Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

Policajcima

interventne jediniceMlade-

nuVujoviću,MarkuStojano-

viću, VukomanuMarašu,

SlavkuFurtuli iMilošuBe-

čanoviću, koji suupetakve-

čeucentruPodgorice tukli

mladićeJ. B, S. N. iM.

D, određeno je zadržavanje

do72 časa.

Osumnjičenim policajcima se

na teret stavlja zlostavljanje

sve trojice mladića i falsifiko-

vanje službene isprave.

Njihjesaslušaoosnovnidržav-

ni tužilac Miroslav Turković,

koji jedonio rješenjeozadrža-

vanju zbog mogućnosti da bi

na slobodi uticali na svjedoke.

Osumnjičeni su u odbrani na-

veli da su bili verbalno „ispro-

vocirani, nervozni, umorni“,

takođe su kazali da negiraju

krivično djelo koje imse prija-

vomstavlja na teret.

Prema saznanjima Pobjede,

četvorica osumnjičenih poli-

cajacaodbilojedaodgovarana

pitanja tužioca.

Policajci su, kako je saopšteno

iz Tužilaštva, uhapšeni po na-

logu državnog tužioca zbog

krivičnog djela zlostavljanje i

falsifikovanja službene ispra-

ve.

- Osnovno državno tužilaštvo

u Podgorici je odmah nakon

objavljivanja snimaka torture

učinjene od strane policijskih

službenika nad građanima,

formiralopredmet ipreduzelo

hitne radnje u cilju prikuplja-

nja dokaza i podataka značaj-

nih za rasvjetljavanje događa-

ja, identifikovanja policijskih

službenika, oštećenih lica i

očevidacadogađaja - navodeu

Tužilaštvu.

Prebijanje su zabilježile sigur-

nosne kamere sa jednog od

objekata.

Na snimku se vidi kako petori-

ca policajaca na sred ulice, na-

sumično, rukama i nogama tu-

ku trojicu mladića. Nasrtanje

krećeutrenutkukadajedanod

mladića stavlja ruku u džep da

izvadi legitimaciju i preda je

policajcu.Umjestodagalegiti-

miše, policajac ga udara. Toj

nemiloj sceni prisustvovale su

i dvije djevojke, koje su bile u

društvu sa ovimmladićima.

Međutim, policajci tvrde da

nije sve onako kako izgleda.

Premanjihovojverziji,mladići

su ih provocirali, vrijeđali i

oglušili se o policijska naređe-

nja, pasuoni „morali dareagu-

ju“. Tvrde da su im dobacivali

„svinje policijske“, „iiip poli-

cajci“...

Protiv pretučenihmladića vo-

di se prekršajni postupak po

prijavi policijskih službenika,

koji su ih optužili za narušava-

nje javnog reda imira.

Odgovornostzaprebijanje,ko-

je suzabilježile sigurnosneka-

mere sa jednog od objekata,

,,pala“ je na šefa smjene inter-

ventne jediniceMilana Radu-

sinovića, koji je po nalogu di-

rektora Uprave policije Slavka

Stojanovića smijenjen.

A.G.

Službenicima interventne jedinice, osumnjičenima za prebijanje

trojicemladića, određeno zadržavanje zbog uticaja na svjedoke

Pretučeni mladići ispričali

su za TVCG da su napad-

nuti bez povoda.

- U tommomentu ja sam

stojao iza šanka, bila je

djevojka poredmene i

odjednommi je glava

bila sagnuta dolje. U tom

bunilu, prišlo je nekoliko

policajaca i uhvatilo da

nas vuče i udara. Mene su

bacali na pod, totalno sam

bio u šoku - priča M. D.

- Na snimku se vidi da nika-

kav otpor nijesmo pružali,

da smo bezazleni, da su

nas napali iz čista mira. Šta

drugo da kažem - kaže J. B.

- Da samnapravio bilo

kakav gest očima ili gla-

vom, nešto rekao, pa ajde

da kažem kriv sam. Ali baš

ništa nijesamnapravio da

takomogu da me prebiju

- ističe M. D.

Jedan odmladića kaže da

ni u toku noćnog izlaska

nijesu pravili nikakve

probleme. Od batina nije

uspio čak ni da pokaže

tražena dokumenta.

- Bez ikakve potrebe su

krenuli prema nama. Rekli

su da damo dokumenta,

na šta sam i krenuo da im

dajemdokumenta, kao

što se i vidi, poslije toga

samnapadnut, ja prvi, iz

čista mira, zatim su četiri

ostala iz interventne

počeli njih da biju - priča

S. N.

Mladići

tvrdedanije

bilopovoda

zanapad

Jedanpolicajac

odgovaraona

pitanja tužioca,

četvoricaćutala

PODGORICA

LiderPo-

kreta zapromjeneNeboj-

šaMedojevićodgovaraće

prekršajno jer je jučeu

mjestuPaprati prekoračio

brzinu i oglušio senapoli-

cijskanaređenjada stane.

To su juče saopštili izUpra-

ve policije nakon navoda

člana Pokreta za promjene

Nikole Bajčetića da je nje-

gov partijski šef priveden u

Centar bezbjednosti Nikšić

zbog saobraćajnogprekrša-

ja.

