Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-Nakonos-

tavkeministraPejovića, ne

mogu se sakriti sve izraženi-

je frakcije i svedubljakriza

Vlade, DPS-a i cijelog reži-

ma, smatrapotpredsjednik i

poslanikDemokrataMomo

Koprivica.

U njegovom saopštenju se

navodi da o tome da su odnosi

u režimudubokoporemećeni,

uprkos vještom skrivanju,

govori činjenica da su zajedno

donosili odluke, ali i da ne

snose zajedno posljedice istih

tih odluka. On smatra da nije

jedan čovjek zgrabio dvije

javne funkcije isključivo svo-

jom voljom, nego mu je to

omogućila Vlada donošenjem

neustavne Odluke o strukturi

pregovaranja sa EU, a koju

je pet poslanika Demokrata

osporilo podnošenjemUstav-

nom sudu Prijedlog za ocjenu

ustavnosti.

Kako navodi, Osnovano se

namećepitanjezaštoMarkov-

ić nije izustio ni jednu jedinu

riječ o nemoralnom i neustav-

nom spajanju ministarske i

druge javne funkcije koja je

nastala zahvaljujući podza-

konskom aktu njegovog kabi-

neta,negojeslučajsvogminis-

tra prepustio svomprijatelju i

srodnikuRadonjićuizAgenci-

je za sprečavanje korupcije?

- Zašto se Pejović predomislio,

pa umjesto najavljenog ko-

rišćenja pravnih sredstava

pribjegaopolitičkomsredstvu,

i to podnošenju ostavke? Bez

ikakvedileme, zaključujeseda

radi o frakcijskom čišćenju

Vlade u režiji njenog premi-

jera. A nakon sječe rektorke i

drugih rukovodilaca na Uni-

verzitetu,ovojedrugiministar

koji podnošenjem ostavke na-

pušta Markovićev kabinet. -

rekao jeKoprivica.

R.P.

Jedan od lidera DF-a poručio da neće pristati na uslovljavanja Ure

Knežević: Poziv

Abazovićane

vodi kompromisu

PODGORICA

–AndrijaJo-

vićević, sa ljudskimi profe-

sionalnimkvalitetima, oso-

ba jekoja je spremnada

objedini najveći dio relevan-

tneopozicione scenena

predsjedničkimizborima–

kazao je zaPobjeduMilan

Knežević, predsjednikDNP

i jedanod lideraDF-a, ko-

mentarišući poziv lidera

UreDritanAbazovićabiv-

šemministruJovićevićuda

povučekandidaturuza

predsjedničke izbore, kako

bi opozicijanašla trećeg, pri-

hvatljivogkandidata.

Knežević je poručio da poruke

Abazovića ne mogu dovesti do

kompromisa.

- Poziv kolegeAbazovića ne bih

posebno komentarisao, jer ima-

mo džentlmenski dogovor da

nikonikoganaopozicionoj sceni

ne pokušava ideološki prevaspi-

tavati, niti stvarati atmosferu bi-

lo kakvog uslovljavanja. DF to

nije radio nikad, pa neće ni ovog

puta – kazao je Knežević.

On je podsjetio na nikšićke izbo-

re i platformu koju je Abazović

tada nudio opoziciji.

UCJENE

- Kao što nijesmo pristali na

uslovljavanje kada su u pitanju

nikšićki izbori i platforma koju

je Abazović napisao kao pred-

stavnik Pozitivne, zbog koje

smo izgubili vlast u Nikšiću i

morali ponavljati izbore, tako ni

ovoga puta ne želimo da prihva-

timo bilo kakva ucjenjivanja. Ne

smatramo da jeAbazović nastu-

pao sa pozicija čitave građanske

opozicije, već samo Ure koja

ima dva poslanika – rekao je

Knežević.

Prema njegovim riječima, Aba-

Abazović je locirao ili optužio jedan broj kolega iz građanske

opozicije da se radi o režimskim „spavačima“ i to su stvari

koje oni treba da razjasnemeđu sobom, poručio je Knežević

zović ima legitimno pravo da

saopšti stav, ali i DF ima pravo

da se odredi prema tom stavu i

naglasio da „takvi istupi sigurno

nemogudovesti dokompromisa

koji bi trebalo da nam je svima

prioritetan cilj“.

