Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

Okso („bio-

razgradive“) kesena terito-

riji Evropskeunijebićeu

potpunosti zabranjenedo

krajaove godine, aplastični

proizvodi koje jemoguće

kompostirati, uključujući i

kompostirajućekese, biće

identifikovani i označeni na

jedinstvennačin–kazala je

zaPobjedu sekretarka i pro-

jektnakoordinatorkaorga-

nizacijeZeroWasteMonte-

negroMašaTomković.

Onapodsjećadaprosječan

stanovnikCrneGoreupotri-

jebi godišnjevišeod600pla-

stičnihkesa.

BIORAZGRADIVOST

-Nacrnogorskomtržištunala-

zi se veliki broj kesa sa ozna-

kom ,,biorazgradive“. Mahom

se radi o okso-biorazgradivim

kesama nastalim dodatkom

određenih aditiva koji omogu-

ćavajubržeraspadanjemateri-

jala. Očekivano je da će se ove

,,biorazgradive“ kese kada se

nađu u prirodi raspadati brže i

intenzivnije sve do nivoa mo-

lekula, a zatim procesom bio-

razgradnje koju obavljaju mi-

kroorganizmi pretvoriti u

elemente koji već postoje u

prirodi.Međutim, da bi proces

raspadanja uopšte počeo ne-

ophodna je prvobitna izlože-

nost UV zračenju, kao i odre-

đeno j ko l i č ini topl ot e i

kiseonika. Sobziromna todau

prirodi ovi parametri variraju,

a da je na deponijama – gdje

najveći broj završi, u unutraš-

njosti sanitarnih kada sredina

gotovo anaerobna, to je proces

raspadanja u potpunosti one-

mogućen - objašnjava Tomko-

vić dodajući da je ovo samo je-

dan od brojnih razloga na koji

ukazuje studija rađena za po-

trebeEvropske komisije.

- U izvještaju Evropske komi-

sije, koji je podnijet u januaru,

okso-biorazgradivekeseozna-

čavaju se kao nepogodne za

dugotrajnu upotrebu, recikli-

ranje ili kompostiranje, a sa-

mimtimi zaživotnusredinute

se stoga daje prijedlog da se

povuku iz upotrebe i uopšte sa

tržišta Evropske unije - kazala

jeTomković.

SmatradaCrnaGora,priizradi

prijedloga rješenja, treba da

pratipozitivneprimjerezema-

lja koje su zabranomupotrebe

tankih i okso-biorazgradivih

kesa postigle njihovo rapidno

smanjenje na tržištu - Italija,

Francuska, VelikaBritanija, ali

i zemalja poput Belgije, Dan-

ske, Finske, Holandije, Luk-

semburgakodkojihjedodatno

oporezivanje plastičnih kesa

dovelo do smanjenja upotrebe

i za 70odsto.

Tomković kaže da Direktiva

94/62 /EC o ambalaži i amba-

lažnomotpadu, usvojena2015.

godine, definišemjere za sma-

njenje potrošnje tankih pla-

stičnih kesa, uključujući na-

m e t a n j e n a k n a d a i l i

postavljanje nacionalnihmak-

PODGORICA

Viša policijska inspektorka za

suzbijanjemaloljetničkedelinkvencijeinasiljau

porodici SnežanaVujović imenovana je za ruko-

voditeljku operativnog tima za borbu protiv na-

silja u porodici i nasilja nad ženama. Operativni

tim formiran je na inicijativu ministra unutraš-

njih poslova Mevludina Nuhodžića, koji je na

jučerašnjojkonstitutivnojsjednicisaopštiodaće

kroz aktivnosti tog tima intenzivirati dijalog sa

svimsubjektima koji rade sa žrtvama nasilja.

- Na ovaj način ćemo doprinijeti boljoj primjeni

Zakonaozaštiti odnasiljauporodici i efikasnijoj

zaštiti žrtve. Akcenat ćemo staviti na slučajeve

nasilja u porodici koji su kompleksniji po svojoj

strukturi, kao i napredmeteukojima supočinio-

ci nasilja bili povratnici - naveo je on.

