Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Iz Invest banke

Montenegro, koja je u vlasništvu

biznismena Duška Kneževića,

potvrdili su juče pisanje Pobje-

de da je banka na prodaji, ali su

kazali da ne mogu da saopšte ime

kupca.

- Menadžment IBM-a već nekoli-

komjeseci pregovara o prodaji

banke sa zainteresovanim stra-

nama. Postoje tri potencijalna

kupca, od kojih je jedan zvanično

o toj namjeri obavijestio Centralnu

banku – kazali su Pobjedi iz IBM-a

i dodali da su potpisali ugovore o

tajnosti podataka zbog čega ne

mogu da kažu s kimpregovaraju.

Pobjeda je juče objavila da je ova

banka na prodaju, a iz CBCG su

potvrdili da su dobili zahtjev zain-

teresovanog kupca.

IBM je zaključno sa septembrom

prošle godine, što je posljednji

izvještaj na sajtu CBCG, bila u

minusu 356.000 eura. Od kamata

je zaradila 437 hiljada eura, a od

naknada i provizija 31.000 eura.

M.P.M.

Iz IBM-a potvrdili pisanje Pobjede da su na prodaji

Pregovarajusa tri kupca

ate

SVEVIŠENAKNADA

Provizije inaknadeubankar-

skom sistemu su imale ten-

denciju rasta posljednjih go-

dina,štojeuticalonadodatno

opterećenjegrađanauposlo-

vanjusabankama. Bankarski

ombudsman dr Halil Kalač

Pobjedi je ranije kazao da,

porednaknada koje prate re-

gulisanjeikorišćenjekredita,

postoje naknade i provizije

zadrugebankarskeproizvode

kao što su računi, kartice, plat-

ni promet...

- U posljednje vrijeme skoro

da nema bankarskog proizvo-

dailiuslugekojunenaplaćuju.

Uspostavljene su desetine ra-

znih stavki u tarifama za fizič-

kalicakojesuraščlanjenekroz

otvaranje transakcionog raču-

na, njegovo vođenje, izvode sa

računa i dodatne štampe sa

izvoda i naloga, gašenje raču-

na, uplata i isplata gotovine,

prenos na račune, trajni nalog,

mjenični poslovi, eskrou ra-

čun, isplate gotovine na šalte-

rima, opomene - kazao je Ka-

lač i dodao da mu se na visinu

provizija i naknada često žale

klijenti.

- Brojne su primjedbe klijena-

ta na troškove podizanja plata

preko tekućih računa, novca

preko bankomata, održavanja

i zatvaranja računa i kartica.

Upućene su i žalbe na nebla-

govremeno obavještavanje

klijenataopomenutimtroško-

vima i obračun visokih zate-

znih kamata na te neizmire-

ne obaveze - objašnjava

Kalač, koji smatra da se ne

moguodržativisoketarifejer

je jaka konkurencija, pošto

na malom tržištu posluje 15

banaka.

M.P.M.

PODGORICA

Izvršni di-

rektorNLBMontenegra

RobertKlajndenst je, na

sjednici IOSlovenačkog

poslovnogklubauutorak,

kazaoda suCrnaGora i

njeno rukovodstvogori

odBurkineFaso. Nedugo

nakon sastanka, kako sa-

znajemo, Klajndenst je

obavijestioupravuSlove-

načkogposlovnogkluba

dapodnosi ostavku, na-

glašavajući dana sjednici

nije iznosio stavkompa-

nije, nego lični.

- Lično samnavikao da dje-

lujemnamjestimagdjemo-

gudadoprinesemigdjedis-

kusija ide u pravcu iskrene

iako zahtjevne razmjene

mišljenja–dopisaoje izvrš-

ni direktorNLB.

Odmah nakon toga reago-

vali su iz centrale NLB i sa-

opštili da ne dijele poglede

Klajndensta na Crnu Goru.

Glavni izvršni direktor

NLB Podgorica Martin

Leberle juče je telefonom

pozvao Nebojšu Šćekića,

predsjednika Slovenačkog

poslovnogkluba i direktora

Sava Montenegro osigura-

nja.

Šćekić jekazaodaseLeber-

le izvinio za ponašanje svo-

ga predstavnika uklubu.

- Rekao je da NLB ostaje u

klubuidaćeimenovatidru-

gog predstavnika. Bilo mu

je neprijatno zbog iznijetih

stavova i ponovio je da to

nijesu stavovi banke i njega

lično - objasnio je Šćekić.

Leberle se i pismeno izvi-

nio, ističući da stav njego-

vog kolege nije stav NLB i

da sigurno ne vide tako Cr-

nuGoru, teda tonijenjihov

stil komunikacije i sarad-

nje.

- Lično sam bio razoča-

ranonimštosedesi-

lo. Stid me i šokiran sam.

Dvije godine samgost u va-

šoj divnoj zemlji i uživam

prijateljstvo i povjerenje

mnogih Crnogoraca. Moja

porodica seosjeća sigurno i

dobrodošloimipromoviše-

moCrnuGoruuvelikojme-

đunarodnoj porodici i na-

stavićemodabudemodobri

ambasadori vašoj zemlji –

naveo je Leberle u pismu i

dodao kako razumije razo-

čaranje zbog nastupa

Klajndensta, aliuvjeravada

njegovekolege izLjubljane

dijele njegov pozitivan stav

premaCrnoj Gori.

