Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

- Kursevi francu-

skog jezikaukafe-baru ,,Na-

poleon

“krenućeuskoro.Na

tajnačinpočećerealizacija

planovaokojimasuranije

razgovarali ambasadorka

FrancuskeuCrnojGoriKri-

stinTudik i vlasnik lokalaVe-

skoSekulić.

Ambasadorka je u četvrtak po-

sjetilamjestoukojemafirmišu i

popularizuju fransusku tradici-

ju i kulturu.

- Dogovorili smo se da brzo pri-

premimo i počnemo sakursevi-

ma francuskog jezika uokviru

Dana frankofonije, 21. marta,

bićeorganizovaniodređenipro-

grami. Ambasadorka je bila za-

dovoljna kako smo rekonstrui-

sali prostor „Napoleona“ a

posebno se oduševila bistom

Napoleona u prirodnoj veličini.

Najavilajedaćesetajdetaljnaći

na naslovnoj strani sajta frans-

cuske ambasade - kazao nam je

Sekulić.

Sagovornici su dogovorili da se

u okviru Dana frankofonije, 21.

marta, organizuju određeni

programi u kafe-baru „Napole-

on“.

Kafe-bar ,,Napoleon“ postoji

okotridecenije.KontaktsaAm-

basadomFrancuske ostvaren je

prošlegodine.Poredspomenika

Napoleona u prirodnoj veličini

čijijeautorvajarZoranObreno-

vić,utomkafe-barumožesena-

ći francuska štampa, knjige, tu-

ristički vodič, a mogu se

rezervisati avionske karte za

Francusku.

Dr.D.

AmbasadorkaTudiku „Napoleonu“

Ambasadorka Kristin Tudik boravila u Kolašinu

U ,,Napoleonu“ će

seučiti francuski

HERCEGNOVI

-AmbasadorKraljevineŠvedskeJanLundin

boravio je jučeuHercegNovom. Sapredsjednikomopštine

StevanomKatićemi njegovimsaradnicima razgovarao jeo

dešavanjimaugradu, ali i planovima revitalizacijekućeno-

belovca IvaAndrićanaToploj.

Lundin je, saopšteno je iz lokalne uprave, pozdravio inicijativu

opštine i uz riječi podrške ponudio saradnju u domenu u kojem

to budemoguće.

- Predstavnici lokalneupraveukazali su i nahroničneprobleme

u Crnoj Gori, kao što su neuspjele privatizacije, visok stepen

centralizacije, te izmjene zakonskih rješenja kojima se uveliko

otežava funkcionisanje lokalnih samouprava – navedeno je u

saopštenju.

Na sastanku je, kako navode, bilo riječi i o ekonomskimprilika-

ma u Švedskoj i Crnoj Gori, mogućnostima investiranja u Her-

ceg Novi i region, kao i o uslovima saradnje i povezivanja preko

evropskih fondova.

Ž.K.

POMOĆI ĆEUREĐENJEKUĆE IVAANDRIĆA:

Jučeuopštini

Žaliosenadržavu

HERCEGNOVI:

Stevan Katić ugostio Jana Lundina

HERCEGNOVI

–Sveposlove

na sanaciji putaSušćepan–

Ratiševinaobavili smopre-

maprojektu i u skladu sa

propisimaugrađevinarstvu,

što jepotvrdio i nadzorni or-

gan–kazao jevlasnik firme

„Krušoniskogradnja“ Slobo-

danRadović.

Dionica tog puta od srijede je u

potpunosti zatvorena za sao-

braćaj zbog urušavanja.

- Nije se dogodila pukotina na

cijeloj dionici već na jednom

mjestu, udužini oko 15metara.

Kompanija je uradila kvalitet-

no i profesionalnosveposlove i

prema projektu. Potpisan je

svaki list građevinske knjige, i

nadzor je stavio potpis i po

okončanju radova. Prilikom

projektovanja nijesu urađeni

geološko-istražni radovi, a to

nije obaveza izvođača radova

–kazao jeRadović.

KOMISIJA

Radovi na sanaciji puta Sušće-

pan – Ratiševina –Mojdež, za-

vršeni su prošlog ljeta. Posao

vrijedan oko 550.000 eura po-

vjeren je firmi „Krušo“. U de-

cembru su se pojavile prve pu-

kotine na toj dionici, a u

međuvremenu se proširile jer

je put počeo da tone. Ugovo-

rom koji su sklopili opština i

izvođač radova određen je ga-

rantni rok u trajanju od dvije

godine.

Opština je formirala komisiju

radi utvrđivanja odgovornosti.

Radović je uvjeren da kompa-

nija „Krušo“ nema nikakve od-

govornosti.

- Ukoliko bi se dogodilo da u

bilokomdijeluizvođenjarado-

va firma ,,Krušo“ ima učešća u

krivici, a siguran sam da je ne-

ma, mi smo spremni da sanira-

mo štetu–kazao jeRadović.

OJAČANJA

Po mišljenju inženjera Borisa

Božovića iz firme ,,Boka tim“,

koja je bila zadužena za nad-

zor, uzrok propadanja puta je

voda koja je prodrla u trup.

–Umartu kada smo radili pot-

porni zid nije bilo kiša niti bilo

kakvih naznaka da ima podze-

mnih voda. Da je bilo kakvih

naznaka, do jula bismo reago-

vali i u trupu puta radili ojača-

nje –kazao jeBožović.

