Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

spoljnopolitičkogodbora

Evropskogparlamenta, i

članHrišćansko-demokrat-

skeunije (CDU)Angele

Merkel, DejvidMekalister

kažeda seneriješena granič-

napitanjauregionu,moraju

riješiti prijenegozemljeod-

lučedakrenudaljeka

Evropskoj uniji.

UrazgovoruzaPobjedu,Meka-

lister navodi da jepitanje ratifi-

kacije Sporazuma o demarka-

ciji granica Crne Gore i Kosova

od ključne važnosti za obje ze-

mlje, posebno za Prištinu koja

želi viznu liberalizaciju.

- Predsjednik Evropske komi-

sije ŽanKlod Junker bio je vr-

lo jasankada je govorio oneri-

ješenim graničnim pitanjima

u regionu, navodeći da na Za-

padnom Balkanu ima mnogo

graničnih sporova i moraju se

riješitiprijenegoštoželimoda

krenemo dalje. Politika proši-

renjaEvropskeunijemorana-

staviti da izvozi stabilnost.

Stoga ne možemo i nećemo

uvoziti bilateralne sporove -

rekao je Mekalister u inter-

vjuuPobjedi.

GRANIČNAPITANJA

Mekalister, inače, novi izvje-

stilac Evropskog parlamenta

za Srbiju, kaže da granične

sporove pod hitnomoraju biti

riješeni oni koji su za njih od-

govorni.

-PozdravljamtoštojeKomisi-

ja u Strategiji proširenja naja-

vila da će se posebna pažnja

posvetiti procesu rješavanja

ovihsporova.Kadajeupitanju

granica izmeđuKosova i Crne

Gore, smatram da bi izabrani

zvaničniciikosovskilideritre-

bali učiniti sve što je moguće

kako bi se zadovoljili posljed-

nji zahtjevi za liberalizaciju

viza: ratifikacija Sporazuma o

demarkaciji granicesaCrnom

Gorom i održavanje evidenci-

je o borbi protiv organizova-

nog kriminala i korupcije. Ne

postoji alternativa ratifikaciji

sporazuma, zaključenog iz-

među Kosova i Crne Gore

2015. godine, naveo je evrop-

ski poslanik.

Komentarišući nedavno

objavljenu Strategiju za Za-

padni Balkan, kao i činjenicu

da suCrna Gora i Srbija jedine

dvije zemlje koje su dobile rok

za pristupanje EU, Mekalister

kažedaseradiointeligentnom

i naprednom dokumentu

Evropske komisije koji ističe

prioritete i oblasti zajedničke

ojačane saradnje.

- Takođe naglašava i specifič-

ne izazove s kojima se susreće

zapadni Balkan, a posebno

kroz potrebuza temeljnimre-

formama i dobrosusjedskim

odnosima. Crna Gora i Srbija

su predvodnice u regionu i je-

dine dvije zemlje Zapadnog

Balkana sa tekućim pregovo-

rimaopristupanju- ističeMe-

kalister.

TAČANDATUM

Dodaje i da je 2025. godina in-

dikativan datum za pridruži-

vanje EU na osnovu najboljeg

scenarija.

- Tačan datum će zavisiti od

brzine reformi i prema tome

usklađivanje odgovarajuće

zemlje sa zakonima EU. Želio

bihdaohrabrimCrnuGoruda

ispuni sve kriterijume i da na-

stavi svoj put evropskih inte-

gracija, dodao je njemački po-

litičar.

Govoreći o bugarskom, šesto-

mjesečnom predsjedavanju

EU, Mekalister kaže da je ova

zemlja ispravno postavila Za-

padniBalkankaojedanodpri-

oriteta tokomnjenog predsje-

davanjaEU.

- Šest zemalja Zapadnog Bal-

kana su naši najbliži partneri,

geografski, istorijski i eko-

nomski. Naša evropska zajed-

nica neće biti potpuna bez

njih. Očekujem da će na

konferenciji o Zapadnom

Balkanu 17. maja u Sofiji

biti ojačana i obnovljena

evropska perspektiva za šest

zemaljaoveregije. Istovreme-

no, šefovi država i vladamogu

podstaći dalje reformevezane

za pridruživanje EU i promo-

visati programe usmjerene na

unapređenje transportne in-

frastruktureZapadnogBalka-

na, kao i njihovu ekonomsku,

digitalnu, obrazovnu i ener-

getsku povezanost sa EU - na-

vodiMekalister.

