Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Podgorička

kompanijaKnjaznamjerava

da gradi stambeni objekat u

Tivtu sa 28 stambenih jedi-

nica, uokviruDetaljnogur-

banističkogplanaŽupaČe-

šljarnaurbanističkoj parceli

broj 173. Idejno rješenje

objektauradila jenikšićka

kompanijaArt.erija studio.

Zahtjevzadavanjesaglasnosti

na idejno rješenje objekta, je

za investitora 27. novembra

prošle godine podnio Luka

Mićković, dok je osnivač i iz-

vršni direktor kompanije

Knjaz SlobodanKnežević.

Ukupna bruto površina plani-

rane zgrade je 2436,3 kvadra-

ta, dok je neto površina 2035

kvadrata. Objekat ima podze-

mnu garažu kojoj se pristupa

preko kose rampe, a parkira-

nje je predviđeno i u okviru

parcele. U suterenu se nalazi

ulaz za stambeni dio objekta.

Na svim etažama su stanovi i

to u suterenu šest, osam na

prizemlju, sedam na prvom,

pet nadrugomi dvana trećem

spratu. Stanovi su različite

kvadratureodgarsonjera, jed-

nosobnih, dvosobnih do tro-

sobnih.

Objekat čini jednu funkcio-

nalnu, a dvije konstruktivne

cjeline. Čine ga dvije cjeline,

odnosno lamelesadvanezavi-

sna konstruktivna rastera.

Kompanija Knjaz vlasnik je

deset stambenih jedinica, uku-

pne površine 1.094 kvadrata,

30 poslovnih prostora ukupne

površine7.563kvadratai44ze-

mljišne parcele ukupne povr-

šine 19.590 kvadrata. Izvršni

direktor i osnivač kompanije

Slobodan Knežević posjeduje

na svoje ime 37 nepokretnosti,

od čega pet stambenih jedini-

ca, 11 jedinica poslovnog pro-

stora od skoro 4.000 kvadrata,

kao i 21 zemljišnu parcelu po-

vršine 22.475 kvadrata.

KompanijaKnjaz je povezana

sa firmom Knjaz Real Estate

Agency,čijijeosnivačiizvršna

direktoricaNevenaKnežević.

KompanijaKnjazima43hilja-

de eura poslovnog prihoda i

877 eura profita po zaposle-

nom. Aktiva kompanije je

osam miliona, a imovina pet

miliona eura. U 2016. imali su

2,1 milion eura poslovni pri-

hod i 370hiljada eura profit.

S.P.

PODGORICA

- Uprava carina i Privredna komora trebalo bi da

uspostave sistem komunikacije za rješavanje problema koji izi-

skuju hitnu reakciju carinskog organa, što bi doprinijelo poslov-

nimrezultatima, saopšteno jenasastankunjihovihpredstavnika.

Nasastankujesaopštenodapreduzećakojasebavespoljno-trgo-

vinskimposlovima, logistikomi špediterstvomkao jednu odnaj-

značajnijihdržavnih institucija prepoznajuUpravu carina.

-Dogovorena jeorganizacijasastanakanaoperativnomnivou, na

kojima bi učestvovali privrednici, posebno preduzeća sa Bijele

liste, kako bi se precizno identifikovali problemi koji dovode do

usporavanja carinskih postupaka, sagledala kompletna doku-

mentacijaipronašlimehanizmizanjihovoprevazilaženje-navo-

di se u saopštenju PKCG. Uprava carina je, kako je saopšteno,

posljednjih godina unaprijedila rad u smislu transparentnosti,

efikasnosti, sistema analize rizika, naknadne kontrole, iako su

pojedina pitanja i dalje otvorena. U oblasti elektronskih servisa i

komunikacije sa privrednim subjektima, napravljen je iskorak u

odnosunadrugedržavneorgane.Odposebnogjeznačajapočetak

implementacijepojednostavljenihcarinskihpostupakana osno-

vuknjigovodstvenihupisa, koje seobavljabespapirno - dodaje se

u saopštenju. Predstavnici Uprave carina su naglasili potrebu da

sepropišuuslovi za suspendovanje i oduzimanje licence, aucilju

podizanja kvaliteta rada špeditera.