Klajndenst je u žižu javno-

stidošao2014. kadsugane-

poznati napadači pretukli

šipkamanaparkingupreko

puta poslovne zgrade ove

banke u Podgorici. Kako je

Pobjeda tada pisala, dvije

oslobađajuće presude za

optuženog Vladimira Jan-

kovića donio je sudija

Osnovnog suda Nenad

Vujanović, obrazlažući

da nije dokazano da je

počinio to krivično dje-

lo. Viši sud je najprije

ukinuo, a potom preina-

čiopresuduOsnovnog su-

da i osudio Jankovića na

osammjeseci zatvora.

M.P.M.

Izvršni direktor NLB izazvao skandal na sjednici IO Slovenačkog poslovnog kluba

Klajndenst:

CrnaGora

goraodBurkineFaso

L

čuna

15, a

i

eura

Za devet

mjeseci prošle

godine banke su od

provizija i naknada

zaradile 30miliona

eura, a od kamata

42miliona

Lično sambio razočaranonimšto se

desilo. Stidme i šokiran sam, naveo je

MartinLeberle, glavni izvršni direk-

tor NLBPodgorica

PODGORICA

Unapređenje

i održavanjeputne infra-

strukture značajno je zapo-

većanjebezbjednosti u sao-

braćaju, ocijenio jeministar

saobraćajaOsmanNurković

naMeđunarodnomzimskom

drumskomkongresuu

Gdanjsku.

On je, kako je saopšteno iz

njegovog resora, kazao da je

smanjenje broja saobraćajnih

nezgoda sa smrtnim ishodom,

uzrokovanih neadekvatnim

stanjem na putevima, pozi-

tivanznakposvećenostiMinis-

tarstva saobraćaja tompitanju.

Nurković se sastao sa poljskim

kolegom Andrejem Adamči-

kom, sa kojim je razgovarao o

mogućnosti povezivanja Crne

Gore sa autoputom Via Kar-

patija preko Kosova. Ministar

ćeposjetiti kontejnerski termi-

nal i Pelplin centar za održa-

vanje autoputa.

S.P.

Ministar saobraćaja na kongresu uGdanjsku

Veza zaViaKarpatijupreko

Kosova

PODGORICA

Biznis korisnici-

ma Crnogorskog Telekoma

dostupne su aplikacije BIinfo.

me i Moj termin, kreirane s cil-

jemda olakšaju svakodnevno

poslovanje.

- Korisnicima

BIinfo.me

dos-

tupni su registracioni i kontakt

podaci o preduzećima, vlas-

ničkoj strukturi i menadžmen-

tu, kao i inansijski izvještaji i

ocjena boniteta irmi, blokade i

urednost plaćanja obaveza, kao

i istorijat promjena u poslovan-

ju - navodi se u saopštenju.

Aplikacija Moj termin omoguća-

va organizovanje sastanaka

sa klijentima na brz i lak način,

kao i SMS i e-mail noti ikacije za

klijente i zaposlene.

S. P.

Nova ponuda Telekoma

Aplikacije

za biznis

korisnike

PODGORICA

Kontinuira-

no informisanje kompanija i

inspekcijskih organa o pred-

stojećoj primjeni propisanih

zahtjeva za eko dizajn proi-

zvoda, koji utiču na potrošnju

energije, doprinijeće većoj spre-

mnosti svih učesnika na tržištu,

ocijenjeno je iz Ministarstva

ekonomije.

Iz tog resora je saopšteno da se

na taj način doprinosi spremno-

sti uvoznika i distributera da

nabavljaju energetski e ikasne

proizvode.

- U predstojećemperiodu će se

intenzivnije pripremati tržište

i građani za faznu eliminaciju

energetski nee ikasnih tehnolo-

gija - kaže se u saopštenju.

Ministarstvo ekonomije je poče-

lo intenzivnu komunikaciju sa

Upravom za inspekcijske poslo-

ve u cilju povećanja spremnosti

tog organa za uspostavljanje

sistema kontrole primjene pro-

pisanih zahtjeva za eko dizajn

proizvoda.

S. P.

Izbacivanje sa tržišta energetski nee kasnih proizvoda

Obuka inspektora

PODGORICA

Adikogrupa

ostvarila jeodlične rezultate

uključnimposlovnimse-

gmentima tokomprošle go-

dine, što je stvorilodobru

osnovuzadalji održivi i pro-

fitabilni rast, saopštili su

predstavnici ovebankena

sastanku sa guverneromdr

RadojemŽugićem.

Glavni izvršni direktor Adiko

banke Podgorica Kristof Šon

je rekao da je u Crnoj Gori lo-

cirankompetencionicentarza

razvojmikrosegmentaprivre-

de, u namjeri da se iskoristi si-

nergija i osigura veća kohezija

i obezbijedi bolja usluga za

klijente.

Žug i ć j e saopšt i o da j e

zadovoljantrendovimakoji su

karakterisaliposlovanjeAdiko

banke u prošloj godini. Dodao

je da će CBCG unapređivati

saradnju sa tom institucijom,

u cilju jačanja sigurnosti i sta-

bilnosti finansijskog sistema i

intenziviranjapodrškeprivre-

di.

M.P.M.

Dobri rezultati

Guverner sa predstavnicima Adiko banke

Predastavnici AdikauCBCG

KongresuGdanjsku