Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Prva televizi-

japočela jeda emituje serijal

opitanjimanacionalnog i

identitetaovogprostora, o

tomekako je formiran, ko je

točinio, nakojimosnovama,

kako se točini danas i

ko svena toutiče, tekakve

suposljedice tihprocesa.

Prvaemisija,,Istjerivačamito-

va“, koja je izazvala veliku po-

zornost gledališta, emitovana

jeprošlogčetvrtka, avečerasu

22 sata biće drugi nastavak.

Autor serijala je publicista

DraganB. Perović.

- Na popularan način traga se

za odgovorima na suštinska

pitanja - zašto istorija u Crnoj

Gori, praktično, počinje tek sa

XII vijekom?Gdje smo ,,zagu-

bili“ brojne vjekove prije toga

-odpraistorije,prekoantičkog

doba, do Vizantije - kada su se

na ovom prostoru, najvjero-

vatnije,dešavalevažnestvariu

globalnim razmjerama. Zašto

taj dio istorije i identitetaovog

prostora ostaje skriven i za

najširu javnost, ali i vandoma-

šaja naučnika i institucija cr-

nogorskih – rekla je Sonja

Drobac, glavna urednicaPrve.

Drobac najavljuje da idućeg

četvrtka počinje i emisija

,,Četvrtkomu 22“ čiji su auto-

ri Boro Krivokapić i Milivoj

Bešlin.

- Boro Krivokapić jedan je od

najboljih novinara bivše, veli-

ke Jugoslavije; svakako i naj-

značajniji crnogorski novinar

od Drugog svjetskog rata na

ovamo. Ovo je prvi put, pa u

tom smislu ekskluzivno, da

autor radi ovakvuvrstu televi-

zijske analize. Sa istoričarem

Milivojem Bešlinom, koji je

jedna od regionalnih intelek-

tualnih zvijezda, svakog po-

sljednjeg četvrtka u mjese-

curazgovaraćeoposljedicama

i devijacijama vezanim za

iskrivljivanje nacionalnog

identiteta,naturanjasvjetona-

zora i sistema vrijednosti, do-

tičući i aktuelne događaje i

svakodnevicu. U prve dvije

emisije baviće se izdajom u

Crnogoraca kao osnovom za

razgovor–objašnjavaDrobac.

Tako će gledaoci, sve do kraja

ljeta, na Prvoj televiziji, iz

četvrtka u četvrtak, moći da

čuju mnoge stvari o kojima se

uglavnom ćutalo, a glavna

urednicaovetelevizijekažeda

se nada da će serijal podsta-

knuti ljude u Crnoj Gori na

razmišljanja o tome ko smo i

zašto smo ovakvi.

R.D.

ISTJERIVAČIMITOVA:

Serijal na Prvoj televiziji

Kosmo i zašto

smoovakvi?

Nova radna grupa Administrativnog odbora

PODGORICA

–Kandidati

za članaSavjetaRadio-Tele-

vizijeCrneGore suRadoš

Mušović i GoranSekulović –

potvrdilo jePobjedi više

nezvaničnih izvora.

JedanodnjihzamijenićeuSa-

vjetu Javnog servisa Gorana

Đurovića, kojeg je Skupština

razriješila krajemprošle godi-

ne.

Radna grupa Administrativ-

nog odbora, koja je zadužena

da pregleda dokumentaciju

ovlašćenih predlagača po jav-

nompozivu za imenovanje po

jednog člana Savjeta Javnog

servisa i Savjeta Agencije za

elektronske medije, sastala se

juče u izmijenjenomsastavu.

Mušović i Sekulović jedini su

kandidatikojisupredalidoku-

mentaciju za funkciju člana

Savjeta Javnog servisa.

Mušovića je predložio Centar

zarazvojnevladinihorganiza-

cija da bude predstavnikNVO

iz oblasti zaštite ljudskih pra-

va i sloboda u Savjetu Javnog

servisa. Njegovu kandidaturu

su, prema našim saznanjima,

podržali i CGO, Savez slijepih

Crne Gore, Juventas, CEMI,

Sigurna ženska kuća, SOS

Podgorica, Udruženje mladih

sa hendikepom, CAZAS, Ak-

tivna zona, Centar za ženska

prava, Bjelopoljski demokrat-

ski centar, Institut alternativa

i Udruženje roditelja djece sa

teškoćama u razvoju.

