Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

Politika

PODGORICA

–Ministar

evropskihposlovaAleksan-

darAndrijaPejovićpodnio

je jučeostavkunamjesto

članaVlade, nakon što je

Agencija za sprečavanjeko-

rupcijeutvrdilada jeon, su-

protnoUstavu, istovremeno

bioambasadorpri EU. Pejo-

vić je saopštioda jeostavku

podniona funkcijuministra

izmoralnihrazloga, ali i na-

javioda će se žaliti naodluku

ASK.

On je o tome pismomobavije-

stiopredsjednikaVladeDuška

Markovića.

Na reakcijuVlade nije se dugo

čekalo. Premijer Duško Mar-

ković obavijestio je jučeVladu

da je prihvatio ostavku mini-

stra evropskih poslova Alek-

sandraAndrijePejovića.

-Kao odgovoran i savjestan

građanin, uvažavajući djelo-

vanje crnogorskih institucija,

odlučio sam da postupim na

ovaj način kako bih relaksirao

Vladu i sebe lično pritiska koji

jenastaonakondonošenjaod-

luke Agencije za sprečavanje

korupcije - naveo je Pejović u

obrazloženjuostavke.

PRAVNI LIJEK

On je saopštio da će iskoristiti

pravni lijek i svoje pravo po-

tražitiuzakonompropisanom

postupku, čvrsto uvjeren da

nije prekršio zakon ni po jed-

nom osnovu koji se navodi u

Odluci Agencije.

-Naglašavamda sampostupao

po važećim propisima koje je

donijela Vlada čiji sam član, a

koji su rađeni po uporednim

primjerimauHrvatskoj i Srbi-

ji,gdjefunkcijaglavnogprego-

varača, takođe, podrazumije-

va status ambasadora uMisiji

u Briselu - kazao je Pejović,

navodeći da je siguranda će „u

daljempravnompostupkudo-

kazati nepostojanje konflikta

interesa kako bi zaštitio lični

integritet, a time i kredibilnost

institucija sistema“.

Pejović je naveo da je nado-

knada za obavljanje dodatnih

dužnosti koju je primao utvr-

đena rješenjem predsjednika

Vlade Crne Gore od 5. maja

2017. godine.

-Podrazumijeva se da, u skla-

du sa OdlukomVlade o uspo-

stavljanju strukture za prego-

vore o pristupanju Crne Gore

Evropskoj uniji, ovimprestaje

imojadužnostministraevrop-

skih poslova – glavnog prego-

varača, koju obavljamuMisiji

Crne Gore pri EU u statusu

ambasadora-naveojePejović.

On je ocijenio da je, u okviru

pozicije koju je pokrivao, po-

sao obavljao savjesno i odgo-

vorno uz puno poštovanje cr-

nogorskih zakona i evropskih

standarda, o čemu, kako je sa-

opštio,svjedočerezultatireso-

ra kojimje rukovodio.

UPRAVNI SUD

Pejovićimazakonskopravoda

se u roku od 20 dana žali

Upravnom sudu na odluku

Agencije za sprečavanje ko-

rupcije.

OdlukomASK utvrđeno je da

je, obavljajući funkciju amba-

sadora Misije Crne Gore pri

EUodmaja prošle godine, Pe-

jović primao nadoknadu od

3.168 eura. UOdluci se navodi

dajePejovićkaojavnifunkcio-

nerprekršiočlansedamZako-

na o sprečavanjukorupcije, ali

i član 104 Ustava Crne Gore,

koji zabranjuje predsjedniku i

članovima Vlade da obavljaju

poslaničkuidrugujavnufunk-

ciju.

Pejović je, u pismenom obra-

zloženju Agenciji, naveo da je

članom 4 Odluke o izmjena-

ma i dopunama Odluke o us-

postavljanju strukture za pre-

govore o pristupanju Crne

Gore EU, definisano da mini-

star evropskih poslova po

funkciji obavlja i dužnost

glavnogpregovarača,naosno-

vu čega nije prekršio član 9

Zakona o sprečavanju korup-

cije. On je ukazao i na član 7

Odluke o izmjenama i dopu-

namaOdlukeouspostavljanju

strukture za pregovore o pri-

stupanjuCrneGoreEU,mini-

star evropskihposlova, po ko-

jem glavni pregovarač, uz

dužnost u odnosima prema

EU koju obavlja i preko svoje

kancelarije u Briselu, ima sta-

tus ambasadora u misiji Crne

GorepriEU.Naveo jeda jena-

vedeni status ograničenog

trajanja, dok traje funkcija ili

pregovori, te se ne primjenju-

je Zakon o vanjskim poslovi-

ma u smislu imenovanja, kao i

da o navedenom ne postoji

ukaz opostavljenju.

