Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada je juče

prihvatila aneks ugovorao

zakupuzemljišta i izgradnji

vjetroelektranenaKrnovu

koji ćeobezbijediti uslove za

zaključenjeugovora između

investitora i Crnogorskog

elektroprenosnog sistemao

otkupudijela infrastrukture

koju je investitor izgradio. Iz

Vlade jeobjašnjenoda je za

toobezbijeđengrantEvrop-

skeunijeod5,8miliona eura,

kaodiogranta za trans-bal-

kanski koridor od25milio-

na. Zbog toga, kako je saop-

štilaVlada, CGESneće imati

trošak, pa senećeodraziti na

računepotrošača.

- Na taj način biće precizno

razdvojena infrastruktura ko-

ja je sastavni dio projekta vje-

troelektrane i ona koja je sa-

stavni dio planova razvoja

prenosne mreže u Crnoj Gori

- navodi se u saopštenju.

Projekat naKrnovu realizova-

le su austrijska firma Ivikom

Konsaulting i francuska kom-

panijaAkuoenerdži, a investi-

cija je vrijedna 120 miliona

eura.Ujanuarujeovajkonzor-

cijumprodaoudiood49odsto

kompaniji Masdar iz Abu Da-

bija. Državno zemljište na Kr-

novudato je u zakupna 20 go-

d i n a s a m o g u ć n o š ć u

produženja dopet godina.

Ova vjetroelektrana snage 72

megavata i godišnje proizvod-

nje 200 gigavatsati puštena je

u pogon u novembru prošle

godine.

Usvojen je izvještaj o realiza-

ciji projekata po osnovu ured-

be o podsticanju direktnih in-

vesticija za 2017.

Ukupnavrijednostovihproje-

kata je7,2milionaeura, apred-

viđajuotvaranje253nova rad-

na mjesta. Bespovratna

sredstva izbudžeta su 1,5mili-

ona i do sada je korisnicima

isplaćen milion. Mesopromet

jedobio 373hiljade, Kompko-

merc 233 hiljade, Hemomont

140 hiljada, Pelengić trejd 132

hiljade, Fabrika stočne hrane

53 hiljade i Sekjuritas Monte-

negro 100hiljada eura.

Usvojena je iDeklaracijaopo-

svećenosti povjerenju u zva-

ničnustatistiku, čime seVlada

obavezaladapoštujemeđuna-

rodne i evropske standarde o

kvalitetu statističkih podata-

ka, posebno Kodeks prakse

evropske statistike, garantuje

profesionalnu nezavisnost

Monstatu, promoviše ga i štiti

odbilokoje sumnjeuvjerodo-

stojnost, obezbjeđujekvalitet-

ne podatke iz administrativ-

nih izvora i registara i o svemu

navedenom godišnje izvješta-

vaEvropskukomisiju.

Vlada je usvojila i informaciju

ukojojsepotvrđujeispunjava-

nje svih preporuka Državne

revizorske institucije iz izvje-

štaja o reviziji završnog raču-

na budžeta za 2016.

M.P.M.

PODGORICA

–Centralna

banka ćebiti prinuđenada

pokreneproceduruoduzi-

manjaodobrenja za izvrš-

nogdirekroraNLBRoberta

Klajndensta, ukolikoodbor

direktorabanke, unajkra-

ćemroku, nepreuzmeodgo-

varajućemjere, saopšteno je

juče izCentralnebankena-

kon sastanka guverneradr

RadojaŽugića sa glavnimiz-

vršnimdirektoromNLB

MartinomLeberleom.

Žugić je na sastanak pozvao

Leberlea povodomneprimje-

rene izjave Klajndensta, koji

je na sastanku Slovenačkog

poslovnog kluba prekjuče ka-

zao da je Crna Gora gora od

BurkineFaso.

Nedugo nakon sastanka

Klajndenst je obavijestio ru-

kovodstvo Slovenačkog po-

slovnog kluba da podnosi

ostavku, naglašavajući da nije

iznosio stav kompanije, nego

lični.

Leberle se juče izvinio guver-

neru u lično i ime grupe NLB,

osuđujući postupak Klajn-

densta.

- Istakao je da Klajndenstova

izjava, ni u kom slučaju, ne

održava stavove grupacije i

iznio uvjeravanja da menad-

žment NLB ima izuzetno po-

zitivnomišljenje oCrnoj Gori

- navodi se u saopštenju uz

pojašnjenjedajeŽugićzahva-

lioLeberleuna izvinjenju.

I izNLBPodgorica suseogra-

dili od izjave izvršnog dire-

kroraKlajndensta u izjavi po-

slatoj Pobjedi i istakli da se

NLBPodgorica iNLBgrupau

potpunosti distanciraju od

Klajndenstove izjave.

- Upućujemo duboko izvinje-

nje svim građanima i građan-

kama Crne Gore, a posebno

svim članovima Slovenačkog

poslovnogklubaizCrneGore,

BAR

-MarinaBar jedobitnik

međunarodnogpriznanja

,,Zlatno sidro“, kojedodjelju-

jeDjahtHarbor asosiejšn.

- Bar zaslužuje ovako prestižno

priznanje, a na nama je da radi-

mo na poboljšanju svih kapaci-

teta i još više ulažemo u ovu vr-

stuturističkeprivrede-rekaoje

direktor marine dr Radovan

Orlandić i najaviodaće, čimdo-

zvole vremenski uslovi, zavijo-

riti zastavu sa tri zlatna sidra.