Goran Sekulović bio je ured-

nik „Prosvjetnog rada“, dok-

tor je pravnih i političkih nau-

ka i magistar filozofije.

Napisao je nekoliko knjiga i

zbirkipoezije.Naposljednjem

konkursu za generalnog di-

rektora Javnog servisa bio je

jedanodkandidata.

Na sjednici Administrativnog

odbora, koja je juče održana

prije sastanka radne grupe,

odlučeno je da umjesto Adri-

jana Vuksanovića u radnoj

grupi Odbora bude Ana Niko-

lić, aMilorad Vuletić umjesto

BogdanaFatića, dok jekoordi-

natorkaMarta Šćepanović.

Sastankuradnegrupejeprisu-

stvovala i Bojana Knežević iz

Centra za građansko obrazo-

vanje, dokmedijima tonije bi-

lodozvoljeno.

Radnagrupaćedanasnastaviti

rad kako b i preg l eda l i

dokumentaciju za člana

Savjeta Agencije za elektron-

ske medije koja je stigla na

adresu Skupštine. Prema na-

šim saznanjima, jedini kandi-

dat je Zoran Vujičić, kojeg je

predložilaGrađanskaalijansa,

a podržava ga još nekoliko or-

ganizacija civilnog društva.

Ovo mjesto upražnjeno je na-

kon što je razriješen Darko

Ivanović jer je prekršio Zakon

o sprečavanjukorupcije.

K.J.

Mušović i Sekulović su

kandidati zaSavjet RTCG

Objavljena odluka o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne

Nemaposlabez

saglasnosti Bjelice

Zapošljavanje

podrazumijeva

prethodnu analizu

broja zaposlenih i

stvarnih potreba

za njegovim

povećanjem,

a na način da

se ne naruši

djelotvornost i

funkcionisanje

organizacionih

i unutrašnjih

jedinica – navedeno

je u odluci

PODGORICA

–Prijenego

što rektor da saglasnost za

novozapošljavanje radi po-

punjavanja slobodnihrad-

nihmjestana fakultetima,

institutima i centrima, koja

supredviđena aktimao

unutrašnjoj organizaciji i si-

stematizaciji, potrebno jeda

pribavi imišljenjeUpravnog

odboraUCG, štodo sadani-

jebio slučaj.

UBiltenu jeobjavljenaodluka

o politici novog zapošljavanja

na Univerzitetu Crne Gore, a

unjoj je istaknutodarektorne

moradatražimišljenjeUprav-

nogodborauslučajuzapošlja-

vanja na određeno vrijeme

radi zamjene zbog odsutnosti

zaposlenog ili zapošljavanja

raspoređivanjem zaposlenih

unutar UCG. Nije potrebno

izjašnjenjeovog tijelani uslu-

čaju zapošljavanja na određe-

novrijemenaposlovimareali-

zacije projekata po posebnim

propisima i međunarodnim

ugovorima.

Mišljenje

-Mišljenjesedajenajkasnijeu

roku od deset radnih dana od

dostavljanjazahtjeva,aprema

proc j en i opravdanos t i ,

uzimajući u obzir obrazlože-

njepotrebenovog zapošljava-

nja. Izuzetno, kada se ukaže

neophodna potreba za zapo-

šljavanjem novog akadem-

skog i naučnog kadra, sa refe-

rencama međunarodnog

značaja i publikovanim rado-

vima u časopisima koji se na-

laze u međunarodnim citat-

n im b a z ama Thoms on

Reuters: SCI (Science Citati-

on Index), SCIE (Science Ci-

tationIndexExpanded),SSCI

(Social Sciences Citation In-

dex), A&HCI (Arts & Huma-

nities Citation Index), a u

funkciji efikasnosti izvođenja

nastave, postupak je hitan –

navedeno je uodluci.

Upravni odbor UCG, kojim

predsjedava Duško Bjelica,

početkom sedmice usvojio je

odluku o politici novog zapo-

šljavanjaukojojje,takođe,po-

jašnjeno da se njom obezbje-

đuje racionalizacija, odnosno

uređuje postupak odobrava-

nja novog zapošljavanja na

organizacionimiunutrašnjim

jedinicamaUniverzitetaCrne

Gore,kaoiobimirokovipreis-

pitivanja optimalnog broja

zaposlenih.

