Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/NIKŠIĆ

Ne-

mamjestabojazni da sena

tržištumogunaći nebe-

zbjedni proizvodi za ishranu

ljudi. Prokuvanomlijeko i

mesoodživotinja zaraženih

kjugroznicom, prema svim

naučnimsaznanjima, nemo-

gubiti štetni za ljude – saop-

šteno je izUprave zabe-

zbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarneposlovepovo-

dompojave te zaraznebole-

sti odkoje jeuNikšićuugi-

nulo i uspavano22grla.

U saopštenju navode da pre-

duzimaju svemjere propisane

uslučajevimapojavesvihosta-

lihzaraznihbolesti životinja.

- Bolest kju groznica nije nova

pojava u Crnoj Gori i kao u

svim ranijim slučajevima pod

budnimje okomveterinarskih

službi. Uprava za bezbjednost

hrane sprovodi sve propisane

mjereradisuzbijanjaovezara-

znebolesti,zaštitezdravljalju-

di i stočnog fonda, u skladu sa

propisima, usklađenim sa EU

legislativom – piše u saopšte-

nju.

Kjugroznicadijagnostikovana

jeuCrnojGori od2013. godine

i u sporadičnim slučajevima

skoro svake naredne godine.

Slična situacija je i uzemljama

regiona, ali i Evrope.

- Suzbijanje te bolesti, kao i

ostalih koje se mogu prenijeti

na ljude, kao što su bruceloza,

tuberkuloza i druge, kontinui-

ran je posao Uprave. Kroz go-

dišnje programe mjera zdrav-

stvene zaštite životinja, radi se

monitoring i nadzor na zara-

zne bolesti životinja. I svake

godine se dijagnostikuje odre-

đenibroj životinjakojesuobo-

ljeleodzaraznihbolesti.Ovoje

redovni posao veterinarskih

službi, a cilj je da, ukoliko se

otkrijubolesti, sproveduimje-

reuskladusaZakonomovete-

rinarstvu i rizik od širenja bo-

lesti svede na najmanju

mogućumjeru – saopštili su iz

Uprave.

Kada je riječ o posljednjem

slučaju kju griznice zabilježe-

nom na nekoliko farmi u Nik-

šiću, iz Uprave navode da se

bolest pojavila koddvije krave

na gazdinstvuuNikšiću.

-Ubrzonakondijagnozevete-

rinara i potvrde Specijalistič-

ke veterinarske laboratorije,

životinje su uginule. Ispitano

je cijelo stado i utvrđeno da

ostale životinje nijesu obolje-

le. Međutim, epizootiološkim

istraživanjem, utvrđeno je da

su četiri krave sa ovog gazdin-

stvaprodatedrugomdržaocu,

čije je gazdinstvo fizički pove-

zanosajošdvagazdinstva.Na

-

konispitivanjatihgazdinstava

utvrđeno jeda je još20goveda

pozitivno na ovu bolest. Na

osnovuprikupljenihpodataka

sprovedenog epizootiološkog

istraživanja, a u skladu sa Za-

konom o veterinarstvu, kao i

preporukama Međunarodne

organizacije za zdravlje živo-

tinja i Evropske agencije za

bezbjednost hrane, naložene

su mjere eutanazije svih grla

koja su bila pozitivna na kju

groznicu– stoji u saopštenju.

Bolest semožeprenijetinačo-

vjekaudirektnomkontaktusa

zaraženom životinjom ili udi-

sanjem vazduha koji sadrži

kontaminiranuprašinu.

– Epidemiološke službe prate

zdravstveno stanje članova

porodice na čijim gazdinstvi-

ma se bolest pojavila, kao i ve-

terinarskogosoblja,ineposto-

j i s umn j a n a n j i h o v o

obolijevanje – saopšteno je iz

Uprave uz napomenu da se

kao i kod drugih zaraznih bo-

lesti, pojava kju groznice ne

može predvidjeti, ali u ovom

trenutku nema potvrde, niti

sumnje na ovu bolest na dru-

gimgazdinstvimauCrnoj Go-

ri.