S. P.

PODGORICA

–NTOpred-

stavlja turističkuponudu

CrneGore za ljubitelje aktiv-

nogodmorana sajmuFre.e,

koji seodržavauMinhenu, a

počeo jeu srijedu.

- Posjetioci sajma imaju priliku

daseinformišuomogućnostima

za planinarenje, biciklizam, ki-

tesurfing, o drugim outdoor ak-

tivnostima, avanturističkim po-

nudama i kampovanju u Crnoj

Gori - navodi se u saopštenju, a

promovisana je i nova linija

Montenegro erlajnz koja će od

majadokrajaoktobrasaobraćati

na relaciji Minhen - Tivat dva

puta sedmično. Prema rezultati-

ma istraživanja, četvrtina nje-

mačke populacije želi više da

putuje uovoj godini.

N.K.

PODGORICA

- Crna Gora je unaprijedila regu-

latorni okvir u segmentu finansijskog sistema,

saopštio je šefMisijeMMF-a zaCrnuGoruMar-

tin Petri na sastanku sa guvernerom Radojem

Žugićem.

MisijaMMF-a boravi u Crnoj Gori radi održava-

nja redovnihgodišnjihkonsultacija do 7.marta.

Petri je pohvalio rezultate na planu unapređenja fi-

skalneifinansijskestabilnostiuCmojGoriinaglasio

da podržava aktivnosti CBCG, usmjerene na održa-

vanje stabilnosti finansijskog sistema. To je, kako je

saopštenoizCBCG,uzrezultatefiskalnekonsolida-

cije, dalodoprinos jačanju ekonomije.

M.P.M.

PODGORICA

-Korisnici

uslugaM:tel-auCrnoj Gori

i BiH, članicaTelekomSr-

bija grupe, uskoroćemoći

daplaćajuparkinguBeo-

graduputemsms-a.

GeneralnidirektorTelekoma

Srbija Predrag Ćulibrk i di-

rektor beogradskog Parking

servisa Andrija Čupković

potpisalisupismoonamjera-

ma, kojim je omogućen ra-

zvoj usluge mobilnog plaća-

nja parkinga.

- Potpisivanju su prisustvo-

vali gradonačelnik Beograda

Siniša Mali, te direktori

M:tel-a Crna Gora Banja Lu-

ka Vladimir Lučić i Marko

Lopičić - navodi seu saopšte-

njuM:tel-a.

S. P.

PODGORICA

-Akcionari LukeBar trebalobi danavanred-

noj skupštini akcionara 23.marta razmatrajuodlukuopo-

kretanjuprocesa restrukturiranjakompanije.

Na dnevnom redu je i usvajanje procjene vrijednosti multina-

mjenskog objekta Voli, kao i pravilnika o računovodstvu i raču-

novodstvenimpolitikamaLukeBar.

Dioničari bi trebalo da daju saglasnost na sporazum u dijelu

primjene opšteg kolektivnog i kolektivnog ugovora kod poslo-

davca.

Većinski vlasnikLukeBar je država sa 54,05 odsto akcija.

S. P.

PODGORICA

-Mjesečna

inflacijau januaru,mjere-

na indeksompotrošačkih

cijena iznosila je jedan

odsto, pokazujupodaci

Monstata.

- Potrošačke cijene u januaru

su u odnosu na isti mjesec

prošle godine bile u prosjeku

više za 2,6 odsto tri odsto - na-

vodi se u saopštenju.

Najveći uticaj na mjesečnu

stopu inflacije imali su rast ci-

jena duvana, električne ener-

gije, goriva i maziva zamotor-

na vozila, prevoza putnika

drumom, telefonskih i tele-

faks usluga, mineralne vode,

bezalkoholnihpića, sokova od

voća i povrća, povrća, usluga

ishrane u ugostiteljstvu, že-

stokih alkoholnihpića.

Dodajesedajeraststopeinfla-

cije izazvan i povećanjemsto-

pePDV-a sa 19na 21 odsto.

- Posmatrano po glavnim gru-

pama, mjesečni rast cijena za-

bilježenjeugrupamaalkohol-

na pića i duvan 13,6 odsto,

prevoz 2,3 odsto, komunikaci-

je 1,6 odsto, hoteli i restorani

1,5 odsto, stanovanje, voda,

struja, gas i druga goriva 0,7

odsto, ostaladobra i usluge0,2

odsto, hrana i bezalkoholna

pića 0,1 odsto, zdravlje 0,1 od-

sto -precizira se u saopštenju.

