Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Uteškomincidentu

uOsnovnoj školi „DragoMi-

lović“, koji je izazvaođakde-

vetog razreda, profesor Špiro

Đinovićpukimslučajempro-

šao jebezposljedica.

U srijedu, za vrijeme odmora

izmeđuprvog i drugog časa, je-

dan od učenika IX-3 razreda

razvalio ješalterzasvjetlouka-

binetu fizike, potom je ogolio

žice na prekidaču i polio ga vo-

dom. Na sreću, profesor fizike i

matematikeŠpiroĐinovićjepo

ulasku u kabinet primijetio lo-

kvu vode i mokar zid, pa nije

dotakao šalter, što jemoglo do-

vesti do strujnog udara.

Đinović je incident prijavio ru-

kovodstvu škole i policiji, koja

jeobavilauviđajiidentifikovala

učenika koji je napravio inci-

dent.

Direktorica školeRužica Laza-

rević kazala je da čeka zvanični

izvještaj policije i tužioca.

- Šokirana sam, ovo je nečuve-

no.Upravaškolesigurnoćeuči-

niti sve štomože da nastavnom

osoblju omogućimo siguran

ambijent zarad.Neprihvatljivo

je da profesori strijepe da li će

imsenešto lošedesiti i da ćebi-

ti fizički povrijeđeni dok obav-

ljajusvojposao-kazalajeLaza-

rević i najavila da će prema

počiniocu preduzeti najstrože

disciplinske mjere na koje

uprava škole ima pravo.

Ona je najavila da će povodom

inicidenta biti održan sastanak

sa roditeljima razreda i sjedni-

caNastavničkog vijeća.

Policija je, po proceduri, o inci-

dentuobavijestila tivatski Cen-

tar za socijalni rad.

„Drago Milović“ je najveća

škola u Tivtu. Pohađa je oko

1.400đaka.

S. KRSTOVIĆ

BAR

–Od24.000potrošača,

koliko ih imaugradupod

Rumijom, samo 10odsto re-

dovno izmiruje račune. Sa

ostalima, naročitoonima

koji dugujuvišemjeseci,

preduzećeVodovod i kanali-

zacijapočelo je ,,obračun“.

Najveće dužnike, kaže izvršni

direktor ZoranPajović, isklju-

čuju samreže.

– Naši radnici isključuju po-

trošače koji imaju dugovanja,

a nijesu potpisali reprograme

pomoću kojih mogu izmiriti

obaveze –kazao jePajović.

UVodovoduredovnepotroša-

če nagrađuju sa pet odsto po-

pusta.

– Imamo oko 5.500 sezonskih

potrošača, 410 je potpisalo re-

program duga, a ostalo su ne-

redovni potrošači koje utužu-

j emo i l i i s k l j u č u j emo.

Utužujemo one koji duguju

više od 200 eura, dok one čiji

dugdostiže iponekolikohilja-

da eura isključujemo samreže

–kazao jePajović.

On naglašava i da je za razvoj

sistema modernog i efikasnog

vodosnabdijevanja od ključne

važnosti odgovoran odnos

premavodi kaoopštemdobru.

– Taj odnos mora biti dvo-

smjeran i ogleda se, na jednoj

strani, u odgovornom odnosu

preduzeća čija je osnovna

nadležnost snabdijevanje vo-

dom, a na drugoj strani kori-

snika koji moraju izmirivati

obaveze za isporučenu vodu –

kategoričan jePajović.

Korisnike podsjeća kako mo-

gu iskoristiti mogućnost da

potpišu reprogram i dug pla-

ćaju u više mjesečnih rata. Na

taj način izbjeći će isključenje

i troškove ponovnog priključ-

ka.

V.K.V.

NAJVEĆEDUŽNIKE ISKLJUČIĆESAMREŽE:

Bar

Redovnihplatiša

samo 10odsto

BAR:

Vodovod se obračunava sa dužnicima

DANILOVGRAD

– Protekle

godinemnogo jeurađenona

planubezbjednosti učesnika

u saobraćaju, ali nas veliki

posao tekčeka. Pioriteti su

izgradnjabulevaraodDani-

lovgradadoPodgorice sa če-

tiri kolovozne trake i sanacija

glavnoggradskogmosta ,,Ra-

dovanPavićević“ na rijeci

Zeti – rekao jedirektorDi-

rekcije za saobraćaj, održava-

nje i izgradnjuputevaDragan

Antović.

On je, podnoseći izvještaj o ra-

du i poslovanju tog opštinskog

preduzećazaprošlugodinuka-

zao i da su ne manje važni pro-

jekti rekonstrukcije dionice od

naselja KPDdo glavnog grada i

izgradnja podvožnjaka u Spu-

žu, Pažićima i Ždrebaoniku.

Dokument je usvojen glasovi-

ma 17 odbornikaDPS.

Za odbornika Zorana Sekulića

(DPS), sve što je realizovano i

pozitivno poslovanje upućuju

da treba dati punu podršku di-

rekciji da i dalje sprovodi svoje

aktivnost.