-Aktimaounutrašnjojorgani-

zaciji i sistematizaciji radnih

mjesta utvrđuje se maksima-

lan broj zaposlenih na neo-

dređeno vrijeme, za svaku or-

ganizacionu i unutrašnju

jedinicu. Zapošljavanje po-

drazumijeva prethodnu anali

zu broja zaposlenih i stvarnih

p o t r e b a z a n j e g o v i m

povećanjem, a na način da se

nenarušidjelotvornostifunk-

cionisanje organizacionih i

unutrašnjih jedinica – nave-

deno je u odluci koju potpisu-

je predsjednikUODuškoBje-

lica.

UdarnaadMinistracijU

Sudeći prema navodima ovog

dokumenta, fakultetima, cen-

trima i institutima dat je rok

od godinu da razmotre i pred-

lože mjere za smanjenje broja

zaposlenih. Propisano jeda to,

između ostalog, mogu učiniti

ukidanjem radnih mjesta ili

smanjenjem broja izvršilaca

odlaskom u penziju, ako se ti-

me neće onemogućiti ili uma-

Sa jedneod ranijihsjednicaUpravnogodbora

OdržanaMeđunarodna radionica o nelegalnom ribolovu

Evropskakomisija

ćedati punupodršku

PODGORICA

–Evropska

komisija ćedati punupo-

drškunašoj zemlji uoblasti

ribarstva, kakoudijelu

usklađivanja saZajednič-

komribarskompolitikom

EU, tako i upodizanjukon-

kurentnosti sektora ribar-

stva, ali i upodizanjukapa-

citetau suočavanju sa

zajedničkimizazovima za

svevrstenelegalnog ribolo-

va, saopšteno je izMinistar-

stvapoljoprivrede i rural-

nog razvoja.

Kako su kazali iz ovog resora,

u Podgorici je, u organizaciji

Instrumenta za tehničku po-

mop (TAIEX) i Evropske ko-

misije, održana međunarod-

n a r a d i on i c a n a t emu

nelegalni,neprijavljeniinere-

gulisani ribolov. Na skupu je,

pored predstavnika naše ze-

mlje, učestvovalo 29 delegata

SARADNJAUBORBI PROTIVNELEGALNOGRIBOLOVA:

Sa radionice

izTurske, Bosne i Hercegovi-

ne, Makedonije, Srbije, Alba-

nije i Kosova.

-Cilj radionice bio jeda se ze-

mlje učesnice upoznaju sa

primjenom evropskog zako-

nodavnog okvira, kao i da se

intenzivira saradnja zemalja

– rekli su iz Ministarstva po-

ljoprivrede i ruralnog razvo-

ja.

Generalna direktorica Direk-

torata za ribarstvo u ovomre-

soruSlavicaPavlovićkazalaje

da je nelegalni ribolov u svim

zemljama Mediterana, pa i u

našoj, prepoznat kao ozbiljan

izazov.

- Ali i problem koji negativno

utiče na očuvanje i održivo

upravljanje resursima ribe,

kao inastanje tržištaproizvo-

da ribarstva – istakla je Pavlo-

vić.

Radna grupa, koja je organi-

zovana u junu prošle godine

kako bi se unaprijedila kon-

trola i borba protiv svih vrsta

nelegalnog ribolova u našoj

zemlji, kako je kazala, dala je

pozitivne rezultate.

Generalni direktor Direktora-

tazaribarstvoEvropskekomi-

sijeStilianosMitolidisrekaoje

da nelegalni, neprijavljeni i

neregulisaniribolov,protivče-

ga se bore uEU, sve više osiro-

mašujemora,uništavastaništa

i stavlja legalne ribolovce u

neravnopravan položaj. On je

kazaoda je jedanod ciljeva ra-

dionicebiodazemljeučesnice

čuju iskustvaSlovenije, Špani-

je iHolandije.

Savjetnik za ribarstvouMini-

starstvupoljoprivrede i rural-

nog razvoja Deniz Frljučkić

rekao je da naša država mora

da radi naunapređenjuadmi-

nistrativnih i tehničkih kapa-

citeta za kontrolu.

j.B.

Ekipa serijalanaRijeci Crnojevića