Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Društvo

ore

Predsjednik Upravnog odbora UCG je prof. dr Duško Bje-

lica, a osimnjega, u Odboru su još tri člana, predstavnika

akademskog osoblja sa akademskim zvanjem - prof. dr

Gordana Paović-Jeknić, prof. mr Miran Begić i doc. dr

Tatjana Dlabač. Predstavnik osoblja sa naučnim zvanjem

je dr Aleksandar Joksimović, dok su predstavnici osnivača

(Vlade) Nataša Pešić, Goran Jovetić, dr Milanko Damjanović,

Mubera Kurpejović i Vladan Joković. Predstavnik saradnika

je mr Martin Ćalasan, a stručnog i neakademskog osoblja

Desanka Radojičić. Studente u ovom tijelu predstavljaju

Mihailo Đukanović, Danilo Jelovac i Vasilije Ivanović.

Upravniodbor

njiti izvršavanje poslova koje

organizaciona, odnosno unu-

trašnja jedinica obavlja.

-Organinadležni zadostavlja-

nje obrazloženih predloga za

unutrašnju organizaciju i si-

stematizaciju dužni su da raz-

motre i predlože mjere koje

naročito podrazumijevaju

smanjenje broja zaposlenih

kroz: ukidanje ili objedinjava-

nje pojedinih poslova koji ni-

jesu neophodni za funkcioni-

s an j e j ed i n i ce ; vr š en j e

statusnih promjena u cilju us-

postavljanjaefikasnijeorgani-

zacione strukture i smanjenja

troškova; planiranje uvođenja

informaciono–komunikacio-

nih tehnologija u određene

administrativne poslove; oba-

vezno uspostavljanje odnosa

između akademskog i struč-

nogosobljaiadministrativno–

tehničkogipomoćnogosoblja,

u skladu sa propisanimmjeri-

lima, kao i preispitivanje tih

mjerila u cilju usklađivanja sa

međunarodnim standardima

uodređenojoblasti;objedinja-

vanje zajedničkih administra-

tivno–tehničkih i logističkih

poslovazavišeorganizacionih

oblika - istaknuto je u doku-

mentu.

Rektor je zadužen da polugo-

dišnje izvještava Upravni od-

bor oprimjeni ove odluke.

- Odluka se ne odnosi na po-

stupke zapošljavanja koji su

započeti do dana stupanja na

snagu ove odluke, odnosno na

zapošljavanja za koja je već

dobijena saglasnost rektora, a

zakojeseraspišekonkursdo1.

maja 2018. godine – navedeno

je udokumentu.

Odluka stupa na snagu osmog

dana od dana objavljivanja u

BiltenuUCG.

N.

Đ

URĐEVAC

DuškoBjelica

Održane [email protected] radionice na Cetinju

Pet studenata ideuCERN

PODGORICA

–LidijaMarti-

nović, JelenaŠoškić, IvaKa-

salica, NemanjaPopović i

KristinaKusovac, uokviru

[email protected] radi-

onica, boravićepočetkom

martau studijskoj posjeti

CERN-u, saopšteno je izMi-

nistarstvanauke.

Umjetničke radionice koje su-

blimiraju nauku u spoju sa

umjetnošću organizuje Mini-

starstvo nauke u saradnji sa

umjetničkim akademijama na

Cetinju, odnosno fakultetima

likovnihidramskihumjetnosti

iMuzičkomakademijom.

- Osnovni cilj [email protected] pro-

grama je podsticanje dijaloga

između naučne zajednice

CMS-a i mladih umjetnika, ra-

di većeg razumijevanja istraži-

vanja fizike čestica i njegovog

doprinosa obrazovanju i druš-

tvu.Ciljjedaseangažujumladi

umjetnici kojimogudoprinije-

ti stvaranju kreativne sinergije

između umjetnosti i nauke –

precizirali su iz ovog resora.

Odabrani studenti umjetnič-

kih akademija imali su preda-

vanja 20. i 21. februara, koje je

držao osnivač i koordinator

[email protected] programa, naučnik

u CERN-u, drMihael Hoh. On

je studenteupoznao sa, kako je

napisano u saopštenju, izlož-

bama koje se realizuju u Evro-

pi, ali i u svijetu. Sa studentima

je,izsferenauke,svojaiskustva

podijelila profesorica fizike

InesZlatović, koja jeboravilau

ljetnjoj školi CERN-a.

