Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

– Hercegnov-

ska cvjetna manifestacija, 49.

izdanje Praznika mimoze,

ulazi u završnicu. Za danas je

predviđena fešta, „Otvorena

ulica za ples“, koja će biti odr-

žana u centru grada, a Novlja-

ne i goste će na tri lokacije, kod

dvorane ,,Park“, Gradske kafa-

ne i na Trgu Nikole Đurkovića

zabavljati ,,Duje i Castelnuovo

band“, ,,Boka bend“ i članovi

plesne škole ,,Bajamo salsa“.

Prvi put će, u okviru Praznika

mimoze, u subotu biti održana

Trka karića – ,,Karotrc 2018“,

u organizaciji NVOMaškare.

Čak 35 ekipa takmičiće se na

trasi od Gradske kafane, Par-

tizanskimputemdo Škvera, u

dvije kategorije. Prijavljena su

23 jednosjeda i 12 dvosjeda,

među kojima većina iz Herceg

Novog, a tri ekipe su iz Trebi-

nja.

Završni maskenbal biće odr-

žan u subotu veče u Institutu

,,Dr Simo Milošević“. Goste

će zabavljati ansambl ,,Toć“ i

grupa ,,Egzodus“, nastupiće i

Gradska muzika i mažoretke

Herceg Novi, a specijalni gosti

biće karnevalske grupe iz

Rijeke, Šapca, Strumice, Pan-

čeva i Viškova. Tradicionalnim

suđenjem karnevalu, simbolu

svega lošeg u prošloj godini,

Crvenku Surlašiću, koji proždi-

re palme a sa njima i primorski

identitet grada, a potom i kon-

certombeogradske rok grupe

,,Van Gog“ u nedjelju 25. febru-

ara, biće završen ovogodišnji

Praznik mimoze. Najveća do

sada karnevalska povorka

krenuće iz Igala u 19 sati. Kar-

nevalske grupe predstaviće se

na Trgu Nikole Đurkovića, a u

programu suđenja karnevalu

učestvovaće glumci Herce-

gnovskog pozorišta Goran

Slavić, Lidija Petrone, Danijel

Femić i Dragana Vlaović. Autor

teksta suđenja karnevalu je

mladi Novljanin, dramski pisac

Đorđe Stanojlović.

Ž.K.

Tivat:

U lokalnoj upravi nijesu zadovoljni realizacijomnajvažnijih projekata

TIVAT

–Realizacijomka-

pitalnih investicijanemo-

gubiti zadovoljna, zaove

dvije godine iznosi nula, ni-

jesmo semakli samrtve

tačke. Zato samodlučilada

seDirekcija za investicije

kadrovski ojača i daokre-

nemoploču - kazala je

predsjednicaopštineSne-

žanaMatijević.

DIREKCIJA

Ona je, na sjednici lokalnog

parlamenta tokom rasprave o

programu uređenja prostora

opštineza2018.godinudodala

da su angažovali privatnu gra-

đevinsku firmu da prati pro-

jekte.

- Svakih sedamdana održava-

mo sastanke o realizaciji pro-

jekata. Očekujemoda se stvari

pokrenusamrtvetačke-kaza-

la jeMatijević, najavljujući da

će u slučaju da ne bude rezul-

tata do kraja godine doći do

kadrovskih promjena u sekre-

tarijatima i direkcijama.

Predsjednicaopštine saopšti-

la je da je direktor Direkcije,

Peđa Obradović, na godiš-

njemodmorudo aprila i da će

njegovomjestopreuzeti inže-

njer Bogdan Čučković. Po

njenim riječima, do smjene

nije došlo zbog toga štoObra-

dović nije potpisao ugovor o

poravnanju duga sa Porto

Montenegrom vr i j edan

5.600.000 eura.

- Obradović nije žrtveno ja-

gnje. Nijesam rekla da je loše

radio, ali jedan čovjek, bez do-

voljno ljudi, nije mogao sam

da odgovori tolikom broju

projekata. Zamjeram mu što

nije branio taj ugovor na proš-

loj sjednici Skupštine – obja-

snila jeMatijević.

Opozicioni odbornici dr Mio-

mir Abović i Mirko Kovačević

iz Tivatske akcije, dr Andrija

Petković izBokeškog foruma i

Budimir Cupara sa Liste „Ar-

senal za Tivat“ istakli su da na

probleme u realizaciji kapital-

nih projekata upozoravaju

dvije godine i da su se tokom

tih svojih nastupa zalagali za

kadrovskoojačavanjeDirekci-

je za investicije i razvoj.

PROJEKTI

Govoreći o konkretnim pro-

jektima,potpredsjednikopšti-

ne Siniša Kusovac kazao je da

je počela zamjena cjevovoda

na Solima i da je kasnila zato

što su vodovi Telekoma bili

iznad cijevi.

- Za rekonstrukciju DTV Par-

tizan je rekao da je potpisan

ugovorsaizvođačem,adapro-

jekat Lungomare uKrašićima

kasni zbog rješavanja pitanja

privatne svojine. Kod izvođe-

nja radovana trećoj fazi putau

Cacovu problem je konfigura-

cija terena, a za izmještanje

dalekovoda u Gradiošnici, što

je preduslov za izgradnju Va-

trogasnog doma, vodimo pre-

govore sa CEDIS-om od koga

smodobiliUTUuslove-kazao

jeKusovac.

Bogdan Čučković iz Direkcije

za investicije je naglasio da se

za većinu projekata koji su u

toku traži presjek stanja da bi

se utvrdili razlozi kašnjenja.

KOMUNALIJE

Sa dnevnog reda povučen je

prijedlog odluke o naknadi za

komunalno opremanje ze-

mljišta za bespravne objekte,

jer, kako je pojasnila sekretar-

ka Sekretarijata za uređenje

prostora i izgradnju objekata

Tamara Furtula, još nije dobi-

jena saglasnost od resornog

ministarstva.