On smatra da je projekat adap-

tacije dobrourađen, kaže da su

radiliojačanjanalokacijamaza

koje su znali da postoji klizište.

Toje,kakojerekao,područjesa

dosta voda, te je urađeno 11

propusta za vodu.

- Treba sačekati stručno mi-

šljenje, nalaz Instituta za gra-

đevinarstvo, kako bi se tačno

utvrdio uzrok pokretanja tla –

kazao jeBožović.

Ž.K.

NIJE IZDRŽAONI DVAMJESECA:

Urušeni put uHercegNovom

Nadzorni organ

potpisao radove

Projekat sanacije puta radio je inženjer Živanko Erdevički.

On je potvrdio da prilikom izrade projekta nijesu urađeni

geoistražni radovi na cijeloj dionici.

- Samo na jednoj dionici puta, prema Mojdežu gdje je bilo

aktivno klizište, ispitana je stabilnost terena. Za tu lokaciju

samdobio podatke, a na kompletnoj trasi u dužini od skoro

1.000metara, istraživanja nijesu rađena. Opština nije imala

novca za izradu geomehaničkog elaborata - kazao je Erde-

vički.

Kako navodi cijela ta padina je geološki veoma loša dioni-

ca, sa podzemnim i nadzemnim vodama, „glinom, glibom,

sama trulež“.

- Sve ono što je bilo vidljivo, potoke, potporne zidove smo

odradili dobro, ali ono što je pod zemljomnijesmomogli

predvidjeti. Nemamo rendgen u očima da vidimo šta je pod

zemljom – zaključio je Erdevički.

Stabilnost terenaispitana

samonadijeluputa

Saobraćaj na trasi puta

Sušćepan – Ratiševina juče

poslije podne uspostavljen

je jednom trakom.

-Privremeno saniranje puta

bio je prioritetni zadatak,

kako bi se mještanima i

đacima omogućilo kretanje

vozilima, ali vremenski

uslovi nisu dozvoljavali

tokomprethodna dva

dana izvođenje bilo kakvih

radova- saopštili su sinoć iz

opštinske Pres službe.

Omogućen je i prigradski

prevoz kompaniji „Blu lajn“.

Putodjuče

privremeno

otvoren

Prilikomprojektovanja nijesu urađeni geološko-istražni

radovi, a to nije obaveza izvođača radova. Ukoliko bi

se dogodilo da u bilo komdijelu izvođenja radova

rma ,,Krušo“ ima učešća u krivici, spremni smo da

saniramo štetu – kazao je Slobodan Radović

SlobodanRadović

HERCEGNOVI:

Slobodan Radović o urušavanju puta kodMojdeža

ROŽAJE

-Kompozicija „Za-

žmuri“ koju je izvelaAna

Vujošević izPodgorice,

osvojila jeprvunagraduza

interpretaciju, zanajbolji

aranžman i kompozicijuna

nacionalnoj večeri Festifala

dječjepjesme „Zlatnapahu-

lja“ koji je sinoćotvorenu

Centruzakulturu.

Nagrada za aranžmanpobjed-

ničke numere pripala je Alek-

sandru Gajiću, a za kompozi-

c i j u An i Kl ep i ć . Drugu

nagradu za interpretaciju

osvojila je Anja Jestrović iz

Podgorice, za numeru ,,Dnev-

nik“ za koju je muziku i tekst

uradila Lara Šćekić a aran-

žman Aleksandar Gajić. Tre-

ćenagrađena je kompozicija

,,Sreća“, koju je interpretirala

Anđela Jovović iz Nikšića.

Muziku i tekst za njenu kom-

poziciju napisao je Veselin

Frenki Bogićević a tekstTatja-

naAleksić.

Drugu nagradu za kompozici-

ju osvojio je Zdravko Đurano-

vić za pjesmu ,,Brzi Gonzales“

kojujeotpjevalaStefanaJočić.

Njojjepripalainagradazanaj-

mlađeg učesnika festivala.

Trećanagradazakompoziciju

pripala jeLaduLešuzanume-

ru ,,Bez predaje“. Ta numera

koju potpisuje Vid Vukelić,

dobila je nagradu za najbolji

tekst koja nosi ime ,,Dragan

Radulović“.

Posebna nagrada za scenogra-

fijupripala jeVladaniTodoro-

vić iz Podgorice, koja je inter-

pretiralastihovepjesme ,,Prva

žurka“ Vladimira Andrića, za

koju je muziku uradila Vesna

Veljković a aranžman Zoran

BogdanovićRiči.

O nagradama je odlučivao žiri

na čijem čelu je Karin Eide-

nberger, operska diva iz Au-

strije.

Izvođače je pratio hor Centra

za kulturu i plesne grupe ,,Pa-

hulje“izRožajai,,Duga“izBe-

rana.

Program je vodio Davor Dra-

gojević, apomagala sumudje-

ca, Amina, Edin, Muzafera i

Ibrahim.

Festival je otvorio Zvonko Pa-

notović Čipi, frontmen kultne

grupe ,,Osvajači“.

Festival se nastavlja večeras

kada ćebiti održano internaci-

onalnovečenakojemćenastu-

piti predstavnici sedam zema-

lja i tri predstavnika naše

zemlje koji su dobili nagrade

za interpretaciju.

F.KALIĆ

URožajama održano prvo veče 25. festivala dječje pjesme ,,Zlatna pahulja“

Svepočasti Ani Vujošević za „Zažmuri“

NAJBOLJA:

AnaVujošević