Posebnu pažnju usmjeriće na praćenje obuka i

dalju edukaciju predstavnika institucija koji sa-

slušavaju žrtve, kako bi postupali s većim senzi-

bilitetom i pružali veću podršku žrtvama, ali i

izricalimjere prema izvršiocima nasilja.

Poredpolicijskihslužbenikauoperativnomtimu

su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog

staranja, Državnog tužilaštva, Vrhovnog suda i

Višeg suda za prekršaje, uključujući i Savjet za

građansku kontrolu rada policije i specijaizova-

ne nevladine organizacije koje pružaju podršku

žrtvama nasilja.

N.Đ.

Evropska komisija donijela Strategiju o plastičnomotpadu u cirkularnoj ekonomiji

Biorazgradivekese

izbacuju izupotrebe

Na crnogorskom

tržištu nalazi se

veliki broj kesa

sa oznakom

,,biorazgradive“,

amahomse

radi o okso-

biorazgradivim

kesama

nastalim

dodatkom

određenih

aditiva koji

omogućavaju

brže raspadanje

materijala, ali

uslovi u prirodi

ne dozvoljavaju

razlaganje -

objašnjavaMaša

Tomković

Vlasnik kompanije „Garmin“ Dejan Brnović, koja

u najvećoj mjeri snabdijeva naše tržište sa okso

kesama, ističe da su postavke pogrešne i da su

problem ljudi koji bacaju smeće na sve strane, a

ne plastične kese.

- Ljudi nemaju pojma o plastici, omaterijalima.

Iz polietelena uzimate infuziju, iz plastičnog

šprica dobijate lijek, tako da to nijesu zagađiva-

či. Zagađivači su ljudi koji bacaju smeće na sve

strane i to je naš problem – smatra on.

Ističe da su papirne kese zagađivači, a ne samo

plastične. Tvrdi i da nije tačno da se plastične

kese ne razgrađuju 400 godina.

- Imate aditive koji se stavljaju u polietelen

tokomproizvodnje okso kesa i one mogu da se

naprave da se razgrade za šest mjeseci ili, reci-

mo, za četiri godine kakve se koriste u EU, zato

što ogromne trgovačke kompanije kad poru-

čuju robu ne mogu da gledaju kada im je rok

trajanja. One izgledaju kao obične kese - kaže

Brnović dodajući da izrađuju i biorazgradive

kese koje su napravljene od žitarica.

- One se brže raspadaju jer su od organskih

materijala. Mi smo radili okso-biorazgradive

kese u koje smo dodali aditive da se raspadnu

za šest mjeseci i one su se maltene pretvorile

u prašinu. Mikroorganizmi pojedu tu prašinu i

pretvaraju kiseonik u vodu - objasnio je Brnović.

On ističe da veliki trgovački lanci poput Volija i

,,Lakovića“ koriste upravo ove kese.

Brnović:

Problemjeu ljudima

Brnović naglašava da oni

recikliraju 20 tona okso

kesa mjesečno i proizvedu

kese za smeće.

- Veoma je važno i da se

selektuje otpad, što je

mnogo važnije od zabra-

ne kesa. Treba napraviti

selekciju i 30 odsto otpa-

da ne bi pošlo na otpad. Mi

smo i papir sakupljali, pa

nijesmo naišli na razumije-

vanje ovdje - kaže Brnović.

Reciklažai

selekcija

simalnih ciljeva njihove po-

trošnje.

-Ovomdirektivomstavljena je

pred države članice obaveza

da nađu rješenje da postepeno

smanje upotrebu plastičnih

kesa i to sa početnim pragom

od 90 tankih kesa po osobi go-

dišnje do 2019. godine, nakon

čega slijedi 40 tankih kesa do

2025. godine - objasnila je

Tomković.

U organizaciji Zero Waste

Montenegro očekuju da će iz-

mjenomdržavnogplanauprav-

ljanja otpadomu Crnoj Gori za

period 2015–2020, ali i drugim

dokumentimaovaj problembi-

ti adekvatno tretiran.