I.K.

PODGORICA

-Kandidat za gradonačelnikaprijestoniceCeti-

njebićeAleksandarKašćelan, akandidat zapredsjednikop-

štineTuzi uokviruGlavnoggradaAbedinAdžović. Ovuodlu-

kudonijelo je sinoćPredsjedništvoDemokratskepartije

socijalistaCrneGore, na sjednici kojomjepredsjedavaopred-

sjednikDPS-aMiloĐukanović, naprijedloge radnihgrupa

opštinskihodboraDPSCetinje i Tuzi.

GradonačelnikCetinjabićebirannasjedniciprijestoničkogparla-

mentakojajezakazanazaponedjeljak26.februara.Nakandidatu-

ru Kašćelana, kako saznaje Pobjeda, saglasnost je dao i koalicioni

partner DPS, SD, pa će on zasigurno u narednommandatu od po-

nedjeljka biti novi predsjednikprijestoniceCetinje.

Predsjedništvo DPS-a se upoznalo sa izvještajima o izbornim re-

zultatima lokalnih izbora u Ulcinju i Beranama, održanim 4. fe-

bruara.

-PolazećiodčinjenicedajeDPSpobjednikizborauUlcinju,Pred-

sjedništvo je dalo podršku Opštinskomodboru DPS Ulcinj da što

prijekreneuproceduruformiranjakoalicionevećine,kakobibrzo

bilaformiranalokalnavlastizapočetarealizacijaizbornogprogra-

maDPS koji je dobio najveću podrškuUlcinjana. Uzimajući u ob-

zir da jeDPS zajedno sa koalicionimpartnerima osvojila ubjedlji-

vo najviše glasova i najviše mandata na izborima u Beranama,

Predsjedništvo je rezultat ocijenilo kao dobar, a finalne ocjene će

uslijediti nakon okončanja izbornog procesa, saopštila je Služba

za informisanjeDemokratske partije socijalistaCrneGore.

R.P.

PODGORICA

–Ukolikopokušaji opozicije

dasedogovori okozajedničkogpredsjed-

ničkogkandidatapropadnu, ostajeopcijada

liderDemokrataAleksaBečić ipakuđeu

predsjedničkutrku–saopštio jepredsjed-

nikGrađanskogpokretaURADritanAba-

zović.

-Ukoliko svepropadneopcija jedaBečić

obnovi kandidaturu. On ima nespornu

popularnostuCrnojGori–rekaojeAba-

zovićuemisiji „Načisto“naTVVijesti.

Abazovićjedodaokakojeonidaljeop-

timista, te kako vjerujeda će opozicija

ipakuspijetidasedogovori.Rekaojei

kako, pored Milke Tadić-Mijović i

Andrije Jovićevića, ne postoji treća

osoba koja bi u ime kompletne opo-

zicijemogladauđeupredsjedničku

trku.

- Ja i dalje vjerujem, možda naivno,

da mi možemo da se dogovorimo i

pronađemo zajedničko rešenje. U

ovojpričipostojisamojednopitanje,

a to jeda limi želimoda imamokandidata

ili želimoda imamopobjednika–rekao je

Abazović.

Ocijenio je i kako nemisli da Andija Jovi-

ćević kao čovjek koji 15 godina živi u Beo-

gradu, može da pobjedi na predsjedničkim

izborimauCrnojGori.

-UkolikoAndija Jovićević sada ovo sluša, ja ga

molimda povuče svoju kandidaturu i da na taj

načinda doprinos promjenama uCrnoj Gori –

rekao jeAbazović.

Zaključio je i kako ima određenu dozu sumnje

da je Jovićević uopšte spreman da uđe u pred-

sjedničku trku.

Đ.Ć.

BIJELOPOLJE

-Nakon što

suSrđanPavićević i Zoran

Miljanić, članovi Predsjed-

ništvaDemosapodnijeli

ostavkena te funkcije juče je

i toučinila i članicapred-

sjedništva lekićevepartije

SeadaSadiković.