–Višeodpolamilionaeuraulo-

ženo je za rekonstrukciju i as-

faltiranje saobraćajnica Luke -

Gostilje, magistrala - Banova

Gomila - Klikovače, Podanje -

Spuž, zatim izgradnju alterna-

tivne saobraćajnice koja pove-

zuje mjesta Ljutotuk – Bjelova

– Kruščića - Stankovići. Tako-

đe, nasipani su putevi, poprav-

ljani, krpljeneudarnerupe - re-

kao je Sekulić.

Sanjegovimkonstatacijamani-

jesu saglasni Radmila Krunić

(DNP) i Predrag Pajović (NSD)

koji su kazali da je saobraćajni-

ca koja povezuje manastire

Ostrog i Ždrebaonik i ,,marti-

nićki put“u lošemstanju. Vese-

linMarković(DNP)ocijeniioje

da izvještaj ima dosta nedosta-

takajerunjemunijesusaopšte-

ni finansijski pokazatelji za

određenestavke,tedasenezna

za što je novac utrošen.

Predsjednik opštine Branislav

Đuranović podsjetio je odbor-

nikeda je samouprošloj godini

za infrastukturne projekte

utrošeno više od 30.000.000

eura. Većinom glasova usvojen

je i izvještaj o radu i poslovanju

JUCentar za kulturu.

Odbornici nijesu imali pri-

mjedbi ni na izvještaj o radu i

poslovanju JUUmjetnička ko-

lonija koja, prema riječimaOli-

vere Pavićević (DPS), igra veli-

ku ulogu u razvoju i afirmaciji

kulture na domaćoj i međuna-

rodnoj sceni.

Sa dnevnog reda povučen je

prijedlog odluke o naknadi za

komunalno opremanje građe-

vinskog zemljišta i zemljišta

za bespravne objekte, jer nije

dobijena saglasnost Ministar-

stva održivog razvoja i turiz-

ma.

B.KADIĆ

BEZBJEDNOSTUPRVOMPLANU:

Sa sjedniceSO

DANILOVGRAD:

Skupština o planovima Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva

Prioriteti gradskimost,

podvožnjak i bulevar

Nije usvojen zahtjev pred-

stavnika DNP-a, Nove srp-

ske demokratije, PZP-a i

kluba nezavisnih odborni-

ka koji su potpisali Veselin

Marković, Pero Radonjić,

Čedomir Đurović i Ranko

Vuković, da lokalni javni

emiter prenosi sjednicu

SO Danilovgrada. Pred-

sjednik Skupštine Miodrag

Đurović obrazložio je da je

Savjet Radio Danilovgrada

usvojio pravilnik o praće-

nju izborne kampanje, a

kojim se ukidaju prenosi

zasijedanja lokalnog parla-

menta shodno članovima

53a i 54 Zakona o izboru

odbornika i poslanika.

Bezradio

prenosa

Osnovac spremao

strujni udar profesoru

Za vrijeme odmora učenik devetog

razreda razvalio je šalter za svjetlo u

kabinetu zike, potom je ogolio žice

na prekidaču i polio ga vodom

RužicaLazarević, direktorica škole

MENADŽMENTŠKOLEŠOKIRAN:

OŠ„DragoMilović“

Po nezvaničnim informacijama, a po ocjeni nadležnog

državnog tužioca za maloljetnike, u dječakovim radnjama

nema elemenata krivičnog djela jer je ,,istraga pokazala da

na prekidaču ne bi došlo do kratkog spoja i strujnog udara i

da je profesor uključio prekidač“.

Istragapokazaladanema

elemenatakrivičnogdjela

TIVAT:

Težak incident u školi „DragoMilović“ prošao bez posljedica

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem to-

kom vikenda nastavlja radove

za kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energijom u

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinim naseljima po

nekoliko sati neće imati struju.

SUBOTA

Bar:

od9do14sati:Kunje,Duš-

kići,Karastanovići,Mala iVelja

Gorana, Nikezići, Pelinkovići,

Metanovići, Kovačevići.

Cetinje:

od 7:30 do 17:30 sati:

Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš,

Pejovići,ProseniDo,Lipa,Dugi

Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Ba-

ta, Jasen, Musta Rupa, Izvori,

Tisovac, Kobilji Do.

Kotor:

od 8 do 18 sati Grbalj i

Servisna zona.

Nikšić:

od 10 do 12 sati pumpe

za voduDuklo.

NEDJELJA

Kotor:

od 8 do 18 sati Grbalj i

Servisna zona.

PONEDJELJAK

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Trešnjevo i Termovent.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Zao-

stro, Crvljevine, Lukavica, Šti-

tari, Rujišta, Bubanje.

Gusinje: od 8 do 14:30 sati Grn-

čar.

Kotor:

od 8 do 18 sati Grbalj i

Servisna zona; od 10 do 12 sati

Škaljari, dio potrošača kod Ba-

zena.

Rožaje:

od9do 14:30 sati Bač.

I.T.

CEDIS

Radovi i

zavikend