Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

U fokusu

Ambasada SAD u Podgo-

rici saopštila je da „blisko

sarađuje sa crnogorskom

policijomna rasvjetljavanju

napada koji se dogodio u

četvrtak, neposredno nakon

ponoći“.

Kako navode u saopštenju,

nema indicija da je „napad

dio neke produžene prijet-

nje, mada se istraga motiva

navodnog napadača nastav-

lja“.

- Ambasada SAD je i dalje

otvorena za pružanje bitnih

usluga američkimgrađani-

ma, a nastaviće da radi u cje-

lokupnom kapacitetu sjutra.

Odgođeni intervjui za vizu

biće zakazani za neki novi

termin. Rukovodstvo Amba-

sade je zahvalno na bliskoj

saradnji našem savezniku

i dugogodišnjempartneru

Vladi Crne Gore. Zahvalju-

jemo lokalnimpolicijskim

službenicima na brzoj

reakciji na mjestu događaja

i na profesionalizmu tokom

istrage koja je u toku – ističe

se u saopštenju uz napome-

nu da ,,ne mijenjaju standar-

dne savjete za putovanja

koji upućuju američke gra-

đane na uobičajene mjere

opreza prilikomputovanja u

Crnu Goru“.

Predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović, predsjednik i pot-

predsjednik Skupštine Ivan

Brajović i Genci Nimanbegu, zatimBošnjačka stranka, Soci-

jaldemokrate, Demokrate, Liberalna partija, URA, lider PZP-a

najoštrije su osudili napad na Ambasadu SAD.

Predsjednik Vujanović je uvjeren da će biti utvrđene sve okol-

nosti incidenta i da će Crna Gora uz punu posvećenost i dalje

a irmisati bezbjednost diplomatsko konzularnih predstavni-

štava i njihovog osoblja.

To očekuje i predsjednik Skupštine Brajović koji je ubijeđen

da će Crna Gora i ubuduće predstavljati primjer sigurne drža-

ve za sve njene građane i predstavnike drugih zemalja koji u

njoj borave.

Nimanbegu je kazao da izražava gnušanje za učinjeno djelo

i da pruža svoju pomoć američkoj ambasadi i njenim služ-

benicima. Iz Bošnjačke stranke je saopšteno da su užasnuti

zločinačkim ciljevima koji su usmjereni protiv temeljnih civili-

zacijskih vrijednosti.

M. L.

Ambasada

SADzahvalna

napodršci

Osude

zvaničnika

ipartija

AmbasadaSADzapaljenauBeogradu

2008,uSarajevupucano2011. godine

Vlada:Ovajdogađajnemožepogoršati

bezbjednostdiplomatskihpredstavništava

gorici, dok Telegraf izvještava

da crnogorska policija istražuje

okolnosti napada, te da napa-

dač nije nikoga povrijedio.

Vašington post piše da je

crnogorska policija saopštila

da napadač nema kriminalni

dosje, te kako napad nije pove-

zan sa terorizmom, a portal

Politiko u ranijimnavodima

piše da je policija blokirala

oblast gdje se napad dogodio i

da sa osobljem ambasade radi

na identi ikaciji napadača.

U prvom izvještaju o događaju

Dojče vele piše da je napadač

stradao, te kako još nije pozna-

to da li je riječ o planiranom

samoubistvu, dok kineska

agencije Sinhua piše da je ame-

rički državni sekretar rekao da

je američka ambasada u Crnoj

Gori potvrdila eksploziju. O

napadu na Ambasadu SAD u

Podgorici juče su izvještavali i

brojni regionalni mediji. RTS je

prenio da crnogorska policija u

saradnji sa američkom agenci-

jomFBI provjerava naloge na

društvenimmrežama koje je

koristio Jauković. HRT prenosi

pisanje podgoričkih portala

da napadač nije počinio

samoubistvo, nego se slučajno

ubio prerano aktiviravši

bombu.

Đ. Ć.

provjereni svi njegovi kon-

takti na društvenim mreža-

ma i izuzeti listinzi telefona.