J.ĐURIŠIĆ

PRIŠTINA/PODGORICA

-

Zbognedostatkanacional-

nogkonsenzusa za ratifikaci-

juSporazumaodemarkaciji

graniceKosova i CrneGore,

raspravao tomdokumentuu

kosovskoj Skupštini još jed-

nomjeodložena zanarednu

srijedu, na zahtjevposlanič-

kihgrupa.

Skupština je juče počela van-

rednu sjednicu o ratifikaciji

Sporazuma za obilježavanje

granične linije izmeđuKosova

i Crne Gore uz oštru raspravu

vladajućih partija sa opozici-

jom.

Poredtoga što jepokret Samo-

opredeljenjeprotiv i štoposla-

nici Srpske liste uopšte nijesu

bili u sali, opozicioni Demo-

kratski savez Kosova (DSK)

tražio jedase izpaketazakona

za koji će se glasati izbaci iz-

vještaj nove Državne komisije

za obilježavanje granice koju

je formirao premijer Ramuš

Haradinaj po dolasku na duž-

nost. Haradinaj se, inače, pro-

tivioSporazumuodemarkaci-

ji u prošlommandatu, dok je

biouopoziciji.

Izvještaj Državne komisije,

koju je imenovao Haradinaj,

utvrdio jeda je Sporazumomo

demarkaciji postignutim2015,

u vrijeme kada je na čelu vlade

bio lider DSK-a Isa Mustafa,

izgubljena teritorija Kosova.

Stoga ova partija smatra da je

kontradiktorno da se glasa i za

Sporazum i za izvještaj komi-

sije.

Tome se, međutim, protivi

premijer Haradinaj i njegova

partija, koji se poslanicima

DSK-a obratio sa: „Sram vas

bilo“.

Šef poslaničkog kluba pokreta

Samoopredeljenje Gljauk

Konjufca kazao je da bi Skup-

ština, da je Sporazum dobar,

ratifikovalaovajsporazumon-

da kada je on postignut 2015.

On je dodao da njime Kosovo

gubi teritoriju, što je mnogo

važnije od liberalizacije viza.

-Liberalizacijavizasvakako je

važna, ali ko jedo sadaometao

to.Onajkoji jepogrešnopotpi-

sao demarkaciju, a te greške je

konstatovala Državna komisi-

ja aktuelne vlade - kazao je

Konjufca.

Šef poslaničkog kluba Demo-

kratskog savezaKosovaAvdu-

lah Hoti kazao je da se Spora-

zumtrebaratifikovati, alidase

to neće desiti prije postizanja

političkog konsenzusa.

Zahtjev ove partije sada je da

se zakonu dodaju izvještaji i

bivše i sadašnjekomisijeoobi-

lježavanju granice, kao i me-

đunarodne komisije koju je

formirala bivša predsjednica

Atifete Jahjaga, a koja je utvr-

dila da je proces demarkacije

bio ispravan.

Premijer Kosova Ramuš Ha-

radinaj kazao je da nalaz nove

komisije ne treba toliko da

smetaDemokratskomsavezu.

- Gdje vas boli, mogu li da

znam, braćo i srestre. Toliko

steprotivvašeteritorije, toliko

imate problema sa zemljom

koju su vam ostavili. Treba da

vasjesramota.Protivsteizvje-

štaja koji kaže da može da se

pronađe istina, obratio se Ha-

radinaj opozicionom Demo-

kratskomsavezuKosova.

Inače, pitanje ratifikacije de-

markacijebiojejedanoduzroka

pada vlade Ise Mustafe, pred-

sjednika Demokratskog saveza

Kosova, jer su se u to vrijeme

sporazumu protivili, pored Sa-

moopredeljenja, i današnje vla-

dajuće stranke -Alijansa za bu-

dućnost Kosova Ramuša

HaradinajaiInicijativazaKoso-

voFatmiraLjimaja.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Članpred-

sjedništvaDemokratskog

frontaMilanKneževićpreu-

zeo je jučeupodgoričkom

Osnovnomsudupozivza

odsluženječetvoromjesečne

zatvorskekazne. Upozivu

stoji da sedo5.martamora

javiti naprijavnicuZavoda

za izvršenjekrivičnih sank-

cijauSpužu.

