Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 24. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

- Policajcima

Interventne jediniceMlade-

nuVujoviću,MarkuStojano-

viću, VukomanuMarašu,

SlavkuFurtuli iMilošuBeča-

noviću, koji suunoći između

petka i suboteucentruPod-

goricepretukli trojicumladi-

ća juče jeodređenpritvor jer

jevijećeOsnovnog suda

usvojiložalbuTužilašva– to

je zaPobjedupotvrdioadvo-

kat LazarAković.

Službenici Interventne jedini-

ce juče su se našli na slobodu

nakon što je sudija za istrage

Osnovnog suda donio odluku

da ne stoji pritvorski osnov

opasnost od mogućeg uticaja

na svjedoke. Međutim, kako

objašnjava zastupnik trojice

mladića, advokat Aković, tu

odluku je preinačilo vijeće ko-

je je usvojilo žalbuTužilaštva.

Kako je Pobjedi potvrđeno,

osumnjičenima će biti uruče-

no rješenje o pritvoru i nakon

toga biće sprovedeni uZIKS.

Osumnjičenimpolicajcima na

teret se stavljaju krivična djela

zlostavljanje i falsifikovanje

službene isprave.

Prebijanje su zabilježile sigur-

nosne kamere sa jednog od

objekata.

Na snimku se vidi kako petori-

ca policajaca na sred ulice, na-

sumično, rukama i nogama tu-

ku trojicu mladića. Nasrtanje

krećeutrenutkukadajedanod

mladića stavlja ruku u džep da

izvadi legitimaciju i preda je

policajcu.Umjestodagalegiti-

miše, policajac ga udara. Toj

nemiloj sceni prisustvovale su

i dvije djevojke, koje su bile u

društvu sa ovimmladićima.

Međutim, policajci tvrde da

nije sve onako kako izgleda.

Premanjihovojverziji,mladići

su ih provocirali, vrijeđali i

oglušili se o policijska naređe-

nja, pa suoni „morali da reagu-

ju“. Tvrde da su im dobacivali

„svinje policijske“, „iiip poli-

cajci“...

Protiv pretučenih mladića

vodi se prekršajni postupak

po prijavi policijskih službe-

nika, koji su ih optužili za na-

rušavanje javnog reda imira.

Odgovornost za prebijanje,

koje suzabilježile sigurnosne

kamere sa jednog od objeka-

ta, ,,pala“ je na šefa smjene

Interventne jedinice Milana

Radusinovića, koji jeponalo-

gu direktora Uprave polici-

je Slavka Stojanovića smije-

njen.

M.Ž.

Vijeće Osnovnog suda preinačilo odluku sudije za istrage

Policajcima ipakodređenpritvor

Sindikat Uprave policije oglasio se juče saopštenjempovo-

dimmedijskih izvještaja o okupljanjima policijskih službenika

ispred zgrade Osnovnog suda u Podgorica, tokom saslušanja

policijskih službenika Interventne jedinice.

- Nije tačna informacija da se radilo o okupljanju „nekoliko

desetina policajaca“, kao što nije tačna informacija da su

predstavnici Sindikata, svojimprisustvom iskazivali podršku

kolegama zbog prekoračenja policijskih ovlašćenja kako su

interpretirali pojedini mediji. Tačno je da se samoinicijativno

okupio jedan broj članova Sindikata Uprave policije a što je

naša obaveza prema svojem članstvu i obaveza pružanja

pravne i druge pomoći čak i u ovako nezahvalnim situaci-

jama. Među okupljenim licima su, prije svega bile porodice

osumnjičenih, aktivni i penzionisani članovi Sindikata – navo-

di se u saopštenju Sindikata Uprave policije.

Dodajući da osuđuju svaki oblik nasilja pa i kada je rezultat

nezakonitog policijskog postupanja.

- Sindikat nikada nije, niti će štititi policijske službenike koji

su se ogriješili o zakon i uvijek ćemo biti za to da odgovorni

snose sve pravne posljedice svojih postupaka. Podržaćemo

sve aktivnosti koje su u skladu sa zakonima države. Takođe,

kolege protiv kojih je pokrenut postupak zamolile su nas da

u njihovo ime iskažemo žaljenje zbog njihovog postupanja

te da su oni spremni da ponesu ličnu odgovornost potpuno

svjesni posljedica koje su rezultat njihovog neprofesionaliz-

ma. Takođe se izvinjavaju oštećenima u konretnom slučaju,

njihovimporodicama i građanima – navodi se u saopštenju.

Izvinjenjeslužbenika

Interventnejedinice

Juče ispredOsnovnog suda

PODGORICA

- DirektorUpra-

vepolicijeSlavkoStojanovićna-

ložio je načelniku CB Podgori-

ca Jovici Rečeviću da utvrdi

odgovornostnačelnikaOBCeti-

njeMiloša Vučinića zbog neza-

konite upotrebe sredstava pri-

nude i neblagovremenog

dostavljanja izvještaja o upotre-

bi sredstava prinude – navodi se

usaopštenjupolicije.