Jauković je bio crnogorski

državljanin, rođen u Kralje-

vu, i nije zabilježen u kazne-

noj evidenciji.Živiojesamaj-

komi bratom.

POLICIJA I FBI

Crnogorski istražitelji u ovom

slučaju nijesu sami, što je po-

tvrdio i pomoćnik direktora

Uprave policije Sektora krimi-

nalističkepolicijeEnisBaković

informacijom da sarađuju i sa

FBI.

- Crnogorska policija radi za-

jedno sa agentima FBI, provje-

ravamo sve društvene mreže

koje jekoristio, kakobi istražili

ovaj slučaj do kraja - dodao je

on.

Baković je saopštio da je Ja-

uković identifikovan na

osnovu DNK analize kao i

prepoznavanjem od bliskog

srodnika.

- Brzom i efikasnom reakci-

jom utvrđen je identitet oso-

be za koju se sumnja da je ba-

cila bombu M75 tako što je

bacio preko ograde, a onda se

preko puta ambasade, nakih

30metara od togmjesta ubio,

takođe aktiviranjembombe -

kazao je on.

Na licumjesta su, kako je do-

dao, pronađeni materijalni

tragovi koji će biti vještačeni,

da bi se dobili precizniji po-

daci.

Pomoćnik direktora Uprave

policije jenapitanjanovinara

kazao da krivično djelo za sa-

da nije kvalifikovano kao te-

rorizam.

Baković je, odgovarajući na

brojne novinarske upite, na-

veo da policija provjerava da

li je Dalibor Jauković radio

sam ili je imao saučesnike,

kao i da tragaju za motivima

napada.

- Istraga jeu toku i za sadane

možemo iznositi detalje. Po-

licija je preduzela određene

aktivnosti i dali su naredbu

da se izvrši pretres stana u

kojem je živio – kazao je Ba-

ković.

On se zahvalio Ambasadi

SAD na saradnji i ukazanom

povjerenju.

Uistragu je odpočetkauklju-

čenoViše državno tužilaštvo,

a to jepotvrdila tužiteljkaLe-

paMedenica.Ona jesaopštila

da je Specijalno tužilaštvo

obaviješteno o slučaju, ali da

je procjena bila da Više tuži-

laštvo obavi uviđaj.

Nakonnemilogdogađaja,čel-

nici policije i tužilaštva saop-

štili su i da je pojačano obe-

zbjeđenje oko američke

ambasade,aliisvihambasada

uPodgorici.

- Posebna jedinica policije i

sektorzabezbjednost ličnosti

i objekata su angažovani na

obezbjeđenjuAmbasadeSAD

i možemo garantovati be-

zbjednost zaposlenih.

Takođe, preduzimajusepoja-

čane bezbjednosne mjere

prema svim ambasadama i

diplomatsko-konzularnim

predstavništvimauCrnojGo-

ri - kazali suna konferenciji.

PISMO: POMAKU ISTRAZI

PremasaznanjimaPobjede iz

više izvora, jučerašnji pretres

stana porodice Jauković do-

nio jepomaku istrazi: pretre-

somličnihstvarinapadačana

Ambasadu SAD pronađene

subilješkenašest strana, ispi-

sane rukopisom.

U podužem pismu Dalibor Ja-

uković,izmeđuostalo,molipo-

rodicu i rođakeda ,,muoproste

zbogonogaštoćeuraditi“iopi-

suje svoje lične i političke sta-

vove.

U prvim reakcijama istražite-

lji smatraju da je riječ o svoje-

vrsnoj oporuci, oproštajnom

pismu koje uobičavaju da

ostave ljudi spremni da sebi

oduzmu život.

Upravo to pismo, smatraju sa-

govornici Pobjede, moglo bi

dapružiodgovoroJaukoviće-

vommotivu da počini napad

na strano diplomatsko pred-

stavništvo i presudi sebi.

Pismo će se vještačiti forenzi-

čari, ali će ga detaljno analizi-

rati i profajleri: ukoliko se po-

kaže autentičnim, biće to

jasan trag istražiteljima.

