Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 23. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

Savjet za

građanskukontrolupoli-

cije zaključio je jučena

vanrednoj sjednici dapoli-

cajci interventne jedinice

MladenVujović,Marko

Stojanović, VukomanMa-

raš, SlavkoFurtula iMiloš

Bečanović, koji suprošlog

petkaucentruPodgorice

fizički nasrnuli namladiće

J. B, S. N. iM. D, višenijesu

dostojni zapolicijsku služ-

bu.

- Cijeneći da je riječ o teškoj

diskreditaciji policije, Sa-

vjet je ocijenio da su policij-

ski službenici akteri - doga-

đaja od 17. februara, svojim

neprefesionalnimi bahatim

postupanjem trajno se dis-

kreditovali za dalje obavlja-

nje, odgovornog i u javnom

interesu uspostavljenog,

policijskogposla–navodi se

u zaključcima sa sjednice.

Ističe seda jeovaj slučaj „cr-

vena linija“ koja ne smije

biti pređena.

- Savjet će nastaviti da prati

predmetni događaj kako se

ne bi dogodilo, usljed even-

tualne smanjenepažnje jav-

nosti, da s protokomvreme-

na, ista lica, akteri ovog

slučaja, budu ponovo u pri-

licidanosećiuniformupoli-

cijskog službenika, sa obi-

lježjima države Crne Gore,

svojim neprimjerenim po-

našanjem ponovo naruše

ugled policijske organizaci-

je –piše u zaključcima.

Petoricapolicajacasuuhap-

šeni, a na teret im se stavlja

zlostavljanje i falsifikovanje

službene isprave. Nakon sa-

slušanja određen im je pri-

tvor do 72 sata.

Tvrde da su bili verbalno

„isprovocirani, nervozni,

umorni“ i negiraju krivična

djela koja im se prijavom

stavljajuna teret.

Batinanje trojice mladića

zabilježilesusigurnosneka-

mere sa jednog odobjekata.

Protiv trojice mladića po-

krenut je prekršajni postu-

pak po prijavi petorice poli-

cajaca koji su ih optužili za

narušavanje javnog reda i

mira.

Zbog incidenta direktor

Uprave policije Slavko Sto-

janović smijenio je šefa

smjene interventne jedinice

MilanaRadusinovića.

C.H.

PODGORICA

Svjedok

MirkoVelimirović juče jeu

podgoričkomVišemsudu

ustvrdiodanakonpredaje

odcrnogorskog tužilaštva

nijedobijao instrukcijeve-

zanozadaljukomunikaciju

saorganizatorima i učesni-

cimaprotestaplaniranihna

danparlamentarnih izbora

2016. godine.

Saradnja koju je imao saTuži-

laštvom, kako tvrdi, bila je ve-

zana isključivo za oružje koje

nabavio od Fadilja i bacio ga u

jezeronaKosovu.

Sa druge strane, odbrana

okrivljenih, pozivajući se na

Velimirovićeverazgovorekoji

sutajnosnimljeni smatrada je

sa njim na dan hapšenja bila

osobakojamujesugerisalašta

daradiigovoriprekotelefona.

- Dan prije izbora svjedok je

obavio oko 200 telefonskih

razgovora. Interesantno je da

se na snimcima ne čuje šum,

zvukovi koji upućuju da je na

javnommjestu u kafani ili uli-

ci odakle je, kako tvrdi, telefo-

nirao - ukazao je advokat Mi-

roje Jovanović.

RAZGOVORI

Na zahtjev advokata Jovano-

vića preslušano je nekoliko

pokušaja Velimirovića da po-

zivanjem preko specijalnog

telefona uspostavi vezu saNi-

kolom (bivšim šefom srpske

žandarmerije Bratislavom

Dikićem).Nakonštosemogao

čuti glasoperateranaruskom,

a potom i na srpskom jeziku,

koji upućuju kontaktiranje

korisničkihservisaupozadini

se mogao čuti muški glas koji

govori: ,,a nema tu“, ,,blokira-

na je kartica“ i ,,ne, ne, vrati

se“.

- Ne sjećam se da sam rekao

,,blokirana je kartica“.Vjero-

vatno sam pričao sam sa so-

bom. Bio sam iznerviran što

ne mogu da uspostavim vezu.

Možda sam i opsovao. Takav

sam čovjek, sa sela – pojasnio

je Velimirović. On je kazao da

riječi ,,ne, ne, vrati se“ izgova-

ra vjerovatno neki čovjek sa

ulice kome semožda obratio.

-Nikominijedavao instrukci-

je šta da pričam preko telefo-

na i šta da radim. Slobodno

samse kretao. Razgovore sam

vodio nekada iz toaleta ili iz

nekog ćoška iz kafaneda sene

bi čulo šta govorim. Zato sene

čujušumovi -kazao jeVelimi-

rović.

Istakao je da je vjerovao crno-

gorskim tužiocima kada im je

predstavio teroristički plan,

ali je saradnja sanjimapresta-

la onog tenutka kada je osu-

đen.

- Ta saradnja je završena kada

samosuđen. Ne bih danas bio

ovdje da svjedočim da su me

sačuvali niti bi se danas znalo

zamene –kazao je svjedok.

Velimirovićjerekaodajeprije

svega ljut na sebe zbog svega

što se izdešavalo.

- Kad dođemu Crnu Goru svi

su ljuti na mene. Kad dođem

naKosovo i tamo su ljuti, kao i

u Srbiji, a sve zahvaljujući va-

šem Tužilaštvu. Rekao sam

istinu, pa štoBogda –kazao je

svjedok.

