Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

Minulog ljeta

od560operativnihvatroga-

sacaunašoj zemlji, na terenu

jebilonjihčak484, bila su

uključena94 specijalnavozi-

la, auakcijama gašenjapoža-

rapomagalo je 200pripadni-

kaVojske, kao i dobrovoljna

vatrogasnadruštva, ali i pri-

vrednadruštva i građani.

Na regionalnoj konferenciji o

prevencijiipripremljenostina

šumske požare i o naučenim

lekcijama nakon požarne se-

zoneuprotekloj godini, načel-

nik Direkcije za operativne

poslove u Direktoratu za van-

redne situacije Radomir Šće-

panović, podsjetio je da nije

izostala regionalna i međuna-

rodna pomoć u gašenju vatre-

ne stihije koja je zahvatila dio

Crnogorskog primorja.

- Avion „Antonov“ stigao je iz

Ukrajine, „super puma“ heli-

kopter iz Švajcarske,MI17 he-

likopter iz Bugarske, dva „air

traktora“ iz Izraela, kao i dva

kanadera iz Hrvatske – naveo

je Šćepanović.

Direktor Direktorata za van-

redne situacije Mirsad Mulić

naglasio je da je protekla po-

žarna sezona pokazala i dobre

i loše strane sistema zaštite i

spašavanja i podsjetioda je re-

gistrovano čak 3.125požarana

otvorenomprostoru.

Najvažnije je, kako je istakao,

da nije bilo žrtava, izgorelih

stambenih i poslovnihobjeka-

ta, a sačuvana je i vitalna infra-

struktura.

- Požari, poplave, zemljotresi i

druge elementarne nepogode

ne poznaju granice, zbog toga

jevažnodaimamodobru,prije

svega, regionalnu saradnju, jer

na taj način cijeli region čini-

mo sigurnijim i otpornijim na

katastrofe –poručio jeMulić.

Državni sekretar u Ministar-

stvu unutrašnjih poslova Dra-

gan Pejanović podsjetio je da

je, podrškomVlade, predviđe-

nodaseuovoj inarednoj godi-

ni nabavi pet letjelica, vrijed-

nihoko 36miliona eura.

Konferenciju je organizovalo

Ministarstvo unutrašnjih po-

slova u saradnji sa Državnom

upravom za zaštitu i spašava-

njeHrvatske.

J.B.

Regionalna konferencija o prevenciji i pripremljenosti za šumske požare

Savatrenomstihijomlani

seborila484vatrogasca

ELEMENTARNENEPOGODENE

POZNAJUGRANICE:

Sakonferencije

Predstavnik sistema zaštite i spašavanja Hrvatske Siniša

Petkoviček rekao je da su u Hrvatskoj lani imali čak 4.154

požara, te da je bilo zahvaćeno 86.557 hektara.

Samo je, kako je rekao, u Šibensko-klinskoj županiji bilo 399

požara, u Splitsko-dalmatinskoj 329 (tamo su bili i najzah-

tjevniji i najteži požari), dok je u Zadarskoj županiji bilo 240

požara, ali sa najvećom izgorenompovršinom.

UHrvatskoj4.154požara

PODGORICA

Na crnogor-

skomtržištupronađeno je 11

vrstadječijihpidžamakoje

nijesubezbjedne zakorišće-

nje jermogu izazvati guše-

nje ili davljenje, zbog čega je

njihovaprodaja zabranjena,

pišeu izvještajuoopasnim

proizvodimaobjavljenom

naportalupotrošač.me.

Kakojeprecizirano,svepidža-

me uvezene su iz Srbije, robne

marke „Boa“, proizvođač „Bo-

gutovo“ izArilja.

- Kontrolisani proizvodi ne is-

punjavaju zahtjeve bezbjed-

nostiupogledurizikaikatego-

rije rizika iz nacinalnog

standarda referentne oznake

MEST EN 14682:2015 što je

suprotno čl. 6 Zakona o opštoj

bezbjednosti proizvoda - piše

u izvještaju.

U odjeljku koji se odnosi na

opis proizvoda piše da je spo-

ran dječiji komplet čiji je gor-

nji dio bijelo-sive boje sa sli-

kom i z v j e zd i c ama n a

rukavima, a donji dio je sive

boje sa zvjezdicama bijele bo-

je.

-Ustrukusenalazi vezicakoja

je slobodna, odnosno nije pri-

čvršćena. Isti problem ima i

komplet čiji je gornji dio bije-

lo-sive boje sa natpisom„Wal-

king on clouds“ a donji dio je

sive boje. Na tržištu je prona-

đena i pidžama koja je bijelo-

roze boje sa rukavima, a donji

dio ima slike - navedeno je u

izvještaju.

Pišeidaseslobodnavezicako-

ja nije pričvršćena nalazi i na

pidžami koja je zeleno-roze

boje sa tufnama.

