Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Socijali-

stičkanarodnapartijau

potpunosti je realizovala

zaključkeGlavnogodbora

o raspuštanju svihopštin-

skihodbora i formiranju

privremenihodbora, sa-

znajePobjeda. Primjenom

odlukepredsjednikSNP-a

Vladimir Joković je ,,poči-

stio“ gotovo svekadrove

SrđanaMilića i Snežane

Jonice, preuzevši potpu-

nokontrolunadcijelom

strankom.

ODBORI

–Privremeni odbori su formi-

rani u gotovo svimopštinama

izuzimajući u Budvi, Berana-

ma, Herceg Novom i Ulcinju.

Takođe su određeni i koordi-

natori za pojedina područja,

odnosno gradove koji su sada

potpunopodkontrolompred-

sjednika SNP-a – rekao je

izvor Pobjede iz vrha SNP-a.

Prema tvrdnjama našeg izvo-

ra, novi sastavi privremenih

odbora i koordinatori su takvi

da u tim tijelima nema ljudi

koji su bliski Srđanu Miliću i

Snežani Jonici, ključnim Jo-

kovićevim oponentima u

stranci.

– Za funkciju koordinatora u

Baru imenovan je dugogodiš-

nji funkcioner SNP-a Vasilije

Lalošević, koji je lojalanJoko-

viću. To je znak da je u Baru

centrala potpuno preuzela

kontrola nad tim odborom.

Imenovanje Laloševića je na-

mjera da se potpuno odstrani

uticaj JoniceuodboruuBaru.

Taj odbor je u potpunosti bio

pod njenom kontrolom – sa-

opštio je naš izvor.

UBudvijošnijeimenovanpri-

vremeniodbor,pasenanjego-

vomčelu i dalje nalazi Veselin

Marković, čovjek koji je loja-

lanSrđanuMiliću.

– Marković je napravio pro-

blemJokoviću kada je krajem

prošle godine raskinuo vlada-

juću koaliciju u Budvi. Ipak,

Marković je kasnije pokazao

kooperativnost odlukom da

poništi tu odluku, nakon do-

govora, pa će se vidjeti njegov

daljistatus–rekaojenašsago-

vornik.

KOORDINATORI

Novisastavkoordinatora,koje

jeodredioGOSNP-a,upotpu-

nosti podržava politiku cen-

trale partije.

– Prema odluci GO, imenova-

ni su koordinatori SNP-a za

sjever: potpredsjednik SNP-a

DragoslavŠćekić,članGOMi-

omir Mijo Vojinović i Milisav

Ćorić, koji je dugo godina bio

sekretar Državne izborne ko-

misije.

Koordinatori za Primorje su

Andrija Ćetković, Danijela

Đurović i VasilijeLalošević.

Koordinatori za centar su

predsjednik SNP-a Vladimir

Joković, potpredsjednik Dra-

ganIvanović i drDragutinRa-

ičević.

–Upravo su Jonica i Milić na-

pustili prošlu sjednicu GO

zbog toga što su tražili da se

odluka o privremenim odbo-

rima povuče – saopštio je Po-

bjedin izvor.

Uodluci koju jepredložilaJo-

nica navedeno je da je očuva-

nje jedinstva SNP-a prioritet-

ni cilj i zadatakkojemtrebada

se posveti predsjednik partije

i svi članoviGO„kakobi poka-

zali da SNP, kao organizacio-

no i kadrovski jak politički

subjekat, predstavlja faktor

bez kojeg ne može doći do

promjena u Crnoj Gori i ispu-

nili očekivanja članova i sim-

patizera“.

– Jedinstvo u djelovanju svih

organa i funkcionera SNP-a

morase, bez izuzetka, pokaza-

ti, kako bi na predstojećim lo-

kalnim izborima svu snagu,

energijukadrovske iorganiza-

cione kapacitete SNP-a

usmjerili ka ostvarivanju pro-

gramskihciljevaSNP-a,aprije

svegapromjenevlasti–navodi

se u odbijenomprijedlogu Jo-

nice.

N. Z.

PRIŠTINA/PODGORICA

-

Sjednicakosovskogparla-

menta, nakojoj je trebaloda

se glasa za sporazumode-

markaciji saCrnomGorom,

juče jeodložena, anovozasi-

jedanje zakazano je zadanas

u 10časova.

Sjednica je kasnila više od dva

sata zbog nemogućnosti da se

obezbijedi dovoljan broj po-

slaničkihglasovapotrebnihza

ratifikaciju. Održavanju sjed-

nice nije pomogao ni apel

predsjednika Kosova Hašima

Tačija, koji je poslanicima ra-

nije poručio da je „glasanje za

demarkaciju, glasanje za Ko-

sovouEvropi“.