Vučinić je, kako je saopšteno,

sredstva prinude primijenio 20.

februara prema CetinjaninuM.

I.(31),kojiobezbjeđujebezbjed-

nosno interesantnuosobuM.Đ.

Vučinić je premaM. I. primije-

nio sredstva prinude za vrijeme

hapšenja Sava Lipovine, osum-

njičenog za pokušaj ubistva na

Cetinju.M. I. jedvijenoći pratio

policiju i ometao hapšenje Sava

Lipovine koji se tereti da je po-

kušao da ubije Steva Vujovića i

NikoluKaluđerovića.

- S obziromna pripreme i aktiv-

nostikojesuzahapšenjeLipovi-

ne, u cilju sprečavanja bjekstva i

pravovremenog reagovanja na-

čelnikOBCetinjeMilošVučinić

je bio uključen u akciju. Načel-

nik je vozilu, u kojemse nalazio

M. I, prišao zajedno sa policij-

skim službenicima R. P. i S. Č.

Načelnik OB Cetinje je izdao

naređenjeM. I. da izađe iz vozi-

la, dok su prilazili vozilu, na što

seonoglušio i poredviše izdatih

naređenja. Načelnik Vučinić je

nakon toga primijenio fizičku

snaguuciljusprečavanjapruža-

nja otpora i ometanja sprovođe-

nja službene radnje - navode iz

policije, dodajući da M. I. nije

zadobiopovrede.

Rečević je sinoć Stojanovića

usmenoobavijestio, adanas i pi-

smeno, da je Vučinić na Cetinju

upotrijebio sredstva prinude –

fizičku snagupremaM. I. saCe-

tinja,očemujesačinioidostavio

izvještaj o upotrebi sredstava

prinude.

Nakonuvidaudostavljene spise

predmeta, Rečević je istakao da

susredstvaprinudezloupotrije-

bljena.

Zato je Stojanović Rečeviću na-

redio da odmah preduzmemje-

re za utvrđivanje odgovornosti

Vučinića.

C.H.

Direktor policije traži da

se utvrdi odgovornost

načelnika OB Cetinje

Stojanović

naredio

postupak

protivVučinića

PODGORICA

–MilanKne-

žević, jedanod lideraDemo-

kratskog fronta juče je za-

tražio izuzeće sudskog

vijećakojimpredsjedava

sutkinjaSuzanaMugoša i

presjednikaVišeg sudau

Podgorici BorisaSavića

zbog, kako jekazao, pristra-

snosti i strahaodglavnog

specijalnog tužiocaMilivoja

Katnića.

Ovom zahtjevu prethodio je

zahtjevKneževića da se odba-

ci optužnica ali sud nije pri-

hvatio. Sutkinja Mugoša je

prekinulasuđenjeinaložilada

se spisi predmeta dostave

predsjednikuApelacionog su-

da radi odluke o izuzeću.

ZAHTJEV

- Tražim izuzeće čitavog sud-

skog vijeća. Udaljivši nas iz

ovog procesa potvrdili ste ono

štovećznacijelaCrnaGorada

našu presudu držite u fioci.

Flagrantan dokaz za to je što

ste današnje ročište zakazali

za 11.00 iako ste do sada suđe-

njazakazivali uvijeku9, jer ste

znali da u 10.00 idem da pre-

uzmem poziv za izdržavanje

četvoromjesečnekaznezatvo-

ra. Pokazali ste da ste koordi-

nirali po nalogu Zorana Paži-

na, Duška Markovića i Mila

Đukanovića kako bi napravili

rijaliti od mog pokušaja hap-

šenja. Preuzeli ste ulogu Paje

Velimirovića u novom držav-

nom udaru pred predsjednič-

ke izbore - kazao jeKnežević.

On je naveo da je uporište za

političku pristrasnost koju

iskazuje sutkinja Mugoša na-

šao i u rješenju gdje je odbila

njegov zahtjev za putnom

ispravom. Rješenje je, navodi

Knežević, donijeto 19. februa-

ra, pet dana nakon što je De-

mokratski front uputio poziv

građanskoj opoziciji za dogo-

vor opredsjedničkomkadida-

tu i pet dana pošto sam dobio

poziv za preuzmem uputni

poziv za izdržavanje kazne.

-Upotpunosti koordinirate sa

Osnovnim sudom, sa ZIKS-

om i Specijalnim državnim

tužilaštvom ne bi li mene kao

lidera jedne opozicione parti-

je prisilili da izazivam inci-

dente i da Crna Gora uživo

prati rijaliti eventualnog

mog pokušaja hapšenja.

Zbog toga steopozvali od-

luku o mom udaljenju iz

sudnice – kazao jeKneže-

vić.

On je sutkinju

Vesnu Pean

nazvao„spe-

cijalcem“ za

suđenje čelnicima DF-a i po-

vezao nekoliko sudija sa slu-

čajevima koji se vode protiv

njih.