Iako je napad na diplomatsko

predstavništvo Sjedinjenih

Američkih Država nesumnji-

vo akt terorizma, podaci da je

Dalibor Jauković prethodno

ostavio oproštajno pismo na

šest stranica u rukopisu i či-

njenica da dosadašnja istraga

neukazujedajeimaodirektne

pomagače, upućujunazaklju-

čak da je riječ o činu rastroje-

nogčovjekasadruštvenemar-

gine, zadojenog mržnjom

protiv nezavisne Crne Gore i

još više protiv SAD i NATO.

Zanekedefinitivnezaključke

ipak je suviše rano: pred ti-

mom crnogorske policije, tu-

žilaštva i američkih istražite-

lja je opsežan i težakposao.

A.GAGOVIĆ D.ĐURANOVIĆ

Dalibor Jauković je prema vlastitimobjavama na

društvenimmrežama bio ratni veteran, veliki pro-

tivnik članstva Crne Gore u NATO, ruso il, gorljivi

podržavalac politike Slobodana Miloševića i, po

sopstvenompriznanju aktivni učesnik protesta

Demokratskog fronta iz 2015. godine.

Posljednji post na Fejsbuku Jauković je objavio na

Fejsbuk stranici ,,Ruso ili“ gdje je napisao ,,da je sra-

mota Crne Gore da su nambliži fašisti nego Rusi“.

- Veći se ovdje kišobran nosio kad u Moskvu kiša

pada, a sad se u debelo crijevo Americi uvlačimo.

Ja bih volio da Evropa preuzme vlast kad već ne

znamo da čuvamo što su namostavili preci. Bićemo

ka’ Kuba za vrijeme Batiste. Toga se bojim - napisao

je Jauković 15. februara ove godine.

Jauković je na svomFejsbuk pro ilu 3. maja 2017.

godine objavio i fotogra ijumedalje i povelju o odli-

kovanju sa potpisom Slobodana Miloševića iz 1999.

godine, koju je dobio za ,,zasluge u oblasti odbrane

i bezbjednosti, tokomNATO bombardovanja SRJ

Jugoslavije 1999. godine“.

- Ne u NATO kukala nammajka - jedna je od njego-

vih objava iz maja 2017. godine kada je Crna Gora

postala i formalno članica NATO-a. Uz tu objavu je

postavio i fotogra ije svojih vojnih odlikovanja za

koja je posebno naglasio da sumu draga jer ih je

dobio od ,,predsjednika

Slobodana Miloševića“.

Jauković se na oba svoja

Fejsbuk pro ila hvalio kako

je aktivno učestvovao u

nasilnimprotestima DF-a

24. oktobra optužujući

lidere te političke organiza-

cije da su ,,totalni amateri“

kada je u pitanju organiza-

cija protesta.

- Mi ćemo komandovati. Mi

smo iskusni, a ne kao ovi

iz DF-a. Treba te narodne mase dobro kanalisati - u

naše ovaj put, a ne da ih presiječu po obodu grada.

Kako će kad komandanti ne žive u Podgorici ni

10 godina. Ne znaju amateri - jedan je od njegovih

komentara povodomprotesta DF-a.

Jauković je tada uporedio i NATO bombardovanje

sa intervencijompolicije tokomprotesta DF-a poru-

čujući da će se ,,zapaliti iskra slobode kad tad“.

- Višenacionalni ne samo i građanski (protest) može

završiti ono što započesmo. No namoni otrovi

gore ne dadoše. Nije se moglo disati. Eksplozija se

nijesmo bojali ni pendreka, ali ono bi gore no NATO

- veća sila. Ali zapaliće se iskra slobode kad tad.

Možda neki novi klinci, samo neka onaj snimak

ostane, možda opet počnu pjesme sa podgoričkih

ulica ,,Milo lopove“ - napisao je Jauković.

Zanimljiva je i njegova objava o Donaldu Trampu,

kojeg nije javno kritikovao. U pitanju je kviz na

Fejsbuku a na Jaukovićevompostu se može vidjeti

kako Tramp drži Jaukovićevu fotogra iju, a pored

piše da je on ovom fotogra ijomosvojio večeru sa

Melanijomu Bijeloj kući.

