglja - kazao je

KrivokapićMini biznis.

Premanjegovimriječimakon-

sultant je definisao fer vrijed-

nost akcije, koja će predstav-

ljati kvalitetan preduslov da

svi sadašnji akcionari rudnika

prodaju svoje akcije.

-To jepreduslovdakroz izmi-

jenjenu vlasničku strukturu

rudnika imamo kvalitetniju

valorizaciju pljevaljskog ter-

moenergetskog kompleksa -

rekao je Krivokapić i naveo da

je elaboratomo fer vrijednosti

akcija Rudnika uglja, koji je

urađenuskladusaZakonomo

preuzimanju akcionarskih

društava i međunarodnim

računovodstvenim i međuna-

rodnimstandardimaprocjene

vrijednosti, utvrđeno da je fer

vrijednost tihdionica6,4eura,

a investiciona 6,9 eura.

A2APLAĆAO9,5

Podsjetio je da je italijanska

kompanija A2A 2009. godine

kupila akcije rudnika po cijeni

od9,5 eura.

- Rudnik danas nije ista kom-

panija kao prije deceniju. To

preduzeće sada u roku rea-

lizujefinansijskeobavezeipo-

kazuje poslovnu stabilnost i

konzistentnost, a prema preli-

PODGORICA

- IzUdruže-

njabanaka su juče saopštili

da jeCentralnabankakroz

dobrovoljno restrukturira-

njudugaubankamanapra-

vila iskoraku smanjivanju

lošenaplativihkredita

(NPL).

UBCG je juče, u saradnji sa re-

vizorskomkućomPrajs voter-

haus kupers (PwC) organizo-

va l o rad i on i cu o l oš im

kreditima. Učestvovali su

predstavnici komercijalnih

banaka, CBCG i kuća za otkup

potraživanja, te predstavnici

norveškogB2KapitaliŠenera,

advokatskekancelarijekoja se

bavi prodajomNPL-a u regio-

nu.

Iz Udruženja banaka su pod-

sjetili da je polovinom prošle

godine u kategoriji C i D bilo

117milionakreditakojiseneu-

rednoservisiraju, aneprihvat-

ljiv jebio i nivokategorijeBod

blizu 500miliona. Nekvalitet-

ni krediti pali na najniži nivo

od izbijanja svjeske ekonom-

ske krize i iznose 7,29 odsto.

Do sada je restrukturirano

21,6milina euraNLP.

M.P.M.

PODGORICA

-Hipotekarnabanka, u saradnji sapoča-

snimKonzulatomCrneGoreuMilanu, organizovaće za

studente i postdiplomce edukativnupanel diskusiju

„Živi lokalno, uči globalno“ 7.martauhoteluHilton sa

početkomu 11.00časova.

UčestvovaćeDoliPredović, počasnakonzulka i nekadašnja

profesorkakorporativnih finansijanaBokoni univerzitetu,

Bokoni univerziteta Đanmario Verona i prof. Milica Peja-

novićĐurišić, redovni profesornaUniverzitetuCrneGore,

amoderator je Radoje Cerović, psiholog i poslovni konsul-

tant.

-Govorićeseoobrazovanjukaoključubudućnosti, sticanju

internacionalnog iskustva i kakoganadoknaditi kroz lokal-

ni interkulturalni sadržaj. Tema je i sposobnost shvatanja

lokalnih događanja u globalnom kontekstu i sposobnost

procjeneuticajaglobalnihfenomenanaprofesionalniilični

život kao neophodnim atributima svršenih diplomaca u

savremenomdruštvu - najavljeno je iz banke.

M.P.M.

PODGORICA

- Projekat „Digi-

talni gradovi“ ima za cilj da

poveže gradove Velike Britani-

je i Zapadnog Balkana putem

digitalne i kreativne industrije,

poruka je sa trening kampa koji

je održan u organizaciji britan-

skog savjeta i britanske vlade.

- Nakon zvaničnog početka

projekta „Digitalni gradovi“

u Crnoj Gori i niza sastanaka

i događaja u Velikoj Britaniji,

predstavnici digitalne indu-

strije su od 21. do 23. febru-

ara imali priliku da budu dio

intenzivnog trening kampa u

„Mokrin House“-u, prvom i naj-

naprednijem ruralnomhabu u

regionu - kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom trod-

nevnog boravka u Mokrinu,

preko 40 predstavnika digital-

ne industrije iz regiona, imalo

priliku da intenzivno radi na

najaktuelnijim temama, sa

istaknutim ekspertima među-

narodne digitalne scene.

S. P.

Podaci Monstata za 2017. godinu

Stanovi poskupili

deset odsto

Spremili milion zamrežu

CEDIS se priprema za ljetnju sezonu

U organizaciji Udruženje banaka i PwC

Radionicao

lošimkreditima

Projekat „Digitalni gradovi“

Povezivanje

putem

kreativne

industrije

USD 1.22990

JPY 131.28000

GBP 0.87940

Kursna lista

CHF

1.15050

AUD

1.57200

CAD

1.56140

Novi zakon o turizmu i ugostiteljstvu

Nacionalni restorani samo

sačetiri i pet zvjezdica

EPCG će ponuditi otkup svih akcija pljevaljske kompan

Rudnikugl

platiće32,4

miliona

PODGORICA

- Članovi cr-

nogorske delegacije, koja je

učestvovala na Međunarod-

nom zimskom drumskom

kongresu u Poljskoj, posjetili

su najveći poljski kontejner-

ski terminal DCT Gdanjsk i

Pelplin centar za održavanje

autoputa.Ministarsaobraćaja

Osman Nurković je na sajmu

mašina za održavanje puteva,

u okviru kongresa, razgova-

rao sa više kompanija o mo-

gućnosti nabavke mehaniza-

cije za održavanje buduće

dionice autoputa Bar - Bolja-

re. Uokviru sajma, kako je sa-

opšteno iz Ministarstva sao-

b r a ć a j a , r e z u l t a t e j e

predstavila i kineska kompa-

nija CRBC, koja je između

ostalih projekata izdvojila

gradnju prioritetne dionice

autoputaBar –Boljare.

S. P.

Ministar saobraćaja na

kongresu u Gdanjsku

Posjetili

kontejnerski

terminal

Panel diskusija u organizaciji Hipotekarne banke

i počasnog crnogorskog konzulata uMilanu

Rektor

Bokoni

univerziteta

u Podgorici

ILUSTRACIJA

Restoransapet zvjezdica