-Mi smoželjeli da senađemodel

koji bi biooptimalan i prihvatljiv

za većinu parlamentarnih opozi-

cionih stranaka. Predlagali smo

različitemodele i nepadanamna

pamet da se preglasavamo, jer je

DFubjedljivonajjači subjekt, ali

ne možemo da prihvatimo da

razgovaramo jezikom unaprijed

osmišljene eliminacije i novog

pokušaja prevaspitavanja DF-a

– rekao je Knežević.

On je istakaodaDFostaje„čvrsto

na stanovištu da opozicija, ukoli-

ko želi, može da dođe do zajed-

ničkog rješenja“.

STAVOVI

- Ono što mogu da primijetim je

da je u ovom trenutku problemu

građanskoj opoziciji, jer unutar

nje, nemaju jedinstvene stavove.

Abazović je locirao ili optužio

jedan broj kolega iz građanske

opozicije da se radi o režimskim

„spavačima“ i to su stvari koje

oni treba da razjasne među so-

bom. Volio bih da oni izađu sa

zajedničkimstavom iza kojeg će

stati svi predstavnici tzv. građan-

ske opozicije, kako bi se Front

mogao upravljati prema tome –

istakao je Knežević.

On je podsjetio da je DF prošle

sedmice uputio građanskoj opo-

ziciji poziv za razgovor, imajući

u vidu, kako je rekao, njihove

javno deklarisane stavove da su

spremni da podrže nestranačku

ličnost kao zajedničkog pred-

sjedničkog kandidata.

- Činjenično stanje je da građan-

ska opozicija nije izašla sa jedin-

stvenim stavom, jer su jedni za-

stupali potpuno neutralan i

nedefinisan stav, drugi su predla-

gali nekog trećeg, a kolege iz

SNP-a podržali suAndriju Jovi-

ćevića. DF je već duže saopšta-

vao da je vanstranačka ličnost

najbolji model za predsjendičke

izbore, što se potvrdilo i 2013.

godine – kazao je Knežević.

I.K.

Predsjednik Filip Vujanović u posjeti Zagrebu

PODGORICA

-Hrvatska

snažnopodržava članstvo

CrneGoreuEvropskoj uniji,

poručila jepredsjednicaKo-

lindaGrabar-Kitaroviću

razgovoru sa crnogorskim

predsjednikomFilipomVu-

janovićemkoji jeuposjeti

Zagrebu.

Usaopštenjuizkabinetacrno-

gorskog predsjednika navodi

se da su Vujanović i Grabar-

Kitarovićocijenilidasubilate-

ralni odnosi dvije zemlje tra-

dicionalnodobri.

- Uz zadovoljstvo nastavkom

saradnjedvijedržavenanajvi-

šem nivou, predsjednici su

razmotrili i mogućnosti za

osnaživanje bilateralnih od-

nosa - każe se u saopštenju.

Predsjednici su se, kako se na-

vodi,saglasilikakojepotrebno

ostvariti zamah po svim pita-

njima na daljem unapređenju

odnosa od interesa za afirma-

ciju dobrosusjedske saradnje.

- Naglasivši važnost nastavka

proširenja EUza punu konso-

lidaciju hrvatskog jugoistoč-

nog susjedstva, predsjednica

Hrvatske istakla je snažnu i

predanu podršku Hrvatske

ostvarivanju članstva Crne

Gore u EU, navodi se u saop-

štenju.

Ističe se da su predsjednici

razmijenilimišljenja i ozajed-

ničkoj saradnjiupogledupoli-

tičkog i bezbjednosnog stanja

na jugoistoku Evrope, složivši

se uocjeni niza prijetnji.

- Predsjednici su se osvrnuli

na predstojeći sastanak na vr-

hu Sjevernoatlantskog saveza

gdje su naznačili značaj po-

sebne važnosti vjerodostojne

politike otvorenih vrata save-

za, ističe se u saopštenju.

R.P.

FilipVujanović i KolindaGrabar-Kitarović

Državna sekretarka

se povukla

Vujačić

podnijela

ostavku

PODGORICA

-Državna sek-

retarkauMinistarstvuevro-

pskihposlovaMarinaVuja-

čićpodnijela jeostavkuna tu

funkciju.