C.G.

Uprava za bezbjednost hrane o pojavi kju groznice u Nikšiću

Bolest pod

kontrolom,

nema razloga

zabojazan

Prema svim

naučnim

saznanjima, meso

i prokuvano

mlijeko od

zaraženih

životinja nemogu

biti štetni po ljude.

Preduzimamo

sve propisane

mjere za

suzbijanje te

zarazne bolesti,

zaštitu zdravlja

ljudi i stočnog

fonda, u skladu

sa propisima,

usklađenimsa

EU legislativom

Epidemiološke službe

prate zdravstveno

stanje članova porodice

na čijimgazdinstvima

se bolest pojavila, kao i

veterinarskog osoblja,

i ne postoji sumnja da

suoboljeli

SPUŽ

Radovi na rekon-

strukcijimjesnekapeleu

Spužupočeli su juče. Ukoli-

kovrijemedozvoli, posao

ćemozavršiti do sredine

marta - kaže sekretar Sekre-

tarijata za imovinu i investi-

cijeSlavkoVelimirović.

Projektom jepredviđenodase

obavikompletnazamjenakro-

va koji će po obodima imati

plastificirani rebrasti limi olu-

ke za odvodkišnice.

– Sve aktivnosti povjerene su

komunalnom preduzeću. Za

ove radove opredijeljeno je

13.000 eura i u okviru te sume

određeni iznos je namijenjen

za betoniranje platoa ispred

objekta, kao i za zamjenu ka-

menihpločasaugradnjomno-

vogmobilijarakaoštosuklupe

za sjedenje, korpe za otpatke -

naglasio jeVelimirović.

Za predsjednikaMZSpužDa-

rija Đuričkovića, po broju sta-

novnika jedneodnajvećihMZ

u gradu na Zeti, rekonstrukci-

jomkapele rješava se još jedan

infrastrukturni problem, jer

kako kaže, održavanje mje-

snog groblja ima prioritet i sa-

mim tim poštovanje tradicio-

nalnihobičaja.

– Na početku godine utvrdili

smoprioritete i postepenorje-

šavamo zahtjeve domaćinsta-

va. Posebno vodimo računa o

putnoj infrastrukturi, stabilni-

jemnaponu i vodosnabdijeva-

nju. Dosta toga imamo na

dnevnom redu i nastojaćemo

da sve poslove završimo u

predviđenom roku - rekao je

Đuričković. On je naglasio da

sezahvaljujućidobrojsaradnji

salokalnomupravominadlež-

nimopštinskimslužbama i in-

stitucijamapostižuizvanredni

rezultati na terenu, tako da je

,,sve manje primjedbi mješta-

na, koji su ranije s razlogom

ukazivali na razne komunalne

probleme“.

B.KADIĆ

POSAOĆEZAVRŠITIDOSREDINE

MARTA:

KapelauSpužu

DANILOVGRAD:

Radovi uMZ Spuž

Uređujumjesnukapelu

13

hiljada eura vrijedni su

radovi i biće završeni do

sredinemarta

NIKŠIĆ

Mladi koji želeda

pokrenu svoj biznis finansij-

skupodršku i savjetemogu

dobiti odZavoda za zapošlja-

vanje i Investiciono-razvoj-

nog fonda. To jeporuka sa

prezentacije ,,Šansa zapo-

sao“ koja jeodržana jučeu

Nikšiću.

IRF će ove godine u privredu

investirati 140.000.000 eura, a

ZZZCGjeizdvojio500.000eu-

ra za samozapošljavanje.

Predviđene nove mjere finan-

sijske podrške IRF-a, kako je

kazao Zoran Vukčević, pred-

sjednik odbora direktora IRF-

a, odnose se na garantni fond i

mikrokreditiranje.