Pad cijena zabilježen je u gru-

pama odjeća i obuća i namje-

štaj četiri odsto, oprema za

domaćinstvo i rutinskoodrža-

vanje stana 0,1 odsto.

S. P.

PODGORICA

– Treća ovo-

godišnja aukcija državnih

zapisa sa rokomdospjeća

od 182 dana, vrijednih 32,5

miliona eura, biće održa-

na u utorak. Iz Centralne

banke su saopštili da se

ponude mogu dostavljati

do utorka do 12 sati. Rok

dospjeća zapisa je 182

dana, odnosno 29. avgust.

Na prvoj ovogodišnjoj auk-

ciji prodati su državni zapi-

si vrijedni 41,5 miliona, a

na drugoj 45,1 milion eura.

Prošle godine održano je

osam aukcija sa rokom

dospjeća od 182 dana i

jedna sa rokomdospijeća

od 91 dan.

Mina biznis

cijeloj prioritetnoj dionici.

Pored tunela, na toj sekciji

gradi se još osam mostova.

Na cijeloj trasi do sada je za-

vršen i proboj tunela Mrke

(sekcija 1), Klopot i Vilac

(sekcija 2) i Jabučki krš (sek-

cija 4).

Vladajejučedonijelaodluku

da za potrebe autoputa izvši

eksproprijacija nepokretno-

sti ukatastarskoj opštiniMr-

ke, u Podgorici i u katastar-

skoj opštini Mateševo u

opštini Kolašin.

S. P.

MisijaMMF-a u

Centralnoj banci

Nova povoljnost za korisnikeM:tel-a

Mogu da plate parking

sms-omu Beogradu

Crna Gora gora od Burkine Faso

koji svojim poslovanjem sva-

kodnevno doprinose unapre-

đenju tradicionalno odličnih

odnosa između poslovnih su-

bjekata država Crne Gore i

Slovenije - navedeno je u sa-

opštenju.

NLB, kao regionalni bankar-

ski specijalist, nastaviće, kako

su kazali, da unapređuju po-

slovanje, ispunjavajući stra-

teške ciljeve u Crnoj Gori na

zadovoljstvo klijenata i zapo-

slenih.

- Na sastanku Slovenačkog

poslovnog kluba u utorak 20.

februara Robert Klajndenst

predstavnikNLBPodgoricaje

iznio neprimjerene i uvredlji-

ve stavove, a tičusenačinapo-

slovanjauCrnojGori,kojisuu

potpunoj suprotnosti sa sta-

vomNL banke i grupe, usljed

čega će biti preduzete sve od-

govarajuće i raspoložive mje-

re. NLB, kao druga po veličini

i sistemska banka uCrnoj Go-

ri, članica je NLB grupe, naj-

veće slovenačke finansijske

grupacije, koja posluje na šest

tržišta Jugoistočne Evrope.

NLB u Crnoj Gori zapošljava

320 ljudi i pruža snažnu po-

dršku ekonomiji i građanima

- saopštili su iz NLB Monte-

negro.

M.P.M.

Sastanak predstavnika Privredne komore i Uprave carina

Ubrzati carinske postupke

Podgorička kompanija Knjaz tražila odobrenje za gradnju u Tivtu

Hoćedagrade

zgradusa28stanova

NTOna sajmu

turizma uMinhenu

Iz Centralne

banke najavili

Ponuda za

ljubitelje

aktivnog

odmora

Treća

aukcija

zapisa u

utorak

Podaci Monstata za januar

Mjesečna inflacija jedanodsto

Vanredna skupština akcionara Luke Bar 23. marta

Razmatrajuodluku

o restrukturiranju

RobertKlajndenst

Sa sastankauPKCG

Render zgradeuTivtu

Probijeni tuneli

Glavni izvršni

direktor NLB

MontenegroMartin

Leberle se juče

izvinio guverneru

i građanima Crne

Gore najavljujući

da će preduzeti

odgovarajuće i

raspoložive

mjere