DIREKTIVE

-Evropskakomisijajeujanuaru

donijelaStrategijuoplastičnom

otpadu u cirkularnoj ekonomiji

koja se oslanja na Direktivu

94/62 /EC, a kojom se problem

plastičnog otpada, prije svega

plastičnih proizvoda za jedno-

kratnuupotrebu, ukoje spadaju

i kese, tretira sa posebnomstro-

gošću - istakla jeTomković.

Organizacija kojom rukovodi,

navodi ona, prvenstveno se za-

lažezasmanjenjekoličineotpa-

da koji stvaramo i cilj je da se

drastično smanji upotreba pla-

stičnih kesa kroz promjenu od-

nosa građana prema prirodi i

sredini ukojoj žive.

- Svaka plastična kesa koju ste

ikada upotrijebili nalazi se i sa-

da negdje u prirodi ili u boljem

slučaju–nadeponiji, aostaće tu

jošstotinamagodina-upozorila

jeTomković.

N.KOVAČEVIĆ

Zbog problema prekomjerne upotrebe

plastične ambalaže, prvenstveno kesa,

Evropska komisija objavila je nedavno

Strategiju o plastici, koja ima cilj da se do

2030. sva pakovanja na EU tržištumogu

ponovo koristiti ili reciklirati.

Prije toga, dopunomDirektive 94/62/

EZ o ambalaži i ambalažnomotpadu iz

2015. godine utvrđeni su načini usmje-

reni da se smanji upotreba laganih

plastičnih kesa za nošenje, uključujući

uvođenje naknada ili postavljanje ciljeva

maksimalne potrošnje na nacionalnoj

osnovi. Primjenom regulative u skladu

sa dinamikomove strategije Crna Gora

će, potvrđeno je Pobjedi u Ministarstvu

održivog razvoja i turizma, slijediti sve

obaveze iz ovih direktiva, kao i najbolje

prakse razvijenih zemalja Evropske unije.

Kako su naveli iz Ministarstva, države

članice Evropske unije moraju preduzeti

mjere smanjenja potrošnje laganih pla-

stičnih kesa, a te mjere mogu uključivati

ciljeve smanjenja na nacionalnoj osnovi,

ograničenja upotrebe ili inansijske

mjere, kao što je naplata kesa.

- Mjere koje države članice treba da

preduzmumogu uključivati upotrebu

ekonomskih instrumenata poput odre-

đivanja cijene, poreza i naknada koji

su se pokazali posebno djelotvornimu

smanjivanju potrošnje plastičnih vrećica

za nošenje i ograničenja stavljanja na

tržište – piše u izmjeni Direktive 94/62/EZ

u pogledu smanjenja potrošnje laganih

plastičnih vrećica za nošenje.

Ministarstvoćepoštovatievropskedirektive

Konstituisan operativni timza borbu protiv nasilja u porodici

RukovoditeljkaSnežanaVujović

Pacijent iz Andrijevice pisao direktorici Kliničkog centra

Traži nagradeza ljekare

imedicinskoosoblje

PODGORICA

Direktorici i

ljekarima Kliničkog centra zah-

valilo se pacijent iz Andrijevice

Trajko Stojanović, koji se već

duže vrijeme nalazi na liječenju

u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

On je preko svog advokata

uputio zvaničan dopis direk-

torici Zorici Kovačević u kojem

traži da novčano nagradi i odli-

kuje ordenom za rad ljekare

dr Mihaila Vukmirovića, dr

Zorana Terzića i dr Enisu Zarić,

tehničku sekretarku Irenu

Nišavić, zatimmedicinsko oso-

blje Suzanu Janković, Vujadina

Šebeka, Aidu Cikotić, Milijanku

Vuletić, Anu Pejović i Veru

Ćetković, kao i radnicu Darku

Milošević.

- Želimo da pohvalimo

stručnost ovih ljekara i

medicinskog osoblja koji su

oličenje poštenja, znanja,

stručnosti, profesionalnosti i

zakleti Hipokratovoj zakletvi.

Izražavamo zahvalnost i Vama

kao direktorici – navodi se,

između ostalog, u dopisu.

Sl. R.

MašaTomković

Svevrsteplastičnihkesabićezabranjene