Prema dostupnimpodacima Jauković nije imao

pro il na Instagramu i Tviteru ali je na Fejsbuku bio

pratilac aktivnosti američke ambasade. Jaukovićevi

fejsbuk pro ili uklonjeni su juče oko 20.00 sati.

N. Z.

OdlikovanodMiloševića, rusofil iborac

protivNATO-a,učesnikprotestaFronta2015.

FBI ispituju okolnosti i motiv bombaškog ataka u kome je stradao izvršilac

Ko je bio Dalibor Jauković, napadač na Ambasadu SAD

Vlada Crne Gore najoštrije je

osudila incident u kojem je

jedna osoba poginula aktivi-

rajući eksplozivne naprave

u blizini Ambasade SAD u

Podgorici.

Ministar unutrašnjih poslo-

va Mevludin Nuhodžić i direk-

tor Uprave policije Slavko

Stojanović prije podne obišli

sumjesto eksplozije i posjetili

Ambasadu SAD.

Stojanovića i Nuhodžića

primila je otpravnica poslova

Džudi Kuo.

- I tomprilikom, kao i u dru-

gim kontaktima crnogorskih

zvaničnika sa predstavnici-

ma SAD izraženo je žaljenje

povodomnapada i solidar-

nost sa SAD i istaknut je naš

čvrsti stav da ovaj događaj

neće i ne može pogoršati

visoki stepen bezbjednosti i

sigurnosti diplomatskih pred-

stavništava i ukupnu bezbjed-

nosnu situaciju u Crnoj Gori

- saopštili su iz Vlade.

Ministar Nuhodžić je kazao da

preduzimaju sve mjere i rad-

nje kako bi se rasvijetlio ovaj

slučaj i obezbijedila sigurnost

službenika američke ambasa-

de.

M. L.

je nepoznata osoba bacila

eksplozivnu napravu, vjero-

vatno ručnu bombu, u zgra-

du ambasade u Podgorici,

prije nego što se raznijela.

I Raša tudej prenosi da je napa-

dač bacio granatu u američku

ambasadu u Crnoj Gori i da

se u drugoj eksploziji ubio.

Britanski Gardijan ističe da su

građani SAD-a upozoreni na

bezbjednosnu situaciju u Pod-

Dva su slučaja napada na

američke ambasade u regionu

ranije zablježena.

Islamistički radikal Mevlid

Jašarević je 28. oktobra 2011.

iz automatskog oružja, a uz

povike „Alahu ekber“ pucao

na američku ambasadu u

Sarajevu. Jašarević je ispalio

105 metaka i teško ranio služ-

benika policije Mirsada Velića.

Onesposobljen je snajperskim

hicempolicajaca MUP-a Kan-

tona Sarajevo, a potomuhap-

šen. Ispostavilo se da je Mevlid

Jašarević državljanin Srbije

rođen 1988. godine u Novom

Pazaru.

Tada su službenici policijskih

agencija u BiH kazali da je

napadač pripadnik vehabijskog

pokreta i da je više puta bora-

vio u poznatom vehabijskom

uporištu u Gornjoj Maoči kod

Brčkog. Jašarević je osuđen na

15 godina zatvora.

Na meti napada bila je i

Ambasada SAD u Beogradu

21. februara 2008. godine

poslije demonstracija koje su

organizovane zbog proglaše-

nja nezavisnosti Kosova.

Nasilnici su diplomatsko

predstavništvo gađali kame-

nicama, bakljama i tako iza-

zvali požar. Tada je stradao

dvadesetogodišnji Zoran

Vujović iz Novog Sada, rođen

na Kosovu.

Četvorica optuženih nakon

devet godina u novembru

2017. godine uslovno (!?)

su kažnjeni na po pet i šest

meseci zatvora, a protiv pet

policijskih službenika još nije

ni počelo suđenje.

Dalibor Jauković

MinistarNuhodžić i direktor

policijeStojanović sa saradnicima

uposjeti ambasadi SAD

OdlikovanodMiloševića