Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

U fokusu

Napad na Ambasadu SAD u

Podgorici bio je juče tema

vodećih svjetskihmedija.

Američki Njujork Tajms piše,

pozivajući se na izvore iz crno-

gorske policije, da je napadač

bacio bombu u dvorište amba-

sade, a potom izvršio samo-

ubistvo drugim eksplozivom,

dok agencija Asošejted pres

navodi pisanje crnogorskih

medija da je napadač identi i-

kovan kao Dalibor Jauković,

bivši vojnik Jugoslovenske

armije.

Televizijska kuća CNN preno-

si izjavu podsekretara Stejt

dipartmenta Stiva Goldstina,

koji je rekao da je bomba

koja je bačena na ambasadu

eksplodirala u vazduhu, a da

je napadač pronađenmrtav

stotinjak metara od zida

ambasade.

U informaciji na udarnoj stra-

nici agencija Rojters, poziva-

jući se na Vladu, objavila je da

Činrastrojenogčovjekaili terorizam?

PODGORICA

Četrde-

setdvogodišnjiDalibor Jau-

kovićkoji seminut predpo-

noć između srijede i

četvrtkaprimakaoogradi

AmbasadeSAD, hitnuo

bombuupravcudvorišta, a

ubrzonakon toga jedrugom

eksplozivnomnapravomra-

znio sebe. Nikoodzapošlje-

nih ili službeobezbjeđenja

ambasadenijepovrijeđen, a

eksplozija ručnebombe

M75, koja sekoristi isključi-

voprotivžive sile, napravila

jemanji kraterna travnatoj

podlozi, dok su se geleri za-

bili uviše stabala ispred

zgradeAmbasade.

Dvije ponoćne eksplozije uz-

bunilesugrađaneutomdijelu

grada, a policijske snage i

brojni pripadnici bezbjedno-

snihslužbiubrzosusenašlina

licumjesta ikonstatovalida je,

tada nepoznata osoba, izvela

napadnaAmbasaduSjedinje-

nih Američkih Država i stra-

dala u eksploziji druge bom-

be.

Već rano izjutra policija je

zvanično utvrdila identitet

počinioca terorističkog čina:

Dalibor Janković (41), crno-

gorski državljanin, rođen u

Kraljevu, nastanjen u naselju

BlokVuPodgorici.

Istraga koju intenzivno spro-

vode crnogorski istražitelji i

pripadnici američkog Fede-

ralnog istražnog biroa (FBI)

moraće vrlo brzo da pruži od-

govore na mnoga pitanja. Pri-

je svega, na ključno: da li se

radilo o bezumnom, ali izolo-

vanom aktu, ili o terorističkoj

akciji u kojoj je, makar i po-

sredno, bilo upleteno više li-

ca?

ISTRAGA

Predstavnici tužilaštva i poli-

cije juče su na vanrednoj kon-

ferenciji saopštili da je motiv

napada nepoznat, ali da će u

saradnji sa pripadnicima FBI

utvrditisveokolnostiovogdo-

gađaja.

Dosadašnjom istragom utvr-

đeno jeda jeJaukovićdošao iz

pravca Junion bridža, prišao

američkoj ambasadi i sa nekih

pet do šest metara razdaljine

preko ograde bacio bombu u

dvorište. Nakon toga, udaljio

se na nekih tridesetak metara

odkapijeameričkeambasadei

raznio sebe.

Kako je saopšteno, prelimi-

narninalaziukazujuda jeJau-

ković počinio samoubistvo, ali

se to, za sada, ne zna sa sigur-

nošću.

Sobziromdase,kakojeistraga

utvrdila, radi o zavisniku od

psihoaktivnih supstanci i oso-

bi koja je imala konstatovane

duševne poremećaje, istraži-

telji ispituju sve opcije: da je

Jauković svjesno sebi oduzeo

život ili da je nespretno ruko-

vao drugom bombom i tako

nastradao.

Položaj tijela Jaukovića, u ko-

jem je nađeno, kao i povrede,

dozvoljava objemogućnosti.

Oko 15 sati dežurna tužiteljka

Lepa Medenica kazala je po-

vodom napada na američku

ambasadu u Podgorici da su

izuzeti svi tragovi, a nakon to-

ga je izdata naredba i za ob-

dukciju.

- Daljim mjerama utvrđen je

identitet. Sada seutvrđujumo-

tivi napada - kazala jeMedeni-

ca i dodala da je prelimi-

narni nalaz pokazao da je

Dalibor Jauković izvršio

samoubistvo.

Nekoliko sati kasnije, istra-

žiteljisubilinavišeoddeset

lokacija – obišli su sve Jau-

kovićeve prijatelje za koje

Intenzivna i fokusirana istra-

ga već daje prve rezultate:

osimpronalaska oproštaj-

nog pisma rekonstruisano

je kretanje i ponašanje Dali-

bora Jaukovića neposredno

prije napada.

Kako Pobjeda saznaje, Jau-

ković se kretao iz pravca

Sportskog centra prema

REKONSTRUKCIJA:Putbezpovratka

raskrsnici, kod semafora je pre-

šao pješački prelaz Ulice Ivana

Muilutinovića, potomBulevar

revolucije i stupio na trotoar

kod ograde dvorišta Ambasa-

de, odakle je hitnuo bombu.

Prešao je potomUlicu Džona

Džeksona i na zemljanom tere-

nu preko ulice aktivirao drugu

bombu.

Detaljnompretragom terena

nijesu nađeni zatvarači ručnih

bombi, što istražitelje navodi

na zaključak da je Jauković

u džepovima jakne rukama

držao bombe spremne za

aktiviranje. Prema saznanjima

Pobjede, nadzorne kamere

postavljene kod Ambasade

SADmogle su da snime baca-

NAPADNAAMERIČKUAMBASADUUPODGORICI:

Crnogorski istražitelji

Jauković sepismom

oprostioodporodice

Iako je napad na diplomatsko predstavništvo

SjedinjenihAmeričkih Država nesumnjivo akt

terorizma, činjenica da je Dalibor Jauković ostavio

oproštajno pismo na šest stranica u rukopisu i

podatak da dosadašnja istraga ne ukazuje da je

imao direktne pomagače, upućuju na zaključak

da je riječ o činu rastrojenog čovjeka sa društvene

margine, zadojenogmržnjomprotiv nezavisne

Crne Gore i još više protiv SAD i NATO

nje prve bombe i istraga

će precizno utvrditi da li je

zatvarač bombe bio ranije

izvađen.

Zvanične podatke nije

moguće u interesu istrage

dobiti, ali stručnjaci koje je

Pobjeda kontaktirala sma-

traju da je opseg nadzornih

kamera takav da se nije

mogao snimiti sam čin akti-

viranja druge naprave.

Svjetski mediji o napadu na američko diplomatsko predstavništvo

su imali saznanja da su bliski s

njim.

Fokus istražitelja je na komu-

nikaciji Jaukovića, pa su juče

POJAČANOOBEZBJEĐENJE:

AmbasadaSADuPodgorici

ILUSTRACIJA:

Pravac

kretanjaDalibora Jaukovića

D. MALIDŽAN