Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

CrnaGora je

u izvještajuTransparensi in-

ternešanala zaprošlugodinu

poboljšala indeks percepcije

korupcijekoji iznosi 46, što je

do sadanajbolji indeks naše

državeugodišnjimizvještaji-

ma teorganizacije - saopšte-

no je izAgencije za sprečava-

njekorupcije.

U najnovijem izvještaju naša

zemlja zauzela je 64. mjesto,

isto kao i 2016. godine kada je

indeks bio 45. Poređenja radi, u

2015. indeks percepcije korup-

cije je bio44, a 2014. godine 42.

Iz Agencije naglašavaju da je

bolji indeks percepcije korup-

cije u izvještaju Transparensi

internešanala pokazatelj daCr-

na Gora ostvaruje konstantan

napredak u suzbijanju te poja-

ve.

-Tako jeCrnaGorauodnosuna

zemlje regiona u novom izvje-

štaju bolje rangirana u odnosu

na Srbiju (77. mjesto, CPI 41),

Kosovo (85.mjesto, CPI 39), Al-

baniju i Bosnu i Hercegovinu

(dijele 91. mjesto, CPI 38) iMa-

kedoniju (107. mjesto, CPI 35) –

naveli su izAgencije.

Onisudodalidanašazemljaza-

uzima bolju poziciju i od poje-

dinih članica Evropske unije,

kaoštosuMađarskaiBugarska.

- Bolji indeks je rezultat preda-

nog rada nadležnih državnih

organa na preventivnom i re-

presivnom antikorupcijskom

planu, kao i dosljednog sprovo-

đenja obaveza iz akcionih pla-

nova za pregovaračka poglavlja

23 i 24 - saopšteno je izASK-a.

Podsjetili suna istraživanje jav-

nog mnjenja, koje je u decem-

bru 2017. za potrebe ASK spro-

vela agencija Damar Plus,

prema kojem je poraslo povje-

renjegrađanauradovogorgana

uborbiprotivkorupcije,takoda

je povjerenje imalo 68,4 odsto

građana, dok jeu2016. povjere-

nje imalo 65,4 procenata ispita-

nika.

- Agencija za sprečavanje ko-

rupcije nastaviće da transpa-

rentno i dosljedno primjenjuje

svemjere izZakona o sprečava-

njukorupcijeidrugihpropisaiz

njene nadležnosti, kao i strateš-

kih antikorupcijskih dokume-

nata –piše u saopštenju.

Sl.R.

Crna Gora poboljšala indeks percepcije korupcije

Najbolji rezultat

PODGORICA

Rektor Uni-

verziteta Crne Gore Danilo

Nikolić i generalni direktor

Univerziteta u Monaku dr

ŽanFilipMuler potpisali su

sporazum o saradnji, čime

se prvi put institucionalizu-

jesaradnjadvijevisokoškol-

ske ustanove iz Crne Gore i

Monaka, saopšteno je iz

UCG.

Sporazumom je, kako su pre-

cizirali,predviđenarazmjena

nastavnika i studenata, kao i

zajedničko organizovanje

ljetnjih škola i konferencija u

oblastimeđunarodnogbizni-

sa, menadžmenta u nautič-

komturizmu imenadžmenta

sportskihdogađaja.

- Univerzitet uMonaku je je-

dinavisokoškolskainstitucija

u knjaževini Monako i nudi

obrazovanje za bečelor, ma-

ster i MBA programe u obla-

sti finansija, marketinga, me-

n a d žme n t a u s p o r t u ,

luksuznog i međunarodnog

biznisa-saopštenojesaUCG.

Međunarodni univerzitet u

Monaku partner je „INSEEC

U.“, vodećefrancuskegrupeu

privatnom visokom obrazo-

vanju sa međunarodnim

kampusima u San Francisku,

Londonu, Šangaju, Monaku i

Ženevi.

N.Đ.