U međuvremenu poslanici

opozicionog pokreta Samoo-

predeljenje, kojinepodržavaju

sporazumodemarakciji,napu-

stili su zgraduparlamenta.

KONEĆEGLASATI ZA

Ukosovskimmedijima jučesu

semoglečutiinformacijedaće

poslanici Srpske liste, čija je

podrška neophodna za ratifi-

kaciju sporazuma, podržati

Zakono ratifikaciji.Međutim,

predstavnici ove grupacije ju-

če su demantovali te informa-

cije, navodeći da se radi o ten-

dencioznimtvrdnjma.

- Srpska lista neće glasati za

demarkaciju sa Crnom Go-

rom, uprkos lažnim i tenden-

cioznim tvrdnjama plasira-

nim u svim medijima na

albanskom jeziku, koje je pre-

nio i dio medija na srpskom -

navodi se u saopštenju. Tako

nešto nije dogovoreno sa na-

ma i nećemo podržati de-

markaciju, kako se laž-

no tvrdi, već ćemo

nastaviti da se bori-

mo za interese srp-

skog naroda na Ko-

sovu i Metohiji, a ne

pojedinih domaćih

i inostanih

centa-

ra moći - poručuju iz Srpske

liste.

Komentarišući stavove Srp-

ske liste od kojih zavisi podrš-

ka demarkaciji, politički ana-

litičar Dušan Janjić kaže da je

jasno da njihova odluka zavisi

od predsjednika Srbije Alek-

sandraVučića.

-Uovommomentuapsolutno

je jasno, kakvu god odluku da

donese SL, iza nje će stajati

Vučić, i kakvu god odluku da

doneseVučić, onće imati pro-

bleme - rekao je Janjić za

Pobjedu.

- Ako podrži Zakon o

demarkaciji, imaće

probleme sa opozici-

jom, a ako ne podrži,

imaće ozbiljne pro-

bleme i na

daljoj de-

stabiliza-

ciji spske zajednicenaKosovu

i u reakcijama međunarodne

zajednice - naveo je Janjić.

On smatra i da postoji nekoli-

ko razloga na koje bi semogao

pozvati Vučić, i na koje se po-

ziva imeđunarodna zajednica

u komunikaciji sa njim i Srp-

skom listom, a u namjeri da se

nađemodel pokojembi posla-

nici SLglasali za sporazum.

- Mislim da će se posebnim

formulacijama omogućiti da

SLglasa za sporazum. Kadka-

žem formulacije, mislim na

primjer kada je premijer Crne

Gore dao alibi Haradinaju i

Tačiju da vrate pitanje ratifi-

kacije na dnevni red deklara-

cijom koja je potpisana izme-

đu dva predsjednika, ali

suštinski nije uticala na kon-

kretnu demarkaciju. Tako da

je moguće da se dogodi neki

takav akt između Srpske liste i

kosovskih vlasti prije nego što

SL glasa za zakon. Na kraju

krajeva, jeste komplikovano, i

neće biti lako da se nađe reše-

nje, jer nijedno rešenje neće

biti od svihpozdravljeno, ali ja

očekujem da će Srpska lista

podržati zakon, jer tu postoje

širi razlozi, prvo bilateralni

odnosi Srbije i Crne Gore, a

onda i pitanje stabilnosti regi-

ona - navodi Janjić.

Dodaje i da je ovo pitanje, s ob-

zirom na statusno neutralnu

politikukojuvodiBeograd, vrlo

delikatnopitanje za njih same.

- Odluka nije laka, jer demar-

kacija se vrši između Kosova i

Crne Gore. Međutim, mislim

da je i tu moguće rješenje,

upravo u tome da se kaže da je

to demarkacija, a ne prizanje

granice Kosova, ili da je to de-

markacija, u suštini granice,

kako Beograd tvrdi, sa Srbi-

jom, objasnio je Janjić.

ROKOVI

Smatra da je stav SL o demar-

kaciji u velikoj mjeri uslovljen

razgovorima o zajednici srp-

skih opština na Kosovu, ali da

postojeneki uslovi podkojima

bi ova grupacija podržala spo-

razum.

- Sigurno je da je ta priča već

bilauigri,aliuovommomentu

nema informacija dokle se sti-

glo sa radom te Radne grupe,

ali nije nemoguće da se u tom

nekomaktu, pojavi informaci-

ja o tome da je ta radna grupa

napravilaodređenekorake.To

je svakako jedan od uslova -

navodi Janjić.