OBRAZLOŽENJE

- Pean je predsjednica vijeća

koje će suditimojimkolegama

iz DF-a – kazao je Knežević i

dodao da traži izuzeće sudije

Dragice Vuković jer je Andriji

Jovićevićuzavrijemereferen-

dumske kampanje

izreklaosuđujuću

presudu kao su-

dija Osnovnog

suda – rekao je

Knežević.

Onjezahtjevza izuzećesudije

Savića temeljio na posljednoj

odluci kojompotvrđuje status

svjedoka saradnika.

- Ove pobude u kojima se sva-

kih petnaest dana vraćam u

sudnicu na osnovu toga kako

neko odluči smatram nekim

iracionalnim pobudama i

možda činjenicom da je neko

zaljubljen iz vijeća ili Tužilaš-

tva u mene. Vjerujte, više bih

volio da je u mene zaljubljen

Milivoje Katnić – kazao je

Knežević.

Sutkinja Mugoša je oduzela

riječ Kneževiću i proglasila

polusatnupauzu.

Prije iznošenja zahtjeva za

izuzećem sudskog vijeća Mi-

lanKnežević jezatražioodsu-

da da odbaci optužnicu protiv

njega i ostalih optuženih za

pokušaj terorističkog napada

2016. godine.

Uslijedilo je upozorenje suda

Kneževiću da se svjedoku ne

obraća pogrdnimriječima.

Nakon kratkih konsultacija

sudskovijeće jeodbilozahtjev

optuženogMilana Kneževića

pojašnjavajući da u ovoj fazi

postupka nijesu ispunjeni

uslovineophodnizaodbaciva-

nje optužnice.

SutkinjaMugošajenaprethod-

nom suđnju opozvala rješenje

o udaljavanju optuženihMila-

na Kneževića i AndrijeMandi-

ća sa glavnog pretresa do kraja

dokaznog postupka kako bi

iskoristilizakonskumogućnost

da postavljaju pitanja svjedoku

MirkuVelimiroviću.

Sljedeće suđenje zakazala je

za 28. februar.

B.R.

SUĐENJE ZA POKUŠAJ TERORIZMA:

AndrijaMandić udaljen iz sudnice do kraja

dokaznog postupka, njegov partijski kolega traži izuzeće vijeća

Optuženi lider Demokrat-

skog fronta, Andrija Mandić

udaljen je iz sudnice Višeg

suda nakon što je uputio niz

uvreda na račun svjedoka

Mirka Velimirovića.

Poslije niza opomena da se

ne obraća sudu i iskoristi

pravo da postavi pitanje

svjedoku Mirku Velimiroviću,

Mandić je kazao da ,,nemam

namjeru da sitnompolicij-

skom i tužilačkomdoušniku

postavljambilo kakva pita-

nja“.

- Da on ima imalo časti, pošto

radi za Mila Đukanovića, koji

je priznao nezavisno Koso-

vo, mogao bi da se opaše

nobelom i sačuva čast svoje

porodice. Sram te bilo, bitan-

go. Izdao si svoj narod, izdao

si Srbe sa Kosova i Metohije.

Ološi jedna – kazao je Mandić

nakon čega ga je sutkinja

Mugoša udaljila iz sudnice

do kraja dokaznog postupka

zbog vrijeđanja dostojanstva

suda.

Mandić je prethodno optu-

žio sutkinju Mugošu da je

opozivanjem rješenja o nje-

govomudaljenju iz sudnice

Višeg suda simulirala pred

crnogorskom javnošću da je

sudsko vijeće nezavisno.

MandićoptužioVelimirovićazaizdaju

Optuženi u predmetu pokušaj terorizma, koji se bave poli-

tikom, tokom javnog prenosa koriste sudnicu za promociju

političkih stavova, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda

Vesna Medenica za TVCG, uz poruku da to ubuduće neće

dozvoliti.

Komentarišući poziv jednog od lidera DF-a Nebojše Medoje-

vića da se omogući javni prenos suđenja u predmetu pranje

novca, Medenica je poručila da ne smatra da taj predmet

ima toliki značaj u javnosti.

- Vjerovatno je za aktere te optužnice to važan predmet i

ciljano traže da se uključi javnost. Međutimda bi se odredilo

pravo nekoga na javno suđenje, moraju se ispuniti neki

uslovi i saglasnost svih aktera u postupkumora postojati.

Akomene lično pitate ja smatramda taj predmet uopšte

nije značajan, niti njegovi akteri, odnosno optuženi, nijesu

u toj mjeri značajni da bi to javnost zanimalo i sami tok tog

postupka i njihove odbrane. Inače suđenje je javno i sve nji-

hove odbrane biće prezentirane javnosti u cjelini - kazala je

Medenica za TVCG.

Medenica:Odsudniceneće

pravitipolitičkipoligon

Knežević iMandić

Knežević:

Strahme

odKatnića

Katnić