- Čestitammenadžmentukom-

panije koji je omogućio da Bar

postane prva ,,Blue flag“ mari-

na. Ovo trebadanambudepod-

strek da još bolje radimo i apli-

ciramozanaredneprojektekod

Svjetske banke, sa ciljem pozi-

cioniranja Bara na mjesto koje

mu pripada - rekao je profe-

sor Branislav Dragović sa Po-

morskog fakulteta iz Kotora,

koji je bio i stručni konsultant i

rukovodilac Sust Marina pro-

jekta.

Ovosepriznanjeodnosinanivo

kvalitetaispunjavanjameđuna-

rodnih propisa i kriterijuma za

luke nautičkog turizma i mari-

ne, što podrazumijeva važne

korake u primjeni standarda

Zlatnog sidra i nastavku član-

stva u ovoj prestižnoj organiza-

ciji.

- Sertifikovani procjenitelji su

utvrdili da je unaprijeđen si-

stem kvaliteta i zaštite životne

sredine umarini, kao i da je us-

postavljenadobraorganizacijai

infrastruktura - rečeno je na

konferenciji.

Međunarodna organizacija

TheYachtHarbourAssociation

je udruženje nautičkih luka za

rekreativna plovila i marina,

ustanovljena sa ciljem da po-

mogne razvoj pomorske indu-

strije. Pruža konsultativnu po-

mo ć č l a n o v i ma i n u d i

ekspertske savjete za marine,

marketinške i promotivne in-

strumente, obučavanjeosoblja i

rukovodstva, kao i šanse za po-

vezivanje sa ostalim privred-

nim subjektima pomorskog tr-

žišta.

V.K.V.

PODGORICA

-Naprioritet-

noj dionici autoputaBar-Bo-

ljareprobijena su još dva tu-

nelaMrki krš iMala travau

Lopatama, saopšteno je iz

kompanijeCRBC, koja je ra-

dilanaobaova tunela.

Do sada je probijeno 13,4 kilo-

metra tunela, od ukupno 19

kilometaratunelanaprioritet-

noj dionici. Izvršen je proboj

na šest odukupno 16 tunela.

Tunel Mrki krš probijen je za

deset mjeseci, a ukupna duži-

na obje cijevi ovog tunela je 1,4

kilometra. Izgradnja tunela

Mala trava, čije su cijevi duži-

ne1,8i1,9kilometara,počelaje

u oktobru 2016. godine. Mala

trava je, kako je saopšteno,

ujedno, do sadanajduži probi-

jeni tunel na autoputu i jedan

od najizazovnijih u građevin-

skomsmislu.

- Tuneli Mrki krš i Mala trava

prvi suprobijeni tunelinaSek-

ciji 3. Skoro cijelu ovu sekciju

odlikuju izuzetno teški geo-

loški uslovi u kojim se izvode

radovi, pa je proboj tunela ov-

dje veliki izazov u građevin-

skom smislu. Na ovim tuneli-

ma nastavljamo postavljanje

sekundarne obloge na tunel-

skimcijevima - saopšteno je iz

kompanijeCRBC.

NaSekciji 3ostalo jeda sepro-

biju tuneli Đurilovac i Ko-

sman,kojijejedanodnajdužih

i najzahtjevnijih objekata na

PODGORICA

- Montenegro erlajnz predstaviće ponu-

du na Međunarodnom sajmu turizma IFT 2018, koji je

juče počeo uBeogradu i traje do nedjelje, saopšteno je iz

kompanije.

MA je za putnike iz Srbije pripremio posebnu sajamsku

ponudu koja se odnosi na putovanja započeta u Beogra-

du. Za vrijeme trajanja sajma cijenakarte izBeogradado

PodgoriceiliTivtaiznosiće99eurasasvimpripadajućim

taksama. Karte je moguće kupiti na sajmu, u poslovnici

MAuBeogradu, kao i na beogradskomaerodromu.

S.P.

Montenegro erlajnz na sajmu turizma u Srbiji

Do nedjelje let iz

Beograda 99 eura

Radovi na prioritetnoj dionici autoputa Bar-Boljare

Probijeni tuneliMrki krš iMala trava

Otkupićeput za5,8miliona

Anka

Popović

ubordu

Galenike

Za direktoricu Agencije zamir-

no rješavanje radnih sporova

imenovana je Zdenka Burzan.

ZačlanabordaGalenikeimeno-

vana jedrAnkaPopović.

Za nezavisnog revizora Pošte

izabranje„HLBMontAudit“,ko-

jićerevizijuzaovugodinunaplatiti2.898eurasaPDV-om,dok

će revizija obračuna neto troška univerzalnog servisa koštati

2.258eura.

Marković

na samitu

uLondonu

Premijer Duško Marković

učestvovaće na investici-

onom samitu za Zapadni

Balkan 26. februara, u

organizaciji EBRD. Ova je

banka od 2006. u Crnoj

Gori podržala 56 projekata

vrijednih 538miliona eura.

Donijeti 2.200

crnogorskihstandarda

Institut za standardizacijuovegodine trebadadonese 2.200

crnogorskihstandardaisrodnihdokumenata,usvoji15 djelo-

va eurokodova, nacionalne anekse za pojedine djelove euro-

kodova, navodi se u usvojenomprogramu rada. Za to je po-

trebno658.432eura.

Vlada prihvatila aneks ugovora

za vjetroelektranu Krnovo

Burne reakcije na izjavu izvršnog direktora NLB da je

Barska kompanija unaprijedila standard i dobilameđunarodno priznanje

Marinaosvojila tri zlatna sidra

USD

1.22760

JPY 131.47000

GBP 0.88343

CHF

1.15080

AUD

1.56990

CAD

1.55890

Kursna lista

CBCGnajavila

pokretanje

procedure

za smjenu

Klajndensta