S.KRSTOVIĆ

BUDVA

–Mediteranskauli-

ca jučenijeotvorena zama-

la i dostavnavozilakako su

u srijedunajavili iz lokalne

uprave. IzMinistarstva sao-

braćajaPobjedi su saopštili

da tonijeurađeno jernije

završenprojekat regulacije

saobraćaja. Takođe, nijesu

stigli semafori i znaci.

-Bezbjednost je na prvom

mjestua toznači dabezodgo-

varajućeg plana i znakova ne

smijemootvoriti ulicu. Plan je

u završnoj fazi a znakovi će

stići možda već u petak – ka-

zali su ne precizirajući kada

će ulica biti otvorena.

Saobraćaj udijeluMediteran-

ske, od Ulice 13. jula do Ulice

Mila Milunovića je obustav-

ljen, ponaloguinspekcijeod7.

februara zbog pukotina koje

su se pojavile sredinom kolo-

voza. Dankasnijestopirani su

radovi na gradilištu ,,Porto

Budva“.

Građevinski fakultet Univer-

zitetaCrneGoreuradio jeela-

borat na osnovu kojeg su pre-

poručili da se ulica otvori za

laka vozila i naveli kojemjere

treba preduzeti da se ošteće-

nja saniraju.

U srijedu su predsjednik op-

štine Dragan Krapović i inve-

stitor ,,Porto Budva“ Naser

Ramaj dogovorili da podijele

troškove saniranja ulice.

I.T.

PLJEVLJA

–Otvaranjepo-

nuda za izvođača radovana

izgradnji toplaneuPljevlji-

maponovo jeodloženo. No-

vi rokzadostavljanjeponu-

da je 12.mart.

Direkcija javnihradova jeprvi

put objavila tender 4. decem-

bra prošle godine i ponude su

se mogle dostavljati do 27. de-

cembra. Nakon tog roka otva-

ranje ponuda je odloženo do

23. januara ove godine, zatim

do 6. paonda ido20. februara.

Iz lokalne uprave ranije su sa-

opštili da je dopomjeranja ro-

ka došlo zbog velike zaintere-

sovanosti izvođača i velikog

broja pitanja vezano za reali-

zaciju investicije vrijedne oko

5.000.000 eura.

Novagradska toplana trebalo

bi da se gradi u naselju Rado-

savac. Njenom izgradnjom u

značajnoj mjeri bio bi sma-

njen problem zagađenja vaz-

Danas

,,Otvorena

ulica za ples“

HercegNovi:

Završnica

49. Praznikamimoze

Crvenko

Surlaš

Matijević: Kapitalne

investicije sunanuli

Kusovac:

Nema

raskola

uDPS-u

Izjavu predsjednice

opštine da neće potpisati

ugovor, iz opozicije su

ocijenili kao dokaz da je

došlo do raskola u tivat-

skoj DPS. Potpredsjednik

opštine Siniša Kusovac

kazao je da raskola nema.

- Ne postoji nikakav

raskol u DPS već samo

u glavama pojedinica.

Vama bi bilo lakše da me

nema, pa da se vi hvalite

svojimograničenimprav-

nim znanjem – kazao je

Kusovac.

Što se tiče ugovora sa

Porto Montenegrom, on

je kazao da je sve na insti-

tuacijama.

- Da li je odluka o porav-

nanju duga sa Porto

Montenegromu skladu

sa zakonomodlučiće

institucije. Predmet je

preuzelo Specijalno

državno tužilaštvo, pa

ostavimo da institucije

rade svoj posao - kazao je

Kusovac.

Predsjednicaopštinečeka izvještaj

SDT-aougovorusaPortoMontenegrom

Snežana Matijević juče je kazala da neće pot-

pisati odluku o poravnanju duga za komunali-

je sa Porto Montenegrom.

- Ne želimda idemu Spuž. Imam svoje aka-

demsko obrazovanje, ugled u gradu i takvu

odluku neću potpisati dok mi institucije ne

garantuju da je u skladu sa zakonom - istakla

je Matijević.

Odbornici su na sjednici 17. januara izglasali

odluku o poravnanju obaveza između opštine

i kompanije Adriatik marinas, kojom kompa-

nija nema obavezu da plati naknade za komu-

nalije. Opozicija smatra da pošto opština nije

potpisnica ugovora, ne postoji pravni osnov

po kome treba da preuzme obaveze. Matije-

vić je tada kazala da je ,,opština, iako nije for-

malni potpisnik, bila je uključena u pregovore

i ima obavezu da vodi računa o dosadašnjim

ulaganjima investitora“. Podsjetila je da Porto

Montenegro zapošljava oko 1.000 ljudi, da je

u projekat uloženo 479.000.000 eura i da će

se u njega investirati još 100.000.000 eura.

Budva:

Mediteranska ulica juče nije otvorena

Čekajusemafore i plan

regulacije saobraćaja

BEZBJEDNOSTJENAJVAŽNIJA:

Mediteranskaulica

Pljevlja:

Neizvjesna realizacija višemilionskog projekta

duha u Pljevljima. Toplana bi

radila na biomasu i imala dva

dimnjaka visine 20 do 25 me-

tara sa elektrofilterima.

Realizacijom projekta bila bi

zatvorena kotlarnica u ulici

Skerlićevoj koja je označena

kao jedan od najvećih zagađi-

vača vazduha na gradskom

području.

A.S.

PLANIRANOZATVARANJE:

KotlarnicauSkerlićevoj

Tender za toplanu

odgođenčetvrti put

UZNAKURASPRAVEOUREĐENJU

PROSTORA

: Sa sjedniceSO