- Netačno je da je političar

Nebojša Medojević prive-

den.Njemu jerečenodado-

đe u CB Nikšić zbog prekr-

šaja koji je prethodno

počinio u saobraćaju – sa-

opštili su izUprave policije.

Oni supojasnili da jepreko-

račenje brzine zabilježeno

video radarom.

Kako su kazali, Medojević

je upravljao vozilom kojim

se kretao 109 km/h i nije se

zaustavionapolicijski znak,

već jenastaviokretanje i ka-

snije ga je zaustavila druga

patrola.

Prilikomradarske kontrole,

policajac je koristio ručni

radar, registrovao i snimio

kretanje vozila „tojota rav“,

podgoričkih registarskih

oznaka, koji se kretao 109

km/h na dionici puta, van

naseljenog mjesta, gdje je

najveća dozvoljena brzina

kretanja vozila ograničena

na 80 km/hna što upozora-

va i saobraćajni znak.

- Policijski službenik je na

propisani način, davanjem

znaka, pokušao da zaustavi

navedeno vozilo. Međutim,

vozač ovog vozila senije za-

ustavio, već je nastavio kre-

tanje upravcuNikšića –po-

jasnili su iz policije.

Policajac je nakon toga ra-

dio vezomkolegama prenio

obavještenjeda se zaustavi i

kontroliše. To se dogodilo

nakon desetak minuta u

mjestu Hercegovački put,

kod Auto baze i utvrđeno je

dajenjimeupravljaoMedo-

jević.

Medojević je policajcima

dao vozačku dozvolu na

uvid i predočeno mu je da

nijepostupiopoznakupoli-

cijskog službenika umjestu

Paprati da se zaustavi zbog

prekoračenja brzine.

-Rečenomu jeda jepotreb-

nodaodmahpristupi upro-

storije Centra bezbjednosti

Nikšić radi preduzimanja

daljihslužbenihmjerairad-

nji iz oblasti Zakona o be-

zbjednosti saobraćaja na

putevima, što je on i učinio i

svojim vozilom se dovezao

do Centra bezbjednosti

Nikšić – pojasnili su iz poli-

cije.

U policiji mu je predočeno

koje je prekršaje počinio,

nakon čega su mu izdati

prekršajni nalozi zbog –

prekoračenja brzine i oglu-

šavanja na naredbe saobra-

ćajne policije da stane.

C.H.

Prekršajni nalozi protiv

lidera PZP-a

Medojevićvozio

109km/h i nije

zaustaviovozilo

PODGORICA

SavuLipovi-

ni (23) saCetinja, koji se te-

reti da jepokušaodaubije

sugrađaneStevaVujovića i

NikoluKaluđerovićanaBu-

levarucrnogorskih junaka

23. decembraprošle godine,

određen jepritvordo30da-

na. Odluku jedonio sudija za

istrageMitroslavBašović.

Lipovini se, prema navodima

iz prijave, na teret stavlja da je

počinio krivično djelo teško

ubistvo u pokušaju. Na konfe-

rencijizamedije,kojusuuuto-

rakorganizovali čelnici polici-

je i tužilaštva, saopšteno je da

suprikupljeni dokazi koji uka-

zuju na sumnju da je Lipovina

daljinskim aktivirao eksplo-

zivnu napravu. Vujović je pro-

šao sa lakšim povredama, a

Kaluđerović je teško povrije-

đen.

M.L.

Osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva saslušao sudija za istragu

Lipovini određen

pritvor domjesec

PODGORICA

NikoliĐeta-

ju, SrđanuDaniloviću,Mari-

januVuljaju i Žaklini Globa-

rević, koji se sumnjiče za

stvaranjekriminalneorgani-

zacije i švercmarihuane, od-

lukomVišeg sudaprodužen

jepritvor još dvamjeseca.

Kako Pobjeda saznaje, pritvor

im je produžen zbog opasnosti

od bjekstva i uticaja na

svjedoke.

U rješenju o produ-

ženju pritvora se navodi da se

osnovano sumnja da su okriv-

ljeni počinili krivičnodjelo.

- To proizilazi iz dokaza sadrža-

nih u spisima predmeta, iz sadr-

žajamaterijalaprikupljenogpri-

mjenommjera tajnog

nadzora, audio

zapisa i transkri-

pata komunikaci-

ja okriv-

l j e n i h i

d r u g i h

osoba, evidencijaoprelaskugra-

nice za okrivljene, dokazi koji su

pribavljeni tokom zapljene nar-

kotika - navodi se u rješenju.

Osumnjičenačetvorkauhapše-

na je u januaruuokvirupolicij-

ske akcije ,,Barba“, a tada su li-

sice stavljene i Nikoli Đokiću,

Marjanu Maraševiću, Nikoli

Maraševiću, Igoru Kovačeviću

i Toniju Paljaju. Iz policije su

ranije saopštili da je razbijena

grupa za koju se sumnjalo da je

međunarodno krijumčarila

narkotike na organizovani na-

čin. Tokomakcijepronađeni su

i oduzeti marihuana, heroin,

kokain i oružje.

M.L.

Viši sud produžio pritvor osumnjičenima za krijumčarenjemarihuane

Četvorka zbog šverca

drogeostajeuSpužu

Saprivođenjaosumnjičenog

Istražni zatvor uSpužu

Sinoć ispredOsnovnog suda

Medojeviću razgovorusapolicajcem