Sporazumosaradnji sa

UniverzitetomuMonaku

PODGORICA

UCrnogor-

skoj akademiji nauka i um-

jetnosti prof. drRankoRai-

čević saVojnomedicinske

akademijeBeogradodražo

je jučepredavanjeoživotu i

djeluakademikaVladimira

Vojvodićakoji je 1959. po-

stao specijalista toksikologi-

je, anaMedicinskomfakul-

tetuuBeogradudoktorirao

je 1966.

Vojvodić se usavršavao uLon-

donu, gdje je uz koleginicu iz

Izraela bio jedini stranac na

usavršavanju. Na mjesto na-

čelnika VMA postavljen je

1982. i tu dužnost obavljao je

do 1988. godine.

-AkademikVladimirVojvodić

bio je ogledalo zavičaja i vojne

medicine, stručnjak par

excellence u mnogim oblasti-

ma –naveo jeRaičević.

Podsjetio jeda jebiočlanbroj-

nih međunarodnih asocijaci-

ja, predsjednik Udruženja

toksikologa Jugoslavije, ek-

spert Svjetske zdravstvene or-

ganizacije, član pregovarač-

kog tima uŽenevi umirovnim

pregovorima za bivšuSFRJ.

Kruna karijere, kako je naveo

Raičević, bila je 1993. kada je

izabran za člana CANU i za

predsjednikaOdborazamedi-

cinska istraživanja.

Sl.R.

Naučna tribina o akademiku Vladimiru Vojvodiću

Ekspert svjetskogglasa

PODGORICA

Zavodza

socijalnu i dječijuzaštitu

izdao jevišeod40 licenci

stručnimradnicima iz cen-

tara i ustanova socijalne i

dječije zaštite, a licenca za

rad stručnog radnikaob-

navlja seurokuod šest go-

dina, saopštio jedirektor

oveustanoveDragoSpaić.

On je na okruglom stolu

„Standardizacija i licencira-

nje socijalnih grupa“, koji je

organizovala crnogorska

IRISmreža, istakaoda jesvr-

ha ove priče da se utvrde

standardi zaradusocijalnoj i

dječijoj zaštiti, ali i poboljša-

ju stručnost zaposlenih koji

se bave izuzetno osjetljivom

problematikom.Naveojeida

su akreditovali šest progra-

maobukezastručneradnike.

PROGRAMI

- Imamo dovoljno kapacite-

ta, znanja i iskustva i ono što

očekujemo u nerednom pe-

riodu je da imamo akredito-

vane programe u Crnoj Gori

- kazao je on.

Pojasnio je da je stručni rad-

nik dužan u roku od šest go-

dina da prikupi određene

bodove da bi obnovio licen-

cu.

Zakonski i podzakonski

uslovi su, prema riječimapo-

moćnikaministraradaGora-

na Kuševije, stvoreni za ra-

zvoj servisa socijalne i dječje

zaštite. On je kazao da je dr-

žava dosta uradila kada je u

pitanju razvijanje ustanova i

servisa, kako na lokalnom,

tako i na centralnom nivou

socijalne i dječije zaštite.

- Moramo da razvijamo još

veliki broj usluga i da stvara-

mozdravambijent,pristupa-

čan svim građanima - rekao

jeKuševija.

STRUČNI ISPIT

Kvalitet rada, kako je dodao,

se postiže i kroz polaganje

stručnog ispita, koji moraju

da polože svi pružaoci uslu-

ga i zaposleni u centrima i

ustanovamasocijalne i dječi-

je zaštite.

- Definisana je kategorija

stručnih radnika u Zakonu o

socijalnoj i dječjoj zaštiti. To

je socijalni radnik, psiholog,

Novimpropisima do standarda za rad u socijalnoj i dječijoj z

Izdali višeod40 li

AKREDITOVANOŠESTPROGRAMAOBUKEZASTRUČNERADNIKE:

KonferencijaorganizovanauPodgorici

Stručni radnik je dužan u roku od šest godina da prikupi

određene bodove da bi obnovio licencu, saopštio je

direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić

PODGORICA

ZoranVuji-

čić, BudimirDamjanović i

NatašaVujanovićkandidati

suza članaSavjetaAgencije

za elektronskemedije–

nezvanično saznajePobjeda.