- Imajući uvidudasamnapozi-

ciju državne sekretarkeMinis-

tarstva evropskih poslova ime-

novana u skladu s prijedlogom

ministra evropskih poslova

Aleksandra Andrije Pejovića,

čiju je ostavku Vlada prihvatila

u četvrtak, 22. februara pred-

sjednikuVlade samuputilapis-

mo ostavke na mjesto državne

sekretarkeuMinistarstvuevro-

pskih poslova, navodi Vujačić.

Svoju odluku, kako dodaje, da

septembra 2017. novi posao za-

počne u Ministarstvu evrop-

skihposlovadonijelajeisključi-

vo iz želje ličnog doprinosa

procesu reformi crnogorskog

društva, prvenstveno kroz pro-

ces evropskih integracija.

R.P.

Potpredsjednik Demokrata o ostavici ministra

Koprivica: Nemože

se sakriti krizavlasti

Nastavlja se osipanje u Demosu

IVukićević

napustila

Lekića

PODGORICA

- Funkcioner-

kaDemosaAnkaVukićević

podnijela jeostavkuna član-

stvoupartijiMiodragaLe-

kića i saopštilada ćenastavi-

ti svojedjelovanjekao

nezavisnaposlanica.

-Nakon razlaza iskazana volja

i željadaseDemoskonstituiše

kao ozbiljna partija bila je no-

va šansa koja nije iskorištena.

Sedam mjeseci je prošlo, a

obećana reorganizacija stran-

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović sa predstavnicima PS OEBS-a u Beču

Predsjednički izbori doprinijeće

daljoj stabilizaciji CrneGore

PODGORICA

- Predstojeći

predsjednički izbori dopri-

nijećedaljoj stabilizaciji Cr-

neGore, ocijenjeno jeuraz-

govorupredsjednika

Skupštine IvanaBrajovića

sapredsjednikomParla-

mentarne skupštineOEBS-a

DžordžomCeretelijem.

Brajović je razgovarao sa Ce-

retelijem, u okviru bilateral-

nihsusreta, tokomzasijedanja

Parlamentarne skupštine

OEBS-a.

- Cereteli ulogu Crne Gore u

regionu smatra veoma važ-

nom, imajući u vidu njenu po-

svećenost regionalnoj, kao i

saradnjiuokviruOEBS-a,NA-

TO članstvu i evropskim inte-

gracijama - navodi se u saop-

štenjuSkupštine.

Tokomrazgovorazajedničkije

konstatovano da je napredak

Crne Gore evidentan, a pozi-

tivnim je ocijenjen povratak

dijela opozicije uSkupštinu.

- Sagovornici su se saglasili da

će predstojeći predsjednički

izbori doprinijeti daljoj stabi-

lizaciji Crne Gore. Brajović je

istakaoznačaj izbornihproce-

sa u Crnoj Gori, jer oni pred-

stavljaju opredjeljujući poka-

zatelj puta kojim jedna

demokratska država treba da

ide - navodi se u saopštenju.

Na sastanku Brajovića sa di-

rektoricomODIHR-aIngebo-

rg Gisladotir, razgovarano je o

kontinuirano dobroj saradnji

CrneGore samisijomOEBS-a

i značaju izvještaja ODIHR-a

za unapređenje izbornog za-

konodavstva.

R.P.

IvanBrajović sapredstavnicimaOEBS-a

ke se nije desila. Četiri člana

Preds j edni štva , koj a su

pokušala da pomjere stvari sa

mrtvetačkeshvativšidasev.d.

stanje u partiji nastavlja, pod-

nijeli su ostavke. S ovakvim

vođenjem politike i sa Demo-

som u čijem se saopštenju na

onako grub način kvalifikuje

jedna žena, dojučerašnja sa-

radnica Seada Sadiković, ne

želim i neću dalje. Nastaviću

da djelujemkao nezavisna po-

slanica,promovišućivrijedno-

stizbogkojihsamprihvatilada

budemdio Demosa – poručila

jeVukićević.

Demos je dan ranije napustila

i članica Predsjedništva te

stranke Seada Sadiković.

I.K.

MilanKnežević

Grabar-Kitarović:

Hrvatska snažno

podržavačlanstvo

CrneGoreuUniji