- Okružen s nekoliko neradni-

ka i političkih neznalica,

uljuljkan njihovimhvalospje-

vima, predsjednik Demosa

Miodrag Lekić je nekad res-

pektabilnu i perspektivnu

partiju pustio da ode u suno-

vrat, obrazložila je razloge na-

puštanja ove partije Seada Sa-

diković.

U saopštenju koje je dostavila

medijima on je istakla da je

ukazivala na greške minulih

mjeseci i nudila rješenja.

- Bilo je uzalud. Ljudi sa koji-

masepredsjednikLekićokru-

žio zatvorili su sve prilaze ka-

ko konstruktivnim idejama

tako i drugim ljudima koji su

mogli i željeli da pomognu u

realizaciji programa građan-

skepolitičkeopcijeidemonta-

že vlasti Demokratske partije

socijalista - istakla je Sadiko-

vić.

Ona je dodala da jena posljed-

njoj sjednici Predsjedništva

shvatila zašto je stanje u De-

mosukatastrofalno.

-Oni koji nevjerujuuosnovne

ideje, pa i opstanak Demosa,

zapravo, odlučili su da poku-

šajuostati štodužeupoziciji u

kojoj mogu, lišeni kontrole,

ušićariti što više od zajednič-

kog novca koji Demos dobija

na osnovu parlametranog sta-

tusa. Na istoj sjednici nijesam

dobila suvisle odgovore za ja-

vašlukkoji samuočila izfinan-

sijskog izvještaja, niti su čla-

novi Predsjedništva dobili

priliku da se izjasne o mjera-

ma za promjenu, po mom su-

du, katastrofalnog stanja u

partiji. To nijesammogla i ne-

ću da prećutim. Odlazim iz

Demosa, poručila je Sadiko-

vić.

Iz Demosovog info centra po-

ručili su da Seada Sadiković

može da odabere način pod-

nošenja ostavke. Poručili su

svojoj bivšoj partijskoj druga-

rici da može očekivati i tužbu

za izrečene grube neistine o

finansijskim neregularnosti-

ma, ,,koje će imati priliku da

dokaže na sudu“.

V.ŠB

.

Ministar evropskih poslova podnio ostavku nakon što je ASK

utvrdila da je neustavno bio i ambasador pri EU

Markovićprihvatio

ostavkuPejovića

Podrazumijeva se da, u skladu sa

OdlukomVlade o uspostavljanju

strukture za pregovore o

pristupanju Crne Gore EU, ovim

prestaje i moja dužnost ministra

evropskih poslova – glavnog

pregovarača, koju obavljam

uMisiji Crne Gore pri EU

u statusu ambasadora -

naveo je Pejović

Podnošenjemostavke na funkcijuministra evropskih

poslova Aleksandar Andrija Pejović pokušava da izbjegne

zakonsku suspenziju po kojoj ne bi mogao obavljati bilo

kakve javne funkcije u naredne četiri godine – navodi se u

saopštenju Ure.

Ta partija navodi da ostavka Pejovića „nije ništa drugo do

blijedi i providni pokušaj simuliranja osjećaja lične i javne

odgovornosti, kako bi se prikrila njegova namjera da činom

ostavke, a ne razrješenjemVlade, izbjegne zakonsku sus-

penziju po kojoj ne bi mogao obavljati bilo kakve javne

funkcije u naredne četiri godine“.

Ura smatra da Pejović podnosi ostavku samo na mjesto

ministra „dok očigledno nastavlja da oponaša glavnog pre-

govarača za evropske integracije“.

Ura:Simuliranje

zakonskeodgovornosti

I SadikovićnapustilaDemos

Nastavlja se osipanje u Lekićevoj partiji

SeadaSadiković

AndrijaPejović

DuškoMarković

KašćelanuCetinje,

AdžovićuTuzi

Predsjedništvo DPS odlučilo

Lider GP URA i dalje vjeruje u dogovor opozicije

Akosvepropadne

ostajenamBečić

Ukoliko Andija Jovićević sada ovo sluša,

ja gamolimda povuče svoju kandidaturu

i da na taj način da doprinos promjenama

u Crnoj Gori – rekao je Abazović

DritanAbazović