- Dajući odgovor namaksimu

„da nauka otkriva, a umjet-

nost stvara“, osnovna namje-

ra [email protected] Montenegro

radionica je produkovati i re-

alizovati kvalitetne i umjet-

nički inspirativne ideje i kon-

cepte koji spajaju nauku i

umjetnost – istakli su izMini-

starstva nauke.

Postoji mogućnost da se oda-

brani radovi razvijaju i kao dio

praktičnenastave,usaradnjisa

predmetnimprofesorimau to-

ku ljetnjeg semestra, te pred-

stave u okviru redovnihmeđu-

narodnih izložbi [email protected]

programa .

Odabrani radovi i projektne

ideje će, kako je najavljeno, biti

predstavljeni u okviru Otvore-

nih dana nauke u oktobru ove

godine.

J.B.

Svi pacijenti oboljeli odmalih

boginja sunakućnomliječenju

PODGORICA

–UInstitutuzabolesti

djecevišenemanijednodijetekoje se

liječi odmalihboginja–kazali suPo-

bjedi izKliničkog centra.

Kako su naveli, juče je nakon oporavka

otpušten jednogodišnji dječak koji se li-

ječiouovoj zdravstvenoj ustanovi.

UCrnoj Gori do sada je potvrđeno osam

slučajeva malih boginja i kod svih se ra-

diloo„uvozu“virusa, a lokalnoprenoše-

njemorbilakodnasjošnijeregistrovano.

Preporuke za osobe koje su bile ili sum-

njajuda subileukontaktu saoboljelima

od morbila objavljene su na sajtu Insti-

tuta za javno zdravlje i od posebnog je

interesa da se sve osjetljive osobe pona-

šaju u skladu sa preporukama i svoje

društvene kontakte svedu na najmanju

mogućumjeru posebno tokomperioda

moguće zaraznosti.

Institut za javno zdravlje preporučio je

osobamakojesubileukontaktusaobo-

ljelima odmalih boginja, a koje pritom

neznajuda li suvakcinisane ilipreleža-

le tu bolest, da telefonom obavijeste

izabranog doktora ili epidemiološku

službu.

Sl.R.

Konstituisan Nacionalni savjet za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti

Ufokusuzavisnost odduvana

PODGORICA

–Nacionalni

savjet zakoordinaciju i pre-

vencijuhroničnihnezara-

znihbolesti uCrnoj Gori

ocijenio jena jučerašnjoj

konstitutivnoj sjednici da

Vlada ima jasnuviziju i stra-

tegiju suzbijanja i smanjenja

ovihbolesti i da trebadana-

stavi realizacijupolitikau

segmentu javnog zdravstva,

koje sudefinisaneMaster

planomrazvoja zdravstva

do2020. godine.

Kako je saopšteno iz Vlade, na

sjednici kojom je predsjeda-

vao predsjednik Savjeta pre-

mijer Duško Marković, usvo-

jen je poslovnik o radu i

određeno je da ovim tijelom

dalje rukovodi Milutin Simo-

vić, potpredsjednik Vlade za

ekonomsku politiku u finan-

sijski sistem. Za sekretarku

Savjeta imenovana je načelni-

ca Direkcije za međunarodnu

saradnju i međunarodne ugo-

vore u Ministarstvu zdravlja

MirjanaĐuranović.

FiskalnemJere

Nasjednici,kojojsuprisustvo-

vali regionalna direktorica

Svjetske zdravstvene organi-

zacije za Evropu Žužana Ja-

kab i direktor SZO-ovogOdje-

ljenja za nezarazne bolesti dr

Gauden Galea, predstavljena

MORAJUSERADITIANALIZEOHRONIČNIMNEZARAZNIMBOLESTIMA:

Sa sastanka

U Studiji je iznijeta procjena da ukupna ušteda u liječenju direktnih posljedica uživanja

duvanskih proizvoda i zaslađenih pića, uz uračunate sačuvane ljudske živote do 2035. godine

u Crnoj Gori, uspješnimsprovođenjempolitika, iznosi kumulativno do polamilijarde dolara

je Studija o dugoročnim

zdravstvenim i ekonomskim

efektima primjene fiskalnih

mjera čiji je cilj smanjivanje

u č e s t a l o s t i p u š e n j a i

gojaznosti u Crnoj Gori sa

preporukama.

- Studija je pokazala na pri-

mjeruvišeanaliziranihdržava

da povećanje poreza i akciza

naduvanskeproizvodeizasla-

đene napitke značajno sma-

njuje potrošnju tih artikala i

direktno doprinosi poboljša-

nju zdravlja stanovništva – pi-

še u saopštenju.