Na pitanje da li je jedan dan

dovoljan da se SL „predomi-

sli“, Janjić kaže da su ti razgo-

vori aktuelni već danima.

- Vrlo sigurno da oko toga po-

stoji komunikacija danima, a

nekadasudovoljna2 ili 3pozi-

va da se stvar riješi, kaže Ja-

njić. Smatra i da ne bi bilo dra-

matično ako bi se stvar

odložila za nekolikodana.

-Mislimda je taj termin26. fe-

bruar, kada trebada se sastanu

Tači i Vučić u Briselu posljed-

njidatumkadaćeseocijeniti,a

ja očekujem i pohvaliti taj na-

porSrbijedapomogneuratifi-

kaciji sporazuma, ali to je neki

posljednji datum prije koga

treba da se riješi to pitanje u

SkupštiniKosova-zaključioje

Janjić.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–CrnaGora

proces evropske integracije

doživljavamokaonajbolji

okvir za sprovođenje sveu-

kupnihreformi i dostizanje

najviših standarda, čiji je cilj

unapređenjekvaliteta živo-

ta svakognašeggrađanina–

izjavio jepredsjednikSkup-

štineCrneGore Ivan

Brajoviću svomobraćanju

učesnicimaZimskog zasije-

danjaParlamentarne skup-

štineOEBS-auBeču.

On je naveo i kako je većina

preporukaODIHR-ausvojena,

te kako predstojeće izborne ci-

kluseuCrnojGoridočekujemo

sa dodatno unaprijeđenim iz-

bornimzakonodavstvom.

- Nijesu usvojene izmjene Za-

kona o izboru odbornika i po-

slanika, s obziromna toda smo

se suočili sa apsurdnom situa-

cijom. Opozicija, kojoj je izgo-

vor za izborne neuspjehe iz-

borni ambijent, nije pokazala

spremnostdadoprinesenjego-

vom unapređenju – zaključio

jeBrajović.On

je razgovaraosa

generalnimsekretaromOEBS-

a Tomasom Geringerom, koji

je ocijenio da je usvajanje iz-

mjena izbornog zakonodav-

stva u Skupštini odličan korak

na ispunjavanju preporuka

ODIHR-a nakon parlamentar-

nih izbora2016. godine,Nagla-

sio je i da ostatak opozicije tre-

ba da se vrati u Skupštinu kako

bi služila interesima svih gra-

đana.

Đ.Ć.

Realizovana odluka Glavnog odbora Socijalističke narodne partije o formiranju privremenih opštinskih odbora

Joković

„počistio“

Milićeve

i Joničine

kadrove

Izvor Pobjede iz SNP-a

tvrdi da su oponenti Joko-

vića sve slabiji.

– Tome svjedoči u prilog

činjenica da su od počet-

nih 63 člana, u Glavnom

odboru došli na podršku

nekih četrdesetak čla-

nova. Joković se ipak

nije pokazao kao „Uroš

nejaki“ jer je u potpunosti

preuzeo kontrolu nad

strankom – naveo je naš

sagovornik.

Oponenti

uGOsve

slabiji

Predsjednik Skupštine

na Zimskomzasijedanju

PS OEBS-a u Beču

EU integracije

najbolji okvir

za reforme

Odgođena sjednica na kojoj je trebalo da se glasa o rati kaciji sporazuma sa CrnomGorom, za danas zakazana nova

Janjić: Iza svakeodlukeSL stajaćeVučić

Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji,

nakon odgađanja sjednice na kojoj je trebalo

da se glasa o demarkaciji sa CrnomGorom,

rekao je da građani Kosova moraju da imaju

pravo slobodnog kretanja i da će to imati.

On je dodao da su na pravomputu da se

postigne ujedinjenje i konsenzus između poli-

tičkih stranaka.

- Tražimo da se do srijede pitanje demarkaci-

je završi. Na pravom smo putu. Pozivam sva-

kog poslanika koji voli svoju državu. Nema

većeg patriotizma nego da se punim kon-

senzusomglasa demarkacija, da se otvara

perspektiva zemlje. Svi smo patriote i volimo

Kosovo ali moramo da putujemo slobodno.

Pokušavamo da postignemo nacionalni

konsenzus, moramo biti ujedinjeni - rekao je

Veselji.

Veselji:Dosrijedeglasatiodemarkaciji

SrđanMilić i Vladimir Joković

DušanJanjić