- Standarde ne ispunjava ni

pidžama za djecu čiji je gornji

dio rozeboje sa slikom, adonji

dio sive boje sa slikama, kao ni

donji djelovi koji su roze boje,

bijelo-roze boje sa slikama,

plave boje, tamnoplave boje sa

slikomna lijevojnogavici i sive

boje –piše u izvještaju.

Kako je navedeno, standard

bezbjednosti ne ispunjava ni

komplet pidžama, čiji jegornji

dio roze boje, a donji dio sive

boje sabijelimtufnama i slika-

ma.

K.J.

Inspekcija zabranila još jednu seriju opasnih proizvoda

Povučenedječijepidžame

Pidžamekoje supovučene sa tržišta

štiti

enci

Predstavnica Zavoda za

socijalnu i dječiju zaštitu

Bojana Miletić objasnila

je da je za uspostavljanje

neke usluge prvo potreb-

no dobiti licencu za obav-

ljanje djelatnosti, koja

se dobija u Ministarstvu

rada i socijalnog staranja.

Da bi se, kako je rekla,

dobila licenca potrebno

je da organizacija bude

upisana u registar, da

ispunjava standarade koji

su propisani pravilnikom

u zavisnosti od toga koju

uslugu pruža i da stručni

radnik, koji će pružati te

usluge ima licencu za rad.

- Licencu za rad stručnom

radniku izdaje Zavod za

socijalnu i dječju zaštitu –

rekla je ona.

Ministarstvo

radaizdaje

dozvolu

Imamodovoljno kapac-

iteta, znanja i iskustva

i ono što očekujemou

narednomperiodu je

da imamo akreditovane

programe uCrnoj Gori -

kazao jeKuševija

pedagog, andragog, defekto-

log i pravnik. To su stručni

radnici koji definitivno mo-

raju da polože stručni ispit,

da bi u okviru NVO pružali

određenu uslugu ili radili u

nekoj oddržavnih institucija

- objasnio jeKuševija.

Da bi pružalac usluge, kako

je objasnio Kuševija, dobio

licencuza rad,mora da, prije

svega, ispunjava normative i

minimalnestandardeuobla-

sti stručnog kadra i da zado-

voljavaprostornekapacitete.

N.

Đ.

oga za izbor u počasno zvanje

jović, Jaćimović i

ndidati zaemeritusa

da je objavio 83 naučna i stručna

rada, tri univerzitetska udžbenika,

tri skriptezakursevekoje jepreda-

vaonaUniverzitetu.

- Izborom profesora u ovo zvanje

bilobiomogućenonjegovoangažo-

vanjenamasteridoktorskimstudi-

jamanaPMF-u, štoza fakultetmo-

že biti značajno sa stanovišta

zasnivanja novih kurseva na razli-

čitimstudijskimprogramima –na-

pisao je u prijedlogu dekan PMF-a

PredragMiranović.

SaFakulteta likovnihumjetnosti sa

Cetinjaza svogkandidata sunagla-

sili da, pored zasluga koje je stekao

na matičnom fakultetu, njegovu

biografiju značajno sačinjavaju

međunarodne reference.

- Kao stipendista francuske vlade

završio je 1981-1982. godine speci-

jalizovanuAcademiedesbeaux-ar-

ts u Parizu… Samostalno je izlagao

na više od 50 izložbi u zemlji i ino-

stranstvu, dok su na kolektivnim

izložbamanjegoviradovipredstav-

ljeni na više od 300 izložbi – istakli

suoni.

N.Đ.

PODGORICA

Služba zašti-

teNPSkadarsko jezero je

tokomredovnekontrole

akvatorijuma, uutorak, u

reonuBlace zatekla i oduze-

la 30ribolovnihmreža.

Kako je saopštio direktor NP

Skadarsko jezero Nenad Iva-

nović,mrežesuzaplijenjene,a

riba vraćena u jezero.

Nacionalni park je pozvao od-

govorne građane i volontere

dasepridružeakcijamasuzbi-

janja krivolova i prijave nele-

galne aktivnosti na dežurni

telefon067 310454.

Služba zaštite tokom redov-

nih aktivnosti kontrole pro-

storaparka,početkomfebrua-

ra, privremeno je oduzela oko

40 ribolovnih mreža u reonu

Krnjice i Vaškauta.

- Imajući u vidu predstojeći

period ribolovnog zabrana

koji počinje 15. marta i koji je

definisan „Naredbomo ribo-

lovnimzabranama,ograniče-

njima i mjerama za zaštitu

ribljeg fonda“, koju donosi

Ministarstvo poljoprivrede i

ruralnog razvoja, saradnja sa

svim subjektima i korisnici-

ma prostora NP Skadarsko

jezero biće od podjednake

važnosti u ciljuočuvanja nje-

govih brojnih prirodnih vri-

jednosti, posebnoribljegfon-

da –navodi se u saopštenju.

N.K.

Služba zaštite NP Skadarsko jezero

Oduzeli 30ribolovnihmrežau reonuBlace

Rektor