Knežević je, u izjavi za medije

nakon preuzimanja poziva, re-

kao da će se o daljim koracima

prvenstveno konsultovati sa

njegovommajkom,apotomisa

predsjedništvomFronta.

- U uputnom pozivu za odslu-

ženječetvoromjesečnezatvor-

ske kazne piše da se ja moram

5. marta do 13 sati javiti na pri-

javnicu spuškog zatvora. Ja pr-

vomoramda porazgovaramsa

mojom majkom, da vidim šta

ćemo da radimo, a nakon toga i

sa predsjedništvom Demo-

kratskog fronta– rekao jeKne-

žević.

Dodao je da „DF ima plan za

sve“, te da će mediji o daljim

potezima Fronta biti blagovre-

meno obavješteni.

Pobjedanezvaničnosaznajeda

će Predsjedništvo Fronta da-

nas održati sjednicu na kojoj

trebadadogovoredaljekorake.

Knežević je sudski poziv za

odsluženje kazne preuzeo u

društvu Nebojše Medojevića,

AndrijeMandića i Jovana Vu-

čurovića.

Podsjetimo,Kneževićjepravo-

snažnoosuđennačetirimjese-

ca zatvora zbog napada na

službeno liceuvršenju službe-

ne dužnosti 17. oktobra 2015.

godine, tokom razbijanja pro-

testaFronta.

Podgorički Osnovni sud prvo-

bitno ga je osudio na sedam

mjeseci zatvora, ali tu je kaznu

Viši sud preinačio na četiri

mjeseca.

Knežević jeranijeuvišenavra-

ta naglašavao da se on dobro-

voljno neće odazvati na odslu-

ženje kazne.

Pobjeda jepisala i kakoDFraz-

matra sve moguće opcije kako

bi spriječili daKneževićodena

odsluženje kazne, te kako je

jedna od njih je i ponovni boj-

kot parlamenta.

Jedna od mogućnosti je i da

Knežević, zbog povrede rame-

na i rehabilitacije na koju čeka,

traži odlaganje izvršenja ka-

zne.

Đ. Ć.

Predsjednik spoljnopolitičkog odbora i poslanik Evropskog parlamenta poručio da rati kacija

Sporazuma o demarkaciji nema alternativu

Mekalister: EU

nećeuvoziti

bilateralne

sporove

Sprovesti

strukturne

reforme

On smatra i da će se investicije u

šest zemalja Zapadnog Balkana

povećati ako se ojača ekonomsko

upravljene i sprovedu struktur-

ne reforme kako bi se

povećala konkuren-

tnost.

- Mjere iz „Strategije

proširenje“ služe da

podrže ovaj cilj i

podstaknu rast i

stvaranje radnih

mjesta, poseb-

no za mlade

u regionu

- zaključio

je Meka-

lister.

Član predsjedništva DF-aMilan Knežević

preuzeo poziv za odsluženje kazne

Uradićekako

mumajkakaže

Odložena sjednica kosovskog parlamenta o razgraničenju sa CrnomGorom

Odemarkaciji

ponovousrijedu

Evropski

zvaničnici

dolazena

Kosovo

Predsjednik Evropske ko-

misije Žan-Klod Junker,

še icaEUza spoljnupoliti-

ku i bezbjednost Federika

Mogerini i komesar za

proširenje Johanes Han

posjetiće sljedeće nedje-

lje balkanske zemlje, uk-

ljučujući i Kosovo.

Posjeta evropskih zvanič-

nika Kosovu zakazana za

28. februar biće u okviru

njihove turneje na Balka-

nu. Oni ćeposjetiti iMake-

doniju, zatimAlbaniju, Sr-

biju, Crnu Goru, Bosnu i

Hercegovinu i Bugarsku.

Ova turneja, koja počinje

25.februara2018.godinei

završava se 1. marta, ima

za cilj da predstavi Strate-

gija EU za region Zapad-

nog Balkana. Posjeta

evropskih diplomata do-

lazi u trenutkukadaSkup-

štinaKosovaulaženapore

da rati ikuje Sporazum o

demarkacijisaCrnomGo-

rom, koji je potpisan u Be-

ču2015. godine.

Parlament

Kosova

a

Dejvid

Mekalister