- Kroz garantni fond bićemo u

prilici da svima koji imaju odr-

žive projekte i biznis ideje, a

nemajuudovoljnojmjeri kola-

teral, omogućimo da što lakše

realizuju svoje zamisli. Sa dru-

ge strane, mikrokreditiranje

nalazi se u funkciji samozapo-

šljavanja i jačanjamalog bizni-

sa na način da se što efikasnije

podrže građani koji su u statu-

su socijalnog staranja i nijesuu

mogućnosti daobezbijedekre-

dite kod drugih finansijskih

institucija – objasnio jeVukče-

vić.

DirektorZavodazazapošljava-

nje Suljo Mustafić istakao je

kako je cilj saradnje sa IRF-om

pružiti pomoćmladima da po-

krenu sopstveni biznis.

- Zavod ima infrastrukturu u

svim opštinama, kod IRF su

povoljne kreditne linije. Ciljne

grupe kojima su namijenjena

sredstvapoklapajusesapriori-

tetima Zavoda u rješavanju

problemanezaposlenosti,prije

svega mladih, žena, visoko

obrazovanih i tzv. tehnoloških

viškova –kazao jeMustafić.

U Crnoj Gori ima 47.809 nea-

poslenih, stopanezaposlenosti

je 20,6 odsto. Na Birou rada u

Nikšićuprijavljeno je4.868, od

čega 62 odsto čine žene, dok je

broj prijavljenih ispod30godi-

na 26,3 odsto.

- Upravo te kategorije, prven-

stvenomladevisokoobrazova-

ne nastojimo da motivišemo,

podstaknemo i podržimo da

otpočnu sopstveni biznis i

obezbijede egzistenciju. Naša

osnovna poruka jeste da treba

da uzmu sudbinu u svoje ruke.

Svoje ideje da pretvore u bi-

znis, sebi da obezbijede posao

koristeći nas kao srevis. Naša

podrška ne podrazumijeva sa-

mo informisanje već animira-

nje,motivisanjekaoipripremu

nezaposlenih za pokretanje

biznisa.Ovapripremauključu-

je obuku u oblastima osnove

računovodstva, marketinga,

registracije djelatnosti i izradu

biznis planova – kazao je Mu-

stafić, direktor ZZZCG.

Prije nekoliko dana, Skupština

opštineNikšićdonijelajeodlu-

ku o formiranju biznis zone

,,Istok“ na prostoru Željezare.

Predsjednik SO Radivoje Nik-

čević kazao je kako je to šansa

više za sve koji nemaju posao a

imaju dobru biznis ideju. Po

njegovim riječima, lokalna

upravaspremnajedapomogne

realizacijudobrihprojekata.

Učesnici prezentacije su imali

prilikudačujuvišedetaljaoto-

me kako osnovati preduzeće,

kako realizovati biznis ideju,

kaoidapogledajukratakprilog

o uspješnim investitorima

IRF-a pod nazivom ,,Možeš i

ti“.

S.D.

NIKŠIĆ:

IRF i ZZZCG u Nikšiću predstavili programe podrške nezaposlenima

Zadobre idejebićenovca

Investiciono-

razvojni fond

u privredu

će investirati

140.000.000

eura, a Zavod za

zapošljavanje

500.000 eura za

samozapošljavanje

VELIKOINTERESOVANJE:

JučeuNikšiću

CETINJE

Nakon što su

u srijedu zbog kvara na

opremi za grijanje učionice

u Osnovnoj školi „Lovćen-

ski partizanski odred“ bile

hladne, a časovi umjesto

45 trajali 30minuta, juče je

kvar otklonjen.

– Kvar je otklonjen, nasta-

va se odvijala redovno,

a časovi su juče trajali po

45 minuta – saopšteno je

Pobjedi iz uprave škole.

J.Đ.

OŠ „Lovćenski

partizanski odred“

CETINJE:

„Lovćenski partizanski odred“

Grijanje radi

učionice tople

KJUGROZNICANIJENOVAPOJAVAU

CRNOJGORI:

Preduzetemjerebezbjednosti