Neko od njih će u Savjetu

AEM-a zamijeniti Darka Iva-

novića kojeg je Skupština ra-

zriješila na prijedlog Admini-

strativnogodbora, nakonšto je

utvrđnoda jeprekršioZakono

sprečavanjukorupcije.

Kako je rekao naš izvor, radna

grupa iz Administrativnog od-

bora koja je zadužena da pre-

gleda dokumentaciju ovlašće-

nih predlagača po javnom

pozivuzaimenovanjepojedog

člana Savjeta Javnog servisa i

Savjeta Agencije za elektron-

ske medije nastaviće danas da

radi kako bi objavila komplet-

nu listukandidata za ove funk-

cije.

Kako smo ranije pisali, Vujiči-

ća je predložila Građanska ali-

jansa, a podržao ga je veliki

brojnevladinihorganizacija.U

toj NVO radi na poziciji koor-

dinator programa vladavine

prava, a realizovao je veliki

broj projekatana temumedija.

Damjanović je profesor istori-

je i geografije, a radi u Osnov-

nojškoli„RatkoŽarić“uNikši-

ću. Urednik je medijskog

naučnog časopisa „Medijska

kultura“, a od 2010. do 2014.

godine je bio član Savjeta

Agencije za elektronskemedi-

je.

Vujanović je završila Fakultet

zapomorstvouKotoru, gdje je

radila kao saradnik u nastavi

na predmetima vezanim za

ekonomiju i upravljanje ljud-

skim resursima. Bila je zapo-

slena u Biznis centru na Ceti-

nju, a radila je i poslove

konsultantskih usluga iz obla-

sti marketinga. Bila je i šesto-

struka prvakinja u streljaštvu i

uvrštena je u antologiju sporta

naše države pod nazivom „Ko

jekousportuCrneGore“auto-

raDuškaBjelice.

Novoizabranom članu Savjeta

Agencije za elektronskemedi-

jemandat će trajati četiri godi-

ne.

Radnagrupa radila jeu izmije-

njenom sastavu, jer je na sjed-

nici Administrativnog odbora

koja je održana u srijedu odlu-

čenodaumjestoAdrijanaVuk-

sanovića u radnoj grupi Odbo-

ra bude Ana Nikolić, a da

BogdanaFatićazamijeniMilo-

rad Vuletić, dok je koordina-

torkaMarta Šćepanović.

Sastanku su prisustvovali

predstavnici Centra za gra-

đansko obrazovanje i Građan-

ske alijanse.

K. J.

Radna grupa danas nastavlja sa kompletiranjem liste

Tri kandidata

zaSavjetAEM-a

PODGORICA

SenatorimaUniver-

zitetaCrneGorepredloženo jeda

na sjednici koja će seodržati počet-

kommarta izaberuprofesoreRa-

denkaPejovića,MilojicuJaćimovi-

ća iDraganaKaradžićauzvanje

emeritusa.

Građevinski fakultet je u prijedlogu

Senatu pojasnio da Pejović treba da

bude izabran u ovo prestižno zvanje

zatoštoje,izmeđuostalog,učestvovao

uvećembrojukapitalnihprojekata od

izuzetnog značaja za Crnu Goru. Ru-

kovodio je, kako su naveli, izradom

sektorskih studija i Studijske osnove

zaizraduprostornogplanaCrneGore.

- Rukovodio je, takođe, izradomanali-

ze koridora autoputa Bar - Beograd za

dionicu od Smokovca do Veruše, na

osnovu koje je razriješena 30 godina

stara dilema koridora (Kuči ili Brato-

nožići) – istakli suudokumentu.

Prirodno-matematički fakultet je u

prijedlogu da se njihov kandidat pro-

fesor Jaćimović izabere u emeritusa

podsjetili da je on akademik CANU i

Senatorima stigla tri prijed

Profesori P

Karadžićk

Skadarsko jezero

Sa jedneodprethodnihsjednica

Administrativnogodbora

Sapotpisivanja sporazuma