PITANJA

Optuženi Milan Dušić pitao je

svjedoka da li smatra da suon i

ljudi koji su uhapšeni 15. okto-

bra2016. godinekrivi ali je sud

uskratio odgovor na ovo pita-

nje.

Međutim, sudjedozvoliosvje-

dokudaodgovoridalijeupod-

gorički Viši sud došao da im

,,pomogne“kaosvjedoksarad-

nikAleksandar Saša Sinđelić.

- Koliko sammogao, pomogao

samVam, a to ćete vidjeti – ka-

zao jeVelimirović.

On nije znao ni da je maloljet-

nik kojeg je doveo iz Zubinog

potoka, nakon hapšenja pre-

tučn u policiji, a kako je to

ustvrdio optuženi Dušić.

Izrevoltiran ovimodgovorom,

Dušić je prokomentarisao da

smatra da je Velimirović ipak

sve znao.

OptuženogMihailaČađenovi-

ća interesovalo je da li se svje-

dok „boji Boga zbog toga što je

namjestioljudekojisuoptuže-

ni zapokušaj terorostičkogna-

pada“.

- Hvala Bogu, samo se njemu

molim i u njega uzdam. Ako

samnešto loše uradio neka mi

vrati. Bog je jedan – kazao je

Velimirović.

Sutkinja SuzanaMugoša opo-

zvala je na kraju jučerašnjeg

pretresa rješenje o udaljenju

do kraja dokaznog postupka

optuženih lideraDF-aAndrije

Mandića i Milana Kneževića,

kako bi na današnjem suđenju

iskoristili pravo da postavljaju

pitanjaVelimiroviću.

B.R.

PODGORICA

Osnovni sud

odbio je žalbu Tužilaštva na

odluku suda da ne odredi pri-

tvor Jugoslavu Lambuliću (43)

koji se tereti za nanošenje teš-

kih tjelesnih povreda i pokušaj

otmice Alberta Kajošaja iz Tuzi,

potvrđeno je Pobjedi iz suda.

Braća Vjekoslav (41) i Jugoslav

Lambulić i Petar Miranović

(29) i njegov otac Aleksandar

(55) uhapšeni su 15. februara.

Miranovići su nakon saslušanja

pušteni da se brane sa slobode,

a mlađi Lambulić je poslat u

pritvor.

Oni su svi na saslušanju kod

tužioca negirali navode iz

krivične prijave.

Oni su ispričali da nijesu poku-

šali da otmu Kajošaja već da je

on dobrovoljno ušao u vozilo

i da su zajedno krenuli prema

Centru bezbjednosti Podgorica

kako bi objasnio zašto ih, kako

su izjavili, prati.

Iz Uprave policije su se ranije

oglasili saopštenjemu kojem

su naveli za koja krivična djela

se terete osumnjičeni i kako su,

prema prikupljenimdokazima,

bili podijeljeni zadaci.

Braći Lambulić na teret se stav-

ljaju dva krivična djela - teška

tjelesna povreda u saizvrši-

laštvu i protivpravno lišenje

slobode u saizvršilaštvu. Petar

Miranović sumnjiči se za nano-

šenje teških povreda, a njegov

otac za protivpravno lišenje

slobode.

M. L.

Vanredna sjednica Savjeta za građansku kontrolu

Petoricapolicajaca

nedostojni za službu

Velimirovićdolazi na suđenje

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Srpski državljanin

nastavio da odgovara na pitanja odbrane i optuženih

Velimirović:

Nakon

predajenijesumi davali

instrukcijeuTužilaštvu

Sutkinja Suzana

Mugoša opozvala

je na kraju

jučerašnjeg

pretresa rješenje

o udaljenju do

kraja dokaznog

postupka

optuženih lidera

DF-a Andrije

Mandića i Milana

Kneževića, kako

bi na današnjem

suđenju iskoristili

pravo da

postavljaju pitanja

Velimiroviću

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić juče je u sudnici kazao

da nije tačno da je prilikomdemonstracija 2015. godine u

Podgorici policajac projektilomgađao crkvu a što je ustvrdio

advokat Miroje Jovanović.

- Mi ovdje štitimo državu i sigurno bismo reagovali na tako

nešto. Ne može advokat Jovanović da govori da je policajac

ispaljivao projektil na crkvu – kazao je Katnić.

Advokat Jovanović juče je prilikom ispitivanja svjedoka Mirka

Velimirovića pitao kako je reagovao na prebijanje građana u

Podgorici 2015. godine i na scenu koju je on vidio na televizij-

skom snimku kada policajac ispaljuje projektil na crkvu.

Iako je Jovanović objasnio da je pitanje postavio kako bi utvr-

diomotiv zbog kojeg je slučaj prijavio crnogorskoj policiji,

sud je uskratiomogućnost da dobije odgovor.

Katnić:Netačnojedaje

policajacpucaona

crkvu2015. godine

Odbijena žalba Tužilaštva

Neosnovan

zahtjevza

određivanje

pritvora

Jugoslavu

Lambuliću

Podgoričaninu

oduzetooružje

PODGORICA

- V. P. iz Podgori-

ce uhapšen je jer je pretresom

kod njega pronađeno oružje i

municija.

Od osumnjičenog su zaplije-

njene dvije vazdušne puške,

lovačka puška i municija.

On se tereti za nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

C.H.

Osnovni suduPodgorici

Arhiva POBJEDE