Savjet je, ističu, usvojioprepo-

ruke iz Studije koja je ukazala

na neophodnost efikasne pri-

mjeneZakona o zabrani puše-

nja. Jedna od preporuka je da

Ministarstvo zdravlja sa svim

javnim zdravstvenim ustano-

vama,aposebnoInstitutomza

javno zdravlje, aktivnije radi

na prikupljanju, obradi i pre-

zentaciji podataka o hronič-

nimnezaraznimbolestima.

Uštede

Na taj način, kako je istaknuto,

Studija bi se upotpunila poda-

cima o „neformalnim plaća-

njima“, tzv. „plaćanjima iz

džepa“građana,kaoiotroško-

vima liječenja pacijenata koji

se šalju van Crne Gore i poda-

cimaotzv. sekundarnimpuša-

čima.

- U Studiji je iznijeta procjena

da ukupna ušteda na liječenju

direktnih posljedica uživanja

duvanskih proizvoda i zasla-

đenihpića, uzuračunatesaču-

vane ljudske živote do 2035.

godine u Crnoj Gori, uspješ-

nim sprovođenjem politika,

iznosi kumulativno do pola

milijarde dolara – naveli su iz

Vlade.

Svjetskazdravstvenaorganiza-

cija je iskazala spremnost za

pomoć u koordinaciji politika

država regiona u ovoj oblasti

nakon što Crna Gora, kao lider

u ovoj oblasti, bude pokrenula

odgovarajuću inicijativu.

sl.r.

Nastavak saradnjeMinistarstva zdravlja i SZO

Zaprogrameunašoj

zemlji 233.000eura

PODGORICA

–Ministar

zdravljaKenanHrapović i

regionalnadirektoricaSv-

jetske zdravstveneorgani-

zacije zaEvropuŽužanaJa-

kabpotpisali su juče

dvogodišnji sporazumo

saradnji.

Ovim dokumentom, kako je

saopšteno iz Ministarstva

zdravlja, definisano je neko-

liko prioriteta u oblasti hepa-

titisa,malihboginja i rubeole,

antimikrobne rezistencije,

nezaraznih bolesti, uključu-

jući i fundamentalne soci-

jalne determinante, mental-

n o g z d r a v l j a , H P V

imunizacije, univerzalne

pokrivenosti zdravstvenim

uslugama.

Ukupan budžet za primjenu

sporazuma za Crnu Goru u

narednom dvogodišnjem

perioduiznosi233.000eura,a

koji opredjeljuje SZO.

- Aktivnosti podržavaju real-

izaciju Master plana razvoja

zdravstva Crne Gore od 2015.

do 2020. kojim su identifiko-

vana dva strateška razvojna

pravca čiji je cilj olakšavanje

procesa planiranja i to zaštita

i promocija zdravlja sta-

novništva i organizacija i

funkcionisanje zdravstvenog

sistema –piše u saopštenju.

IzMinistarstva sukazali da su

identifikovani ključni ciljevi i

indikatori u okviru Strategije

održivog razvoja, koju je Vla-

da usvojila 2015, takođe bili

osnov za definisanje priorite-

tausporazumu,kojimajepre-

poznatoda zdravljenije ishod

aktivnosti samo jednog sekto-

ra, većdasuodrživa i pravična

poboljšanja u zdravlju proiz-

vod djelotvornih sektorskih

politika.

Sl.R.

DOGOVORENESMJERNICE:

Hrapović i Jakab

Vodič za

nastavnike

PODGORICA

-Nacionalni

Europass i Euroguidance

centaruokviruprojekta „Eu-

ropass 2017“ i „Euroguidance

2017“ jepripremiopriručnik

zakarijernovođenje i savje-

tovanjeu stručnimškolama i

VodičkrozEuropassCV.

Iz Ministarstva prosvjete sa-

opšteno je da je priručnik za

karijerno vođenje i savjetova-

nje u stručnim školama nami-

jenjen,prijesvega,nastavnica-

ma u stručnimškolama.

Ovaj priručnik, kako se navo-

di, može biti veoma koristan

svima koji na bilo koji način

učestvuju u karijernom savje-

tovanjuučenika,nastavnicima

u osnovnimškolama, profeso-

rima na fakultetima, ali i rodi-

teljima. Više informacija o ak-

t i vno s t ima Eu r op a s s i

Euroguidance centra može se

pronaći na nacionalnom Eu-

ropass iEuroguidancevebsaj-

tu, http://europasscrnagora.

me/start/index.html.

Priručnik i vodič dostupni su

na sajtuMinistarstva.

N.Đ.